திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
تِرُبْبَضْضِ يَظُسْسِ
tiruppaḷḷi eḻuchsi
اَتَيْكْكَلَمْ بُكُتَلْ
aṭaikkalam pukutal
Sixth Thirumurai

064. تِرُ اُنْدِیارْ
tiru untiyār

  كَلِتْتاظِسَيْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. اِرَوُ وِتِنْدَتُ اِنَيْیَتِ وَایْتْتَ
  بَرَوِ مَكِظْنْديَۤنْيَنْرُ اُنْدِيبَرَ
  بالَمُتُ اُنْتيَۤنْيَنْرُ اُنْدِيبَرَ.
 • 2. بُوظُتُ وِتِنْدَتُ بُورْبَتَمْ وَایْتْتَ
  تُوظُتُ مَكِظْنْديَۤنْيَنْرُ اُنْدِيبَرَ
  تُویَوَنْ آنيَۤنْيَنْرُ اُنْدِيبَرَ.
 • 3. تُوكْكَمْ تُولَيْنْدَتُ سُورِیَنْ تُوۤنْرِنَنْ
  يَۤكْكَمْ تَوِرْنْديَۤنْيَنْرُ اُنْدِيبَرَ
  اِنْنَمُتُ اُنْتيَۤنْيَنْرُ اُنْدِيبَرَ.
 • 4. تُنْبَمْ تَوِرْنْدَتُ تُوكْكَمْ تُولَيْنْدَتُ
  اِنْبَمْ كِتَيْتْتَتيَنْرُ اُنْدِيبَرَ
  يَنْنَمْ بَلِتْتَتيَنْرُ اُنْدِيبَرَ.
 • 5. نعانَمْ اُتِتْتَتُ ناتَمْ اُولِتْتَتُ
  تِينَنْ تَوِرْنْدَتيَنْرُ اُنْدِيبَرَ
  سِرْسَبَيْ كَنْتيَۤنْيَنْرُ اُنْدِيبَرَ.
 • 6. تِرَيْیَرْرُ وِتْتَتُ سيَنعْسُتَرْ تُوۤنْرِرْرُ
  بَرَيْاُوضِ اُوۤنغْكِرْريَنْرُ اُنْدِيبَرَ
  بَلِتْتَتُ بُوسَيْیيَنْرُ اُنْدِيبَرَ.
 • 7. اُضْضِرُضْ نِينغْكِرْرُيَنْ اُضْضُوضِ اُوۤنغْكِرْرُتْ
  تيَضْضَمُتُ اُنْتيَۤنْيَنْرُ اُنْدِيبَرَ
  تِتْتِكْكَ اُنْتيَۤنْيَنْرُ اُنْدِيبَرَ.
 • 8. يَنْدَيْیَيْكْ كَنْتيَۤنْ اِتَريَلامْ نِينغْكِنيَۤنْ
  سِنْدَيْ مَكِظْنْديَۤنْيَنْرُ اُنْدِيبَرَ
  سِتْتِكَضْ بيَرْريَۤنْيَنْرُ اُنْدِيبَرَ.
 • 9. تَنْدَيْیَيْكْ كَنْتيَۤنْنانْ ساكا وَرَمْبيَرْريَۤنْ
  سِنْدَيْ كَضِتْتيَۤنْيَنْرُ اُنْدِيبَرَ
  سِتْتيَلامْ وَلْليَۤنْيَنْرُ اُنْدِيبَرَ.
 • 10. مُتْتِیَيْبْ بيَرْريَۤنْاَمْ مُتْتِیِنالْ نعانَ
  سِتْتِیَيْ اُرْريَۤنْيَنْرُ اُنْدِيبَرَ
  سِتْتَنُمْ آنيَۤنْيَنْرُ اُنْدِيبَرَ.

திரு உந்தியார் // திரு உந்தியார்