திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
بُنِتَ كُلَمْ بيَرُمارُ بُكَلَلْ
puṉita kulam peṟumāṟu pukalal
نعانَسَرِیَيْ (وَایْبَرَيْ آرْتْتَلْ)
ñāṉasariyai (vāypaṟai ārttal)
Sixth Thirumurai

106. سُتْتَ سِوَنِلَيْ
sutta sivanilai

  نيَۤرِسَيْ وٕنْبا
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. كَنْنِرْ كَلَنْدانْ كَرُتْتِرْ كَلَنْدانْيَنْ
  يَنْنِرْ كَلَنْديَۤ اِرُكْكِنْرانْ - بَنْنِرْ
  كَلَنْدانْيَنْ باتْتِرْ كَلَنْدانْ اُیِرِلْ
  كَلَنْدانْ كَرُنَيْ كَلَنْدُ.
 • 2. يَلْلا نَلَمُمْ يَنَكْكيَۤ كُوتُكْكِنْرانْ
  يَلْلامْ سيَیَوَلْلانْ يَنْبيَرُمانْ - يَلْلامایْ
  نِنْرانْ بُوتُوِلْ نِرُتْتَمْ بُرِكِنْرانْ
  اُونْراكِ نِنْرانْ اُوَنْدُ.
 • 3. يَنْنُكِنْريَۤنْ يَنْنَنغْكَضْ يَلْلامْ تَرُكِنْرانْ
  بَنْنُكِنْريَۤنْ بَنْنُوِتْتُبْ باتُكِنْرانْ - اُنْنُكِنْريَۤنْ
  تيَضْضَمُتَمْ اُضْضَنْ تيَضِیَتْ تَرُكِنْرانْ
  وَضْضَلْنَتَ رایَنْ مَكِظْنْدُ.
 • 4. سِتْتِیيَلانْ تَنْديَۤ تِرُوَمْ بَلَتْتاتُمْ
  نِتْتِیَنيَنْ اُضْضيَۤ نِرَيْكِنْرانْ - سَتْتِیَمْاِي
  تَنْدُوۤ اُلَكِيرْ اَرِیِيرُوۤ نِيوِريَلامْ
  سَنْدُوۤتَ مایْاِرُمِنْ سارْنْدُ.
 • 5. اَیْیايَنْ رُوۤرْكالْ اَظَيْكْكِنْريَۤنْ اَبْبُوظُتيَۤ
  يَیْیيَۤنْ مَكَنيَۤيَنْ ريَیْتُكِنْرانْ - اَيْیُوۤيَنْ
  اَبْبَنْ بيَرُنغْكَرُنَيْ یارْكْكُنْ تُلَكَتْتِيرْ
  سيَبْبَمُتَنْ بُوۤرْرُمِنُوۤ سيَۤرْنْدُ.
 • 6. اَبْبايَنْ رُوۤرْكالْ اَظَيْكْكِنْريَۤنْ اَبْبُوظُتيَۤ
  اَبْبا مَكَنيَۤيَنْ رارْكِنْرانْ - تُبْبارْ
  سَتَيْیانْسِرْ رَمْبَلَتْتانْ تانيَۤتانْ آنانْ
  اُتَيْیانْ اُضَتْتيَۤ اُوَنْدُ.
 • 7. تانيَۤوَنْ تيَنْاُضَتْتيَۤ سارْنْدُ كَلَنْدُكُونْتانْ
  تانيَۤ يَنَكْكُتْ تَرُكِنْرانْ - تانيَۤنانْ
  آكَبْ بُرِنْدانيَنْ اَبْبَنْ بيَرُنغْكَرُنَيْ
  ميَۤكَتْتِرْ كُنْتُوۤ وِضَمْبُ.
 • 8. بالُمْ كُوتُتْتانْ بَتِتِرَكْكُمْ اُوۤرْتِرَوُكْ
  كُوۤلُمْ كُوتُتْتانْ كُنَنغْكُوتُتْتانْ - كالُمْ
  تَلَيْیُمْ اَرِیُمْ تَرَمُمْ كُوتُتْتانْ
  نِلَيْیُمْ كُوتُتْتانْ نِرَيْنْدُ.
 • 9. وٕوْوِنَيْیُمْ مایَيْ وِضَيْوُمْ تَوِرْنْدَنَوٕۤ
  سيَوْوَيْاَرِ وِنْبَمْ سِرَنْدَنَوٕۤ - يَوْوَیِنُمْ
  آنانْسِرْ رَمْبَلَتْتيَۤ آتُكِنْرانْ تَنْاَرُضامْ
  تيَۤنْنانْ اُنْ تُوۤنغْكِیَتُ تيَۤرْنْدُ.
 • 10. وَنعْسَوِنَيْ يَلْلامْ مَتِنْدَنَوَنْ مایَيْاِرُضْ
  اَنعْسِيَنَيْ وِتْتيَۤ اَكَنْرَنَوَالْ - يَنعْسَلِلا
  اِنْبَميَلامْ يَنْرَنَيْیيَۤ يَیْتِ نِرَيْنْدَنَوَالْ
  تُنْبَميَلامْ بُوۤنَ تُولَيْنْدُ.
 • 11. اَمْمَيْ تِرُوۤتَيْ اَكَنْراضْ يَنَيْوِرُمْبِ
  اَمْمَيْیَرُتْ سَتْتِ اَتَيْنْدَنَضيَۤ - اِمْمَيْیِليَۤ
  مامایَيْ نِينغْكِنَضْبُونْ وَنْنَوَتِ وُرْرَتيَنْرُمْ
  ساما رِلَيْيَنَكْكُتْ تانْ.
 • 12. نانيَۤ تَوَمْبُرِنْديَۤنْ نانِلَتْتِيرْ اَمْبَلَوَنْ
  تانيَۤوَنْ تيَنْنَيْتْ تَتُتْتانْتانْ - اُونيَۤ
  بُكُنْدانْيَنْ اُضْضَمْ بُكُنْدانْ اُیِرِلْ
  بُكُنْدانْ كَرُنَيْ بُرِنْدُ.
 • 13. اُونْريَۤ سِوَمْيَنْ رُنَرْنْديَۤنْ اُنَرْنْدانغْكُ
  نِنْريَۤميَیْنعْ نعانَ نِلَيْبيَرْريَۤنْ - نَنْريَۤميَیْسْ
  سِتْتِیيَلامْ بيَرْريَۤنْ تِرُاَمْبَ لَتْتاتِ
  بَتْتِيَلامْ بيَرْرَ بَلَنْ.
 • 14. تُوكْكَنغْ كيَتُتْتانْ سُكَنغْكُوتُتْتانْ يَنْنُضَتْتيَۤ
  يَۤكْكَنْ تَوِرْتْتانْ اِرُضْاَرُتْتانْ - آكْكَمِكَتْ
  تَنْدانْ يَنَيْاِينْرَ تَنْدَيْیيَۤ يَنْرَظَيْكْكَ
  وَنْدانْيَنْ اَبْبَنْ مَكِظْنْدُ.
 • 15. وَاتْتَميَلامْ تِيرْتْتانْ مَكِظْوَضِتْتانْ ميَیْنعْنعانَ
  ناتْتَميَلامْ تَنْدانْ نَلَنغْكُوتُتْتانْ - آتْتَميَلامْ
  آتُكَنِي يَنْرانْتَنْ آنَنْدَ وَارْكَظَلَيْبْ
  باتُكَنِي يَنْرانْ بَرَنْ.
 • 16. تانْنانْ يَنُمْبيَۤتَنْ تَنْنَيْتْ تَوِرْتْتانْنانْ
  آنانْسِرْ رَمْبَلَوَنْ اَنْدُوۤنانْ - وَاناتَرْ
  سيَیْتَرْ كَرِیَتَوَمْ سيَیْتيَۤنْ مَكِظْكِنْريَۤنْ
  يَیْتَرْ كَرِیَسُكَمْ يَۤیْنْدُ.
 • 17. سُتْتَ وَتِوُمْ سُكَوَتِوَامْ اُوۤنغْكارَ
  نِتْتَ وَتِوُمْ نِرَيْنْدُوۤنغْكُ - سِتْتيَنُمْاُوۤرْ
  نعانَ وَتِوُمِنغْكيَۤ نانْبيَرْريَۤنْ يَنغْكيَنغْكُمْ
  تانَوِضَيْ یاتْتِیَرْرَتْ تانْ.
 • 18. نانْاُرَيْكْكُمْ وَارْتْتَيْيَلامْ نایَكَنْسُولْ وَارْتْتَيْاَنْرِ
  نانْاُرَيْكْكُمْ وَارْتْتَيْاَنْرُ ناتْتِيرْنانْ - يَۤنْاُرَيْبْبيَۤنْ
  نانْآرْ يَنَكْكيَنَاُوۤرْ نعانَاُنَرْ وٕۤتُسِوَمْ
  اُونْناتِ نِلْلا اُظِ.
 • 19. آرَنَمُمْ آكَمَمُمْ آنغْكانغْ كُرَيْكْكِنْرَ
  كارَنَمُمْ كارِیَمُمْ كاتْتُوِتْتانْ - تارَنِیِلْ
  كَنْتيَۤنْ كَضِكْكِنْريَۤنْ كَنغْكُلْبَكَلْ اَرْرَوِتَتْ
  تُنْتيَۤنْ اَمُتَمْ اُوَنْدُ.
 • 20. تُنْمارْكْكَمْ يَلْلامْ تُولَيْتْتُوِتْتيَۤنْ سُتْتَسِوَ
  سَنْمارْكْكَ سَنغْكَمْ تَلَيْبْبَتْتيَۤنْ - يَنْمارْكْكَمْ
  نَنْمارْكْكَمْ يَنْريَۤوَانْ ناتْتارْ بُكَظْكِنْرارْ
  مَنْمارْكْكَتْ تاليَۤ مَكِظْنْدُ.
 • 21. بَنْمارْكْكَمْ يَلْلامْ بَسَيْیَرْ رُوظِنْدَنَوٕۤ
  سَنْمارْكْكَمْ اُونْريَۤ تَظَيْتْتَتُوٕۤ - سُونْمارْكْكَتْ
  تيَلْلا اُلَكُمْ اِسَيْنْدَنَوٕۤ يَمْبيَرُمانْ
  كُولْلا نيَرِاَرُضَيْكْ كُونْتُ.
 • 22. ساتِكُلَمْ يَنْرُمْ سَمَیَمَتَمْ يَنْرُمُبَ
  نِيتِاِیَلْ آسْسِرَمَ نِيتْتيَنْرُمْ - اُوۤتُكِنْرَ
  بيَۤیاتْتَ ميَلْلامْ بِتِرْنْدُوظِنْدَ وٕۤبِرَرْتَمْ
  وَایاتْتَمْ تِيرْنْدَنَوٕۤ مَرْرُ.
 • 23. سِنْدا كُلَنْدَوِرْتْتُسْ سِرْرَمْ بَلَبْبيَرُمانْ
  وَنْدانْ يَنَيْتْتانْ وَلِنْدَظَيْتْتيَۤ - اَيْنْدُوظِلُمْ
  نِيیيَۤسيَیْ يَنْريَنَكْكيَۤ نيَۤرْنْدَضِتْتانْ يَنْنُتَيْیَ
  تایيَۤ اَنَيْیانْ تَنِتْتُ.
 • 24. كُوكا يَنَاَتُتْتُوۤرْ كُوتِ اَظاتَوَنْنَمْ
  ساكا وَرَمْيَنَكْكيَۤ تَنْدِتْتانْ - يَۤكااَنْ
  يَۤكا يَنَمَرَيْكَضْ يَۤتْتُنعْسِرْ رَمْبَلَتْتانْ
  ماكا تَلَنا مَكِظْنْدُ.
 • 25. ناتُكِنْرَ تيَمْبيَرُمانْ ناتْتَمَتيَۤ نانْاُلَكِلْ
  آتُكِنْرَ تيَنْدَيْاَرُضْ آتْتَمَتيَۤ - باتُكِنْرَ
  باتْتيَلْلامْ اَمْبَلَوَنْ باتَ مَلَرْبْباتْتيَۤ
  نِيتْتيَلْلامْ آنغْكَوَنْرَنْ نِيتْتُ.
 • 26. سَتْتِیَنعْسيَیْ كِنْريَۤنْ سَكَتْتِيرْ اَرِمِنْكَضْ
  سِتْتِيَلامْ وَلْلَ سِوَمْاُونْريَۤ - نِتْتِیَمْيَنْ
  ريَنْنُميَنْنَتْ تاليَۤنَمْ يَنْنَميَلامْ كَيْكُوتُمْ
  نَنْنُمِنْبَتْ تيَۤنْيَنْرُ نانْ.
 • 27. نانيَۤ تَوَمْبُرِنْديَۤنْ نَمْبيَرُمانْ نَلْلَرُضالْ
  نانيَۤ اَرُتْسِتْتِ ناتَتَيْنْديَۤنْ - نانيَۤ
  اَظِیا وَتِوَمْ اَوَيْمُونْرُمْ بيَرْريَۤنْ
  اِظِیامَلْ آتُكِنْريَۤنْ اِنغْكُ.
 • 28. يَوْوُلَكُمْ اَنْتَنغْكَضْ يَتْتَنَيْیُمْ نانْكانَ
  اِوْوُلَكِلْ يَنْدَيْ يَنَكْكَضِتْتانْ - يَوْوُیِرُمْ
  سَنْمارْكْكَ سَنغْكَمْ تَنَيْاَتَيْیَسْ سيَیْوِتْتيَۤ
  يَنْمارْكْكَمْ كانْبيَۤنْ اِنِ.
 • 29. ساتْتِرَنغْكَضْ يَلْلامْ تَتُمارْرَمْ سُولْوَتَنْرِ
  نيَۤتْتِرَنغْكَضْ بُوۤرْكاتْتَ نيَۤراوٕۤ - نيَۤتْتِرَنغْكَضْ
  سِرْرَمْ بَلَوَنْ تِرُوَرُتْسِيرْ وَنْنَميَنْريَۤ
  اُرْرِنغْ كَرِنْديَۤنْ اُوَنْدُ.
 • 30. وٕۤتاكَ مَنغْكَضيَنْرُ وِينْوَاتَمْ آتُكِنْرِيرْ
  وٕۤتاكَ مَتْتِنْ وِضَيْوَرِیِيرْ - سُوتاكَسْ
  سُونْنَوَلالْ اُنْمَيْوٕضِ تُوۤنْرَ اُرَيْكْكَوِلَيْ
  يَنْنَ بَیَنُوۤ اِوَيْ.
 • 31. ساكاتَ كَلْوِتْ تَرَمْاَرِتَلْ وٕۤنْتُميَنْرُمْ
  وٕۤكاتَ كالْاُنَرْتَلْ وٕۤنْتُمُتَنْ - ساكاتْ
  تَلَيْاَرِتَلْ وٕۤنْتُمْ تَنِاَرُضالْ اُنْمَيْ
  نِلَيْاَتَيْتَلْ وٕۤنْتُمْ نِلَتْتُ.
 • 32. بُویْاُرَيْيَنْ ريَنْنُتِريَۤلْ بُوۤمِنْ بُرَكْكَتَيْیِلْ
  ميَیْیُرَيْيَنْ ريَنْنُتِريَۤلْ ميَۤوُمِنُوۤ - اَيْیَنَرُضْ
  سِتْتِيَلامْ وَلْلَ تِرُكْكُوتْ تُلَوَامَلْ
  اِتْتِنَنْدُوتْ تاتُكِرْبانْ اِنغْكُ.
 • 33. وَانْوَنْدَ تيَۤوَرْكَضُمْ مالْاَیَنُمْ مَرْرَوَرُمْ
  تانْوَنْدُ سُوظْنْدارْ تَلَيْكْكَتَيْیِلْ - تيَۤنْوَنْدَ
  مَنغْكَيْ سِوَكامَ وَلْلِیُوتُمْ يَمْبيَرُمانْ
  اِنغْكُنَتَنعْ سيَیْوَانْ اِنِ.
 • 34. سَتْتِيَلامْ كُونْتَتَنِتْ تَنْدَيْ نَتَرایَنْ
  سِتْتِيَلامْ وَلْلانْ تِرُوَاضَنْ - نِتْتِیَنْتانْ
  اُوظِبَلَ سيَنْرالُمْ اُوۤوَامَلْ اِوْوِتَتْتيَۤ
  وَاظِنَتَنعْ سيَیْوَانْ مَكِظْنْدُ.
 • 35. اِنْرُ تُوتَنغْكِیِنغْكيَۤ يَمْبيَرُمانْ يَنْناضُمْ
  نَنْرُ تُلَنغْكَ نَتَمْبُرِوَانْ - يَنْرُميَنْسُولْ
  سَتْتِیَمْيَنْ ريَنْنِسْ سَكَتْتِيرْ اَتَيْمِنْكَضْ
  نِتْتِیَمْبيَرْ رُیْیَلامْ نِيرْ.
 • 36. يَنْاُتَلُمْ يَنْبُورُضُمْ يَنْاُیِرُمْ تانْكُونْتانْ
  تَنْاُتَلُمْ تَنْبُورُضُمْ تَنْاُیِرُمْ - يَنْنِتَتْتيَۤ
  تَنْدانْ اَرُتْسِرْ سَبَيْیَبْبا يَنْرَظَيْتْتيَۤنْ
  وَنْدانْوَنْ تانْاُضْ مَكِظْنْدُ.
 • 37. سيَتْتارَيْ يَلْلامْ تِرُمْبَ يَظُبْبُتَلْاِنغْ
  كيَتْتالْ مُتِیُميَنِلْ يَمْمَوَريَۤ - سِتْتامْ
  اَرُتْبيَرُنعْ سُوۤتِ اَتَنالْ مُتِیُمْ
  تيَرُتْبيَرُنعْ سَتْتِیَمْاِي تيَۤ.
 • 38. اِوْوُلَكِلْ سيَتْتارَيْ يَلْلامْ يَظُكَيَنِلْ
  يَوْوُلَكُمْ بُوۤرْرَ يَظُنْدِرُبْبارْ - سيَوْوُلَكِلْ
  سِرْرَمْ بَلَتْتانْ تِرُوَرُضْبيَرْ رارْنُوۤكْكَمْ
  اُرْرَوَرَيْ اُرْرَوَرْكَضْ اُرْرُ.
 • 39. یانْبُرِتَلْ وٕۤنْتُنغْكُولْ اِوْوُلَكِلْ سيَتْتارَيْ
  اُونْبُرِنْدُ مِيضَ اُیِرْبْبِتْتَلْ - وَانْ بُرِنْدَ
  اَمْبَلَتْتانْ نَلْلَرُضالْ اَنْدُوۤنانْ ميَۤرْبُوۤرْتْتَ
  كَمْبَلَتْتالْ آكُمْ كَضِتْتُ.
 • 40. يَنْنيَۤ اُلَكِلْ اِرَنْدارْ يَظُتَلْمِكَ
  اَنْنيَۤ اَتِسَیَميَنْ راتُكِنْرارْ - اِنْنيَۤ
  تِرُوَمْ بَلَتْتانْ تِرُنُوۤكْكَمْ بيَرْرارْكْ
  كُرُوَمْ بَلَتْتيَۤيَنْ رُنْ.
 • 41. آتاتِيرْ سَرْرُمْ اَسَيْیاتِيرْ وٕۤرُونْرَيْ
  ناتاتِيرْ بُویْاُلَكَيْ نَمْباتِيرْ - وَاتاتِيرْ
  سَنْمارْكْكَ سَنغْكَتْتَيْسْ سارْوِيرْ وِرَيْنْدِنِاِنغْ
  كيَنْمارْكْكَ مُمْاُونْرا ميَۤ.
 • 42. مارْكْكَميَلامْ اُونْراكُمْ مانِلَتْتِيرْ وَایْمَيْاِتُ
  تُوكْكَميَلامْ نِيكْكِتْ تُنِنْدُضَتْتيَۤ - يَۤكْكَمْوِتْتُسْ
  سَنْمارْكْكَ سَنغْكَتْتَيْسْ سارْنْدِتُمِنْ سَتْتِیَمْنِيرْ
  نَنْمارْكْكَمْ سيَۤرْوِيرْاِنْ ناضْ.
 • 43. اِنْناضيَۤ كَنْتِيرْ اِرَنْدارْ يَظُكِنْرَ
  نَنْناضْيَنْ وَارْتْتَيْكَضَيْ نَمْبُمِنُوۤ - اِنْناضْ
  اَرُتْبيَرُنعْ سُوۤتِ اَتَيْكِنْرَ ناضْميَیْ
  اَرُتْبيَرُنعْ سَتْتِیَمْاِي تامْ.
 • 44. يَۤمانْ تِرُكْكُمْ يَمَرَنغْكاضْ اِوْوُلَكِلْ
  سامانْدَرْ آكاتْ تَرَمْبيَرَوٕۤ - كامانْدَ
  كارَتْتَيْ وِتْتُكْ كَرُتُمِنُوۤ اِتْتَرُنَمْ
  نِيرَتْتَيْسْ سيَۤرْوِيرْ نِجَمْ.
 • 45. وِينيَۤ بَراكْكِلْ وِتاتِيرْ اُمَتُضَتْتَيْ
  نانيَۤ اُتَيْیَ نَمَرَنغْكاضْ - اُوناكَتْ
  تيَضْضَمُتَمْ اِنْريَنَكْكُسْ سيَۤرْتْتَضِتْتانْ سِتْتاتَ
  اُضْضِیَناضْ اِيتَرِمِنْ اُرْرُ.
 • 46. بُوۤرْرِ اُرَيْكْكِنْريَۤنْ بُویْيَنْ رِكَظاتِيرْ
  نارْرِسَيْكْكَنْ وَاظُمْ نَمَرَنغْكاضْ - آرْرَلَرُضْ
  اَبْبَنْوَرُ كِنْرانْ اَرُضْوِضَيْیاتْ تاتُتَرْكيَنْ
  رِبْبُوِیِلْ اِتْتَرُنَمْ اِنغْكُ.
 • 47. آضُتَيْیانْ نَمْمُتَيْیَ اَبْبَنْ وَرُكِنْرَ
  ناضْيَتُوُوۤ يَنْرُ نَلِیاتِيرْ - نِيضَ
  نِنَيْیاتِيرْ سَتْتِیَمْنانْ نيَۤرْنْدُرَيْتْتيَۤنْ اِنْناضْ
  اَنَيْیانْ وَرُكِنْرانْ آیْنْدُ.

சுத்த சிவநிலை // சுத்த சிவநிலை

No audios found!