திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
سُتْتَ سِوَنِلَيْ
sutta sivanilai
سَماتِ وَرْبُرُتْتَلْ
samāti vaṟpuṟuttal
Sixth Thirumurai

107. نعانَسَرِیَيْ (وَایْبَرَيْ آرْتْتَلْ)
ñāṉasariyai (vāypaṟai ārttal)

  يَنْسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. نِنَيْنْدُنِنَيْنْ تُنَرْنْدُنَرْنْدُ نيَكِظْنْدُنيَكِظْنْ تَنْبيَۤ
  نِرَيْنْدُنِرَيْنْ تُورْريَظُنغْكَنْنِيرَتَنالْ اُتَمْبُ
  نَنَيْنْدُنَنَيْنْ تَرُضَمُتيَۤ نَنْنِتِیيَۤ نعانَ
  نَتَتْتَرَسيَۤ يَنْنُرِمَيْ نایَكَنيَۤ يَنْرُ
  وَنَيْنْدُوَنَيْنْ تيَۤتْتُتُمْنامْ وَمْمِنْاُلَ كِیَلِيرْ
  مَرَنَمِلابْ بيَرُوَاظْوِلْ وَاظْنْدِتَلامْ كَنْتِيرْ
  بُنَيْنْدُرَيْیيَۤنْ بُویْبُكَليَۤنْ سَتْتِیَنعْسُولْ كِنْريَۤنْ
  بُورْسَبَيْیِلْ سِرْسَبَيْیِلْ بُكُنْدَرُنَمْ اِتُوٕۤ.
 • 2. بُكُنْدَرُنَمْ اِتُكَنْتِيرْ نَمْمَوَريَۤ نانْتانْ
  بُكَلْكِنْريَۤنْ يَنْمُوظِاُوۤرْ بُویْمُوظِيَنْ ناتِيرْ
  اُكُنْدَرُنَمْ اُرْرَوَرُمْ بيَرْرَوَرُمْ بِرَرُمْ
  اُتَيْمَيْكَضُمْ اُلَكِیَلُمْ اُرْرَتُنَيْ اَنْريَۤ
  مِكُنْدَسُوَيْكْ كَرُمْبيَۤسيَنغْ كَنِیيَۤكُوۤرْ ريَۤنيَۤ
  ميَیْبْبَیَنيَۤ كَيْبْبُورُضيَۤ وِلَيْیَرِیا مَنِیيَۤ
  تَكُنْدَتَنِبْ بيَرُمْبَتِیيَۤ تَیانِتِیيَۤ كَتِیيَۤ
  سَتْتِیَميَۤ يَنْرُرَيْمِنْ بَتْتِیُوتُ بَنِنْديَۤ.
 • 3. بَنِنْدُبَنِنْ تَنِنْدَنِنْدُ باتُمِنُوۤ اُلَكِيرْ
  بَرَمْبَرَميَۤ سِتَمْبَرَميَۤ بَرابَرَميَۤ وَرَميَۤ
  تُنِنْدُوَنْدَ وٕۤتانْدَ سُتْتَاَنُ بَوَميَۤ
  تُرِیَمُتِ اَنُبَوَميَۤ سُتْتَسِتْتانْ تَمَتایْتْ
  تَنِنْدَنِلَيْبْ بيَرُنعْسُكَميَۤ سَمَرَسَسَنْ مارْكْكَ
  سَتْتِیَميَۤ اِیَرْكَيْیُنْمَيْتْ تَنِبْبَتِیيَۤ يَنْرُ
  كَنِنْدُضَتْتيَۤ كَنِنْدُنِنَيْنْ تُرَيْتْتِتِلْاَبْ بُوظُتيَۤ
  كاناتَ كاتْسِيَلامْ كَنْتُكُوضَ لاميَۤ.
 • 4. كَنْتَتيَلامْ اَنِتْتِیَميَۤ كيَۤتْتَتيَلامْ بَظُتيَۤ
  كَرْرَتيَلامْ بُویْیيَۤنِيرْ كَضِتْتَتيَلامْ وِينيَۤ
  اُنْتَتيَلامْ مَلَميَۤاُتْ كُونْتَتيَلامْ كُرَيْیيَۤ
  اُلَكِیَلِيرْ اِتُوَرَيْیُمْ اُنْمَيْیَرِنْ تِلِريَۤ
  وِنْتَتَنالْ يَنْاِنِنِيرْ سَمَرَسَسَنْ مارْكْكَ
  ميَیْنْنيَرِیَيْكْ كَتَيْبْبِتِتْتُ ميَیْبْبُورُضْنَنْ كُنَرْنْديَۤ
  يَنْتَكُسِرْ رَمْبَلَتْتيَۤ يَنْدَيْاَرُضْ اَتَيْمِنْ
  اِرَوَاتَ وَرَمْبيَرَلامْ اِنْبَمُرَ لاميَۤ.
 • 5. اِنْبُرَلامْ يَوْوُلَكُمْ يَۤتْتِتَوَاظْنْ تِتَلامْ
  يَلْلامْسيَیْ وَلْلَسِتْتِ اِرَيْمَيْیُمْبيَرْ رِتَلامْ
  اَنْبُتَيْیِيرْ وَمْمِنْاِنغْكيَۤ سَمَرَسَسَنْ مارْكْكَمْ
  اَتَيْنْدِتُمِنْ اَكَوَتِوِنغْ كَنَكَوَتِ وَاكِبْ
  بُونْبُتَيْنَنْ كُوضِرْاُوضِیيَۤ بُتْتَمُتيَۤ نعانَ
  بُورَنَميَۤ آرَنَتْتِنْ بُورُضْمُتِميَۤلْ بُورُضيَۤ
  وَنْبُتَيْیارْ بيَرَرْكَرِتامْ مَنِیيَۤسِرْ سَبَيْیِنْ
  مامَرُنْديَۤ يَنْرُرَيْمِنْ تِيمَيْیيَلامْ تَوِرْنْديَۤ.
 • 6. تِيمَيْيَلامْ نَنْمَيْيَنْريَۤ تِرُاُضَنغْكُونْ تَرُضِسْ
  سِرِیيَۤنُكْ كَرُضَمُتَتْ تيَضِوَضِتْتَ تِرَتْتَيْ
  آمَیَنْدِيرْتْ تِیَرْكَيْاِنْبَ اَنُبَوَميَۤ مَیَمایْ
  اَمْبَلَتْتيَۤ وِضَنغْكُكِنْرَ اَرُتْبيَرُنعْسُوۤ تِیَيْاُوۤرْ
  اُوۤمَیَوَانْ وَتِوُتَيْیارْ اُضْضَكَتْتيَۤ نِرَيْنْدَ
  اُورُبُورُضَيْبْ بيَرُنغْكَرُنَيْ اُتَيْیَبيَرُمْ بَتِیَيْ
  نامَرُوِ اِرَوَاتَ نَلَمْبيَرَلامْ اُلَكِيرْ
  نَلْلَاُورُ تَرُنَمْاِتُ وَلْلَيْوَمْمِنْ نِيريَۤ.
 • 7. نِيرْبِرَرُوۤ یانْاُمَكْكُ نيَۤیَاُرَ وَلَنُوۤ
  نيَتُمُوظِیيَۤ اُرَيْبْبَنْاَنْرِكْ كُوتُمُوظِسُولْ وٕۤنُوۤ
  سارْبُرَوٕۤ اَرُضَمُتَمْ تَنْديَنَيْیيَۤميَۤلْ يَۤرْرِتْ
  تَنِتْتَبيَرُمْ سُكَمْاَضِتْتَ تَنِتْتَبيَرُمْ بَتِتانْ
  سِيرْبيَرَوٕۤ تِرُبْبُوتُوِلْ تِرُميَۤنِ تَرِتْتُسْ
  سِتْتاتَلْ بُرِكِنْرَ تِرُناضْكَضْ اَتُتْتَ
  اُوۤرْبُرَوٕۤ اِتُنَلْلَ تَرُنَمْاِنغْكيَۤ وَمْمِنْ
  اُلَكِیَلِيرْ اُنْنِیَوَا رُرْرِتُوِيرْ وِرَيْنْديَۤ.
 • 8. وِرَيْنْدُوِرَيْنْ تَتَيْنْدِتُمِنْ ميَۤتِنِیِيرْ اِنغْكيَۤ
  ميَیْمَيْاُرَيْكْ كِنْريَۤنْنِيرْ وٕۤرُنِنَيْ یاتِيرْ
  تِرَيْنْدُتِرَيْنْ تُضُتْتَوَرُمْ اِضَمَيْاَتَيْنْ تِتَوُمْ
  سيَتْتَوَرْكَضْ يَظُنْدِتَوُمْ سِتْتاتَلْ بُرِیَ
  وَرَيْنْدُوَرَيْنْ تيَلْلانعْسيَیْ وَلْلَسِتْتَنْ تانيَۤ
  وَرُكِنْرَ تَرُنَمْاِتُ وَرَمْبيَرَلامْ نِيوِيرْ
  كَرَيْنْدُكَرَيْنْ تُضَمْاُرُكِكْ كَنْكَضِنْنِيرْ بيَرُكِكْ
  كَرُنَيْنَتَكْ كَتَوُضَيْاُتْ كَرُتُمِنُوۤ كَضِتْتيَۤ.
 • 9. كَضِتْتُلَكِلْ اَضَوِكَنْدَ كالَمْاُلَ كيَلْلامْ
  كَضِبْبَتَيْیَ اَرُتْسُوۤتِكْ كَتَوُضْوَرُ تَرُنَمْ
  تيَضِتْتِتُمْيَتْ تَرُنَمْاَتُوۤ يَنْناتِيرْ اِتُوٕۤ
  سيَتْتَوَرَيْ يَظُبْبُكِنْرَ تِكَظْتَرُنَمْ اُلَكِيرْ
  اُوضِتْتُرَيْكْكِنْ ريَۤنْاَلَنْنانْ وَایْبْبَرَيْآرْكْ كِنْريَۤنْ
  اُورُسِرِتُمْ اَسْسَمُريَۤنْ اُضْضَبَتِ اُنَرْنْديَۤنْ
  اَضِتْتِتُسِرْ رَمْبَلَتْتيَنْ اَبْبَنْاَرُضْ بيَرَوٕۤ
  آسَيْاُنْتيَۤلْ وَمْمِنْاِنغْكيَۤ نيَۤسَمُتَيْ یِيريَۤ.
 • 10. آسَيْاُنْتيَۤلْ وَمْمِنْ اِنغْكيَۤ اَرُتْسُوۤتِبْ بيَرُمانْ
  اَمْمَيْیُمایْ اَبْبَنُمایْ اَرُضُمْاَرُ ضاضَنْ
  يَۤسَرَنِيتْ تيَنَيْآتْكُونْ تيَنْنِیَوَا رَضِتْتانْ
  يَلْلانعْسيَیْ وَلْلَسِتْتَنْ يَنْنُیِرِلْ كَلَنْدانْ
  تيَۤسُتَيْیَ بُوتُوِلْاَرُضْ سِتْتِنَتَمْ بُرِیَتْ
  تِرُوُضَنغْكُونْ تيَظُنْدَرُضُمْ تِرُناضْاِنغْ كِتُوٕۤ
  مُوۤسَاُرَيْ يَنَنِنَيْتْتُ مَیَنغْكاتِيرْ اُلَكِيرْ
  مُكْكالَتْ تِنُمْاَظِیا مُورْتْتَمْاَتَيْنْ تِتَوٕۤ.
 • 11. اَتَيْنْدِتُمِنْ اُلَكِيرْاِنغْ كِتُتَرُنَمْ كَنْتِيرْ
  اَرُتْسُوۤتِبْ بيَرُمْبَتِيَنْ اَبْبَنْوَرُ تَرُنَمْ
  كَتَيْنْدَتَنِتْ تِرُوَمُتَمْ كَضِتْتَرُتْتِ يَنَكْكيَۤ
  كاناتَ كاتْسِيَلامْ كاتْتُكِنْرَ تَرُنَمْ
  اِتَيْنْدُورُسارْ اَلَيْیاتِيرْ سُكَمْيَنَيْبْبُوۤلْ بيَرُوِيرْ
  یانْوٕۤرُ نِيرْوٕۤريَنْ ريَنْنُكِليَۤنْ اُرَيْتْتيَۤنْ
  اُتَيْنْدَسَمَ یَكْكُظِنِنْ ريَظُنْدُنَرْمِنْ اَظِیا
  اُورُنيَرِیامْ سَنْمارْكْكَتْ تِرُنيَرِبيَرْ رُوَنْديَۤ.
 • 12. تِرُنيَرِاُونْ ريَۤاَتُتانْ سَمَرَسَسَنْ مارْكْكَسْ
  سِوَنيَرِيَنْ رُنَرْنْدُلَكِيرْ سيَۤرْنْدِتُمِنْ اِينْتُ
  وَرُنيَرِیِلْ يَنَيْیاتْكُونْ تَرُضَمُتَمْ اَضِتْتُ
  وَلْلَبَسَتْ تِكَضيَلْلامْ وَظَنغْكِیَاُوۤرْ وَضْضَلْ
  بيَرُنيَرِیِلْ سِتْتاتَتْ تِرُوُضَنغْكُونْ تَرُضِبْ
  بيَرُنغْكَرُنَيْ وَتِوِنُوتُ وَرُتَرُنَمْ اِتُوٕۤ
  كَرُنيَرِوِيظْنْ تُظَلاتِيرْ كَلَكْكَمَتَيْ یاتِيرْ
  كَنْمَيْیِنالْ كَرُتْتُورُمِتْ تُنْمَيْاُرَيْتْ تيَۤنيَۤ.
 • 13. اُنْمَيْیُرَيْكْ كِنْريَۤنْاِنغْ كُوَنْدَتَيْمِنْ اُلَكِيرْ
  اُرَيْاِتَنِلْ سَنْديَۤكِتْ تُضَرِوَظِ یاتِيرْ
  يَنْمَيْیِنانْ يَنَنِنَيْیِيرْ يَلْلانعْسيَیْ وَلْلانْ
  يَنْنُضْاَمَرْنْ تِسَيْكْكِنْرانْ اِتُكيَۤنْمِنْ نِيوِرْ
  تَنْمَيْیُوتُ سُتْتَسِوَ سَنْمارْكْكَ نيَرِیِلْ
  سارْنْدُوِرَيْنْ تيَۤرُمِنُوۤ سَتْتِیَوَاظْ وَضِكْكَكْ
  كَنْمَيْتَرُمْ اُورُبيَرُنعْسِيرْكْ كَتَوُضْيَنَبْ بُكَلُمْ
  كَرُنَيْنِتِ وَرُكِنْرَ تَرُنَمْاِتُ تانيَۤ.
 • 14. تانيَۤتانْ آكِيَلامْ تاناكِ اَلَنایْتْ
  تَنِبْبَتِیایْ وِضَنغْكِتُمْيَنْ تَنْدَيْیَيْيَنْ تایَيْ
  وَانيَۤاَوْ وَانْكَرُوٕۤ وَانْكَرُوِنْ مُتَليَۤ
  وَضْضالْيَنْ رَنْبَريَلامْ اُضْضانِنْ رَوَنَيْتْ
  تيَۤنيَۤسيَمْ باكيَۤيَنْ رِنِتْتِتُنْديَضْ ضَمُتَيْسْ
  سِرْسَبَيْیِلْ بيَرُوَاظْوَيْسْ سِنْدَيْسيَیْمِنْ اُلَكِيرْ
  اُونيَۤیُمْ اُتَلَظِیا تُوظِتُورُمْ اُوۤنغْكُمْ
  اُتْتَمَسِتْ تِیَيْبْبيَرُوِيرْ سَتْتِیَمْسُونْ نيَۤنيَۤ.
 • 15. سَتْتِیَوٕۤ تانْدَميَلامْ سِتْتانْدَ ميَلْلامْ
  تَنِتْتَنِميَۤلْ اُنَرْنْدُنَرْنْدُمْ تَنَيْیُنَرْتَرْ كَرِتایْ
  نِتْتِیَسِرْ سَبَيْنَتُوٕۤ نِرَيْنْدُنَتَمْ بُرِیُمْ
  نِتْتَبَرِ بُورَنَنَيْسْ سِتْتَسِكا مَنِیَيْ
  اَتْتَكَيْیُوۤرْ بيَرُمْبَتِیَيْ اَرُمَرُنْدَيْ اَتِیيَۤنْ
  آوِیَيْيَنْ آوِیِليَۤ اَمَرْنْدَتَیا نِتِیَيْسْ
  سِتْتِیيَلامْ يَنَكْكَضِتْتَ سِوَكَتِیَيْ اُلَكِيرْ
  سِنْدَيْسيَیْتُ وَاظْتْتُمِنُوۤ نِنْدَيْيَلامْ تَوِرْنْديَۤ.
 • 16. نِنْدَيْیِلارْ نيَنعْسَكَتْتيَۤ نِرَيْنْدَبيَرُنْ تَكَيْیَيْ
  نِلَيْیَنَيْتْتُمْ كاتْتِیَرُضْ نِلَيْاَضِتْتَ كُرُوَيْ
  يَنْدَيْیَيْيَنْ تَنِتْتایَيْ يَنْنِرُكَنْ مَنِیَيْ
  يَنْاُیِرَيْ يَنْاُنَرْوَيْ يَنْاَرِوُضْ اَرِوَيْ
  سِنْدَيْیِليَۤ تَنِتْتِنِكْكُمْ تيَضْضَمُتَيْ اَنَيْتْتُمْ
  سيَیْیَوَلْلَ تَنِتْتَلَيْمَيْسْ سِوَبَتِیَيْ اُلَكِيرْ
  مُنْدَيْمَلَ اِرُتْتُوظِیَ مُنْنُمِنُوۤ كَرَنَ
  مُتُكْكُوظِتْتُكْ كَتَيْمَرَنَ نَتُكْكُوظِتْتُ مُیَنْريَۤ.
 • 17. مُیَنْرُلَكِلْ بَیَنْاَتَيْیا مُوتَمَتَمْ اَنَيْتْتُمْ
  مُتُكِاَظِنْ تِتَوُمْاُورُ مُوۤسَمُمْاِلْ لاتيَۤ
  اِیَنْرَاُورُ سَنْمارْكْكَمْ يَنغْكُنِلَيْ بيَرَوُمْ
  يَمْمِرَيْوَنْ يَظُنْدَرُضَلْ اِتُتَرُنَمْ كَنْتِيرْ
  تُیِنْرُنَرْنْديَۤ يَظُنْدَوَرْبُوۤلْ اِرَنْدَوَرْكَضْ يَلْلامْ
  تُوۤنْرَيَظُ كِنْرَتِتُ تُوتَنغْكِنِكَظْنْ تِتُمْنِيرْ
  بَیِنْرَرِیَ وِرَيْنْدُوَمْمِنْ بَتِیاتَ بَتِبْبَيْبْ
  بَتِتْتِتَلامْ اُنَرْنْدِتَلامْ بَرْرِتَلامْ سُكَميَۤ.
 • 18. سُكَمَرِیِيرْ تُنْبَمْاُونْريَۤ تُنِنْدَرِنْدِيرْ اُلَكِيرْ
  سُوتَرِنْدِيرْ وَاتَرِنْدِيرْ تُویْمَيْیَرِنْ تِلِريَۤ
  اِكَمْاَرِیِيرْ بَرَمْاَرِیِيرْ يَنْنيَۤنُنغْ كَرُتْتِي
  تيَنْبُرِوِيرْ مَرَنَمْوَرِلْ يَنغْكُرُوِيرْ اَنْدُوۤ
  اَكَمَرِنْدِيرْ359 اَنَكَمَرِنْ تَظِیاتَ نعانَ
  اَمُتَوَتِ وَمْبيَرَلامْ اَتَيْنْدِتُمِنْ اِينْتيَۤ
  مُكَمَرِیارْ بُوۤلِرُنْدِيرْ يَنْنَيْاَرِ یِيرُوۤ
  مُتْتَريَلامْ بُوۤرْرُمْاَرُتْ سِتْتَرْمَكَنْ نانيَۤ.
 • 19. نانْاُرَيْكْكُمْ وَارْتْتَيْيَلامْ نایَكَنْرَنْ وَارْتْتَيْ
  نَمْبُمِنُوۤ نَمَرَنغْكاضْ نَرْرَرُنَمْ اِتُوٕۤ
  وَانْاُرَيْتْتَ مَنِمَنْرِلْ نَتَمْبُرِيَمْ بيَرُمانْ
  وَرَوٕتِرْكُونْ تَوَنْاَرُضالْ وَرَنغْكَضيَلامْ بيَرَوٕۤ
  تيَۤنْاُرَيْكْكُمْ اُضَمْاِنِكْكَ يَظُكِنْريَۤنْ نِيوِيرْ
  تيَرِنْدَتَيْنْديَنْ اُتَنْيَظُمِنْ سِتْتِبيَرَلْ آكُمْ
  يَۤنُرَيْتْتيَۤنْ اِرَكْكَتْتالْ يَتُتْتُرَيْتْتيَۤنْ كَنْتِيرْ
  یانَتَيْیُمْ سُكَتْتِنَيْنِيرْ تانْاَتَيْتَلْ كُرِتْتيَۤ.
 • 20. كُرِتْتُرَيْكْكِنْ ريَۤنْاِتَنَيْكْ كيَۤنْمِنْ اِنغْكيَۤ وَمْمِنْ
  كُوۤنُمْمَنَكْ كُرَنغْكاليَۤ نانُكِنْرَ اُلَكِيرْ
  وٕرِتْتَاُمْمالْ اُورُبَیَنُمْ وٕۤنْتُكِليَۤنْ يَنَتُ
  ميَیْیُرَيْیَيْبْ بُویْیُرَيْیایْ وٕۤرُنِنَيْ یاتِيرْ
  بُورِتْتَمَتَمْ سَمَیَمْيَلامْ بُویْبُویْیيَۤ اَوَرْرِلْ
  بُكُتاتِيرْ سِوَمْاُونْريَۤ بُورُضْيَنَكْكَنْ تَرِمِنْ
  سيَرِتْتِتُسِرْ سَبَيْنَتَتْتَيْتْ تيَرِنْدُتُتِتْ تِتُمِنْ
  سِتْتِيَلامْ اِتْتِنَميَۤ سَتْتِیَمْسيَۤرْنْ تِتُميَۤ.
 • 21. سيَۤرْنْدِتَوٕۤ اُورُبْبَتُمِنْ سَمَرَسَسَنْ مارْكْكَتْ
  تِرُنيَرِیيَۤ بيَرُنيَرِیامْ سِتْتِيَلامْ بيَرَلامْ
  اُوۤرْنْدِتُمِنْ اُنْنُتَرْكُمْ اُرَنغْكُتَرْكُمْ اُنَرْنْدِيرْ
  اُلَكَميَلامْ كَنْتِتُمْاُوۤرْ اُضَوَيْاَرِنْ تِلِريَۤ
  وَارْنْدَكَتَلْ اُلَكَرِیَ مَرَنَمْاُنْتيَۤ اَنْدُوۤ
  مَرَنَمْيَنْرالْ سَتَمْيَنُمْاُوۤرْ تِرَنَمُمْسَمْ مَتِیا
  سارْنْدِتُمْاَمْ مَرَنَمَتَيْتْ تَتُتْتِتَلامْ كَنْتِيرْ
  تَنِتْتِتُسِرْ سَبَيْنَتَتْتَيْتْ تَرِسَنَنعْسيَیْ وِيريَۤ.
 • 22. سيَیْتالُمْ تِيمَيْيَلامْ بُورُتْتَرُضْوَانْ بُوتُوِلْ
  تِرُنَتَنعْسيَیْ بيَرُنغْكَرُنَيْتْ تِرَتْتانْاَنغْ كَوَنَيْ
  ميَیْتاوَ نِنَيْتْتِتُكَ سَمَرَسَسَنْ مارْكْكَمْ
  ميَۤوُكَيَنْ رُرَيْكْكِنْريَۤنْ ميَۤتِنِیِيرْ يَنَيْتْتانْ
  وَيْتالُمْ وَيْتِتُمِنْ وَاظْتْتيَنَكْكُونْ تِتُوٕۤنْ
  مَنَنغْكُوۤنيَۤنْ مانَمْيَلامْ بُوۤنَوَظِ وِتُتْتيَۤنْ
  بُویْتانْاُوۤرْ سِرِتيَنِنُمْ بُكَليَۤنْسَتْ تِیَميَۤ
  بُكَلْكِنْريَۤنْ نِيوِرْيَلامْ بُنِتَمُرُمْ بُورُتْتيَۤ.
 • 23. بُورُتْتَلَنُمْ بُوۤكَمْيَلامْ بُویْیامْاِنغْ كِتُنانْ
  بُكَلُوَتيَنْ ناتُورُمْ بُنْدِیِرْكَنْ تَتُوٕۤ
  مَرُتْتُلَكِيرْ اِرُتْتُلَكِلْ مَتِوَتَظَ كَلَوٕۤ
  مَرَنَمِلابْ بيَرُوَاظْوِلْ وَاظَوَمْمِنْ اِنغْكيَۤ
  بُورُتْتِرَنعْسيَۤرْ سُتْتَسِوَ سَنْمارْكْكَ نِلَيْیِلْ
  بُورُنْدُمِنْسِرْ سَبَيْاَمُتَمْ اَرُنْدُمِنْاَنْ بُتَنيَۤ
  اَرُتْتِرَنعْسيَۤرْنْ تيَنْنِیَوَا راتُمِنُوۤ نُمْمَيْ
  اَتُبْبَوَريَۤ اَنْرِنِنْرُ تَتُبْبَوَرْمَرْ رِلَيْیيَۤ.
 • 24. مَرْرَرِوُوۤمْ يَنَسْسِرِتُ تاظْتْتِرُبْبِيرْ آنالْ
  مَرَنَميَنُمْ بيَرُمْباوِ وَنْدِتُميَۤ اَنْدُوۤ
  سَرْرُمْاَتَيْ نُمْماليَۤ تَتُكْكَمُتِ یاتيَۤ
  سَمَرَسَسَنْ مارْكْكَسَنغْكَتْ تَوَرْكَضْاَلْلالْ اَتَنَيْ
  يَرْرِنِنْرُ تَتُكْكَوَلْلارْ يَوْوُلَكِلْ يَوَرُمْ
  اِلْلَيْكَنْتِيرْ سَتْتِیَمِي تيَنْمُوظِكُونْ تُلَكِيرْ
  بَرْرِیَبَرْ رَنَيْتْتِنَيْیُمْ بَرْرَرَوِتْ تَرُضَمْ
  بَلَبْبَرْريَۤ بَرْرُمِنُوۤ يَرْرُمْاِرَ وِيريَۤ.
 • 25. اِرَنْدَوَرَيْ يَتُتْتِتُمْبُوۤ تَرَرْرُكِنْرِيرْ اُلَكِيرْ
  اِرَوَاتَ بيَرُوَرَمْنِيرْ يَۤنْاَتَيْیَ ماتْتِيرْ
  مَرَنْدِرُنْدِيرْ بِنِمُوبْبِلْ سَمْمَتَمُوۤ نُمَكْكُ
  مَرَنْدُمْاِتَيْ نِنَيْكْكِلْنَلْلُوۤرْ مَنَمْنَتُنغْكُمْ كَنْتِيرْ
  سِرَنْدِتُسَنْ مارْكْكَمْاُونْريَۤ بِنِمُوبْبُ مَرَنَمْ
  سيَۤرامَلْ تَوِرْتْتِتُنغْكانْ تيَرِنْدُوَمْمِنْ اِنغْكيَۤ
  بِرَنْدَبِرَبْ بِتِرْرانيَۤ نِتْتِیَميَیْ وَاظْوُ
  بيَرْرِتَلامْ بيَۤرِنْبَمْ اُرْرِتَلامْ وِرَيْنْديَۤ.
 • 26. اُرْرَمُوظِ اُرَيْكْكِنْريَۤنْ اُورُمَيْیِنالْ اُمَكْكيَۤ
  اُرَوَنْاَنْرِبْ بَكَيْوَنْيَنَ اُنْناتِيرْ اُلَكِيرْ
  كَرْرَوَرُمْ كَلْلارُمْ اَظِنْدِتَكْكانْ كِنْرِيرْ
  كَرَنَمْيَلامْ كَلَنغْكَوَرُمْ مَرَنَمُمْسَمْ مَتَمُوۤ
  سَرْرُمْاِتَيْسْ سَمْمَتِیا تيَنْمَنَنْدانْ اُمَتُ
  تَنْمَنَنْدانْ كَنْمَنَمُوۤ وَنْمَنَمُوۤ اَرِیيَۤنْ
  اِرْرِتَنَيْتْ تَتُتْتِتَلامْ يَنْنُوتُمْسيَۤرْنْ تِتُمِنْ
  يَنْمارْكْكَمْ اِرَبْبُوظِكْكُمْ سَنْمارْكْكَنْ تانيَۤ.
 • 27. سَنْمارْكْكَبْ بيَرُنغْكُنَتْتارْ تَمْبَتِیَيْ يَنْنَيْتْ
  تانغْكُكِنْرَ بيَرُمْبَتِیَيْتْ تَنِتْتَسَبا بَتِیَيْ
  نَنْمارْكْكَتْ تيَنَيْنَتَتْتِسْ سَنْمارْكْكَ سَنغْكَ
  نَتُوِرُكْكَ اَرُضَمُتَمْ نَلْكِیَنا یَكَنَيْبْ
  بُنْمارْكْكَرْكْ كَرِوَرِتامْ بُنْنِیَنَيْ نعانَ
  بُورَنَميَیْبْ بُورُضاكِبْ بُورُنْدِیَما مَرُنْدَيْ
  اَنْمارْكْكَمْ تَوِرْتْتَرُضِ اَمْبَلَتْتيَۤ نَتَنعْسيَیْ
  اَرُتْبيَرُنعْسُوۤ تِیَيْاُلَكِيرْ تيَرُتْكُوضَسْسارْ وِيريَۤ.
 • 28. سارْاُلَكَ وَاتَنَيْیَيْتْ تَوِرْتْتَوَرْاُضْ ضَكَتْتيَۤ
  سَتْتِیَمایْ اَمَرْنْدَرُضُمْ اُتْتَمَسَرْ كُرُوَيْ
  نيَۤرْاُرَوٕۤ يَوَرالُمْ كَنْتُكُوضَرْ كَرِتامْ
  نِتْتِیَوَانْ بُورُضَيْيَلا نِلَيْكَضُنْدانْ آكِ
  يَۤرْاُرَوٕۤ وِضَنغْكُكِنْرَ اِیَرْكَيْاُنْمَيْ تَنْنَيْ
  يَلْلامْسيَیْ وَلْلَبَتْتَيْ يَنَكْكَضِتْتَ بَتِیَيْ
  اُوۤرْاُرَوٕنْ رَتَيْنْدُلَكِيرْ بُوۤرْرِمَكِظْنْ تِتُمِنْ
  اُضْضَميَلامْ كَنِنْدُرُكِ اُضْضَبَتِ نِنَيْنْديَۤ.

  • 359. اَكَمَرِیِيرْ - مُتَرْبَتِبْبُ, بُو. سُ., سَ. مُ. كَ.

மரணமிலாப் பெருவாழ்வு // ஞானசரியை (வாய்பறை ஆர்த்தல்)

No audios found!