திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
اَنْبِرْ بيَۤتُرَلْ
aṉpiṟ pētuṟal
تَرِسَنَيْ وٕۤتْكَيْ
tarisaṉai vēṭkai
Fifth Thirumurai

039. كُوتَلْ وِظَيْتَلْ
kūṭal viḻaital

  يَظُسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. سَكَمْآ رُتَيْیارْ اَتَيْیا نيَرِیارْ
  سَتَيْیارْ وِتَيْیارْ تَنِآنارْ
  اُكَما رُتَيْیارْ اُمَيْاُوۤرْ بُتَيْیارْ
  اُتَوُمْ اُرِمَيْتْ تِرُمَكَنارْ
  مُكَمْآ رُتَيْیارْ مُكَمْما رُتَيْیارْ
  يَنَوٕۤ يَنَتُ مُنْوَنْدارْ
  اَكَما رُتَيْیيَۤنْ بَتِیا تيَنْريَۤنْ
  اَلَيْوَایْ يَنْرارْ اَحتيَنْنيَۤ.
 • 2. وِتُوَاظْ سَتَيْیارْ وِتَيْميَۤلْ وَرُوَارْ
  وِتِمالْ اَرِیا وِمَلَنارْ
  مَتُوَاظْ كُظَلاضْ بُتَيْوَاظْ اُتَيْیارْ
  مَكَنارْ كُكَنارْ مَیِلْاُورْوَارْ
  مُتُوَاظْ وَتَيْیا تَوَميَۤ اَلَيْوٕۤنْ
  مُنْوَنْ تِتَیانْ اَرِیاتيَۤ
  بُتُوَاظْ وُتَيْیارْ يَنَوٕۤ مَتِبُوۤیْ
  نِنْريَۤنْ اَنْدُوۤ بُولْليَۤنيَۤ.
 • 3. كایُوۤ تُتَنایْ كَنَلْكَيْ يَۤنْدِكْ
  كاتيَۤ اِتَماكْ كَنَنغْكُونْتَ
  بيَۤیُوۤ تاتِبْ بَلِتيَۤرْ تَرُمْاُوۤرْ
  بِتْتَبْ بيَرُمانْ تِرُمَكَنارْ
  تایُوۤ تُرَظُمْ تَنِكا سَلَنارْ
  تَكَيْسيَۤرْ مَیِلارْ تَنِوٕۤلارْ
  وٕۤیُوۤ تُرَظْتُوۤضْ باوَيْیَرْ مُنْيَنْ
  وٕضْوَضَيْ كُونْتارْ وِنَوَاميَۤ.
 • 4. بُونْنارْ بُیَنارْ بُكَظُمْ بُكَظارْ
  بُلِیِنْ اَتَضارْ بُیَمْنالارْ
  تيَنْنارْ سَتَيْیارْ كُوتِميَۤلْ وِتَيْیارْ
  سِوَنارْ اَرُمَيْتْ تِرُمَكَنارْ
  يَنْنا یَكَنارْ يَنْنُیِرْ بُوۤلْوَارْ
  يَظِنْما مَیِلارْ اِمَيْیُوۤرْكَضْ
  تَنْنا یَكَنارْ تَنِكا سَلَنارْ
  تَنِوَنْ تِوَنْمالْ تَنْداريَۤ.
 • 5. كَلْلالْ اَتِیارْ كَلْلَتِ اُنْتارْ
  كَنْتارْ اُلَكَنغْ كَضَيْوٕۤتَمْ
  سيَلْلا نيَرِیارْ سيَلْلُرُمْ مُتِیارْ
  سِوَنارْ اَرُمَيْتْ تِرُمَكَنارْ
  يَلْلامْ اُتَيْیارْ تَنِكا سَلَنارْ
  يَنْنا یَكَنارْ اِیَلْوٕۤلارْ
  نَلْلارْ اِتَيْيَنْ وٕضْوَضَيْ كُوتُبِنْ
  نَنْنارْ مَیِلْميَۤلْ نَتَنْداريَۤ.
 • 6. كارُورْ سَتَيْیارْ كَنَلارْ مَظُوَارْ
  كَلَوَارْ بُرَمُونْ ريَرِسيَیْتارْ
  آرُورْ اُتَيْیارْ بَلِتيَۤرْنْ تِتُمْيَمْ
  اَرَنارْ اَرُمَيْتْ تِرُمَكَنارْ
  بُوۤرُورْ اُرَيْوَارْ تَنِكا سَلَنارْ
  بُتِیارْ يَنَيَنْ مُنَمْوَنْدارْ
  يَۤرُورْ يَمَتُو رِنِلْوَا يَنْرارْ
  يَضِیيَۤنْ يَۤمانْ تِرُنْديَۤنيَۤ.
 • 7. كَنْنارْ نُتَلارْ وِتَمارْ كَضَنارْ
  كَرَمارْ مَظُوَارْ كَضَيْكَنْنارْ
  بيَنْنارْ بُیَنارْ اَیَنْمارْ كَرِیارْ
  بيَرِیارْ كَيْلَيْبْ بيَرُمانارْ
  تَنْنارْ سَتَيْیارْ تَرُما مَكَنارْ
  تَنِكا سَلَنارْ تَنِوٕۤلارْ
  يَنْنارْ يَضِیاضْ اِوَضْيَنْ ريَنَيْیانْ
  يَنْسيَیْ كيَۤنُوۤ اِتَرْكُونْتيَۤ.
 • 8. مَظُوَارْ تَرُكَيْبْ بيَرُمانْ مَكَنارْ
  مَیِلْوَا كَنَنارْ اَیِلْوٕۤلارْ
  تَظُوَارْ وِنَيْیَيْتْ تَنِیارْ اَنِیارْ
  تَنِكا سَلَنارْ تَمْباتَمْ
  تُوظُوَارْ اَظُوَارْ وِظُوَارْ يَظُوَارْ
  تُتِیا نِرْبارْ اَوَرْنِرْكَبْ
  بُظُوَارْ اُتَلُوۤمْ بِتُمْيَنْ مُنَرْوَنْ
  تَرُضْتَنْ تَرُضِبْ بُوۤناريَۤ.
 • 9. نِرُتْتَمْ بَیِنْرارْ كَتَلْنَنعْ سَیِنْرارْ
  نِنَيْوَارْ تَنغْكَضْ نيَرِكْكيَۤرْكَ
  اَرُتْتَمْ بَكَرْوَارْ اَرُمَيْبْ بُتَلْوَرْ
  اَرُما مُكَنارْ اَیِلْوٕۤلارْ
  تِرُتْتَمْ بيَرُوَارْ بُكَظُمْ تَنِكَيْتْ
  تِرُما مَلَيْیارْ اُورُماتِنْ
  وَرُتْتَمْ بارارْ وَضَيْیُمْ تارارْ
  وَارارْ اَوَرْتَمْ مَنَمْيَنْنيَۤ.
 • 10. بِرَمَنْ تَلَيْیِلْ بَلِكُونْ تيَرُتِلْ
  بيَیَرُمْ بِسْسَيْبْ بيَرُمانارْ
  تِرَمَنْ رِنِليَۤ نَتَنَمْ بُرِوَارْ
  سِوَنارْ مَكَنارْ تِرَلْوٕۤلارْ
  تَرَمَنْ رَلَيْوَانْ بُوظِلْسارْ يَظِلْسيَۤرْ
  تَنِكا سَلَنارْ تَمِیيَۤنْمُنْ
  وَرَمَنْ رَوُمْمالْ كُوضَنِنْ رَنَنالْ
  مَتَوَارْ اَلَرالْ مَنَنُونْديَۤ.

கூடல் விழைதல் // கூடல் விழைதல்