திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
بانغْكِ تَلَيْوِبيَرْرِ اُرَيْتْتَلْ
pāṅki talaivipeṟṟi uraittal
تَلَيْوِ وَرُنْدَلْ
talaivi varuntal
Sixth Thirumurai

077. تَلَيْوِ تَلَيْوَنْ سيَیَلَيْتْ تایْكْ كُرَيْتْتَلْ
talaivi talaivaṉ seyalait tāyk kuraittal

  يَنْسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. اَنْنَبْبارْبْ بالْ365اَظَ كامْنِلَيْ یُوتيَۤ
  اَمْبَلَمْ سيَیْتُنِنْ راتُمْ اَظَكَرْ
  تُنْنَبْبارْتْ تيَنْنُیِرْتْ تُوۤظِیُمْ نانُمْ
  سُوتاتُ كِنْرَاَسْ سُوظَلِلْ وَنْديَۤ
  اُنْنَيْبْبارْتْ تُنْنُضْضيَۤ يَنْنَيْبْبا راتيَۤ
  اُورَيْبْبارْتْ تُوۤتِ اُظَلْكِنْرَ بيَنْنيَۤ
  يَنْنَيْبْبارْ يَنْكِنْرارْ يَنْنَتِ اَمْما
  يَنْكَيْ بِتِكْكِنْرارْ يَنْنَتِ اَمْما.
 • 2. اَتُبا وَكَمُكَتْ تانَنْدَ ناتْتِلْ
  اَمْبَلَمْ سيَیْتُنِنْ راتُمْ اَظَكَرْ
  وِتُبا وَكَمُكَتْ تُوۤظِیُمْ نانُمْ
  ميَیْبْبا وَنَيْسيَیْیُمْ وٕۤضَيْیِلْ وَنْدُ
  بُوتُبا وَنَيْسيَیْیَبْ بُوۤكاتُوۤ بيَنْنيَۤ
  بُویْبْبا وَنَيْسيَیْتُ كَيْبْبانيَۤنْ اَيْیُوۤ
  اِتُباوَمْ يَنْكِنْرارْ يَنْنَتِاَمْما
  يَنْكَيْ بِتِكْكِنْرارْ يَنْنَتِ اَمْما.
 • 3. اَرَنغْكاتَلْ سيَیْتيَۤنَيْ آنْتُكُونْ تِنغْكيَۤ
  اَرُتْبيَرُنعْ سُوۤتِیایْ آتُمْ اَظَكَرْ
  اُرَنغْكاتَ وَنْنَنعْسِرْ رَمْبَلَمَ باتِ
  اُتِكْكِنْرَ اُونْمَيْیِلْ تُتِكْكِنْرَ بُوۤتُ
  بُرَنغْكاتَلْ سيَیْوَارْبُوۤلْ سيَیْیاتيَۤ بيَنْنيَۤ
  بُورْكَمْبَمْ يَۤرِنَيْ سُورْكْكَمْاَنغْ كَبْبالْ
  اِرَنغْكاتيَۤ يَنْكِنْرارْ يَنْنَتِ اَمْما
  يَنْكَيْ بِتِكْكِنْرارْ يَنْنَتِ اَمْما.
 • 4. اَنْناضْوَنْ تيَنْرَنَيْ آنْتَرُضْ سيَیْتَ
  اَیْیَرْ اَمُتَرْيَنْ اَنْبَرْ اَظَكَرْ
  نَنْناضْ كَظِكْكِنْرَ نَنغْكَيْیَ رُوۤتُ
  نانْاَمْ بَلَمْباتِ نَنْنُرُمْ بُوۤتُ
  بِنْناضْيَنْ ريَنْنِبْ بِتَرْراتيَۤ بيَنْنيَۤ
  بيَۤرَرُتْ سُوۤتِبْ بيَرُمَنَمْ سيَیْناضْ
  اِنْناضيَۤ يَنْكِنْرارْ يَنْنَتِ اَمْما
  يَنْكَيْ بِتِكْكِنْرارْ يَنْنَتِ اَمْما.
 • 5. تَبْبُوۤتُ وَارْاُضَمْ سارْنْدِتَ اُنْنارْ
  سَتْتِیَرْ اُتْتَمَرْ نِتْتَمَ ناضَرْ
  اُوبْبُوۤتَ اُونْناتَ ميَیْبْبُوۤتَ مَنْرِنْ
  اُنْمَيْیَيْبْ باتِنانْ اَنْمَيْیِلْ نِنْريَۤنْ
  اَبْبُوۤتيَنْ ريَنْنِ اَیَرْنْدِتيَۤلْ بيَنْنيَۤ
  اَنْبُتَيْ نِنْنَيْیامْ اِنْبُرَكْ كُوتَلْ
  اِبْبُوۤتيَۤ يَنْكِنْرارْ يَنْنَتِ اَمْما
  يَنْكَيْ بِتِكْكِنْرارْ يَنْنَتِ اَمْما.
 • 6. ميَیْكْكُلَمْ بُوۤرْرَ وِضَنغْكُ مَناضَرْ
  وِتْتَكَرْ اَمْبَلَمْ ميَۤوُمْ اَظَكَرْ
  اِكْكُلَ ماتَرُمْ یانُمْيَنْ ناتَرْ
  اِنْنَرُضْ آتَلْكَضْ بَنْنُرُمْ بُوۤتُ
  بُویْكْكُلَمْ بيَۤسِبْ بُلَمْباتيَۤ بيَنْنيَۤ
  بُورَنَ نُوۤكْكَمْ بُورُنْدِنَيْ نِيتانْ
  يَكْكُلَمْ يَنْكِنْرارْ يَنْنَتِ اَمْما
  يَنْكَيْ بِتِكْكِنْرارْ يَنْنَتِ اَمْما.
 • 7. وٕمْمَتَ نيَنعْسِتَيْ ميَۤوُرَ اُنْنارْ
  وٕمْبَلَ مارْرُمْيَنْ اَمْبَلَ وَانَرْ
  سَمْمَتَ مامَتَ وَارْكَضُمْ نانُمْ
  تَتْتُوَمْ بيَۤسِكْكُونْ تُوتْتُرُمْ بُوۤتُ
  اِمْمَتَمْ بيَۤسِ اِرَنغْكاتيَۤ بيَنْنيَۤ
  يَۤكَسِ وُوۤكَتْتَيْ يَیْتِنَيْ نِيتانْ
  يَمْمَتَمْ يَنْكِنْرارْ يَنْنَتِ اَمْما
  يَنْكَيْ بِتِكْكِنْرارْ يَنْنَتِ اَمْما.
 • 8. بارُوتُ وِنْنُمْ بَتَيْتْتَبَنْ باضَرْ
  بَرْرَمْ بَلَتْتارْسُولْ سِرْرَمْ بَلَتْتارْ
  وَارِتُ كُونغْكَيْیَرْ مَنغْكَيْیَ رُوۤتيَۤ
  مَنْرَكَمْ باتِ مَكِظْكِنْرَ بُوۤتُ
  يَۤرُتَمْ بُونْريَنَ يَنْنيَۤلْنِي بيَنْنيَۤ
  يَمْمُتَمْ بُنْنَيْ366 اِنَيْنْدِنغْ كيَمَكْكيَۤ
  اِيرُتَمْ بيَنْكِنْرارْ يَنْنَتِ اَمْما
  يَنْكَيْ بِتِكْكِنْرارْ يَنْنَتِ اَمْما.
 • 9. مَرَبْبَرْرَ نيَنعْسِتَيْ وَاظْكِنْرَ وَضْضَلْ
  مَلَبْبَرْ رَرُتْتَوَرْ وَاظْتْتُ مَناضَرْ
  سِرَبْبُرْرَ مَنغْكَيْیَرْ تَمْمُوتُ نانْتانْ
  سِرْرَمْ بَلَمْباتِسْ سيَلْكِنْرَ بُوۤتُ
  بُرَبْبَرْ رَكَرْرَتْ تُوتَنغْكاتيَۤ بيَنْنيَۤ
  بُلَيْاَكَبْ بَرْرَيْ اَرُتْتایْ نِنَكْكيَۤ
  اِرَبْبَرْرَ تيَنْكِنْرارْ يَنْنَتِ اَمْما
  يَنْكَيْ بِتِكْكِنْرارْ يَنْنَتِ اَمْما.
 • 10. آريَنُمْ اَنْدَنغْكَضْ آكِاَنْ راكُمْ
  اَمْبَلَتْ تاتَلْسيَیْ آنَنْدَ سِتْتَرْ
  تيَۤرَرِ وَاكِسْ سِوَانُ بَوَتْتيَۤ
  سِنْمَیَ مایْنانْ تِضَيْكْكِنْرَ بُوۤتُ
  مارَكَلْ وَاظْوِنِلْ وَاظْكِنْرَ بيَنْنيَۤ
  وَلْلَوَضْ نِيیيَۤاِمْ مانِلَيْ ميَۤليَۤ
  يَۤرِنَيْ يَنْكِنْرارْ يَنْنَتِ اَمْما
  يَنْكَيْ بِتِكْكِنْرارْ يَنْنَتِ اَمْما.

  • 365. اَنْنَيْبْبارْبْبالْ - آ. با. بَتِبْبُ.
  • 366. يَمْمُتَمْ بُمْمَيْ - آ. با. بَتِبْبُ.,

தலைவி தலைவன் செயலைத் தாய்க் குரைத்தல் // தலைவி தலைவன் செயலைத் தாய்க் குரைத்தல்

No audios found!