திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
تَلَيْوِ تَلَيْوَنْ سيَیَلَيْتْ تایْكْ كُرَيْتْتَلْ
talaivi talaivaṉ seyalait tāyk kuraittal
نَرْرایْ سيَوِلِكْكُكْ كُورَلْ
naṟṟāy sevilikkuk kūṟal
Sixth Thirumurai

078. تَلَيْوِ وَرُنْدَلْ
talaivi varuntal

  يَنْسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. بَرُوَمِلاكْ كُرَيْیالُوۤ بَكُتِوَكَيْ یالُوۤ
  بَظَكْكَمِلا مَيْیِنالُوۤ بَتِرْرُوِنَيْ یالُوۤ
  اِرُوَكَيْما یَيْیِنالُوۤ آنَوَتْتِ نالُوۤ
  يَنْنالُوۤ بِرَرالُوۤ يَتَنالُوۤ اَرِیيَۤنْ
  سَرُوَلْاُوظِنْ تيَنْمَنَمامْ بانغْكِبَكَيْ یاناضْ
  تَنِتْتَبَرَيْ يَنُمْوَضَرْتْتَ تایُمْمُكَمْ باراضْ
  نِرُوَمَتَبْ بيَنْكَضيَلامْ وَلَتُكُوظِكْ كِنْرارْ
  نِبُنَرْيَنغْكَضْ نَتَرایَرْ نِنَيْوَيْاَرِنْ تِلَنيَۤ.
 • 2. اَمْبَلَتْتيَۤ تِرُنَتَنعْسيَیْ اَتِمَلَرْيَنْ مُتِميَۤلْ
  اَنِنْدِتَمُنْ سِلَسُونْنيَۤنْ اَتَنالُوۤ اَنْرِ
  يَمْبَلَتْتيَۤ يَمْمِرَيْوَنْ يَنْنَيْمَنَمْ بُرِوَانْ
  يَنْرُسُونْنيَۤنْ اِتَنالُوۤ يَتَنالُوۤ اَرِیيَۤنْ
  وَمْبِسَيْتْتيَۤنْ يَنَيَنَتُ بانغْكِبَكَيْ یاناضْ
  وَضَرْتْتيَتُتْتَ تَنِتْتایُمْ مَلَرْنْدُمُكَمْ باراضْ
  نِمْبَمَرَكْ كَنِیانارْ مَرْرَيْیَرْكَضْ يَلْلامْ
  نِبُنَرْيَنغْكَضْ نَتَرایَرْ نِنَيْوَيْاَرِنْ تِلَنيَۤ.
 • 3. كَنْنُرَنغْكيَۤنْ اُرَنغْكِنُمْيَنْ كَنَوَرُوتُ كَلَكْكُمْ
  كَنَوَنْرِ اِلَيْيَنْريَۤنْ اَتَنالُوۤ اَنْرِ
  يَنْنُرَنغْكا نِلَوِلْاَوَرْ اِرُكْكُمِتَمْ بُكُوٕۤنْ
  يَنْرُرَيْتْتيَۤنْ اِتَنالُوۤ يَتَنالُوۤ اَرِیيَۤنْ
  بيَنْنَتَنغْكاضْ يَنَتْتُوۤظِ بيَۤسِمُكَنغْ كَتُتْتاضْ
  بيَرُنْدَیَوَالْ وَضَرْتْتَوَضُمْ وَرُنْدَیَلاضْ آناضْ
  مَنْنَتَنغْكابْ بَظِكُورِ مَرْرَوَرْكَضْ اِرُنْدارْ
  وَضْضَلْنَتَ رایَرْتِرُ وُضْضَمْاَرِنْ تِلَنيَۤ.
 • 4. يَلْلانعْسيَیْ وَلْلَتُرَيْ يَنْكَنَوَرْ يَنْرالْ
  يَنَكْكُمْاُونْرُ نِنَكْكُمْاُونْرا يَنْرَاَتَ نالُوۤ
  اِلْلامَيْ يَنَكْكِلْلَيْ يَلْلارْكْكُنْ تَرُوٕۤنْ
  يَنْرُسُونْنيَۤنْ اِتَنالُوۤ يَتَنالُوۤ اَرِیيَۤنْ
  كَلْلارْبُوۤلْ يَنْنَيْمُكَمْ كَتُتْتُنِنْراضْ بانغْكِ
  كَضِتْتيَتُتْتُ وَضَرْتْتَوَضُمْ كَلَنْدَنَضْاَنغْ كُتَنيَۤ
  سيَلْلامَيْ سِلَبُكَنْرُ سِرِكْكِنْرارْ مَتَوَارْ
  سِتْتَرْنَتَ رایَرْتِرُسْ سِتْتَمَرِنْ تِلَنيَۤ.
 • 5. اِسْسَيْيَلامْ وَلْلَتُرَيْ يَنْنَيْمَنَمْ بُرِنْدارْ
  يَۤتِيَنَكْ كِنَيْيَوَرْكَضْ يَنْرَاَتَ نالُوۤ
  يَسْسَمَیَتْ تيَۤوَرَيْیُمْ اِنِمَتِكْكَ ماتْتيَۤنْ
  يَنْرُسُونْنيَۤنْ اِتَنالُوۤ يَتَنالُوۤ اَرِیيَۤنْ
  نَسْسُمَرَكْ كَنِبُوۤليَۤ بانغْكِمَنَنغْ كَسَنْداضْ
  نَیَنْديَتُتْتُ وَضَرْتْتَوَضُمْ كَیَنْديَتُبْبُبْ بُكَنْراضْ
  اَسْسَمِلاضْ اِوَضْيَنْريَۤ اَلَرْاُرَيْتْتارْ مَتَوَارْ
  اَنْنَلْنَتَ رایَرْتِرُ يَنْنَمْاَرِنْ تِلَنيَۤ.
 • 6. وَنعْسَمِلاتْ تَلَيْوَرُكْكيَۤ مالَيْیِتْتيَۤنْ يَلْلا
  وَاظْوُمْيَنْرَنْ وَاظْوٕنْريَۤنْ اَتَنالُوۤ اَنْرِ
  يَنعْسَلُريَۤنْ مَرْرَوَرْبُوۤلْ اِرَنْدُبِرَنْ تُظَليَۤنْ
  يَنْرُسُونْنيَۤنْ اِتَنالُوۤ يَتَنالُوۤ اَرِیيَۤنْ
  اَنعْسُمُكَنغْ كاتْتِنِنْراضْ بانغْكِيَنَيْ وَضَرْتْتَ
  اَنْنَيْیُمْاَبْ بَتِیاكِ يَنْنَيْمُكَمْ باراضْ
  نيَنعْسُرَتْتَ بيَنْكَضيَلامْ نِيتْتِنَكَيْكْ كِنْرارْ
  نِرُتْتَرْنَتَ رایَرْتِرُكْ كَرُتْتَيْاَرِنْ تِلَنيَۤ.
 • 7. اَنْنَمُنَ اَظَيْتْتَنَرْنانْ آتُمْمَلَ رَتِتْتيَۤنْ
  اَرُنْدُكِنْريَۤنْ يَنَاُرَيْتْتيَۤنْ اَتَنالُوۤ اَنْرِ
  يَنْنُیِرْنا یَكَنُوتُنانْ اَنَيْیُمْاِتَمْ يَنغْكيَۤ
  يَنْرُرَيْتْتيَۤنْ اِتَنالُوۤ يَتَنالُوۤ اَرِیيَۤنْ
  تُنْنُنيَرِكْ كُورُتُنَيْیامْ تُوۤظِمَنَنغْ كَسَنْداضْ
  تُنِنْديَتُتْتُ وَضَرْتْتَوَضُمْ سُوۤرْنْدَمُكَمْ آناضْ
  نيَنْنَلْاُوتْتَ بيَنْكَضيَلانغْ كُوتِنَكَيْكْ كِنْرارْ
  نِبُنَرْيَنغْكَضْ نَتَرایَرْ نِنَيْوَيْاَرِنْ تِلَنيَۤ.
 • 8. بُوتُنَتَنعْسيَیْ تُرَيْمُكَتْتيَۤ تَضَتَضَيَنْ رُوضِرُمْ
  بُنْنَكَيْيَنْ بُورُضْيَنْريَۤنْ اَتَنالُوۤ اَنْرِ
  اِتُوَرَيْیُمْ وَرَكْكانيَۤنْ تَتَيْسيَیْتارْ يَوَرُوۤ
  يَنَبْبُكَنْريَۤنْ اِتَنالُوۤ يَتَنالُوۤ اَرِیيَۤنْ
  بُتُمُكَنغْكُونْ تيَنَتُتَنِتْ تُوۤظِمَنَنْ تِرِنْداضْ
  بُرِنْديَتُتْتُ وَضَرْتْتَوَضُمْ بُتُمَيْسِلَ بُكَنْراضْ
  مَتُوُكَنْدُ كَضِتْتَوَرْبُوۤلْ بيَنْكَضْنُوتِكْ كِنْرارْ
  وَضْضَلْنَتَ رایَرْتِرُ وُضْضَمَرِنْ تِلَنيَۤ.
 • 9. كَنْكَلَنْدَ كَضْوَرْيَنْنَيْكْ كَيْكَلَنْدَ تَرُنَمْ
  كَرَنَمْاَرِنْ تِلَنْيَنْريَۤنْ اَتَنالُوۤ اَنْرِ
  يَنْكَلَنْدَ بُوۤكَميَلامْ سِوَبُوۤكَنْ تَنِليَۤ
  اِرُنْدَتيَنْريَۤنْ اِتَنالُوۤ يَتَنالُوۤ اَرِیيَۤنْ
  وِنْكَلَنْدَ مَتِمُكَنْدانْ وٕۤرُبَتْتاضْ بانغْكِ
  وِیَنْديَتُتْتُ وَضَرْتْتَوَضُمْ وٕۤرُسِلَ بُكَنْراضْ
  بَنْكَلَنْدَ مُوظِمَتَوَارْ بَظِكُورَ لانارْ
  بَتْتَرْبُكَظْ نَتَرایَرْ سِتْتَمْاَرِنْ تِلَنيَۤ.
 • 10. ماتَمِسَيْ اُوۤنغْكُنِلا مَنْتَبَتْتيَۤ مَكِظْنْديَۤنْ
  وَضْضَلُوتُ نانيَنْريَۤنْ اَتَنالُوۤ اَنْرِ
  اِيتَرِیاسْ سُكَمْبُكَلَ يَنْناليَۤ مُتِیا
  تيَنْرُرَيْتْتيَۤنْ اِتَنالُوۤ يَتَنالُوۤ اَرِیيَۤنْ
  يَۤتَوِظْبُونغْ كُظَرْكُوۤتَيْتْ تُوۤظُمُكَمْ بُلَرْنْداضْ
  يَنَيْيَتُتْتُ وَضَرْتْتَوَضُمْ اِرَكْكَمِلاضْ آناضْ
  ناتَرِیَبْ بيَنْكَضيَلانغْ كُوتِنَكَيْكْ كِنْرارْ
  نَلْلَنَتَ رایَرْكَرُتْ تيَلْلَيْاَرِنْ تِلَنيَۤ.
 • 11. كَرْبُورَمْ مَنَكْكِنْرَ تيَنْميَۤنِ مُظُتُمْ
  كَنَوَرْمَنَمْ اَتُوٕنْريَۤنْ اَتَنالُوۤ اَنْرِ
  اِرْبُووَيْ اَرِیُمَتِ نَتَنْدَوَنْنَمْ يَلْلامْ
  يَنْرُرَيْتْتيَۤنْ اِتَنالُوۤ يَتَنالُوۤ اَرِیيَۤنْ
  بُورْبُووِنْ مُكَمْوِیَرْتْتاضْ بانغْكِاَوَ ضُتَنيَۤ
  بُرِنْديَتُتْتُ وَضَرْتْتَوَضُمْ كَرِنْدَمُكَمْ بَتَيْتْتاضْ
  سُورْبُووَيْتْ تُوتُكْكِنْرارْ كالْكَضْكَضَيْ یاتيَۤ
  تُنْنُنَتَ رایَرْكَرُتْ تيَلْلَيْاَرِنْ تِلَنيَۤ.
 • 12. مَنْنُتِرُسْ سَبَيْنَتُوٕۤ مَنَوَاضَ رُتَنيَۤ
  وَظَكْكاتِ وَلَتُبيَرْريَۤنْ يَنْرَاَتَ نالُوۤ
  اِنْنُمْاَوَرْ وَتَنَاِضَ نَكَيْكانَسْ سيَلْوٕۤنْ
  يَنْرُسُونْنيَۤنْ اِتَنالُوۤ يَتَنالُوۤ اَرِیيَۤنْ
  مِنْنُمْاِتَيْبْ بانغْكِاُورُ وِتَماكَ نَتَنْداضْ
  مِكَبْبَرِوَالْ وَضَرْتْتَوَضُمْ وٕیْتُیِرْتْتُبْ بُوۤناضْ
  اَنْنَنَتَيْبْ بيَنْكَضيَلامْ سِنْنَمُوظِ بُكَنْرارْ
  اَتْتَرْنَتَ رایَرْتِرُسْ سِتْتَمْاَرِنْ تِلَنيَۤ.
 • 13. كَضْضُنْتاضْ يَنَبْبُكَنْرِيرْ كَنَكَسَبَيْ نَتُوٕۤ
  كَنْتَتَلالْ اُنْتَتِلَيْ يَنْرَاَتَ نالُوۤ
  يَضْضُنْتَ مَرْرَوَرْبُوۤلْ يَنْنَيْنِنَيْ یاتِيرْ
  يَنْرُرَيْتْتيَۤنْ اِتَنالُوۤ يَتَنالُوۤ اَرِیيَۤنْ
  اُضْضُنْتَ مَكِظْسْسِيَلامْ اُوَتْتِنِنْراضْ بانغْكِ
  اُوَنْدُوَضَرْتْ تَوَضُمْيَنْبالْ سِوَنْدَكَنْنَضْ آناضْ
  تُضْضُنْتَ بيَنْكَضيَلامْ سُوظْنْدُنُوتِكْ كِنْرارْ
  سُتْتَرْنَتَ رایَرْتِرُسْ سِتْتَمْاَرِنْ تِلَنيَۤ.
 • 14. كارِكَيْیِيرْ يَلْلِيرُمْ كانَوَمْمِنْ يَنَتُ
  كَنَوَرْاَظَ كِنَيْيَنْريَۤنْ اَتَنالُوۤ اَنْرِ
  يَۤرِكَوَاتْ تِرُوُرُوَيْ يَظُتَمُتِ یاتيَۤ
  يَنْرُسُونْنيَۤنْ اِتَنالُوۤ يَتَنالُوۤ اَرِیيَۤنْ
  كارِكَوَاكْ كُظَلْسُوۤرَكْ كَتُتْتيَظُنْداضْ بانغْكِ
  كَنْبُورُتْتُ وَضَرْتْتَوَضُمْ بُنْبُورُتْتاضْ اُضَتْتيَۤ
  نيَۤرِكَوَابْ بيَنْكَضْمُوظِبْ بُوۤرْاِكَوَا تيَتُتْتارْ
  نِرُتْتَرْنَتَ رایَرْتِرُكْ كَرُتْتَيْاَرِنْ تِلَنيَۤ.
 • 15. كَنْنيَۤرُ بَتُمْيَنَنانْ اَنعْسُكِنْريَۤنْ يَنَتُ
  كَنَوَرْوَتِ وَتُكانَرْ كيَنْرَاَتَ نالُوۤ
  يَنْناتَ مَنَتْتَوَرْكَضْ كانَوِظَيْ كِنْرارْ
  يَنْرُرَيْتْتيَۤنْ اِتَنالُوۤ يَتَنالُوۤ اَرِیيَۤنْ
  نَنْنارِلْ كَتُتْتَمُكَمْ تُوۤظِبيَرْراضْ اَوَضَيْ
  نَلْكِيَنَيْ وَضَرْتْتَوَضُمْ مَلْكِیَوَنْ بَتُتْتاضْ
  بيَنْنایَمْ بَلَبَلَوُمْ بيَۤسُكِنْرارْ اِنغْكيَۤ
  بيَرِیَنَتَ رایَرْاُضْضَبْ بِرِیَمْاَرِنْ تِلَنيَۤ.
 • 16. كَرْبُورَمْ كُونَرْنْدُوَمْمِنْ يَنْكَنَوَرْ وَنْدالْ
  كَنْنيَسْسِلْ كَظِكْكَيَنْريَۤنْ اَتَنالُوۤ اَنْرِ
  يَرْبُوتَ نِلَيْیَوَرْتَمْ تِرُوَتِتْتا مَرَيْكْكِيظْ
  يَنْرُسُونْنيَۤنْ اِتَنالُوۤ يَتَنالُوۤ اَرِیيَۤنْ
  وَرْبُوتَ وَنَمْبُوۤنْراضْ بانغْكِیَوَضْ تَنَيْمُنْ
  مَكِظْنْدُبيَرْرِنغْ كيَنَيْوَضَرْتْتاضْ وِنَيْوَضَرْتْتاضْ آناضْ
  وِرْبُواُوضْ نُتَلْمَتَوَارْ سُورْبُوۤرْسيَیْ كِنْرارْ
  وِنْنِلَوُ نَتَرایَرْ يَنْنَمْاَرِنْ تِلَنيَۤ.
 • 17. مَنَيْاَنَيْنْدَ مَلَرَنَيْميَۤلْ يَنَيْاَنَيْنْدَ بُوۤتُ
  وَتِوُسُكَ وَتِوَانيَۤنْ يَنْرَاَتَ نالُوۤ
  اِنَيْوَرِیيَۤنْ مُنْبُرِنْدَ بيَرُنْدَوَمْيَنْ بُكَلْوٕۤنْ
  يَنْرُرَيْتْتيَۤنْ اِتَنالُوۤ يَتَنالُوۤ اَرِیيَۤنْ
  بُنَيْمُكَمْاُوۤرْ كَرِمُكَمایْبْ بُونغْكِنِنْراضْ بانغْكِ
  بُظُنغْكُمَنَتْ تَوَضاكِ اَظُنغْكُكِنْراضْ سيَوِلِ
  بَنَيْیُلَرْنْدَ اُوۤلَيْيَنَبْ بيَنْكَضْاُولِكْ كِنْرارْ
  بَنْنَوَرْيَنْ نَتَرایَرْ يَنْنَمْاَرِنْ تِلَنيَۤ.
 • 18. تاظْكُظَلِيرْ يَنَيْسْسَرْريَۤ تَنِكْكَوِتْتالْ يَنَتُ
  تَلَيْوَرَيْكْكانْ كُوَلْيَنْريَۤنْ اَتَنالُوۤ اَنْرِ
  يَۤظْكَتَلِرْ بيَرِتَنْرُوۤ نانْبيَرْرَ اِنْبَمْ
  يَنْرُرَيْتْتيَۤنْ اِتَنالُوۤ يَتَنالُوۤ اَرِیيَۤنْ
  كُوظْكُوتِبْبَ تيَنَكْكُوتِتْتاضْ بانغْكِيَنَيْ وَضَرْتْتَ
  كُوۤتَيْمَرُنْ تاتُكِنْرَ بيَۤتَيْيَنَلْ آناضْ
  سُوظْمَتَنْدَيْ مارْكَضيَلامْ تُورْرِنَكَيْكْ كِنْرارْ
  سُتْتَرْنَتَ رایَرْتِرُسْ سِتْتَمْاَرِنْ تِلَنيَۤ.
 • 19. تَنِتْتَلَيْوَرْ وَرُكِنْرَ تَرُنَمْاِتُ مَتَوِيرْ
  تَنِكْكَيَنَيْ وِتُمِنْيَنْريَۤنْ اَتَنالُوۤ اَنْرِ
  اِنِتْتَسُوَيْ يَلْلامْيَنْ كَنَوَرْاَتِسْ سُوَيْیيَۤ
  يَنْرُرَيْتْتيَۤنْ اِتَنالُوۤ يَتَنالُوۤ اَرِیيَۤنْ
  بَنِتْتَكُضِرْ كالَتْتيَۤ سَنِتْتَسَلَمْ بُوۤنْراضْ
  بانغْكِيَنَيْ وَضَرْتْتَوَضُمْ تُونغْكُمُكَنغْ كُونْتاضْ
  كَنِتْتَبَظَمْ وِتُتْتُمِنْنارْ كایْتِنْنُ كِنْرارْ
  كَرُتْتَرْنَتَ رایَرْتِرُكْ كَرُتْتَيْاَرِنْ تِلَنيَۤ.
 • 20. اَرُمْبُونْاَنَيْ یارْيَنَتُ تُرَيْوَرُمْاُوۤرْ سَمَیَمْ
  اَكَلَنِنْمِنْ اَنَنغْكَنَيْیِيرْ يَنْرَاَتَ نالُوۤ
  اِرُمْبُمَنَمْ آنالُمْ اِضَكِوِتُنغْ كَنْتالْ
  يَنْرُرَيْتْتيَۤنْ اِتَنالُوۤ يَتَنالُوۤ اَرِیيَۤنْ
  كَرُمْبَنَيْیاضْ بانغْكِیُمْنایْكْ كَتُكَنَيْیاضْ آناضْ
  كَضِتْتيَنْنَيْ وَضَرْتْتَوَضُمْ بُضِتْتِنْراضْ اُوتْتاضْ
  وِرُمْبُكِنْرَ بيَنْكَضيَلامْ اَرُمْبُكِنْرارْ اَلَرْتانْ
  وِتْتَكَرْيَنْ نَتَرایَرْ سِتْتَمْاَرِنْ تِلَنيَۤ.
 • 21. مَنَوَاضَرْ وَرُكِنْرَ تَرُنَمْاِتُ مَتَوِيرْ
  مَرَيْنْدِرُمِنْ نِيوِرْيَنْريَۤنْ اَتَنالُوۤ اَنْرِ
  يَنَميَۤتُ نُمَكْكيَنَيْتْتانْ یارْتَتُكْكَكْ كُوتُمْ
  يَنْرُرَيْتْتيَۤنْ اِتَنالُوۤ يَتَنالُوۤ اَرِیيَۤنْ
  كُنَنِيتُ بانغْكِاَوَضْ يَمْمِرَيْیَيْ نِنَيْیارْ
  كُنَنغْكُونْتاضْ وَضَرْتْتَوَضُمْ بَنَمْوِنْتاضْ آناضْ
  مَنَنِيتُ كُظَنْمَتَوَارْ كُنَنِيتُ كِنْرارْ
  وَضْضَلْنَتَ رایَرْتِرُ وُضْضَمْاَرِنْ تِلَنيَۤ.
 • 22. بَتِوَرُمْاُوۤرْ تَرُنَمْاِتُ نِيوِرْاَوَرْ وَتِوَيْبْ
  بارْبْبَتَرْكُتْ تَرَمِلْلِيرْ يَنْرَاَتَ نالُوۤ
  يَتِلُمْيَنَكْ كِسْسَيْاِلْلَيْ اَوَرَتِكْكَنْ اَلْلالْ
  يَنْرُرَيْتْتيَۤنْ اِتَنالُوۤ يَتَنالُوۤ اَرِیيَۤنْ
  مَتِمُكَتْتاضْ بانغْكِاُورُ وِتِمُكَتْتاضْ آناضْ
  مَكِظْنْديَنْنَيْ وَضَرْتْتَوَضُمْ اِكَظْنْدُبَلَ بُكَنْراضْ
  تُتِسيَیْمَتَ ماتَرْيَلامْ سَتِسيَیْوَارْ آنارْ
  سُتْتَرْنَتَ رایَرْتِرُسْ سِتْتَمْاَرِنْ تِلَنيَۤ.
 • 23. مَنْراتُنغْ كَنَوَرْتِرُ وَارْتْتَيْاَنْرِ اُمَتُ
  وَارْتْتَيْيَنْرَنْ سيَوِكْكيَۤرا تيَنْرَاَتَ نالُوۤ
  اِنْراوِ اَنْنَوَرْكْكُتْ تَنِتْتَاِتَنغْ كانيَۤنْ
  يَنْرُرَيْتْتيَۤنْ اِتَنالُوۤ يَتَنالُوۤ اَرِیيَۤنْ
  مُنْرانَيْ اَوِظْنْدُوِظَ مُتُكِنَتَكْ كِنْراضْ
  مُتَرْبانغْكِ وَضَرْتْتَوَضُمْ مَتَرْبْبُتَنْسيَلْ كِنْراضْ
  اُونْراتَ مَنَبْبيَنْكَضْ وٕنْرارِنْ اَتُتْتارْ
  اُورُتْتَنَتَ رایَرْتِرُكْ كَرُتْتَيْاَرِنْ تِلَنيَۤ.
 • 24. كُوتِیَيَنْ كَنَوَرْيَنَيْكْ كُوتامَرْ كَلَيْكْكَكْ
  كُوتُوَتُوۤ نُمْماليَۤ يَنْرَاَتَ نالُوۤ
  يَۤتِيَنَيْ اَرِیارُوۤ سَبَيْكْكُوَرُ وَارُوۤ
  يَنْرُرَيْتْتيَۤنْ اِتَنالُوۤ يَتَنالُوۤ اَرِیيَۤنْ
  ناتِیَيَنْ بانغْكِمَنَ مُوتِنِنْرُ بُوۤناضْ
  نَنْنِيَنَيْ وَضَرْتْتَوَضُمْ يَنْنِیَوَا رِسَيْتْتاضْ
  تيَۤتِیَآ یَنغْكَضيَلامْ كُوتِاُرَيْكْ كِنْرارْ
  تِرُتْتَرْنَتَ رایَرْتِرُكْ كَرُتْتَيْاَرِنْ تِلَنيَۤ.

தலைவி வருந்தல் // தலைவி வருந்தல்

No audios found!