திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
تَلَيْوِ وَرُنْدَلْ
talaivi varuntal
تِرُوَتِبْ بيَرُمَيْ
tiruvaṭip perumai
Sixth Thirumurai

079. نَرْرایْ سيَوِلِكْكُكْ كُورَلْ
naṟṟāy sevilikkuk kūṟal

  يَظُسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. اُنَرْنْدَوَرْ تَمَكْكُمْ اُنَرْوَرِ یانْيَنْ
  اُضْضَكَتْ تَمَرْنْدَنَنْ يَنْراضْ
  اَنِنْدَنَنْ يَنَكْكيَۤ اَرُنْمَنَ مالَيْ
  اَتِسَیَمْ اَتِسَیَمْ يَنْراضْ
  تُنِنْدُنانْ تَنِتْتَ بُوۤتُوَنْ تيَنْكَيْ
  تُوتْتَنَنْ بِتِتْتَنَنْ يَنْراضْ
  بُنَرْنْدَنَنْ كَلَنْدانْ يَنْرُضيَۤ كَضِتْتُبْ
  بُونغْكِناضْ نانْبيَرْرَ بُونْنيَۤ.
 • 2. تَنِبْبيَرُمْ بَتِیيَۤ يَنْبَتِ آكَتْ
  تَوَمْيَتُ بُرِنْدَتُوۤ يَنْراضْ
  اَنِتْتَنِيتْ تيَنَيْتْتانْ اَنْبِنالْ اَنَيْتْتانْ
  اَتِسَیَمْ اَتِسَیَمْ يَنْراضْ
  اِنِتْتُیَرْ سِرِتُمْ اَتَيْنْدِتيَۤنْ يَنْراضْ
  يَنَكْكِنَيْ یارْكُولُوۤ يَنْراضْ
  سَنِبْبِرَبْ بَرُتْتيَۤنْ يَنْرُضيَۤ كَضِبْبُتْ
  تَتُمْبِناضْ نانْبيَرْرَ تَنِیيَۤ.
 • 3. بُنْنِیَ بَتِیَيْبْ بُنَرْنْدَنَنْ نانْسيَیْ
  بُنْنِیَمْ بُكَلْاَرِ تيَنْراضْ
  تَنْنِیَ مَتِیِنْ اَمُتيَنَكْ كَضِتْتَ
  تَیَوَيْنانْ مَرَبْبَنُوۤ يَنْراضْ
  يَنْنِیَ اَنَيْتْتُمْ اِينْدَرُضْ كِنْرانْ
  يَنْنَيْیُوۤ يَنْنَيْیُوۤ يَنْراضْ
  اَنْنِیَ بيَۤرا نَنْدَميَۤ وَتِوَمْ
  آیِناضْ نانْبيَرْرَ اَنَنغْكيَۤ.
 • 4. سَتْتِیَ نعانَ سَبابَتِ يَنَكْكيَۤ
  تَنِبْبَتِ آیِنانْ يَنْراضْ
  نِتْتِیَ وَاظْوُ بيَرْرُنانْ اِنْبَ
  نِلَيْتَنِلْ نِرَيْنْدَنَنْ يَنْراضْ
  بِتْتِیَلْ اُلَكِيرْ كانْمِنُوۤ سِتْتِبْ
  بيَۤريَلامْ يَنْوَسَتْ تيَنْراضْ
  يَتْتِسَيْ یِيرُمْ اُوتْتِوَنْ وَرُكَ
  يَنْرَنَضْ يَنَتُميَلْ لِیَليَۤ.
 • 5. تِرُمَنِبْ بُوتُوِلْ اُورُبيَرُمْ بَتِيَنْ
  سِنْدَيْیِلْ كَلَنْدَنَنْ يَنْراضْ
  بيَرُمَيْیِلْ سِرَنْديَۤنْ يَنْبيَرُنْ تَوَتْتَيْبْ
  بيَۤسُتَلْ اَرِتَرِ تيَنْراضْ
  اِرُمَيْیُمْ يَنْبُوۤلْ اُورُمَيْیِلْ بيَرْرارْ
  یانْتُضَرْ یانْتُضَرْ يَنْراضْ
  مَرُمَلَرْ مُكَتْتيَۤ اِضَنَكَيْ تُضُمْبَ
  وَیَنغْكِناضْ نانْبيَرْرَ مَكَضيَۤ.
 • 6. وَضْضَلَيْبْ بُنَرْنْديَۤنْ اَمْمَوُوۤ اِتُتانْ
  مالَيْیُوۤ كالَيْیُوۤ يَنْراضْ
  يَضْضَلَيْتْ تَوِرْنْديَۤنْ اُلَكيَلامْ يَنَكْكيَۤ
  يَۤوَلْسيَیْ كِنْرَنَ يَنْراضْ
  تيَضْضَمُ تَرُنْدِ اَظِوِلا اُتَمْبُمْ
  سِتْتِیُمْ بيَرْرَنَنْ يَنْراضْ
  تُضْضِیَ مَتَوِيرْ كانْمِنُوۤ يَنْراضْ
  سُوۤرْوِلاضْ نانْبيَرْرَ سُتَيْیيَۤ.
 • 7. كَنَكَما مَنْرِلْ نَتَمْبُرِ بَتَنغْكَضْ
  كَنْتَنَنْ كَنْتَنَنْ يَنْراضْ
  اَنَكَسِرْ سَبَيْیِلْ اُورُبيَرُمْ بَتِيَنْ
  اَنْبِليَۤ كَلَنْدَنَنْ يَنْراضْ
  تِنَكَرَ سُوۤماكْ كِنِيَلامْ يَنَكْكيَۤ
  سيَیَلْسيَیَتْ تَنْدَنَنْ يَنْراضْ
  تَنَكَرَتْ تيَنَيْتْتانْ تَظُوِنانْ يَنْراضْ
  تَوَتْتِنالْ بيَرْرَنَمْ تَنِیيَۤ.
 • 8. كُوتِبْبيَرُ مَنِبْبُورْ كُوۤیِلْيَنْ اُضَماكْ
  كُونْتُوَنْ تَمَرْنْدَنَنْ يَنْراضْ
  كَتِبْبُتُ مَلَرْبْبُونغْ كَنْنِوٕۤیْنْ تيَنَيْتْتانْ
  كَتِمَنَمْ بُرِنْدَنَنْ يَنْراضْ
  اُوتِبْبَرَ يَلْلامْ وَلْلَتُوۤرْ سِتْتامْ
  اُوضِيَنَكْ كَضِتْتَنَنْ يَنْراضْ
  اِتِبْبُوتُ نُوتِتْتِيرْ كانْمِنُوۤ يَنْراضْ
  يَنْتَوَتْ تِیَنْرَميَلْ لِیَليَۤ.
 • 9. وَاظِما مَنِمَنْ رِرَيْوَنيَۤ يَنَكْكُ
  مالَيْوَنْ تَنِنْدَنَنْ يَنْراضْ
  اُوظِتُوۤ رُوظِ اُلَوِنُمْ اَظِیا
  اُتَمْبيَنَكْ كَضِتْتَنَنْ يَنْراضْ
  آظِسُوظْ اُلَكُوۤ تَنْتَنغْكَضْ اَنَيْتْتُمْ
  اَضِكْكَيَنْ رَرُضِنانْ يَنْراضْ
  يَۤظِیَنْ ماتَ مِسَيْیُرَ وَيْتْتانْ
  يَنْرَنَضْ يَنَتُميَلْ لِیَليَۤ.
 • 10. يَۤلُنَنْ مَنِما مَنْرَرُتْ سُوۤتِ
  يَنْنُضَتْ تَمَرْنْدَنَنْ يَنْراضْ
  بالُمْاِنْ سُوَيْیُمْ بُوۤنْريَنَ تاوِ
  بَرْرِنَنْ كَلَنْدَنَنْ يَنْراضْ
  سالُمْيَوْ وُلَكُمْ تَظَيْكْكَيَنْ تَنَكْكيَۤ
  سَتْتِیَيْ اَضِتْتَنَنْ يَنْراضْ
  ميَۤلُمْيَكْ كالُمْ اَظِوِليَۤنْ يَنْراضْ
  مِكُكَضِبْ بُرْرَنَضْ وِیَنْديَۤ.

நற்றாய் செவிலிக்குக் கூறல் // நற்றாய் செவிலிக்குக் கூறல்

No audios found!