திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
تِرُوَتِبْ بيَرُمَيْ
tiruvaṭip perumai
اَرُتْبيَرُنعْسُوۤتِ اَتَيْوُ
aruṭperuñsōti aṭaivu
Sixth Thirumurai

081. تُوۤظِكْ كُرِمَيْ كِضَتْتَلْ
tōḻik kurimai kiḷattal

  يَنْسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. نَیَنْدَنَتَ نایَكَرْاُنْ نایَكَريَۤ يَنِنُمْ
  ناتِیَمَنْ تِرَنغْكَضْسِلَ كُوتِاُرَيْ یِتَوٕۤ
  وِیَنْدُمَرْرَيْتْ تيَۤوَرْيَلامْ وَرَوُمْاَوَرْ نيَۤیَمْ
  وِرُمْباتيَۤ اِرُبْبَتيَنْنِي يَنْكِنْرایْ تُوۤظِ
  وَیَنْدَرُمْاِنْ تِرَرْبِرَمَرْ نارَنَرْكا رَنَرْكَضْ
  مَرْرَيْیَرْكَضْ مَرْرَيْیَرْكَضْ مَرْرَيْیَرْكَضْ يَوَرْكْكُمْ
  بَیَنْدَكُتِ اَلْلَتِنانْ تِرُسْسِرْرَمْ بَلَتْتيَۤ
  بَتِنَتَنعْسيَیْ اَتِبْبَنِكْكيَۤ بَتِتْتَكُتِ اَرِیيَۤ.
 • 2. نَیَنْدَنَتَ نایَكَرْاُنْ نایَكَريَۤ يَنِنُمْ
  نَنغْكَيْنِنَيْكْ كَنْتِتَوٕۤ ناتِمَرْرَيْتْ تَلَيْوَرْ
  وِیَنْدُوَرُ كِنْرَتُكَنْ تُبَسَرِیا تِنغْكيَۤ
  ميَۤلْنُوۤكْكِ اِرُبْبَتيَنْنِي يَنْكِنْرایْ تُوۤظِ
  وَیَنْدَرُبارْ مُتَلْناتَ وَرَيْیُضَناتْ تَوَرْكْكُمْ
  مَرْرَوَرَيْ نَتَتْتُكِنْرَ ماناتْتارْ تَمَكْكُمْ
  بَیَنْدَكُتِ اَلْلَتِنانْ تِرُسْسِرْرَمْ بَلَتْتيَۤ
  بَتِنَتَنعْسيَیْ اَتِبْبَنِكْكيَۤ بَتِتْتَكُتِ اَرِیيَۤ.
 • 3. نَیَنْدَنَتَ نایَكَرْاُنْ نایَكَريَۤ يَنِنُمْ
  ناتُمْمَرْرَيْتْ تَلَيْوَرْتَمَيْكْ كَنْتَبُوظُ تيَنِنُمْ
  وِیَنْدَوَرْكْكُوۤرْ نَلْلُرَيْیُمْ سُولْلاتيَۤ تَرُكْكِ
  وِيتِیِليَۤ نَتَبْبَتيَنْنِي يَنْكِنْرایْ تُوۤظِ
  وَیَنْدَرُمْاِوْ وَنْتَبَكِ رَنْتَمَتْتُوۤ ناتَ
  وَرَيْیُوۤاَبْ بالُمْاُضَ ماناتْتارْ تَمَكْكُمْ
  بَیَنْدَكُتِ اَلْلَتِنانْ تِرُسْسِرْرَمْ بَلَتْتيَۤ
  بَتِنَتَنعْسيَیْ اَتِبْبَنِكْكيَۤ بَتِتْتَكُتِ اَرِیيَۤ.
 • 4. كَتُنغْكُنَتْتُوۤرْ بيَرَرْكَرِیَ نَتَتْتَرَسيَۤ نِنَكْكُكْ
  كَنَوَرْيَنِ نُمْبِرَرَيْكْ كَنْتَبُوظُ تيَنِنُمْ
  نَتُنغْكُنَتْتالْ نِنْرُسِلَ نَلْوَارْتْتَيْ بَكَرایْ
  نَنغْكایْاِي تيَنْيَنَنِي نَوِلْكِنْرایْ تُوۤظِ
  اُوتُنغْكُبَلَ تَتْتُوَرْكْكُمْ تَتْتُوَرَيْ نَتَتْتُمْ
  اُبَیَنِلَيْتْ تَلَيْوَرُكْكُمْ اَوَرْتَلَيْوَرْ كَضُكْكُمْ
  نَتُنغْكُتِ اَلْلَتِنانْ تِرُسْسِرْرَمْ بَلَتْتيَۤ
  نَتَنعْسيَیْاَتِبْ بَنِكْكيَنْريَۤ ناتْتِیَنَرْ كُتِیيَۤ.
 • 5. مَتَنغْكَلَنْدارْ بيَرَرْكَرِیَ نَتَتْتَرَسيَۤ نِنَكْكُ
  مَنَوَاضَرْ يَنِنُمْاُنْبالْ وَارْتْتَيْمَكِظْنْ تُرَيْكْكَ
  اِتَنغْكَلَنْدَ مُورْتْتِكَضْتامْ وَنْدالْاَنغْ كَوَرْبالْ
  يَنْنَمْاِلا تِرُكْكِنْرایْ يَنْكُولْيَنْرایْ تُوۤظِ
  مَتَنغْكُسَمَ یَتْتَلَيْوَرْ مَتَتْتَلَيْوَرْ اِوَرْكْكُمْ
  وَیَنغْكُمْاِوَرْكْ كُبَكَرِكْكُمْ ماتْتَلَيْوَرْ كَضُكْكُمْ
  اَتَنغْكُكُتِ اَلْلَتِنانْ تِرُسْسِرْرَمْ بَلَتْتيَۤ
  آتَلْاَتِبْ بَنِكْكيَنْريَۤ اَمَيْتْتَكُتِ اَرِیيَۤ.
 • 6. اَرَنغْكُلَوُ تُوۤظِاِنغْكيَۤ نِياُرَيْتْتَ وَارْتْتَيْ
  اَرِوَرِیارْ وَارْتْتَيْيَتَ نالْيَنِلْاِمْ مُوظِكيَۤضْ
  اُرَنغْكُوَتُمْ وِظِبْبَتُمْبِنْ اُنْنُوَتُمْ اِرَتْتَلْ
  اُرُوَتُتَنْ بِرَتْتَلْبَلَ بيَرُوَتُمایْ اُظَلُمْ
  مَرَنغْكُلَوُمْ اَنُكْكَضْبَلَرْ سيَیْتَوِرَ تَتْتالْ
  مَتَتْتَلَيْمَيْ بَتَتْتَلَيْمَيْ وَایْتْتَنَرْاَنغْ كَوَرْبالْ
  اِرَنغْكَلِليَۤنْ بيَۤسُتَلالْ يَنْبَیَنُوۤ نَتَنعْسيَیْ
  اِرَيْوَرْاَتِبْ بُكَظْبيَۤسِ اِرُكْكِنْريَۤنْ یانيَۤ.
 • 7. سِوَمَیَميَۤ وٕۤرِلَيْيَلْ لامْيَنَنِي تانيَۤ
  تيَۤمُوظِیایْ بَرْبَلَكالْ سيَبْبِیِتَكْ كيَۤتْتيَۤنْ
  تَوَمَیَتْتارْ بَلَسَمَیَتْ تَلَيْوَرْمَتَتْ تَلَيْوَرْ
  تَتْتُوَرْتَتْ تُوَتْتَلَيْوَرْ اَوَرْتَلَيْوَرْ تَلَيْوَرْ
  اِوَرْاَوَرْيَنْ رَیَلْوٕۤرُ بِرِتْتَوَرْبالْ وَارْتْتَيْ
  اِیَمْبُوَتيَنْ يَنْرایْاِي تيَنْكُولْيَنْرایْ تُوۤظِ
  نَوَمَیَمْنِي اُنَرْنْدَرِیایْ آتَلِلْاِوْ وَنْنَمْ
  نَوِنْرَنَيْنِنْ اَيْیَمَرَ نانْبُكَلْوٕۤنْ كيَۤضيَۤ.
 • 8. اُوضِاُونْريَۤ اَنْتَبَكِ رَنْتَميَلامْ وِضَنغْكِ
  اُوۤنغْكُكِنْرَ تَنِاَنْتَ بَكِرَنْتَنغْ كَضِلُمْ
  وٕضِنِنْرَ سَراسَرَتْتُمْ اَكَتْتِنُوتُ بُرَتْتُمْ
  وِضَمْبُمْاَكَبْ بُرَتْتِنُوتُ بُرَبْبُرَتْتُمْ نِرَيْنْديَۤ
  اُضِنِنْرَ اِرُضْنِيكْكِ اِلَنغْكُكِنْرَ تَنْمَيْ
  اُلَكَرِیُمْ نِياَرِیا تَنْرُكَنْتایْ تُوۤظِ
  تَضِنِنْرَ اُوضِمَیَميَۤ وٕۤرِلَيْيَلْ لامُمْ
  تانْيَنَوٕۤ تاكَمَنغْكَضْ سارْرُتَلْسَتْ تِیَميَۤ.
 • 9. يَۤرْرِتُوٕۤ تاكَمَنغْكَضْ اُوضِمَیَميَۤ يَلْلامْ
  يَنْرَمُوظِ تَنَيْنِنَيْتْتيَۤ اِرَوِلْاِرُتْ تَرَيْیِلْ
  سارْرِتُمَنْ باتْتِرَتْتَيْ مَرَوَتْتِلْ كَضَيْكْكَلْ
  سَتْتِكَضَيْ وٕۤرُبَلَ سارْنْدَكَرُ وِكَضَيْتْ
  تيَۤرْرَمِكُ تَنْ­رَيْسْ سِيوَرْكَضْبَرْ بَلَرَيْسْ
  سيَبْبِیَاَوْ وِرُتْتَرَيْیِلْ تَنِتْتَنِسيَۤرْتْ تالُمْ
  اُورْرَمْاُرُمْ اِرُضْنِينغْكِ اُوضِكانْبَ تُضَتُوۤ
  اُضَتيَۤلْنِي اُرَيْتْتَمُوظِ اُضَتاكُمْ تُوۤظِ.
 • 10. بَرَمَتَنُوۤ تُلَكُیِرْكَضْ كَرْبَنَيْیيَۤ يَلْلامْ
  بَكَرْسِوَميَۤ يَنَاُنَرْنْدُوۤمْ آتَلِنالْ ناميَۤ
  بِرَمَمْيَنَبْ بِرَرْكْكُرَيْتْتُبْ بُونغْكِوَظِنْ تانغْكيَۤ
  بيَۤسُكِنْرَ بيَرِیَوَرْتَمْ بيَرِیَمَتَمْ بِتِیيَۤلْ
  اُرَمِكُبيَۤرْ اُلَكُیِرْكَضْ بَرَمِوَيْكا رِیَتْتالْ
  اُضْضَنَوٕۤ كارَنَتْتالْ اُضْضَنَاِلْ لَنَوٕۤ
  تَرَمِكُبيَۤرْ اَرُضْاُوضِیالْ سِوَمَیَميَۤ يَلْلامْ
  تامْيَنَوٕۤ اُنَرْوَتُسَنْ مارْكْكَنيَرِ بِتِیيَۤ.
 • 11. بِرَمَمْيَنْرُمْ سِوَمْيَنْرُمْ بيَۤسُكِنْرَ نِلَيْتانْ
  بيَرُنِلَيْیيَۤ اِنْنِلَيْیِلْ بيَۤتَمُنْتُوۤ يَنَوٕۤ
  تَرَمْاَرِیَ وِنَوُكِنْرایْ تُوۤظِاِتُ كيَۤضْنِي
  سَمَرَسَسَنْ مارْكْكَنِلَيْ سارْتِيَنِلْ اَرِوَایْ
  تِرَمُرَوَا یِنُمْيَلْلامْ آكِاَلْلا تاكُمْ
  تِرُوَرُضامْ وٕضِوِضَنغْكَ وِضَنغْكُتَنِبْ بُورُضامْ
  سِرَمُرُمْاُوۤرْ بُوتُاُنْمَيْسْ سِوَمْبِرَمَ مُتِیيَۤ
  تِكَظْمَرَيْآ كَمَمْبُكَلُمْ تِرَنْاِتُكَنْ تَرِیيَۤ.
 • 12. اِلَنغْكُكِنْرَ بُوتُاُنْمَيْ اِرُنْدَنِلَيْ بُكَلْيَنْ
  رِیَمْبُكِنْرایْ مَتَوَایْكيَۤضْ یانْاَرِیُنْ تَرَمُوۤ
  تُلَنغْكُمْاَتَيْ اُرَيْتْتِتَوُمْ كيَۤتْتِتَوُمْ بَتُمُوۤ
  سُولْاَضَوُوۤ بُورُضْاَضَوُوۤ تُنْنُمْاَرِ وَضَوُوۤ
  وِلَنغْكُكِنْرَ تَتْتُوَنغْكَضْ اَتْتَنَيْیُمْ كَتَنْدَ
  ميَۤنِلَيْيَنْ رَنْدَميَلامْ وِضَمْبُكِنْرَ تَنْرِ
  وَلَنغْكُوضُمْاَمْ ميَۤنِلَيْیِنْ اُنْمَيْيَتُ يَنْرالْ
  مَوُنَنعْسا تِبْبَتَنْرِ وَایْتِرَبْبَ تِلَيْیيَۤ.
 • 13. وَایْتِرَوَا مَوُنَمَتيَۤ آكُمْيَنِلْ تُوۤظِ
  مَوُنَسَتْتِ وٕضِيَۤظُمْ بَرَتْتَبَرَتْ تُوظِیُمْ
  تُویَبَرا بَرَمْاَتُوٕۤ يَنْرالْاَنغْ كَتُتانْ
  تُلَنغْكُنَتُ وٕضِتَنِليَۤ كَلَنْدُكَرَيْ وَتُكانْ
  ميَۤیَنَتُ وٕضِيَنْرالْ تَرْبَرَمامْ وٕضِیِلْ
  وِرَوِیِتُمْ تَرْبَرَمامْ وٕضِيَنْرالْ اَتُوُمْ
  آیَبيَرُ وٕضِتَنِليَۤ اَتَنغْكُمْاِتُ مَتْتيَۤ
  اَضَبْبَتُورُ وَارَتَنْميَۤلْ اَضَبْبَتَرِ تَرِتيَۤ.
 • 14. كِضَكْكِنْرَ مَرَيْاَضَوَيْ آكَمَبْبيَۤ رَضَوَيْ
  كِضَنْدِتُميَیْسْ ساتَنَمامْ اَضَوَيْاَرِ وَضَوَيْ
  وِضَكْكُمْاِنْدَ اَضَوَيْكَضَيْكْ كُونْتُنيَتُنغْ كالَمْ
  ميَۤلَوَرْكَضْ اَضَنْدَضَنْدُ ميَلِكِنْرارْ آنغْكيَۤ
  اَضَكْكِنْرَ كَرُوِيَلامْ تيَۤیْنْدِتَكْ كَنْتاريَۤ
  اَنْرِاُورُ وَاريَۤنُمْ اَضَوُكَنْتارْ اِلَيْیيَۤ
  تُضَكْكَمْاُرُ سِرْرَرِوَالْ اُورُوَاريَنْ رُرَيْتْتيَۤنْ
  سُونْنَوٕضِ وَرَيْیيَۤنُمْ تُنِنْدَضَكْكَبْ بَتُمُوۤ.

தோழிக் குரிமை கிளத்தல் // தோழிக் குரிமை கிளத்தல்

No audios found!