திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
تُوۤظِكْ كُرِمَيْ كِضَتْتَلْ
tōḻik kurimai kiḷattal
اَتِمَيْبْ بيَۤرُ
aṭimaip pēṟu
Sixth Thirumurai

082. اَرُتْبيَرُنعْسُوۤتِ اَتَيْوُ
aruṭperuñsōti aṭaivu

  كَتْتَضَيْكْ كَلِتْتُرَيْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. اَرُتْبيَرُنعْ سُوۤتِيَنْ آرُیِ رِلْكَلَنْ تاتُكِنْرَ
  اَرُتْبيَرُنعْ سُوۤتِيَنْ اَنْبِرْ كَلَنْدَرِ وَایْوِضَنغْكُمْ
  اَرُتْبيَرُنعْ سُوۤتِتْتيَضْ ضارَمُ تاكِاُضْ اَنْنِكْكِنْرَ
  اَرُتْبيَرُنعْ سُوۤتِنِنْ آسَيْاُونْ ريَۤيَنْنُضْ آرْكِنْرَتيَۤ.
 • 2. آرْكِنْرَ تيَضْضَمُ تِنْسُوَيْ يَنْيَنْ رَرَيْوَنْاَنْدُوۤ
  سارْكِنْرَ سِرْرَمْ بَلَبْبيَرُنعْ سِيرِنَيْسْ سارْرُتُورُمْ
  سيَۤرْكِنْرَ ناوُتَنْ اُضْضَمُمْ آوِیُمْ تِتْتِتْتَليَۤ
  نيَۤرْكِنْرَ تالْيَنْ اَرُتْبيَرُنعْ سُوۤتِ نِرَيْنْدُضَتْتيَۤ.
 • 3. اُضَتْتيَۤ بيَرُنغْكَضِبْ بُرْرَتِ یيَۤنْمِكَ اُنْنُكِنْريَۤنْ
  وَضَتْتيَۤ اَرُتْبيَرُنعْ سُوۤتِیِ نالْاُوضِ وَایْنْديَنَتُ
  كُضَتْتيَۤ نِرَيْنْدَنَيْ یُنغْكَتَنْ تُوۤنغْكِكْ كُلَوُبَرِ
  مَضَتْتيَۤ مِكُنْدُ وَیَنغْكُمْ اَمُتَمْ مَنَمَكِظْنْديَۤ.
 • 4. مَنَمَكِظْنْ تيَۤنْمَنَ مایَيْیَيْ نِيكْكِنَنْ مانِلَتْتيَۤ
  سِنَمُوتُمْ كامَمُمْ تِيرْنْديَۤنْ يَلامْوَلْلَ سِتْتُمْبيَرْريَۤنْ
  اِنَمِكُمْ سُتْتَسَنْ مارْكْكَبْ بيَرُنيَرِ يَیْتِنِنْريَۤنْ
  كَنَمِكُمْ مَنْرِلْ اَرُتْبيَرُنعْ سُوۤتِیَيْكْ كَنْتُكُونْتيَۤ.
 • 5. كَنْتيَۤنْ اَرُتْبيَرُنعْ سُوۤتِیَيْكْ كَنْكَضِلْ كَنْتُكَضِ
  كُونْتيَۤنْ سِوَانَنْدَكْ كُوتْتاتِكْ كُونْتِكْ كُوَلَیَتْتيَۤ
  تُونْتيَۤ تِرُاَمْ بَلَنْدَنَكْ كاكْكِسْ سُكَاَمُتَمْ
  اُنْتيَۤنْ اُیِرْتَظَيْتْ تُوۤنغْكُكِنْ ريَۤنْاُضْ اُوَبْبُرَوٕۤ.
 • 6. اُرَوٕۤ يَنَتِنْ نُیِريَۤيَنْ اُضْضَتْتِلْ اُرْرِنِكْكُمْ
  نَرَوٕۤ اَرُتْبيَرُنعْ سُوۤتِمَنْ رُوۤنغْكُ نَتَتْتَرَسيَۤ
  اِرَوٕۤنْ يَنَتْتُنِ وٕیْتِتَسْ سيَیْتَنَيْ يَنْنَيْاِنِ
  مَرَوٕۤلْ اَتِسْسِرِ یيَۤنْاُورُ بُوۤتُ مَرَكْكِنُميَۤ.
 • 7. مَرَبْبيَۤنْ اَليَۤنْاُنْنَيْ اُوۤرْكَنَ ميَۤنُمْ مَرَكْكِلْاَنْريَۤ
  اِرَبْبيَۤنْ اِتُسَتْ تِیَمْسَتْ تِیَمْسَتْ تِیَمْاِسَيْتْتيَۤنْ
  بِرَبْبيَۤ تَوِرْتْتيَنَيْ آتْكُونْ تَمُتَمْ بيَرِتَضِتْتَ
  سِرَبْبيَۤ اَرُتْبيَرُنعْ سُوۤتِمَنْ رُوۤنغْكُ سيَظُنعْسُتَريَۤ.
 • 8. سُتَريَۤ اَرُتْبيَرُنعْ سُوۤتِیَ نيَۤبيَنْ سُكَتْتَيْمِكْكَ
  وِتَريَۤ يَنِنُمْ وِتُوَرْيَنْ تایْنِنَيْ وِتْتَیَلْاُونْ
  رَتَريَۤنْ اَرَيْكْكَنَ مُمْبِرِنْ تارْرَلَنْ آنَيْكَنْتایْ
  اِتَريَۤ تَوِرْتْتيَنَكْ كيَلْلا نَلَمُمْاِنغْ كِينْدَوَنيَۤ.
 • 9. تَوَنيَۤیَ مُمْسُتْتَ سَنْمارْكْكَ نيَۤیَمُمْ سَتْتِیَمامْ
  سِوَنيَۤیَ مُمْتَنْديَنْ اُضْضَمْ تيَضِیَتْ تيَضِتْتَنَيْیيَۤ
  نَوَنيَۤیَ مَنْرِلْ اَرُتْبيَرُنعْ سُوۤتِیَيْ ناتِنِنْرَ
  اِوَنيَۤ اَوَنْيَنَكْ كُوضْوَارْاُنْ اَنْبَرْ اِرُنِلَتْتيَۤ.
 • 10. نِلَتْتيَۤ بُظُتْتَ بُظُوُمْ اَليَۤنْبُنْ نِلَتْتِظِنْدَ
  مَلَتْتيَۤ بُظُتْتَ بُظُاَنَيْ یيَۤنَيْاَوْ وَانْتُتِكْكُمْ
  كُلَتْتيَۤ تَلَيْمَيْ كُوتُتْتيَنْ اُضَتْتِلْ كُلَوُكِنْرایْ
  تَلَتْتيَۤ اَرُتْبيَرُنعْ سُوۤتِاَبْ بايَنْ تَیانِتِیيَۤ.
 • 11. نِتِیيَۤ يَنْنُضْضَ نِرَيْوٕۤ بُوتُوِلْ نِرَيْنْدَسِوَ
  بَتِیيَۤ اَرُتْبيَرُنعْ سُوۤتِیَ نيَۤاَمْ بَلَمْوِضَنغْكُمْ
  كَتِیيَۤ يَنْكَنْنُمْ كَرُتْتُمْ كَضِكْكَكْ كَلَنْدُكُونْتَ
  مَتِیيَۤ اَمُتَ مَظَيْیيَۤنِنْ بيَۤرَرُضْ وَاظِیَوٕۤ.
 • 12. وَاظِيَنْ ريَۤيَنَيْ مالْاَیَنْ آتِیَرْ وَنْدَرُتْبيَۤرْ
  آظِيَنْ ريَۤتُتِتْ تيَۤتْتَبْ بُرِنْدَنَيْ اَرْبُتَمْنِي
  تُوظِاَنْ ريَۤيَنْرُمْ ساكا وَرَمُمْ اُوَنْدَضِتْتایْ
  وَاظِمَنْ رُوۤنغْكُمْ اَرُتْبيَرُنعْ سُوۤتِنِنْ مَنْنَرُضيَۤ.
 • 13. مَنْنِیَ نِنْاَرُ ضارَمُ تَمْتَنْدُ وَاظْوِتْتُنانْ
  اُنْنِیَ اُنْنِیَ يَلْلامْ اُتَوِيَنْ اُضْضَتْتِليَۤ
  تَنْنِیَلْ آكِكْ كَلَنْدِتْ تَرُنَمْ تَیَوُسيَیْتایْ
  تُنْنِیَ نِنْنَرُضْ وَاظْكَ اَرُتْبيَرُنعْ سُوۤتِیَنيَۤ.

அருட்பெருஞ்சோதி அடைவு // அருட்பெருஞ்சோதி அடைவு

No audios found!