திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
وٕۤتَ سِكامَنِیيَۤ
vēta sikāmaṇiyē
اَنُبَوَ مالَيْ
aṉupava mālai
Sixth Thirumurai

146. بَتَ نَمْبُرُ
pata nampuṟu

பத நம்புறு // பத நம்புறு

No audios found!