திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
نِيتِیَ وٕۤتَمْ
nīṭiya vētam
بَتَ نَمْبُرُ
pata nampuṟu
Sixth Thirumurai

145. وٕۤتَ سِكامَنِیيَۤ
vēta sikāmaṇiyē

  تاظِسَيْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. وٕۤتَ سِكامَنِیيَۤ بُوۤتَ سُكُوۤتَیَميَۤ
  ميَۤتَكُ مابُورُضيَۤ اُوۤتَرُمْ اُوۤرْنِلَيْیيَۤ
  ناتَ بَرابَرَميَۤ سُوتَ بَراوَمُتيَۤ
  نعانَ سَبابَتِیيَۤ نعانَ سَبابَتِیيَۤ.
 • 2. يَۤكَ سَتاسِوَميَۤ یُوۤكَ سُكاكَرَميَۤ
  يَۤمَ بَرانَلَميَۤ كامَ وِمُوۤسَنَميَۤ
  ناكَ وِكاسَنَميَۤ ناتَ سُكُوۤتَنَميَۤ
  نعانَ سَبابَتِیيَۤ نعانَ سَبابَتِیيَۤ.
 • 3. تُویَ سَتاكَتِیيَۤ نيَۤیَ سَتاسِوَميَۤ
  سُوۤمَ سِكامَنِیيَۤ وَامَ اُمابَتِیيَۤ
  نعایَ بَراكَرَميَۤ كایَ بُراتَرَميَۤ
  نعانَ سَبابَتِیيَۤ نعانَ سَبابَتِیيَۤ.
 • 4. آرَنَ نعابَكَميَۤ بُورَنَ سُوۤبَنَميَۤ
  آتِاَ ناتِیَنيَۤ وٕۤتِیَ ناتِیَنيَۤ
  نارَنَ ناتَرَميَۤ كارَنَ ميَۤبَرَميَۤ
  نعانَ سَبابَتِیيَۤ نعانَ سَبابَتِیيَۤ.
 • 5. آكَمَ بُوۤتَكَميَۤ یاتَرَ وٕۤتَكَميَۤ
  آمَیَ مُوۤسَنَميَۤ آرَمُ تاكَرَميَۤ
  ناكَ نَتُوۤتَیَميَۤ ناتَ بُرُوۤتَیَميَۤ
  نعانَ سَبابَتِیيَۤ نعانَ سَبابَتِیيَۤ.
 • 6. آتَكَ نِيتُوضِیيَۤ نيَۤتَكَ ناتَضِیيَۤ
  آتِ بُراتَنَنيَۤ وٕۤتِ بَرابَرَنيَۤ
  ناتَكَ نایَكَنيَۤ نانَوَ نانَوَنيَۤ
  نعانَ سَبابَتِیيَۤ نعانَ سَبابَتِیيَۤ.
 • 7. آرِیَ نيَۤسِوَنيَۤ آرَنَ نيَۤبَوَنيَۤ
  آلَیَ نيَۤاَرَنيَۤ آتَرَ نيَۤسُرَنيَۤ
  نارِیَ نيَۤوَرَنيَۤ ناتِیَ نيَۤبَرَنيَۤ
  نعانَ سَبابَتِیيَۤ نعانَ سَبابَتِیيَۤ.
 • 8. آتَرَ وٕۤتِیَنيَۤ آتَكَ جُوۤتِیَنيَۤ
  آرَنِ باتِیَنيَۤ آتَرَ وَاتِیَنيَۤ
  ناتَ وِبُوتِیَنيَۤ نامَ وَناتِیَنيَۤ
  نعانَ سَبابَتِیيَۤ نعانَ سَبابَتِیيَۤ.
 • 9. تيَۤوَ كَلانِتِیيَۤ جِيوَ تَیانِتِیيَۤ
  تِينَ سَكانِتِیيَۤ سيَۤكَرَ مانِتِیيَۤ
  ناوَلَ رُوۤرْبَتِیيَۤ نارِ اُمابَتِیيَۤ
  نعانَ سَبابَتِیيَۤ نعانَ سَبابَتِیيَۤ.
 • 10. آتِیَ ناتَكَنيَۤ آلَمَرْ آتِیَنيَۤ
  آكَمَ ميَۤلَوَنيَۤ آرَنَ نالَوَنيَۤ
  ناتِیَ كارَنَنيَۤ نِيتِیَ بُورَنَنيَۤ
  نعانَ سَبابَتِیيَۤ نعانَ سَبابَتِیيَۤ.

ஞான சபாபதியே // வேத சிகாமணியே