திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ناضْيَنْنِ وَرُنْدَلْ
nāḷeṇṇi varuntal
بَوَنِسْ سيَرُكْكُ
pavaṉich serukku
Fifth Thirumurai

042. يَۤتْتابْ بِرَوِ اِظِوُ
ēttāp piṟavi iḻivu

  يَنْسِيرْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. كَلْلَيْ اُوتْتَيَنْ نيَنعْسِنَيْ اُرُكْكيَۤنْ
  كَتَوُضْ نِنْاَتِ كَنْتِتَ وِظَيْیيَۤنْ
  اَلْلَيْ اُوتْتَكُوۤ تَيْیَرْكْكُضَنغْ كُظَيْوٕۤنْ
  اَنْبِ لارُوتُمْ اَمَرْنْدَوَمْ اُظَلْوٕۤنْ
  تِلْلَيْ اَبْبَنْيَنْ رُلَكيَتُتْ تيَۤتْتُمْ
  سِوَبِ رانْتَرُنعْ سيَلْوَنِنْ تَنِكَيْ
  يَلْلَيْ اُرْرُنَيْ يَۤتْتِنِنْ راتيَۤنْ
  يَنْسيَیْ وَانْبِرَنْ تيَۤنْيَضِ یيَۤنيَۤ.
 • 2. مَيْیَلْ نيَنعْسِنيَۤنْ مَتِسِرِ تِلْليَۤنْ
  ماتَ رارْمُلَيْ مَلَيْاِوَرْنْ تُرُضْوٕۤنْ
  اَيْیَ نِنْتِرُ اَتِتْتُنَيْ مَرَوَا
  اَنْبَرْ تَنغْكَضَيْ اَتُتْتُضَمْ مَكِظيَۤنْ
  اُیْیَ نِنْتِرُتْ تَنِكَيْیَيْ اَتَيْیيَۤنْ
  اُتَيْیَ نایَكَنْ اُتَوِیَ بيَۤريَۤ
  يَیْیَ اِوْوٕرُمْ وَاظْكْكَيْیِلْ اُظَلْوٕۤنْ
  يَنْسيَیْ وَانْبِرَنْ تيَۤنْيَضِ یيَۤنيَۤ.
 • 3. بُلَيْیَ ماتَرْتَمْ بُوۤكَتْتَيْ وِظَيْنْديَۤنْ
  بُنْمَيْ یاوَيْكْكُمْ بُكَلِتَمْ آنيَۤنْ
  نِلَيْیَ مامْتِرُتْ تَنِكَيْیَيْ اَتَيْیيَۤنْ
  نِرُتْتَنْ اِينْرَرُضْ نِنْمَلَكْ كُوظُنْديَۤ
  وِلَيْیِ لاتَنِنْ تِرُوَرُضْ وِظَيْیيَۤنْ
  وِينَرْ تَنغْكَضَيْ وِرُمْبِنِنْ رَلَيْنْديَۤنْ
  اِلَيْيَ ناتَنُ وَضَوُمْ اُونْرِيیيَۤنْ
  يَنْسيَیْ وَانْبِرَنْ تيَۤنْيَضِ یيَۤنيَۤ.
 • 4. مَرُتْتُ مَنغْكَيْیَرْ بُظُكْكُظِ آظْنْدُ
  وَرُنْدِ ناضْتُورُمْ مَنَمْاِضَيْكْ كِنْريَۤنْ
  تيَرُتْتُمْ نِنْتِرُتْ تَنِكَيْیَيْ اَتَيْیيَۤنْ
  سِوَبِ رانْبيَرْرَ سيَلْوَميَۤ نِنَتُ
  اَرُتْتِ رَتْتِنَيْ نِنَيْنْدُنيَكْ كُرُكِ
  اَظُتُ كَنْكَضْنِيرْ آرْنْدِتَ نِلْليَۤنْ
  اِرُتْتُ وَاظْكْكَيْیِلْ اِتَرِوِيظْ كِنْريَۤنْ
  يَنْسيَیْ وَانْبِرَنْ تيَۤنْيَضِ یيَۤنيَۤ.
 • 5. نَسْسِ ليَۤبَظَ كِیَكَرُنغْ كَنْنارْ
  نَلَتْتَيْ وٕۤتْتُنَرْ بُلَتْتِنَيْ اِظَنْديَۤنْ
  بِسْسِ ليَۤمِكَ مَیَنغْكِیَ مَنَتْتيَۤنْ
  بيَۤتَيْ یيَۤنْكُوتُمْ بيَۤیَنيَۤنْ بُویْیيَۤنْ
  سَسْسِ12 ليَۤسِوَنْ اَضِتْتِتُمْ مَنِیيَۤ
  تَنغْكَميَۤ اُنْرَنْ تَنِكَيْیَيْ وِظَيْیيَۤنْ
  يَسْسِ ليَۤوِظَيْنْ تِتَرْاُرُ كِنْريَۤنْ
  يَنْسيَیْ وَانْبِرَنْ تيَۤنْيَضِ یيَۤنيَۤ.
 • 6. مِنْنَيْ اَنْنَنُنْ اِتَيْاِضَ مَتَوَارْ
  وٕیْیَ نِيرْكْكُظِ وِظُنْدِضَيْتْ تُظَنْريَۤنْ
  بُنْنَيْ یَنعْسَتَيْ مُنْنَوَنْ اَضِتْتَ
  بُونْنَيْ اَنْنَنِنْ بُونغْكَظَلْ بُكَظيَۤنْ
  اَنْنَيْ يَنْنَنَلْ اَرُضْتَرُمْ تَنِكَيْ
  اَتَيْنْدُ نِنْرُنيَنعْ سَكَمْمَكِظْنْ تاتيَۤنْ
  يَنْنَيْ يَنْنَيْاِنغْ كيَنْسيَیَلْ اَنْدُوۤ
  يَنْسيَیْ وَانْبِرَنْ تيَۤنْيَضِ یيَۤنيَۤ.
 • 7. بَتْتِ ماتيَنَتْ تِرِتَرُمْ مَتَوَارْ
  باظْنغْكُ ظِكْكُضْوِيظْنْ تاظْنْدِضَيْكْ كِنْريَۤنْ
  تَتْتِ لارْبُكَظْ تَنِكَيْیَيْ اَتَيْیيَۤنْ
  سَمْبُ يَنْنُمْاُوۤرْ تَرُاُوضِرْ كَنِیيَۤ
  اُوتْتِ ليَۤنْنِنَيْ اُضَتْتِتَيْ نِنَيْیيَۤنْ
  اُتَوُ راتُنَسْ سُرُمَرَمْ آنيَۤنْ
  يَتْتِ يَنْمُنَمْ اِنِبْبُرُمْ اَنْدُوۤ
  يَنْسيَیْ وَانْبِرَنْ تيَۤنْيَضِ یيَۤنيَۤ.
 • 8. اُوۤنغْكِ نِينْتَوَاضْ اُرَظْكَرُنغْ كَنْنارْ
  اُوَرْبْبُكْ كيَۤنِیِلْ اُظَيْتْتَكَمْ اِضَيْتْتيَۤنْ
  وِينغْكِ نِينْتَتُوۤرْ اُوۤتِيَنَ نِنْريَۤنْ
  وِظَلُكْ كيَۤاِرَيْتْ تَلَيْنْدَنَنْ وِينيَۤ
  تانغْكِ نيَۤنْاُتَرْ سُمَيْتَنَيْسْ سِوَنارْ
  تَنَیَ نِنْتِرُتْ تَنِكَيْیَيْ اَتَيْیيَۤنْ
  يَۤنغْكِ نيَۤنْسُظَرْ بَتُتُرُمْ بيَنَوٕۤ
  يَنْسيَیْ وَانْبِرَنْ تيَۤنْيَضِ یيَۤنيَۤ.
 • 9. بَنْاَ ضاوِیَ مُوظِیِنالْ مَیَكْكُمْ
  بَتِرْرُ مَنغْكَيْیَرْ بالْوِظَيْ وُرْريَۤنْ
  تَنْاَ ضاوِیَ سُوۤلَيْسُوظْ تَنِكَيْتْ
  تَتَتْتَ ضاوِیَ تَرُمَنَلْ تيَۤوٕۤ
  بيَنْاَ ضاوِیَ بُتَيْیُتَيْبْ بيَرُمانْ
  بيَرْرَ سيَلْوَميَۤ اَرْرَوَرْكْ كَمُتيَۤ
  يَنْاَ ضاوِیَ وَنعْسَكَ نيَنعْسُوۤ
  تيَنْسيَیْ وَانْبِرَنْ تيَۤنْيَضِ یيَۤنيَۤ.
 • 10. كانْاَ رااَضَ كَتْتِیَرْ اَضَكْكَرْ
  كامَتْ تاظْنْدَكَنغْ كَلَنغْكُرَ نِنْريَۤنْ
  وَانَ ميَۤوُرُمْ بُوظِلْتِرُتْ تَنِكَيْ
  مَلَيْیَيْ ناتِنِنْ مَلَرْبْبَتَمْ بُكَظيَۤنْ
  نعانَ نایَكِ اُورُبُتَيْ اَمَرْنْدَ
  نَمْبَ نارْكْكُورُ نَلْتَوَبْ بيَۤريَۤ
  اِينَنْ آكِاِنغْ كِتَرْبْبَتُ كِنْريَۤنْ
  يَنْسيَیْ وَانْبِرَنْ تيَۤنْيَضِ یيَۤنيَۤ.

  • 12. وِتْتُ - وِسْسُ, يَنْرارْبُوۤلَ, سَتْتُ - سَسْسُ يَنَبْ بُوۤلِیایِرْرُ. تُو.وٕۤ.

ஏத்தாப் பிறவி இழிவு // ஏத்தாப் பிறவி இழிவு