திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
يَۤتْتابْ بِرَوِ اِظِوُ
ēttāp piṟavi iḻivu
تِرُوَرُضْ وِلاسَبْ بَتْتُ
tiruvaruḷ vilāsap pattu
Fifth Thirumurai

043. بَوَنِسْ سيَرُكْكُ
pavaṉich serukku

  كَلِ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. بُووُنْتَوٕضْ وِتَيْيَۤرِیَ بُنِتَنْتَرُ مَكَنارْ
  باوُنْتَتُورْ اَمُتَنْنَوَرْ بَسُمامَیِلْ ميَۤلْوَنْ
  تاوُنْتَنَرْ يَنَتِنْنَلَمْ اَرِیارْيَنَ اِرُنْدالْ
  ناوُنْتَوَرْ تِرُمُنْبِتُ نَلَمْ اَنْرُمَكْ كيَنَوٕۤ.
 • 2. اُونْرارْبُرَمْ يَرِسيَیْتَوَرْ اُورْرِتْتِرُ نَكَرارْ
  مَنْرارْنَتَمْ اُتَيْیارْتَرُ مَكَنارْبَسُ مَیِلْميَۤلْ
  نِنْرارْاَتُ كَنْتيَۤنْكَلَيْ نِلْلاتُ كَظَنْرَ
  تيَنْرارُوتُ سُولْوٕۤنْيَنَيْ یانيَۤمَرَنْ تيَۤنيَۤ.
 • 3. وَارارْمُلَيْ اُمَيْیاضْتِرُ مَنَوَاضَرْتَمْ مَكَنارْ
  آرااَمُ تَنَيْیارْاُیِرْ اَنَيْیارْاَیِلْ اَوَنارْ
  نيَۤرارْبَنِ مَیِلِنْمِسَيْ نِنْرارْاَتُ كَنْتيَۤنْ
  نِيرارْوِظِ اِمَيْنِينغْكِنَ نِرَيْنِينغْكِیَ تَنْريَۤ.
 • 4. اُونْرُوۤتِرَنْ تيَنُنغْكَنْنِنَرْ اُتَوُنْدِرُ مَكَنارْ
  يَنْرُوۤتِكَلْ يَظِلارْمَیِلْ يَۤرِاَنغْ كُرْرارْ
  نَنْرُوۤتِنَنْ مَكِظْكُورْنْدَوَرْ نَكَيْمامُكَنغْ كَنْتيَۤنْ
  كَنْرُوۤتِنَ بَسُوَاتِنَ كَلَيْاُوتِنَ اَنْريَۤ.
 • 5. مَلَيْوَانغْكُوِلْ اَرَنارْتِرُ مَكَنارْبَسُ مَیِلِنْ
  نِلَيْتانغْكُرَ نِنْرارْاَوَرْ نِرْكُمْنِلَيْ كَنْتيَۤنْ
  اَلَيْتِينغْكِنَ كُظَلْتُونغْكِنَ اَكَمْيَۤنغْكِنَ اَرَيْميَۤلْ
  كَلَيْنِينغْكِنَ مُلَيْوِينغْكِنَ كَضِاُوۤنغْكِنَ اَنْريَۤ.
 • 6. مانْكَنْتَكَيْ اُتَيْیارْتَرُ مَكَنارْتَمَيْ مَیِلْميَۤلْ
  نانْكَنْتَنَنْ اَوَرْكَنْتَنَرْ نَكَيْكُونْتَنَمْ اُتَنيَۤ
  مِينْكَنْتَنَ وِظِیارْاَتُ بَظِیاكَ وِضَيْتْتارْ
  يَۤنْكَنْتَنَيْ يَنْراضْاَنَيْ يَنْيَنْرُرَيْكْ كيَۤنيَۤ.
 • 7. سيَنغْكَنْوِتَيْ تَنِلْيَۤرِیَ سِوَنارْتِرُ مَكَنارْ
  يَنغْكَنْمَنِ اَنَيْیارْمَیِ لِنْمِيتُوَنْ تِتْتارْ
  اَنغْكَنْمِكَ مَكِظْوُوۤتُسيَنْ رَوَرْنِنْرَتُ كَنْتيَۤنْ
  اِنغْكَنْوَضَيْ اِظَنْديَۤنْمَیَلْ اُظَنْديَۤنْكَلَيْ يَنَوٕۤ.
 • 8. تَنْتيَۤنْبُوظِ اِتَظِبْبُولِ سَتَيْیارْتَرُ مَكَنارْ
  بَنْتيَۤنْبُرِ تُوتَيْیارْتَمَيْبْ بَسُمامَیِلْ مِيتِلْ
  كَنْتيَۤنْوَضَيْ كانيَۤنْكَلَيْ كانيَۤنْمِكُ كامَمْ
  كُونْتيَۤنْتُیِلْ وِنْتيَۤنْاُونْرُمْ كُوريَۤنْوَرُ ماريَۤ.
 • 9. ماوِيظْنْدِتُ وِتَيْیارْتِرُ مَكَنارْبَسُ مَیِلْميَۤلْ
  نِيوِيظْنْدِتَ نِنْرارْاَتُ كَنْتيَۤنْيَنْرَنْ نيَنعْسيَۤ
  بُووِيظْنْدَتُ وَنْتيَۤمَتِ بُوۤیْوِيظْنْدَتُ وَنْتيَۤ
  ناوِيظْنْدَتُ مَلَريَۤكَظَيْ نانْوِيظْنْدَتُ مَلَريَۤ.
 • 10. وٕرْرارْبُرَمْ يَرِتْتارْتَرُمْ ميَۤلارْمَیِلْ ميَۤليَۤ
  اُرْرارْاَوَرْ يَظِلْمامُكَتْ تُضْضيَۤنَكَيْ كَنْتيَۤنْ
  بُورْرارْبُیَنغْ كَنْتيَۤنْتُیَرْ وِنْتيَۤنْيَنَيْبْ بُوۤلَ
  مَرْرارْبيَرُ وَارُوۤاِنِ وَاظْوٕۤنْمَنَمْ مَكِظْنْديَۤ.

பவனிச் செருக்கு // பவனிச் செருக்கு