திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
سَنْمُكَرْ كُومْمِ
saṇmukar kommi
(بُوتُ) تَنِتْ تِرُمالَيْ
(potu) taṉit tirumālai
Fifth Thirumurai

056. سَنْمُكَرْ وَرُكَيْ
saṇmukar varukai

  سِنْدُ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. وَارُمْ وَارُمْتيَیْوَ وَتِوٕۤلْ مُرُكَريَۤ
  وَضْضِ مَناضَريَۤ وَارُمْ
  بُضْضِ مَیِلُوۤريَۤ وَارُمْ.
 • 2. سَنغْكَمْ اُولِتْتَتُ تاظْكَتَلْ وِمْمِرْرُ
  سَنْمُكَ ناتَريَۤ وَارُمْ
  اُنْمَيْ وِنُوۤتَريَۤ وَارُمْ.
 • 3. بُوظُتُ وِتِنْدَتُ بُورْكُوۤظِ كُووِرْرُ
  بُونْنانَ وٕۤلَريَۤ وَارُمْ
  مِنْنارْمُنْ نُولَريَۤ وَارُمْ.
 • 4. كاكَمْ كَرَيْنْدَتُ كالَيْیُمْ آیِرْرُ
  كَنْنُتَلْ سيَۤیَريَۤ وَارُمْ
  اُونْنُتَلْ نيَۤیَريَۤ وَارُمْ.
 • 5. سيَنغْكَتِرْ تُوۤنْرِرْرُتْ تيَۤوَرْكَضْ سُوظْنْدَنَرْ
  سيَنغْكَلْوَ رایَريَۤ وَارُمْ
  يَنغْكُرُ ناتَريَۤ وَارُمْ.
 • 6. اَرُنَنْ اُتِتْتَنَنْ اَنْبَرْكَضْ سُوظْنْدَنَرْ
  آرُمُكَتْ تُوۤريَۤ وَارُمْ
  مارِلْاَكَتْ تُوۤريَۤ وَارُمْ.
 • 7. سُورِیَنْ تُوۤنْرِنَنْ تُونْتَرْكَضْ سُوظْنْدَنَرْ
  سُورَسَنغْ كارَريَۤ وَارُمْ
  وِيرَسِنغْ كارَريَۤ وَارُمْ .
 • 8. وِينَيْ مُرَنْرَتُ وٕۤتِیَرْ سُوظْنْدَنَرْ
  وٕۤلایُتَتْ تُوۤريَۤ وَارُمْ
  كالایُتَتْ تُوۤريَۤ وَارُمْ.
 • 9. سيَۤوَلْ اُولِتْتَتُ سِنْنَمْ بِتِتْتَنَرْ
  تيَۤوَرْكَضْ تيَۤوَريَۤ وَارُمْ
  مُووَرْ مُتَلْوَريَۤ وَارُمْ.
 • 10. بَتْتَرْكَضْ سُوظْنْدَنَرْ باتَلْ بَیِنْرَنَرْ
  بَنْنِرُ تُوۤضَريَۤ وَارُمْ
  بُونْمَلَرْتْ تاضَريَۤ وَارُمْ.
 • 11. مالَيْ كُونَرْنْدَنَرْ مَنعْسَنَمْ بُوۤنْدَتُ
  مامَیِلْ وِيرَريَۤ وَارُمْ
  تِيمَيْیِلْ تِيرَريَۤ وَارُمْ.
 • 12. تُونْتَرْكَضْ ناتِنَرْ تُوۤتْتِرَمْ باتِنَرْ
  سُبْبِرَ مَنِیَريَۤ وَارُمْ
  وَيْبْبِنْ اَنِیَريَۤ وَارُمْ.

சண்முகர் வருகை // சண்முகர் வருகை