திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
سَنْمُكَرْ وَرُكَيْ
saṇmukar varukai
اَرُنْمُوظِ مالَيْ
aruṇmoḻi mālai
Fifth Thirumurai

057. (بُوتُ) تَنِتْ تِرُمالَيْ
(potu) taṉit tirumālai

  كَتْتَضَيْكْ كَلِتْتُرَيْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. وَنْمُوتْتَيْبْ بُوسْسِیُمْ بُنْسِيلَيْبْ بيَۤنُمْتَمْ وَایْكْكُوضْضِیالْ
  يَنْمُوتْتَيْتْ تيَۤكَمْ سُرُكْكِتَ وٕۤسُتْ تِرامُظُتُمْ
  تُونْمُوتْ تَيْیِنُمْ تُنِیِنُمْ بایِنُمْ سُوظْكِنْرَتُوۤرْ
  بُونْمُوتْتَيْ وٕۤنْتِيَنْ سيَیْكيَۤنْ اَرُضْمُكْكَتْ بُنْنِیَنيَۤ.
 • نيَۤرِسَيْ وٕنْبا
 • 2. مانْمُتِميَۤ لُمْكَمَلَتْ تانْمُتِميَۤ لُمْتيَۤوَرْ
  كُوۤنْمُتِميَۤ لُمْبُوۤیْكْ كُلاوُميَۤ - وَانْمُتِنِيرْ
  اُورْنْدُوَلَمْ سيَیْتُوظُكُمْ اُورْرِیُورْتْ تِیاكَرَيْنامْ
  سارْنْدُوَلَمْ سيَیْكالْكَضْ تامْ.
 • كُرَضْ وٕنْ سيَنْدُرَيْ
 • 3. سَتْتِمانْ يَنْبَرْنِنْ تَنْنَيْ اَيْیَنيَۤ
  بَتْتِمانْ تَنَكْكَلالْ بَكَرْوَ تيَنغْنغَنيَۤ.
 • اَرُسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
 • 4. بَتِیيَۤ اَضَنْدَ مالَوَنُمْ بَظَيْیَ مَرَيْسُورْ بَنْنَوَنُمْ
  مُتِیِي رَرِیا مُتَرْبُورُضيَۤ مُوظِیُمْ اُورْرِ نَكَرْكْكِرَيْیيَۤ
  اَتِیارْ كَضُكْكيَۤ اِرَنغْكِمُنَمْ اَتُتْتَ سُرَنُوۤیْ تَتُتْتَتُبُوۤلْ
  بَتِمِي تَتِیيَۤرْ كُرُبِنِبُوۤمْ بَتِنِي كَتَيْكْكَنْ بارْتْتَرُضيَۤ.
 • يَنْسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
 • 5. مَنْراتُمْ مامَنِیيَۤ نِنْبُورْ باتَ
  مَلَرْتْتُنَيْیيَۤ تُنَيْیاكَ وَاظْكِنْ رُوۤرْكْكُ
  اُونْرالُمْ كُرَيْوِلْلَيْ يَۤظَيْ یيَۤنْیانْ
  اُونْرُمِليَۤنْ اِوْوُلَكِلْ اُظَلا نِنْريَۤنْ
  اِنْراكَ ناتْكَظِیِلْ يَنْنيَۤ سيَیْكيَۤنْ
  اِنَيْمُلَيْیارْ مَيْیَلِنالْ اِضَيْتْتُ نِنْريَۤنْ
  يَنْرالُمْ سِرِتيَضِیيَۤرْ كِرَنغْكَلْ وٕۤنْتُمْ
  يَظِلْآرُمْ اُورْرِیُورْ اِنْبَ وَاظْوٕۤ.
 • 6. سُوۤرُ وٕۤنْتِنُمْ تُكِلَنِ مُتَلامْ
  سُكَنغْكَضْ وٕۤنْتِنُمْ سُكَمَلاسْ سُكَمامْ
  وٕۤرُ وٕۤنْتِنُمْ نِنَيْاَتَيْنْ تَنْرِ
  ميَۤوُو ناتيَنُمْ ميَۤلَوَرْ اُرَيْكْكُوۤرْ
  مارُ وٕۤنْتِليَۤنْ وَنْدُنِرْ كِنْريَۤنْ
  وَضْضَليَۤ اُنْرَنْ مَنَكْكُرِبْ بَرِیيَۤنْ
  سيَۤرُ وٕۤنْتِیَ كَیَبْبَنَيْكْ كَتَرْسارْ
  تِكَظُمْ اُورْرِیُورْسْ سِوَبَرَنعْ سُتَريَۤ.

தனித் திருமாலை // (பொது) தனித் திருமாலை

No audios found!