திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
يَظُتْتَرِیُمْ بيَرُمانْ مالَيْ
eḻuttaṟiyum perumāṉ mālai
تِرُبْبُكَظْ وِلاسَمْ
tiruppukaḻ vilāsam
Second Thirumurai

021. نيَنعْسُوتُ نيَۤرْتَلْ
neñsoṭu nērtal

  تِرُوُورْرِیُورْ
  كَلِوِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. اُوكْكَ نيَنعْسَميَۤ اُورْرِ یُورْبْبَتَمْ
  بَكْكَ ناتَنَيْبْ بَنِنْدُ وَاظْتْتِنالْ
  مِكْكَ كامَتْتِنْ وٕمْمَيْ یالْوَرُمْ
  تُكْكَ مِیاوَيْیُمْ تُورَ اُوۤتُميَۤ.
 • 2. اُوۤتُمْ نيَنعْسَميَۤ اُونْرُ كيَۤتْتِنِي
  نِيتُمْ اُورْرِیُورْ نِمَلَنْ مُووَرْكَضْ
  باتُمْ يَمْبَتَمْ بَكْكَ ناتَنْتاضْ
  ناتُ ناتِتِلْ ناتُ نَمْمَتيَۤ.
 • 3. نَمْبُ نيَنعْسَميَۤ نَنْمَيْ يَیْتُمالْ
  اَمْبُ یَنْبُكَظْ اَنْنَلْ اُورْرِیُورْبْ
  بَمْبُ سِيرْبْبَتَمْ بَكْكَنْ اُونْنَلارْ
  تَمْبُ رَنعْسُتُمْ تَمْبِ رانَيْیيَۤ.
 • 4. تَمْبَ لَمْبيَرُمْ تَيْیَ لارْكَنالْ
  وٕمْبَ لَنْدَرُمْ وٕیْیَ نيَنعْسَميَۤ
  اَمْبَ لَتْتِنِلْ اَمُتَيْ اُورْرِیُورْسْ
  سيَمْبَ لَتْتَيْنِي سِنْدَيْ سيَیْوَيْیيَۤ.
 • 5. سيَیْیُمْ وَنْنَمْنِي تيَۤرِ نيَنعْسَميَۤ
  اُیْیُمْ وَنْنَمامْ اُورْرِ یُورْكْكُضيَۤ
  ميَیْیُمْ وَنْنَما نِكْكَ وٕرْبَرُضْ
  بيَیْیُمْ وَنْنَميَۤ بيَرُتَلْ وٕۤنْتُميَۤ.
 • 6. وٕۤنْتُمْ نيَنعْسَميَۤ ميَۤوِ اُورْرِیُورْ
  آنْتُ نِنْرَرُضْ اَرَسِنْ بُورْبَتَمْ
  بُونْتُ كُونْتُضيَۤ بُوۤرْرِ نِرْبَيْیيَۤلْ
  یانْتُمْ تُنْبَمْنِي اَتَيْتَلْ اِلْلَيْیيَۤ.
 • 7. اِلْلَيْ اُنْتيَنَ يَیْتِ اَيْیُرُمْ
  كَلْلَيْ یُوتْتَيَنْ كَنْمَ نيَنعْسَميَۤ
  اُولْلَيْ اُورْرِیُورْ اُرْرُ وَاظْتِیيَۤلْ
  نَلْلَيْ نَلْلَيْنِي نَتْبِنْ ميَۤلَيْیيَۤ.
 • 8. ميَۤلَيْ اَنْدَكَنْ وٕیْیَ تُوتُوَرْ
  اُوۤلَيْ كاتْتُمُنْ اُورْرِ یُورِلْوَاظْ
  بالَيْ سيَۤرْبَتَمْ بَكْكَ ناتَرْتَمْ
  كالَيْ ناتِنَرْ كَتِیِنْ نِرْبَيْیيَۤ.
 • 9. نِرْبَ تيَنْرُنِي نِيلَ نيَنعْسَميَۤ
  اَرْبَ ماتَرْتَمْ اَوَلَمْ نِينغْكِیيَۤ
  سِرْبَ رَنْتِرُتْ تِلْلَيْ اَمْبَلَبْ
  بُورْبَنْ اُورْرِیِلْ بُكُنْدُ بُوۤرْرِیيَۤ.
 • 10. بُوۤرْرِ اُورْرِیُورْبْ بُنْنِ یَنْتِرُ
  نِيرْرِ نانْتَنَيْ نِنَيْنْدُ نِرْبَيْیيَۤلْ
  تُوۤرْرَ رُمْبَرَنعْ سُوۤتِ نَلْاَرُضْ
  اُورْريَ ظُمْكَتَلْ اُوكْكَ نيَنعْسَميَۤ.

நெஞ்சொடு நேர்தல் // நெஞ்சொடு நேர்தல்

No audios found!