திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
نيَنعْسُوتُ نيَۤرْتَلْ
neñsoṭu nērtal
تِرُسْساتَنَتْ تيَیْوَتْ تِرَمْ
tiruchsātaṉat teyvat tiṟam
Second Thirumurai

022. تِرُبْبُكَظْ وِلاسَمْ
tiruppukaḻ vilāsam

  تِرُوُورْرِیُورْ
  يَنْسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. تُنغْكَ وٕنْبُوتِ اَنِنْدُنِنْ كُوۤیِلْ
  تُوظُمْبُ سيَیْتُنِنْ تُنَيْبْبَتَمْ يَۤتْتِسْ
  سيَنغْكَنْ مالْاَیَنْ تيَۤتِیُمْ كاناسْ
  سيَلْوَ نِنْاَرُضْ سيَۤرْكُوَ تيَنْرُوۤ
  يَنغْكَضْ اُضْضُوَنْ تُورِیَ اَمُتيَۤ
  اِنْبَ ميَۤاِمَيْ یانْمَكَتْ كَرَسيَۤ
  تِنغْكَضْ تَنغْكِیَ سَتَيْیُتَيْ مَرُنْديَۤ
  تِكَظُمْ اُورْرِیُورْسْ سِوَبيَرُ مانيَۤ.
 • 2. كَنْنَ نُوۤتَیَنْ كانْبَرُمْ سُتَريَۤ
  كَنْدَنْ يَنْنُمْاُوۤرْ كَنِتَرُمْ تَرُوٕۤ
  يَنْنَ ميَۤتَكُمْ اَنْبَرْتَمْ تُنَيْیيَۤ
  اِلَنغْكُمْ تِوْوِیَ يَنْكُنَبْ بُورُبْبيَۤ
  اَنْنَ ليَۤتِرُ آلَنغْكاتْ تُرَيْیُمْ
  اَمْمَيْ اَبْبَنيَۤ اَتِیَنيَۤنْ تَنْنَيْتْ
  تِنْنَ ميَۤاَتِتْ تُوظُمْبَنایْسْ سيَیْوَایْ
  تِكَظُمْ اُورْرِیُورْسْ سِوَبيَرُ مانيَۤ.
 • 3. وِتَنغْكَ لَنْدَرُضْ مِتَرُتَيْ یَوَنيَۤ
  وٕۤتَنْ مالْبُكَظْ وِتَيْیُتَيْ یَوَنيَۤ
  كَتَنغْكَ لَنْدَما اُرِیُتَيْ یَوَنيَۤ
  كَنْدَ نَيْتْتَرُمْ كَنِوُتَيْ یَوَنيَۤ
  اِتَنغْكَ لَنْدَبيَنْ كُورُتَيْ یَوَنيَۤ
  يَظِلْكُوضْ سامَتْتِنْ اِسَيْیُتَيْ یَوَنيَۤ
  تِتَنغْكَ لَنْدَكُورْ مَظُوُتَيْ یَوَنيَۤ
  تِكَظُمْ اُورْرِیُورْسْ سِوَبيَرُ مانيَۤ.
 • 4. كَنعْسَ نُوۤرْتَلَيْ نَكَتْتَتَرْتْ تَوَنيَۤ
  كامَنْ وٕنْدِتَكْ كَنْوِظِتْ تَوَنيَۤ
  تَنعْسَ مانَوَرْكْ كَرُضْسيَیُمْ بَرَنيَۤ
  سامِكْ كُوۤرْتِرُتْ تَنْدَيْیا نَوَنيَۤ
  نَنعْسَمْ آرْمَنِ كَنْتَنيَۤ يَوَيْكْكُمْ
  ناتَ نيَۤسِوَ نعانِكَتْ كَرَسيَۤ
  سيَنعْسُولْ مامَرَيْ يَۤتْتُرُمْ بَتَنيَۤ
  تِكَظُمْ اُورْرِیُورْسْ سِوَبيَرُ مانيَۤ.
 • 5. يَۤلَ وَارْكُظَ لاضْ اِتَتْ تَوَنيَۤ
  يَنْنَيْ آنْتَوَ نيَۤيَنَ تَرَسيَۤ
  كُوۤلَ ماكَمالْ اُرُكْكُونْتُمْ كاناكْ
  كُرَيْكَ ظَرْبَتَكْ كُوۤمَضَكْ كُوظُنْديَۤ
  نعالَ مِيتِلْيَمْ بُوۤلْبَوَرْ بِظَيْیَيْ
  ناتِ تاتَرُضْ نَرْكُنَكْ كُنْريَۤ
  سِيلَ ميَۤوِیَ تَوَتْتِنَرْ بُوۤرْرَتْ
  تِكَظُمْ اُورْرِیُورْسْ سِوَبيَرُ مانيَۤ.
 • 6. آرُ وَانْمُكَتْ تَمُتيَظُمْ كَتَليَۤ
  اَیَنُمْ مالُمْنِنْ رَرِوَرُمْ بُورُضيَۤ
  يَۤرُ مِيتُوَنْ تيَۤرُمْيَمْ اَرَسيَۤ
  يَنْدَيْ یيَۤيَمَيْ يَۤنْرُكُوضْ اِرَيْیيَۤ
  وِيرُ كُونْرَيْیَمْ سَتَيْیُتَيْكْ كَنِیيَۤ
  وٕۤتَمْ نارِیَ ميَنْمَلَرْبْ بَتَنيَۤ
  تيَۤرُ نيَنعْسِنَرْ ناضْتُورُمْ وَاظْتْتَتْ
  تِكَظُمْ اُورْرِیُورْسْ سِوَبيَرُ مانيَۤ.
 • 7. مارُ بُوتْتَيَنْ نيَنعْسِنَيْتْ تِرُتْتِ
  مَیَكْكَمْ نِيكْكِتَ وَرُكُوَ تيَنْرُوۤ
  يَۤرُ بُوتْتَيَنْ اِنْنُیِرْكْ كُیِريَۤ
  یاوُ ماكِنِنْ رِلَنغْكِیَ بُورُضيَۤ
  نِيرُ بُوتْتُوضِ نِرَيْنْدَوٕنْ نيَرُبْبيَۤ
  نِتْتِ یانَنْدَرْكْ كُرْرَنَلْ اُرَوٕۤ
  سيَۤرُ بُوتْتَسيَنْ تامَرَيْ مُتْتَمْ
  تِكَظُمْ اُورْرِیُورْسْ سِوَبيَرُ مانيَۤ.
 • 8. مالِنْ كَنْمَلَرْ مَلَرْتِرُبْ بَتَنيَۤ
  مَیِلِنْ ميَۤلْوَرُ مَكَوُتَيْ یَوَنيَۤ
  آلِنْ كِيظْاَرَمْ اَرُضْبُرِنْ تَوَنيَۤ
  اَرَيَنْ بُوۤرْكَضَيْ اَتِمَيْكُوضْ بَوَنيَۤ
  كالِلْ كُورْرُتَيْتْ تَرُضْسيَیُمْ سِوَنيَۤ
  كَتَوُ ضيَۤنيَرْرِكْ كَنْنُتَيْ یَوَنيَۤ
  سيَۤلِنْ نِيضْوَیَلْ سيَرِنْديَظِلْ اُوۤنغْكِتْ
  تِكَظُمْ اُورْرِیُورْسْ سِوَبيَرُ مانيَۤ.
 • 9. ناتْتُمْ مُبْبُرَمْ نَكَيْتْتيَرِتْ تَوَنيَۤ
  نَنْنِ اَمْبَلَمْ نَتَنعْسيَیُمْ بَتَنيَۤ
  وٕۤتْتُ وٕنْتَلَيْتْ تارْبُنَيْنْ تَوَنيَۤ
  وٕۤتَنْ يَسْسِلَيْ وِرُمْبِاُنْ تَوَنيَۤ
  كُوۤتْتُ ميَۤرُوَيْكْ كُوۤتْتِیَ بُیَنيَۤ
  كُرْرَ مُنغْكُنَ ماكْكُرِبْ بَوَنيَۤ
  تِيتْتُمْ ميَیْبْبُكَظْتْ تِسَيْبَرَنْ تُوۤنغْكَتْ
  تِكَظُمْ اُورْرِیُورْسْ سِوَبيَرُ مانيَۤ.
 • 10. اَمْبَ لَتْتُضْنِنْ راتَوَلْ لانيَۤ
  آنْاِ وَرْنْدُوَنْ تَرُضْبُرِ بَوَنيَۤ
  سَمْبُ سَنغْكَرَ سِوَسِوَ يَنْبُوۤرْ
  تَنغْكَضْ اُضْضَكَمْ سارْنْدِرُبْ بَوَنيَۤ
  تُمْبَيْ وَنْنِیَمْ سَتَيْمُتِ یَوَنيَۤ
  تُویَ نيَۤبَرَنعْ سُوۤتِیيَۤ يَنغْكَضْ
  سيَمْبُو نيَۤسيَظُمْ بَوَضَما مَلَيْیيَۤ
  تِكَظُمْ اُورْرِیُورْسْ سِوَبيَرُ مانيَۤ.

திருப்புகழ் விலாசம் // திருப்புகழ் விலாசம்

No audios found!