திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
جِيوَساتْسِ مالَيْ
jīvasāṭsi mālai
اِرَنْدَ وِنْنَبْبَمْ
iranta viṇṇappam
Fifth Thirumurai

010. آرْرا مُرَيْ
āṟṟā muṟai

  يَنْسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. وِنْاَ راتُوَاظْ وٕۤنْدَنْ آتِیَرْ
  وٕۤنْتِ يَۤنغْكَوُمْ وِتْتيَنْ نيَنعْسَكَكْ
  كَنْاَ راتُنِي كَلَنْدُ نِرْبَتَيْكْ
  كَضْضَ نایِنيَۤنْ كَنْتُ كُونْتِليَۤنْ
  يَنْاَ راتْتُیَرْكْ كَتَلُضْ مُوظْكِیيَۤ
  اِیَنغْكِ ماظْكُوٕۤنْ یاتُ سيَیْكُوٕۤنْ
  تَنْاَ رْ‘بْبُوظِلْ كُلَوُمْ بُوۤرِ6 وَاظْ
  سامِ یيَۤتِرُتْ تَنِكَيْ ناتَنيَۤ.
 • 2. وَاتْكَنْ يَۤظَيْیَرْ مَیَلِلْ بَتْتَكَمْ
  مَیَنغْكِ مالْاَیَنْ وَظُتْتُمْ نِنْتِرُتْ
  تاتْكَنْ نيَۤیَمْاَرْ رُلَكَ وَاظْكْكَيْیِلْ
  سَنعْسَ رِتْتُظَلْ وَنعْسَ نيَۤنْاِتَمْ
  آتْكَ نيَۤسُظَلْ اَنْدَ كَنْوَرِلْ
  اَنعْسُ وٕۤنْاَلالْ یاتُ سيَیْكُوٕۤنْ
  ناتْكَ نيَۤرْمَلَرْبْ بُوظِلْكُوضْ بُوۤرِوَاظْ
  نایَ كاتِرُتْ تَنِكَيْ ناتَنيَۤ.
 • 3. يَنْنِلْ بُنْتُوظِلْ يَیْتِ اَيْیَوُوۤ
  اِیَلْبِنْ وَاظْكْكَيْیِلْ اِیَنغْكِ ماظْكِیيَۤ
  كَنْنِنْ اُنْمَنِ یایَ نِنْتَنَيْكْ
  كَرُتِ تاتُظَلْ كَبَتَ نيَۤرْكَرُضْ
  نَنْنِ وَنْدِوَنْ يَۤظَيْ یامْيَنَ
  نَلْكِ آنْتِتَلْ نِیایَ ميَۤسُولایْ
  تَنْاِ رُمْبُوظِلْ سُوظُمْ بُوۤرِوَاظْ
  سامِ یيَۤتِرُتْ تَنِكَيْ ناتَنيَۤ.
 • 4. كُووِ يَۤظَيْیَرْ كُرَيْكَضْ تِيرَآتْ
  كُوضْضُمْ وَضْضَليَۤ كُرُكُمْ وَاظْكْكَيْیِلْ
  باوِ یيَۤنْبَتُمْ باتَ نَيْتْتَيْیُمْ
  بارْتْتِ رُنْدُمْنِي بَرِنْدُ وَنْدِلایْ
  سيَۤوِ یيَۤنْ يَنِلْ تَضْضَلْ نِيتِیُوۤ
  تِرُوَ رُتْكُورُ سِنْدُ وَلْلَيْیُوۤ
  تاوِ يَۤرْوَضَيْبْ بَیِلْسيَیْ بُوۤرِوَاظْ
  سامِ یيَۤتِرُتْ تَنِكَيْ ناتَنيَۤ.
 • 5. سَنْدَيْ نيَۤرْنَتَيْ تَنْنِلْ يَۤنغْكُوٕۤنْ
  سامِ نِنْتِرُتْ تاضُكْ كَنْبِليَۤنْ
  يَنْدَيْ نِيمَكِظْنْ تيَنْنَيْ آضْوَيْیيَۤلْ
  يَنْنَيْ اَنْبَرْكَضْ يَنْسُولْ وَارْكَضُوۤ
  نِنْدَيْ يَۤرْبِنُمْ كَرُنَيْ سيَیْتِتَلْ
  نِتْتَ نِنْاَرُضْ نِيتِ آكُمالْ
  تَنْدَيْ تایْيَنَ وَنْدُ سِيرْتَرُمْ
  تَلَيْوَ نيَۤتِرُتْ تَنِكَيْ ناتَنيَۤ.
 • 6. سيَلْلُمْ وَاظْكْكَيْیِلْ تِیَنغْكَ وِتْتُنِنْ
  سيَیْیَ تاضْتُتِ سيَیْتِ تاتُظَلْ
  كَلْلُمْ وٕنْنِتَكْ كَنْتُ مِنْتُسيَیْ
  كَضْضَ نيَنعْسِنيَۤنْ كَوَلَيْ تِيرْبْبَيْیُوۤ
  سُولْلُمْ اِنْبَوَانْ سُوۤتِ یيَۤاَرُضْ
  تُوۤرْرَ ميَۤسُكَ سُورُبَ وَضْضَليَۤ
  سَلْلِ یَنغْكيَتَ اَرُضْسيَیْ بُوۤرِوَاظْ
  سامِ یيَۤتِرُتْ تَنِكَيْ ناتَنيَۤ.
 • 7. يَۤتُ سيَیْكُوَ نيَۤنُمْ يَنْرَنَيْ
  اِينْرَ نِيبُورُتْ تِتُتَلْ اَلْلَتَيْ
  اِيتُ سيَیْتَوَنْ يَنْرِوْ وٕۤظَيْیَيْ
  يَنْدَ وَنْنَمْنِي يَنْنِ نِيكْكُوَایْ
  وَاتُ سيَیْوَنْاِبْ بُوۤتُ وَضْضَليَۤ
  وَرِیَ نيَۤنْيَنَ مَتِتْتُ نِنْرِتيَۤلْ
  تاتُ سيَیْمَلَرْبْ بُوظِلْكُوضْ بُوۤرِوَاظْ
  سامِ یيَۤتِرُتْ تَنِكَيْ ناتَنيَۤ.
 • 8. بيَۤیُمْ اَنعْسُرُمْ بيَۤتَيْ یارْكَضَيْبْ
  بيَۤنُمْ اِبْبيَرُمْ بيَۤیَ نيَۤرْكُورُ
  تایُمْ اَبْبَنُمْ تَمَرُمْ نَتْبُمْآیْتْ
  تَنْاَ رُتْكَتَلْ تَنْدَ وَضْضَليَۤ
  نِيیُمْ نانُمْاُوۤرْ بالُمْ نِيرُمایْ
  نِرْكَ وٕۤنْتِنيَۤنْ نِيتِ آكُمُوۤ
  سایُمْ وَنْبَوَمْ تَنْنَيْ نِيكْكِتُمْ
  سامِ یيَۤتِرُتْ تَنِكَيْ ناتَنيَۤ.
 • 9. بُویْیَرْ تَمْمَنَمْ بُكُتَلْ اِنْريَنَبْ
  بُنِتَ نُ‘ليَلامْ بُكَلْوَ تاتَلالْ
  اَيْیَ نِنْتِرُ اَرُتْكِ رَبْبَاِنغْ
  كَنعْسِ نِنْريَنْاِوْ وِنعْسُ وَنعْسَنيَۤنْ
  ميَیْیَرْ اُضْضُضيَۤ وِضَنغْكُمْ سُوۤتِیيَۤ
  وِتْتِ لاتَوَانْ وِضَيْنْدَ اِنْبَميَۤ
  تَيْیَ لارْاِرُ وُوۤرُمْ ميَۤوُتُوۤضْ
  سامِ یيَۤتِرُتْ تَنِكَيْ ناتَنيَۤ.
 • 10. مالِنْ وَاظْكْكَيْیِنْ مَیَنغْكِ نِنْبَتَمْ
  مَرَنْدُ ظَنْرِتُمْ وَنعْسَ نيَنعْسِنيَۤنْ
  بالِنْ نِيرْيَنَ نِنْاَ تِكْكَنيَۤ
  بَرْرِ وَاظْنْدِتَبْ بَنْنُ وَایْكُولُوۤ
  سيَۤلِنْ وَاتْكَنارْ تِيیَ مایَيْیِلْ
  تِیَنغْكِ نِنْرِتَسْ سيَیْكُ وَایْكُولُوۤ
  سالَ نِنْاُضَمْ تانْيَوْ وَنْنَمُوۤ
  سارْرِ تایْتِرُتْ تَنِكَيْ ناتَنيَۤ.

  • 6. بُوۤرِ-تِرُبْبُوۤرُورْ

ஆற்றா முறை // ஆற்றா முறை