திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
آرْرا مُرَيْ
āṟṟā muṟai
كَرُنَيْ مالَيْ
karuṇai mālai
Fifth Thirumurai

011. اِرَنْدَ وِنْنَبْبَمْ
iranta viṇṇappam

  اَرُسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. ناضَيْ يَۤكِیيَۤ وَنَنغْكُتُمْ يَنَتْتِنَمْ ناضَيْیيَۤ كَظِكْكِنْرُوۤمْ
  اُوضَيْ نيَنعْسَميَۤ يَنْنَيْیُوۤ يَنْنَيْیُوۤ اُیَرْتِرُتْ تَنِكيَۤسَنْ
  تاضَيْ اُنْنِیيَۤ وَاظْنْدِلَمْ اُیِرْاُتَلْ تَنَنْدِتَلْ تَنَيْاِنْدَ
  وٕۤضَيْ يَنْرَرِ وُرْرِلَمْ يَنْسيَیْوُوۤمْ وِضَمْبَرُمْ وِتَيْیُوۤميَۤ.
 • 2. وِتَيْیَ وَاظْكْكَيْیَيْ وِرُمْبِنَنْ نِنْتِرُ وِرَيْمَلَرْبْ بَتَمْبُوۤرْريَۤنْ
  كَتَيْیَ نایِنيَۤنْ يَوْوَنَمْ نِنْتِرُكْ كَرُنَيْبيَرْ رُیْوٕۤنيَۤ
  وِتَيْیِلْ يَۤرِیَ سِوَبَرَنعْ سُتَرْاُضيَۤ وِضَنغْكِیَ اُوضِكْكُنْريَۤ
  تَتَيْیِ لاتَبيَۤرْ آنَنْدَ وٕضْضَميَۤ تَنِكَيْيَمْ بيَرُمانيَۤ.
 • 3. بيَرُمَيْ وٕۤنْتِیَ بيَۤتَيْیِلْ بيَۤتَيْیيَۤنْ بيَرُنْدُیَرْ اُظَكْكِنْريَۤنْ
  اُورُمَيْ اِيیُمْنِنْ تِرُبْبَتَمْ اِرَيْنعْسِليَۤنْ اُیْوَتيَبْ بَتِیيَۤیُوۤ
  اَرُمَيْ یامْتَوَتْ تَمْمَيْیُمْ اَبْبَنُمْ اَضِتْتِتُمْ بيَرُوَاظْوٕۤ
  تَرُمَ وَضْضَليَۤ كُنَبْبيَرُنغْ كُنْرَميَۤ تَنِكَيْما مَلَيْیانيَۤ.
 • 4. مَلَيْیُمْ وٕۤرْكَنارْ مَيْیَلِلْ اَظُنْدِیيَۤ وَضْضَلْنِنْ بَتَمْبُوۤرْرا
  تَلَيْیُمْ اِبْبيَرُنغْ كُرَيْیِنَيْ اَيْیَكُوۤ یاوَرُوۤ تُرَيْسيَیْكيَۤنْ
  نِلَيْكُوضْ آنَنْدَ نِرُتْتَنُكْ كُورُبُورُضْ نِكَظْتْتِیَ بيَرُوَاظْوٕۤ
  تَلَيْمَيْ ميَۤوِیَ سَرْكُرُ ناتَنيَۤ تَنِكَيْیَمْ بَتِیانيَۤ.
 • 5. بَتِیُمْ اَبْبَنُمْ اَنْنَيْیُمْ كُرُوُمْنَرْ بَیَنْتَرُ بُورُضایَ
  كَتِیُمْ نِنْتِرُكْ كَظَلْاَتِ اَلْلَتُ كَنْتِلَنْ يَضِیيَۤنيَۤ
  وِتِیُمْ مالُمْنِنْ ريَۤتْتِتُمْ تيَیْوَميَۤ وِنْنَوَرْ بيَرُمانيَۤ
  وَتِیُمْ سِنْمَیَ وَتِوَميَۤ تَنِكَيْما مَلَيْاَمَرْنْ تِتُوَاظْوٕۤ.
 • 6. وَاظُمْ نِنْتِرُتْ تُونْتَرْكَضْ تِرُبْبَتَمْ وَظُتْتِتا تُلَكَتْتيَۤ
  تاظُمْ وَنعْسَرْبالْ تاظُمْيَنْ تَنْمَيْيَنْ تَنْمَيْوَنْ بِرَبْبایَ
  يَۤظُمْ يَنْنَتيَۤ آكِیَ تَيْیَنيَۤ يَوَرْيَنَيْبْ بُورُكِنْرُوۤرْ
  اُوظُمْ نِيكْكُرُمْ تَنِكَيْيَمْ اَنْنَليَۤ اُیَرْتِرُ وَرُضْتيَۤنيَۤ.
 • 7. تيَۤنُمْ تيَضْضِیَ اَمُتَمُمْ كَيْكْكُمْنِنْ تِرُوَرُضْ تيَۤنْاُنْتيَۤ
  یانُمْ نِيیُمایْكْ كَلَنْدُرَ وَاتُمْناضْ يَنْدَناضْ اَرِیيَۤنيَۤ
  وَانُمْ بُومِیُمْ وَظُتْتِتُمْ تَنِكَيْما مَلَيْاَمَرْنْ تِتُتيَۤوٕۤ
  كُوۤنُمْ تَرْبَرَ كُرُوُمایْ وِضَنغْكِیَ كُمارَسَرْ كُنَكْكُنْريَۤ.
 • 8. كُنْرُ بُویْاُتَلْ وَاظْوِنَيْ ميَیْيَنَكْ كُرِتْتِوَنْ اَلَيْكِنْريَۤنْ
  اِنْرُ نِنْتِرُ وَرُضْاَتَيْنْ تُیْوَنُوۤ اِلْلَيْاِوْ وُلَكَتْتيَۤ
  يَنْرُمْ اِبْبَتِبْ بِرَنْدِرَنْ تُظَلْوَنُوۤ یاتُمْاِنغْ كَرِكِلْليَۤنْ
  نَنْرُ نِنْتِرُسْ سِتْتَمْيَنْ باكْكِیَمْ نَلْتَنِ كَيْیِلْتيَۤوٕۤ.
 • 9. تيَۤوَ رُمْتَوَ مُنِوَرُمْ سِتْتَرُمْ سِوَنْاَرِ اَیَنْآكُمْ
  مُووَ رُمْبَنِ مُتَلْوَنِنْ اَتِیِلْيَنْ مُتِاُرَ وَيْبْبایيَۤلْ
  يَۤوَ رُمْيَنَكْ كيَتِرْاِلَيْ مُتْتِوِي تيَنْنُتَيْ یَتُكَنْتایْ
  تاوَ رُمْبُوظِلْ تَنِكَيْیَمْ كَتَوُضيَۤ سَرَوَنَ بَوَكُوۤوٕۤ.
 • 10. وٕۤیَيْ وٕنْرَتُوۤضْ باوَيْیَرْ بَتُكُظِ وِظُنْدَلَيْنْ تِتُمْاِنْدَ
  نایَيْ يَبْبَتِ آتْكُوضَلْ آیِنُمْ ناتَنِنْ سيَیَلْاَنْريَۤ
  تایَيْ اَبْبَنَيْتْ تَمَرِنَيْ وِتْتُنَيْسْ سارْنْدَوَرْكْ كَرُضْكِنْرُوۤیْ
  مایَيْ نِيكْكُنَلْ اَرُضْبُرِ تَنِكَيْیَ وَنْدَرُضْ اِنْناضيَۤ.

இரந்த விண்ணப்பம் // இரந்த விண்ணப்பம்