திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
نيَنعْسَرَيْ كُووَلْ
neñsaṟai kūval
نيَنعْسَرِوُرُواُ
neñsaṟivuṟūu
Second Thirumurai

036. نيَنعْسَيْتْ تيَۤرْرَلْ
neñsait tēṟṟal

  تِرُوُورْرِیُورْ
  يَنْسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. سيَنْرُ وَنعْسَرْتَمْ بُرَنغْكَتَيْ نِنْرُ
  تِكَيْكْكَ يَنْنُمْيَنْ تِرَنْاِلا نيَنعْسيَۤ
  اُونْرُمْ اَنعْسَلَيْ يَنْنُتَنْ كُوتِ
  اُورْرِ یُورْكْكِنْرُ وَرُتِیيَۤلْ اَنغْكُ
  مَنْرُضْ ميَۤوِیَ وَضْضَلارْ مَكِظْنْدُ
  وَاظْكِنْ رارْاَوَرْ مَلَرَتِ وَنَنغْكِ
  نَنْرُ وٕۤنْتِیَ یاوَيْیُمْ وَانغْكِ
  نَلْكُ وٕۤنْيَنَيْ نَمْبُتِ مِكَوٕۤ.
 • 2. تِيتُ وٕۤنْتِیَ سِرِیَرْتَمْ مَنَيْیِلْ
  سيَنْرُ نِنْرُنِي تِكَيْتْتِتَلْ نيَنعْسيَۤ
  یاتُ وٕۤنْتُتِ وَرُتِيَنْ نُتَنيَۤ
  یانَرْ ميَۤوِیَ اُورْرِیُورْ اَكَتْتُ
  ماتُ وٕۤنْتِیَ نَتَنَنا یَكَنارْ
  وَضْضَ لارْاَنغْكُ وَاظْكِنْرارْ كَنْتایْ
  اِيتُ وٕۤنْتِیَ تيَنْنُمُنْ اَضِبْبارْ
  يَۤرْرُ وَانغْكِنانْ اِيكُوَنْ اُنَكْكيَۤ.
 • 3. اِرَكْكِنْ رُوۤرْكَضُكْ كِلْلَيْيَنْ نارْبالْ
  اِرَتْتَلْ اِيتَلامْ يَنَلْاُنَرْنْ تِلَيْیُوۤ
  كَرَكْكِنْ رُوۤرْكَضَيْكْ كَنَوِنُمْ نِنَيْیيَۤلْ
  كَرُتِ وَنْدَوَرْ كَتِیَوَرْ يَنِنُمْ
  بُرَكْكِنْ رُوۤرْمَلَرْبْ بُرِسَتَيْ اُتَيْیارْ
  بُوتَ نایَكَرْ بُونْمَلَيْسْ سِلَيْیارْ
  اُرَكْكُنْ رُوۤرْتِرُ وُورْرِیُورْكْ كيَۤكِ
  اُنْنِ يَۤرْكُتُمْ اُرُتِيَنْ نيَنعْسيَۤ.
 • 4. كَلْلِنْ نيَنعْسَرْبالْ كَلَنغْكَلْيَنْ نيَنعْسيَۤ
  كَرُتِ وٕۤنْتِیَ تِیاتَتُ كيَۤنْمُوۤ
  سُولْلِنْ اُوۤنغْكِیَ سُنْدَرَبْ بيَرُمانْ
  سُوۤلَيْسُوظْ اُورْرِتْ تُونْنَكَرْبْ بيَرُمانْ
  اَلْلِنْ اُوۤنغْكِیَ كَنْتَتْتيَمْ بيَرُمانْ
  اَیَنُمْ مالُمْنِنْ رَرِوَرُمْ بيَرُمانْ
  وَلْلَيْ اِيكُوَانْ اِيكُوَ تيَلْلامْ
  وَانغْكِ اِيكُوٕۤنْ وَرُتِيَنْ نُتَنيَۤ.
 • 5. اِلَوُ كاكْكِنْرَ كِضْضَيْبُوۤلْ اُظَنْرایْ
  يَنْنَيْ نِنْمَتِ يَۤظَيْنِي نيَنعْسيَۤ
  بَلَوُ وَاظَيْماكْ كَنِكَنِنْ تِظِیُمْ
  بَنَيْكُوضْ اُورْرِیُورْكْ كيَنْنُتَنْ وَرُتِ
  نِلَوُ وٕنْمَتِسْ سَتَيْیُتَيْ اَظَكَرْ
  نِرَيْیَ ميَۤنِیِلْ نِكَظْنْدَنِيرْ رَظَكَرْ
  كُلَوُ كِنْرَنَرْ وٕۤنْتِیَ يَلْلامْ
  كُوتُبْبَرْ وَانغْكِنانْ كُوتُبْبَنْاُنْ تَنَكْكيَۤ.
 • 6. مَنْنُ رُتْتِرَرْ وَاظْوَيْوٕۤنْ تِنَيْیُوۤ
  مالَ وَنْبيَرُمْ وَاظْوُوٕۤنْ تِنَيْیُوۤ
  اَنْنَ اُورْتِبُوۤلْ آكَوٕۤنْ تِنَيْیُوۤ
  اَمَيْیُمْ اِنْدِرَنْ آكَوٕۤنْ تِنَيْیُوۤ
  يَنْنَ وٕۤنْتِنُمْ تَتَيْیِلَيْ نيَنعْسيَۤ
  اِنْرُ وَانغْكِنانْ اِيكُوَنْ اُنَكْكيَۤ
  وَنْنِ اَنعْسَتَيْ يَمْبِرانْ اُورْرِ
  وَضَنغْكُوضْ اُورِتَيْ وَرُتِيَنْ نُتَنيَۤ.
 • 7. مَرَبْبِ لاسْسِوَ یُوۤكَمْوٕۤنْ تُكِنُمْ
  وَظُتْتَ رُمْبيَرُ وَاظْوُوٕۤنْ تُكِنُمْ
  اِرَبْبِ لاتِنْنُمْ اِرُكْكَوٕۤنْ تُكِنُمْ
  یاتُ وٕۤنْتِنُمْ اِيكُوَنْ اُنَكْكيَۤ
  بِرَبْبِ لانْيَنغْكَضْ بَرَسِوَ بيَرُمانْ
  بِتْتَنْ يَنْرُنِي بيَیَرْنْدِتَلْ نيَنعْسيَۤ
  وَرَبْبِ لانْاَرُتْ كَتَلْاَوَنْ اَمَرْنْدُ
  وَاظُمْ اُورْرِیِنْ وَرُتِيَنْ نُتَنيَۤ.
 • 8. كالَمْ سيَلْكِنْرَ تَرِنْدِلَيْ بُوۤلُمْ
  كالَنْ وَنْدِتِلْ كارِیَمْ اِلَيْكانْ
  نِيلَمْ سيَلْكِنْرَ مِتَرْرِنارْ كَرَتْتِلْ
  نِمِرْنْدَ وٕنْنيَرُبْ بيَۤنْدِیَ نِمَلَرْ
  يَۤلَمْ سيَلْكِنْرَ كُظَلِاُوۤرْ بُتَيْیارْ
  اِرُكْكُمْ اُورْرِیُورْكْ كيَنْنُتَنْ وَرُتِ
  نعالَمْ سيَلْكِنْرَ تُیَرْكيَتَ وَرَنغْكَضْ
  نَلْكُ وَارْاَوَيْ نَلْكُوَنْ اُنَكْكيَۤ.
 • 9. سيَنْرُ نِيبُكُمْ وَظِیيَلامْ اُنْنَيْتْ
  تيَۤتَ يَنْوَسَمْ اَلْلَيَنْ نيَنعْسيَۤ
  اِنْرَ رَيْكْكَنَمْ يَنغْكُمْنيَۤرْنْ تُوۤتا
  تِیَلْكُوضْ اُورْرِیُورْكْ كيَنْنُتَنْ وَرُتِ
  اَنْرُ وَانَوَرْ اُیِرْبيَرَ نَنعْسَمْ
  اَرُنْدِ نِنْرَيَمْ اَنْنَلارْ اِتَتْتيَۤ
  نِنْرُ وٕۤنْتِیَ یاوَيْیُمْ اُنَكْكُ
  نِكَظَ وَانغْكِنانْ اِيكُوَنْ اَنْريَۤ.
 • 10. كيَتُكْكُمْ وَنْنَميَۤ بَلَرْاُنَكْ كُرُتِ
  كِضَتْتُ وَارْاَوَرْ كيَتُمُوظِ كيَۤضيَۤلْ
  اَتُكْكُمْ وَنْنَميَۤ سُولْكِنْريَۤنْ يَنَيْنِي
  اَمْمَيْ اِمْمَيْیُمْ اَكَنْرِتا مَيْیِنالْ
  تَتُكْكُمْ وَنْنَميَۤ سيَیْتِتيَۤلْ اُورْرِتْ
  تَلَتْتِ نُكْكِنْريَنْ رَنْنُتَنْ وَرُتِ
  مَتُكْكُمْ وَنْنَميَۤ وٕۤنْتِیَ يَلْلامْ
  وَانغْكِ اِيكُوَنْ وَاظْتِيَنْ نيَنعْسيَۤ.

  • 23. اِينْتُ ميَۤرْكُونْتَ كُرَتْبا.اِرَتْتَلُمْ اِيتَليَۤ بُوۤلُمْ كَرَتْتَلْكَنَوِلُمْ تيَۤرْراتارْ ماتْتُ. 1054 (106 - اِرَوُ - 4)

நெஞ்சைத் தேற்றல் // நெஞ்சைத் தேற்றல்

No audios found!