திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
بَرْرِنْ تِرَمْ بَكَرْتَلْ
paṟṟiṉ tiṟam pakartal
اَوَتْتُوظِرْ كَلَيْسَلْ
avattoḻiṟ kalaisal
Second Thirumurai

040. اَتِمَيْتْ تِرَتْ تَلَيْسَلْ
aṭimait tiṟat talaisal

  تِرُوُورْرِیُورْ
  اَرُسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. تيَۤوَرْ اَرِیارْ مالْاَرِیانْ تِسَيْما مُكَتْتُوۤنْ تانْاَرِیانْ
  یاوَرْ اَرِیارْ تِرُاُورْرِ یَبْبا اَتِیيَۤنْ یاتَرِوٕۤنْ
  مُووَرْ تِرُبْباتْ تِنُكْكِسَيْنْديَۤ مُتِرْتِيمْ بالُمْ مُكْكَنِیُمْ
  كاوَلْ اَمُتُمْ نَرُنْديَۤنُمْ كَيْبْبَ اِنِكْكُمْ نِنْبُكَظيَۤ.
 • 2. بُكَظيَۤ وِرُمْبِبْ بُلَنْاِظَنْديَۤنْ بُوۤنْدُنْ بَتَتْتَيْبْ بُوۤرْرُكِليَۤنْ
  اِكَظيَۤنْ يَنَيْنانْ اُورْرِیَبْبا يَنْنَيْ مَتِتْتيَۤنْ اِرُضْمَنَتْتيَۤنْ
  تِكَظْيَۤظْ اُلَكِلْ يَنَيْبْبُوۤلْاُوۤرْ سِرِیَرْ اَرِیيَۤنْ تِيوِنَيْیَيْ
  اَكَظيَۤنْيَنِنُمْ يَنَيْیاضا تَكَرْرَلْ اَرُضُكْ كَظَكَنْريَۤ.
 • 3. اَنْرُمْ اَرِیارْ ماتَوَرُمْ اَیَنُمْ مالُمْ نِنْنِلَيْیَيْ
  اِنْرُمْ اَرِیارْ اَنْرِیَوَرْ يَنْرُمْ اَرِیارْ يَنْنِلْاُورُ
  نَنْرُمْ اَرِیيَۤنْ نایَتِیيَۤنْ نانْيَبْبَتِتانْ اَرِوٕۤنُوۤ
  اُونْرُمْ نيَرِيَۤ تُورْرِیَبْبا اُوبْبارْ اِلْلا اُتْتَمَنيَۤ.
 • 4. اُوبْبارْ اِلْلا اُورْرِیَبْبا اُنْنَيْ مَرَنْديَۤنْ ماتَرْكَضْتَمْ
  وٕبْبارْ كُظِیِلْ كَنْمُوتِ وِظُنْديَۤنْ يَظُنْدُمْ وِرَيْكِنْريَۤنْ
  اِبْبارْ نَتَيْیِلْ كَضِتْتَوَرَيْ اِيرْتْتُكْ كُوتُبُوۤیْسْ سيَكْكِلِتُ
  وِبْبارْ نَمَنارْ يَنْبَتَيْنانْ نِنَيْیا تَرِوَيْ وِتُتْتيَۤنيَۤ.
 • 5. وِتُتْتيَۤنْ تَوَتْتُوۤرْ نيَرِتَنْنَيْ وِیَنْديَۤنْ اُلَكَ وٕنْنيَرِیَيْ
  مَتُتْتيَۤنْ تُنْبَ وَارِتَنَيْ وَنعْسَ مَنَتْتَرْ ماتْتُرَوَيْ
  اَتُتْتيَۤنْ اُورْرِ یَبْبااُنْ اَتِیَيْ نِنَيْیيَۤنْ اَلَمَنْديَۤنْ
  بَتُتْتيَۤ نَمَنْسيَكْ كِتُمْبُوۤتُ بَتِريَۤنْ یاتُ بَتُوٕۤنُوۤ.
 • 6. بَتُوٕۤنْ اَلْليَۤنْ نَمَنْتَمَرالْ بَرِوٕۤنْ اَلْليَۤنْ بَرَمَنِنَيْ
  وِتُوٕۤنْ اَلْليَۤنْ يَنْنَيْیُمْنِي وِتُوَایْ اَلْلَيْ اِنِسْسِرِتُمْ
  كيَتُوٕۤنْ اَلْليَۤنْ سِرِیارْسُولْ كيَۤتْبيَۤنْ اَلْليَۤنْ تَرُمَنيَرِ
  اَتُوٕۤنْ اَلْليَۤنْ تِرُاُورْرِ یَبْبا اُنْرَنْ اَرُضْاُنْتيَۤ.
 • 7. اُنْتُوۤ يَنَيْبْبُوۤلْ مَتِاِظَنْدُوۤرْ اُورْرِ یَبْبا اُنْنُتَيْیَ
  تِنْتُوۤضْ اِلَنغْكُمْ تِرُنِيرْرَيْكْ كانَ وِرُمْبيَۤنْ سيَۤرْنْديَۤتْتيَۤنْ
  يَنْتُوۤضْ اُتَيْیایْ يَنْرِرَنغْكيَۤنْ اِرَيْیُمْ تِرُمْبيَۤنْ اِوْوَرِوَيْكْ
  كُونْتيَۤ اُنَيْنانْ كُوتُوَنْنِنْ كُرِبْبيَۤ تُونْرُمْ اَرِیيَۤنيَۤ.
 • 8. اَرِیيَۤنْ اُنْتَنْ بُكَظْبْبيَرُمَيْ اَنْنا اُورْرِ یَبْبانانْ
  سِرِیيَۤنْ يَنِنُمْ نِنَيْاَنْرِتْ تيَضِیيَۤنْ مَرْرُوۤرْ تيَۤوَرْتَمَيْ
  وٕرِیيَۤنْ بِظَيْیَيْكْ كُرِتْتيَنَيْكْكَيْ وِتْتالْ يَنْسيَیْوٕۤنْاَتِیيَۤنْ
  نيَرِیيَۤ تَرُتَلْ نِنْكَتَنْكانْ نِنْنَيْبْ بَنِتَلْ يَنْكَتَنيَۤ.
 • 9. كَتَنيَۤ اَتِیَرْ تَمَيْكْكاتْتَلْ يَنْرالْ كَتَيْیيَۤنْ اَتِیَنْاَنْرُوۤ
  اُتَنْنيَۤرْ بِنِیُمْ اُوظِتْتِلَيْيَنْ اُضْضَتْ تُیَرُمْ تَوِرْتْتِلَيْیيَۤ
  وِتَنْنيَۤرْ كَنْتَتْ تِنْنَمُتيَۤ وٕۤتَ مُتِیِلْ وِضَنغْكُوضِیيَۤ
  اَتَنْيَۤرْ وِتَيْیایْ تِرُاُورْرِ یَبْبا اُنَيْنانْ اَیَرْنْدِلَنيَۤ.
 • 10. اِلَنيَۤ مَرْرُوۤرْ تُنَيْسِرِتُمْ يَنْنيَۤ كامَمْ يَنُمْكَتَلِلْ
  مَلَنيَۤنْ وَرُنْدَكْ كَنْتِرُتْتَلْ مَنِیيَۤ اَرُضِنْ مَرَبَنْريَۤ
  اَلَنيَۤ اَیَلانْ اَتِیيَۤنْنانْ اَيْیااُورْرِ یَبْبانَلْ
  نَلَنيَۤرْ تِلْلَيْ اَمْبَلَتْتِلْ نَتِكْكُمْ بَتَميَۤ ناتِنَنيَۤ.
 • 11. ناتِ اَلُتْتيَۤنْ يَنْاَضَوُوۤ نَمْبا مَنْرُضْ نَنْكُنَتَمْ
  آتِ مَكِظُمْ تِرُاُورْرِ اَبْبا اُنْتَنْ اَرُتْبُكَظَيْكْ
  كُوۤتِ اَضَوِلْ اُورُكُورُمْ كُنِتْتارْ اِنْرِ آنغْكانغْكُمْ
  تيَۤتِ اَضَنْدُمْ تيَضِنْدِلَريَۤ تِرُمالْ مُتَلامْ تيَۤوَرْكَضيَۤ.

அடிமைத் திறத் தலைசல் // அடிமைத் திறத் தலைசல்

No audios found!