திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
اَتِمَيْتْ تِرَتْ تَلَيْسَلْ
aṭimait tiṟat talaisal
ناضْ اَوَتْتُ اَلَيْسَلْ
nāḷ avattu alaisal
Second Thirumurai

041. اَوَتْتُوظِرْ كَلَيْسَلْ
avattoḻiṟ kalaisal

  تِرُوُورْرِیُورْ
  يَظُسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. اَنَنغْكَنارْ كَضَبَتْ تَنَمَلَيْكْ كِوَرُمْ اَرِوِليَۤنْ يَنْبُكاتْ تُظَلُمْ
  سُنَنغْكَنيَۤنْ تَنَكْكُنْ تِرُوَرُضْ كِتَيْكْكُمْ سُكَمُمْ اُنْ تانغْكُولُوۤ اَرِیيَۤنْ
  كَنَنغْكَضْنيَۤرْ كاتْتِلْ يَرِاُكَنْ تاتُمْ كَتَوُضيَۤ كَتَوُضَرْكْ كِرَيْیيَۤ
  اُنَنغْكُوٕنْ تَلَيْتْتارْ بُنَيْتِرُبْ بُیَنيَۤ اُورْرِیُورْ اُتْتَمَ تيَۤوٕۤ.
 • 2. تيَۤوَريَۤ اَیَنيَۤ تِرُنيَتُ ماليَۤ سِتْتَريَۤ مُنِوَريَۤ مُتَلا
  یاوَريَۤ يَنِنُمْ اَيْیَنِنْ تَنْمَيْ اَرِنْدِلَرْ یانْاُنَيْ اَرِتَلْ
  تاوِلْوَانْ سُتَرَيْكْ كَنْنِلِ اَرِیُمْ تَنْمَيْیَنْ رُوۤبيَرُنْدَوَتْتُوۤرْ
  اُوۤوِلْما تَوَمْسيَیْ تُوۤنغْكُسِيرْ اُورْرِیُورْ اَمَرْنْ تَرُضْسيَیُمْ اُونْريَۤ.
 • 3. اُونْرُنِنْ تَنْمَيْ اَرِنْدِلَ مَرَيْكَضْ اُضْضَمْنُونْ تِضَيْكْكِنْرَتِنْنُمْ
  نَنْرُنِنْ تَنْمَيْ نانْ اَرِنْ تيَۤتْتَلْ نایَرَ ساضَلْبُوۤلْ اَنْرُوۤ
  سيَنْرُنِنْ رَتِیَرْ اُضْضَكَتْ تُورُمْ تيَضْضِیَ اَمُتَتْتِنْ تِرَتْتيَۤ
  مَنْرُضْنِنْ راتُمْ مانِكْكَ مَلَيْیيَۤ وَضَنغْكُوضُمْ اُورْرِیُورْ مَنِیيَۤ.
 • 4. مَنِتْتَلَيْ ناكَمْ اَنَيْیَوٕنغْ كُوتِیارْ وَنعْسَكَ وِظِیِنالْمَیَنغْكِبْ
  بِنِتْتَلَيْكْ كُونْتُ وَرُنْدِنِنْ رُظَلُمْبيَۤتَيْیيَۤرْكُنْنَرُضْ اُضَتُوۤ
  كَنِتْتَلَيْ اَرِیابْ بيَۤرْاُوضِكْكُنْريَۤ كَنْكَضْمُونْ رُتَيْیَيَنْ كَنْنيَۤ
  اَنِتْتَلَيْ اَتِیَرْكْ كَرُضْتِرُ وُورْرِ اَبْبَنيَۤ سيَبْبَرُمْبُورُضيَۤ.
 • 5. اُوبْبِلایْ اُنَتُ تِرُوَرُضْ بيَرُوَانْ اُنْنِنَيْ كِنْرَنَنْ مَنَمُوۤ
  وٕبْبِلْ آظْنْديَنَتُ مُوظِوَظِ اَتَيْیا وٕۤتَنَيْكْ كِتَنغْكُوتُتْتُظَنْرَ
  اِبْبَرِ سانالْ يَنْسيَیْوٕۤنْ يَضِیيَۤنْ يَوْوَنَمْ نِنْ اَرُضْكِتَيْكْكُمْ
  تُبْبُرَ وُوظِنْدُوۤرْ اُضْضَكَتْتُوۤنغْكُمْ سُوۤتِیيَۤ اُورْرِیُورْتْتُنَيْیيَۤ.
 • 6. تُنَيْیِليَۤنْ نِنَتُ تِرُوَتِ اَلْلالْ تُتْتَنيَۤنْ يَنِنُمْ يَنْ تَنْنَيْ
  اِنَيْیِلایْ اُنَتُ تُونْتَرْتَمْ تُونْتَنْ يَنَسْسيَیَلْ نِنْاَرُضْ اِیَلْبيَۤ
  اَنَيْیِلا تَنْبَرْ اُضْضَكَتْ تُوۤنغْكُمْ آنَنْدَ وٕضْضَميَۤ اَرَسيَۤ
  بَنَيْیِلْوَا ضَيْكَضْبایْ اُورْرِیَمْ بَتِیِلْ بَرِنْدَمَرْنْ تَرُضْسيَیُمْ بَرَميَۤ.
 • 7. بَرِنْدُنِنْ رُلَكَ وَاظْكْكَيْیِلْ اُظَلُمْ بَرِسُوظِنْ تيَنْمَلَكْ كَنغْكُلْ
  اِرِنْدِتَ نِنَتُ تِرُوَرُضْ بُرِیا تِرُتْتِیيَۤلْ يَنْسيَیْوٕۤنْ يَضِیيَۤنْ
  يَرِنْدِتَ يَیِلْمُونْ رَظَرْرِیَ نُتَرْكَنْ يَنْدَيْیيَۤ يَنَكْكُرُنْ تُنَيْیيَۤ
  وِرِنْدَبُومْ بُوظِلْسُوظْ اُورْرِیَمْ بَتِیِلْ ميَۤوِیَ وِتْتَكَ وَاظْوٕۤ.
 • 8. وَاظْوَتُ نِنْرَنْ اَتِیَرُوۤ تَنْرِ مَرْرُمْ اُوۤرْ وٕرْرَرُضْ وَاظيَۤنْ
  تاظْوَتُ نِنَتُ تاتْكَلانْ مَرْرَيْتْ تاتْكيَلامْ سَرَنْ يَنَتْ تاظيَۤنْ
  سُوظْوَتُ نِنَتُ تِرُتْتَضِ اَلْلالْ سُوظْكِليَۤنْ تُونْتَنيَۤنْ تَنْنَيْ
  آضْوَتُ كَرُتِنْ اَنْرِيَنْ سيَیْكيَۤنْ اَيْیَنيَۤ اُورْرِیُورْ اَرَسيَۤ.
 • 9. اَيْیَنيَۤ مالُمْ اَیَنُمْنِنْ رَرِیا اَبْبَنيَۤ اُورْرِیُورْ اَرَسيَۤ
  ميَیْیَنيَۤ نِنَتُ تِرُوَرُضْ وِظَيْنْديَۤنْ وِظَيْوِنَيْ مُتِبْبَيْیُوۤ اَنْرِبْ
  بُویْیَنيَۤنْ تَنْمَيْكْ كَتاتَتُ كَرُتِبْ بُونْاَرُضْ سيَیاتِرُبْ بایُوۤ
  كَيْیَنيَۤنْ اُونْرُمْ اَرِنْدِليَۤنْ يَنْنَيْكْ كاتْتَرُضْ سيَیْوَتُنْ كَتَنيَۤ.
 • 10. سيَیْوَتُنْ كَتَنْكانْ سِوَبيَرُ مانيَۤ تِرُوُورْرِ یُورْوَرُنْ تيَۤنيَۤ
  اُیْوَتيَنْ كَتَنْكانْ اَنْرِاُونْ رِلْلَيْ اُلَكيَلامْ اُتَيْیَنا یَكَنيَۤ
  نَيْوَتيَنْ نيَنعْسَمْ يَنْسيَیْكيَۤنْ نِنَتُ نَلْاَرُضْ بيَراوِتِلْ يَنْنَيْ
  وَيْوَتُنْ اَتِیَرْ اَنْرِاِوْ وُلَكَ وَاظْكْكَيْیِلْ وَرُمْبُولااَنَنغْكيَۤ.

அவத்தொழிற் கலைசல் // அவத்தொழிற் கலைசல்

No audios found!