திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ناضْ اَوَتْتُ اَلَيْسَلْ
nāḷ avattu alaisal
آناوَاظْوِنْ اَلَيْسَلْ
āṉāvāḻviṉ alaisal
Second Thirumurai

043. اَوَلَ مَتِكْكُ اَلَيْسَلْ
avala matikku alaisal

  تِرُوُورْرِیُورْ
  اَرُسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. مَنْنَيْ مَنَتْتُبْ باوِیَنْیانْ مَتَوَارْ اُضْضيَۤ وَتِنْدَضِنْدَ
  بُنْنَيْ مَتِتْتُبْ بُكُكِنْريَۤنْ بُوۤتَمْ اِظَنْديَۤنْ بُنْنِیَنيَۤ
  يَنْنَ اِنِیَ نِنْبُكَظَيْ يَۤتْتيَۤنْ اُوتِبُوۤلْ اِرُكْكِنْريَۤنْ
  تَنْنَلْ اَمُتيَۤ نِييَنْنَيْتْ تَتُتْتِنغْ كاضَتْ تَكْكَتُوٕۤ.
 • 2. تَكْكَ تَرِیيَۤنْ وٕرِیيَۤنْنانْ سَنْتَ مَتَوَارْ تَمْمُلَيْتُوۤیْ
  تُكْكَمْ اَتَنَيْسْ سُكَمْ يَنْريَۤ تُنِنْديَۤنْ يَنْنَيْتْ تُوظُمْبَنْيَنِلْ
  مِكْكَ اَتِیارْ يَنْسُولْلارْ وِنْنُوۤرْ مَنْنُوۤرْ يَنْبُكَلارْ
  سيَكْكَرْ نِرَتْتُبْ بُونْميَۤنِتْ تِرُنِيرْ رُوضِسيَۤرْ سيَنغْكَرُمْبيَۤ.
 • 3. كَرُمْبيَۤ اُورْرِ یُورْاَمَرْنْدَ كَنِیيَۤ اُنْتَنْ كَظَلْاَتِیَيْ
  وِرُمْبيَۤنْ اَتِیارْ اَتِتْتُونْتِلْ ميَۤوٕۤنْ بُولْلا وِتَمَنَيْیَ
  بيَرُمْبيَۤیْ ماتَرْ بِنَكْكُظِیِلْ بيَۤتَيْ مَنَمْبُوۤنْ تِتَسْسُورَيْتْ
  تُرُمْبيَۤ يَنْنَسْ سُظَلْكِنْريَۤنْ تُنَيْیُونْ رَرِیيَۤنْ تُنِیيَۤنيَۤ.
 • 4. تُنِیيَۤ بِرَتْتَرْ كيَۤتُيَنُمْ تُتْتَ مَتَوَارْ اُضْتَتُمْبُمْ
  بَنِيَۤیْ مَلَمْسُوظْ مُتَيْنارْرَبْ باظُمْ كُظِكْكيَۤ وِيظْنْدِضَيْتْتيَۤنْ
  اِنِيَۤ تُرُمُوۤ يَنْسيَیْكيَۤنْ يَضِیيَۤنْ تَنَيْنِي يَۤنْرُكُوضایْ
  كَنِیيَۤ كَرُنَيْكْ كَتَليَۤيَنْ كَنْنيَۤ اُورْرِكْ كاوَلَنيَۤ.
 • 5. وَلَميَۤ اُتَيْیارْ نِنْكَرُنَيْ وَایْنْدُ وَاظْنْدارْ وَنعْسَكَنيَۤنْ
  مَلَميَۤ اُتَيْیيَۤنْ آتَلِنالْ ماتَرْ يَنُمْبيَۤیْ وَاكْكُمْ اُوَرْسْ
  سَلَميَۤ اُوظُكْكُبْ بُوتْتَرِتَيْسْ سایْنْدُ تَضَرْنْديَۤنْ سارْبَرِیيَۤنْ
  نَلَميَۤ اُورْرِ ناتُتَيْیایْ نایيَۤنْ اُیْیُمْ ناضْيَنْرُوۤ.
 • 6. ناضَيْ وَرُوَ تَرِیيَۤنْنانْ نَنعْسَمْ اَنَيْیَ نَنغْكَيْیَرْتَمْ
  آضَيْ اَظُتْتُمْ نِيرْكْكُظِیِلْ اَظُنْدِ اَظُنْدِ يَظُنْدَلَيْنْديَۤنْ
  كُوۤضَيْ اَكَرْرِ نِنْاَتِكْكيَۤ كُوتُمْ وَنْنَمْ كُرِبْبایُوۤ
  وٕۤضَيْ يَرِتْتَ ميَیْنعْنعانَ وِضَكْكيَۤ مُتْتِ وِتْتَكَميَۤ.
 • 7. مُتْتِ مُتَليَۤ مُكْكَنُتَيْ مُورِكْ كَرُمْبيَۤ نِنْبَتَتْتِلْ
  بَتْتِ مُتَليَۤ اِلْلاتيَۤنْ بَرَمَ سُكَتْتِلْ بَتِوٕۤنُوۤ
  يَتْتِ اَظَيْكْكُمْ كَرُنغْكَنْنارْ اِتَيْكْكُضْ بِضَنْدَ وٕتِبْبَتَنِلْ
  تَتْتِ وِظُنْديَۤنْ يَظُوٕۤنيَۤلْ تَضْضا نِنْرَ تيَنْمَنَميَۤ.
 • 8. مَنَميَۤ مُنْنَرْ وَظِكاتْتَبْ بِنْنيَۤ سيَنْرُ مَنغْكَيْیَرْتَمْ
  تَنَميَۤ يَنْنُمْ مَلَيْيَۤرِبْ بارْتْتيَۤنْ اِرُنْتَ سَلَتِاُونْرُ
  مُنَميَۤ تُوۤنْرَ مَتِمَیَنغْكِ وِظُنْديَۤنْ يَظُوَانْ مُیَلُكِنْريَۤنْ
  اِنَميَۤ يَنْنَيْ نِياَنْرِ يَتُبْبارْ اِلْلَيْ يَنْاَرَسيَۤ.
 • 9. يَنْنَيْكْ كُوتُتْتيَۤنْ بيَنْبيَۤیْكَتْ كِنْبَمْ يَنَوٕۤ يَنَكْكَوَرْنُوۤیْ
  تَنْنَيْكْ كُوتُتْتارْ نانْاَنْدُوۤ تَضَرْنْدُ نِنْريَۤنْ اَلْلَتُسيَمْ
  بُونْنَيْكْ كُوتُتْتُمْ بيَرَاَرِیَ بُورُضيَۤ اُنْنَيْبْ بُوۤرْرُكِليَۤنْ
  اِنْنَلْ كُوتُتْتَ بَوَمُتَيْیيَۤنْ يَرْرُكْ كِوَنْنِرْ كِنْريَۤنيَۤ.
 • 10. يَرْرُكْ كَتِیَرْ نِنْرَتُنِنْ اِنَيْتْتاضْ مَلَرَيْ يَۤتْتَاَنْرُوۤ
  مَرْرِكْ كُوتِیيَۤنْ اَحتِنْرِ مَتَوَارْ اِتَيْوَایْ مَنِبْبامْبِنْ
  بُرْرُكْ كُظَنْريَۤنْ يَنْنيَۤيَنْ بُنْدِ يَوَرْكْكُبْ بُكَلْوٕۤنيَۤ
  كَرْرُتْ تيَضِنْدُوۤرْ بُكَظْ اُورْرِكْ كَنْنارْنْ تُوۤنغْكُمْ كَرْبَكَميَۤ.
 • 11. اُوۤنغْكُمْ بُورُضيَۤ تِرُاُورْرِ یُورْوَاظْ اَرَسيَۤ اُنَيْتْتُتِیيَۤنْ
  تِينغْكُمْ بُظُوُمْ سِلَيْنِيرُمْ سِيظُمْ وَظُمْبُمْ سيَۤرْنْدَلَيْكْكَتْ
  تُونغْكُمْ مَتَوَارْ بُلَيْنارْرَتْ تُومْبِلْ نُظَيْیُمْ سُوتَكَنيَۤنْ
  وَانغْكُمْ بَوَمْتِيرْتْ تَرُضْوَتُنِنْ كَتَنْكانْ اِنْدَ مَنْنِتَتْتيَۤ.

அவல மதிக்கு அலைசல் // அவல மதிக்கு அலைசல்

No audios found!