திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
اَوَتْتُوظِرْ كَلَيْسَلْ
avattoḻiṟ kalaisal
اَوَلَ مَتِكْكُ اَلَيْسَلْ
avala matikku alaisal
Second Thirumurai

042. ناضْ اَوَتْتُ اَلَيْسَلْ
nāḷ avattu alaisal

  تِرُوُورْرِیُورْ
  يَظُسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. اِنْرِرُنْ تَوَرَيْ نا€ضَيْاِوْ وُلَكِلْ اِرُنْدِتَكْ كَنْتِليَۤمْ آآ
  يَنْرِرُنْ تَوَتْتُوۤرْ اَرَرْرُكِنْ رَنَرالْ يَۤظَيْیيَۤنْ اُنْتُتُتْ تَوَميَۤ
  سيَنْرِرُنْ تُرَنغْكِ وِظِبْبَتيَۤ اَلْلالْ سيَیْوَنَ سيَیْكِليَۤنْ اَنْدُوۤ
  مَنْرِرُنْ تُوۤنغْكُمْ مَنِسْسُتَرْ اُوضِیيَۤ وَضْضَليَۤ اُورْرِیُورْ وَاظْوٕۤ.
 • 2. تاوِیيَۤ اِیَمَنْ تَمَرْوَرُمْ اَنْناضْ سَمْبُنِنْ تِرُوَرُضْ اَ€تَيْیابْ
  باوِیيَۤنْ سيَیْوَ تيَنْيَنَ نيَنعْسَمْ بَ€تَيْبَ€تَيْتْ تُرُكُكِنْ رَنَنْكانْ
  كُووِیيَۤ يَنَكْكُنْ اَرُضْتَرِنْ اَلْلالْ كُوتِیَنيَۤنْ اُیْوَ€كَيْ اَرِیيَۤنْ
  وَاوِيَۤرْ بيَرَبْبُونعْ سُوۤ€لَيْسُوظْنْ تُوۤنغْكِ وَضَمْبيَرُمْ اُورْرِیُورْ وَاظْوٕۤ.
 • 3. نِيرِنْميَۤلْ يَظُتُمْ يَظُتْتِنُمْ وِ€رَيْنْدُ نِ€لَيْبَتا اُتَمْبِ€نَيْ اُوۤمْبِبْ
  بارِنْميَۤلْ اَ€لَيْیُمْ باوِیيَۤنْ تَنَكْكُبْ بَرِنْدَرُضْ بالِیایْ يَنْنِلْ
  كارِنْميَۤلْ وَرَلْبُوۤلْ كَتامِ€سَيْ وَرُمْاَكْ كالَنْوَنْ تِتِلْيَتُ سيَیْوٕۤنْ
  وَارِنْميَۤلْ وَضَرُمْ تِرُمُ€لَيْ مَ€لَيْیاضْ مَناضَنيَۤ اُورْرِیُورْ وَاظْوٕۤ.
 • 4. كَرُنغْكَنَمْ سُوظَكْ كَسِیُمْاِوْ وُتَلَمْ كَرُتُمْاِكْ كَنَمِرُنْ تَتُتانْ
  وَرُنغْكَنَمْ يَۤتایْ مُتِیُمُوۤ اَيْیُوۤ وَنعْسَنيَۤنْ يَنْسيَیَ وَلْليَۤنْ
  بيَرُنغْكَنَمْ سُوظَ وَتَوَنَتْ تاتُمْ بِتْتَنيَۤ اُتْتَمَ تَوَتْتُوۤرْ
  مَرُنغْكَنَ وُرَنِنْ رَرَكَرَ يَنُنعْسُولْ وَانْبُكُمْ اُورْرِیُورْ وَاظْوٕۤ.
 • 5. كَنْنِیَرْ اَضَكَكْ كاتْتِ€تَيْ اُظَنْرَ كَلْمَنَكْ كُرَنغْكِنيَۤنْ تَ€نَيْنِي
  اَنْنِیَنْ يَنْريَۤ كَظِتْتِتِلْ اُنَكْكِنغْ كارْسُولَ وَلْلَوَرْ اَيْیا
  يَنْنِیَلْ اَرِیيَۤنْ نَمَنْتَمَرْ وَرُناضْ يَنْسيَیْوٕۤنْ يَنْسيَیْوٕۤنْ اَنْدُوۤ
  مَنْنِیَ وَنْنِ مَلَرْسْسَ€تَيْ مَرُنْديَۤ وَضَنغْكُوضُمْ اُورْرِیُورْ وَاظْوٕۤ.
 • 6. بَسِكْكُنَ وُظَنْرُنْ باتَتا مَ€رَيْ€یَيْبْ باتُتَلْ اُوظِنْدُنِيرْبْ بُورِبُوۤلْ
  نَسِكْكُمْاِوْوُتَ€لَيْ نَمْبِنيَۤنْ يَنْ€نَيْ نَمَنْتَمَرْ وَرُتْتِلْيَنْسيَیْكيَۤنْ
  وِسِكْكُمْنَلْ اَرَوَكْكَسْسِنُوۤیْ نِنَتُ ميَیْاَرُضْ اَلَتُونْرُمْ وِرُمْبيَۤنْ
  وَسِكْكُمْنَلْ تَوَتْتُوۤرْكْ كَرُضْسيَیَاُوۤنغْكِ وَضَمْبيَرُمْ اُورْرِیُورْ وَاظْوٕۤ.
 • 7. كانْرَسُوۤ رَرُنْدُمْ سُنَنغْكَنِنْ بَلَناضْ كَنْتَبُنْ سُكَتْ€تَيْیيَۤ وِرُمْبُمْ
  نانْرَنيَنعْ سَكَنيَۤنْ نَمَنْتَمَرْ وَرُناضْ نانُوَ تَنْرِيَنْ سيَیْكيَۤنْ
  سانْرَوَرْ مَتِكْكُمْ نِنْتِرُ وَرُضْتانْ سارْنْدِتِلْ تَرُكْكُوَنْ اَيْیا
  مانْتَنِكْ كَرَتْتيَمْ وَضْضَليَۤ يَنْ€نَيْ وَاظْوِكْكُمْ اُورْرِیُورْ وَاظْوٕۤ.
 • 8. مَتِكْكُرُمْ نِيرْميَۤلْ يَظُتْتِنُكْ كِتَوٕۤ €مَيْوَتِتْ تيَتُكْكُنَرْ بُوۤلَ
  نُوتِكْكُضيَۤ مَ€رَيْیُمْ اُتَمْبِ€نَيْ وَضَرْكْكَ نُونْدَنَنْ نُونْدَتُمْ اَلْلالْ
  بَتِكْكُضيَۤ مَنَتْتالْ بَرِوُرُ كِنْريَۤنْ باوِیيَۤنْ تَنَكْكَرُضْ بُرِیایْ
  وَتِكْكُرُمْ تَمِظْكُونْ تَنْبَرُكْ كَرُضُمْ وَضْضَليَۤ اُورْرِیُورْ وَاظْوٕۤ.
 • 9. اَنغْ€كَيْیِلْ بُنْبُوۤلْ اُلَكَوَاظْ وَ€نَيْتْتُمْ اَظِتَرَكْ كَنْتُنيَنعْ سَیَرْنْديَۤ
  بَنغْكَمُرْ رَ€لَيْوَ تَنْرِنِنْ كَمَلَ باتَتْ€تَيْبْ بَرْرِليَۤنْ اَنْدُوۤ
  اِنغْكيَ€نَيْ نِكَرُمْ يَۤ€ظَيْیارْ يَنَكْكُنْ اِنْنَرُضْ يَوْوَنَمْ اَرُضْوَایْ
  مَنغْ€كَيْیُوۤرْ بُ€تَيْكُوضْ وَضْضَليَۤ اَظِیا وَضَنغْكُوضُمْ اُورْرِیُورْ وَاظْوٕۤ.
 • 10. كَنَتْتِنِلْ اُلَكَمْ اَظِتَرَكْ كَنْتُمْ كَنْنِلارْ بُوۤلْكِتَنْ تُ€ظَيْكْكُمْ
  كُنَتْتِنِلْ كُوتِیيَۤنْ تَنَكْكُنِنْ اَرُضْتانْ كُوتُوَ تيَوْوَنَمْ اَرِیيَۤنْ
  بَنَتْتِنِلْ بُولِیُمْ بامْبَ€رَيْ آرْتْتَ بَرَمَنيَۤ بِرَمَنْمالْ اَرِیا
  وَنَتْتِنالْ نِنْرَ مانِكْكَسْ سُتَريَۤ وَضْضَليَۤ اُورْرِیُورْ وَاظْوٕۤ.

நாள் அவத்து அலைசல் // நாள் அவத்து அலைசல்

No audios found!