திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
تِیاكَ وَنْنَبْ بَتِكَمْ
tiyāka vaṇṇap patikam
تِرُوَتِسْ سَرَنْبُكَلْ
tiruvaṭich saraṇpukal
Second Thirumurai

025. آتَلَمُتَبْ بَتْتُ
āṭalamutap pattu

  تِرُوُورْرِیُورُمْ تِرُتْتِلْلَیُمْ
  يَنْسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. سِنْدَيْ نُونْدُنُونْ تَیَرْكِنْريَۤنْ سِوَنيَۤ
  سيَیْوَ تُوۤرْنْدِليَۤنْ تِيكْكُنَ مُتَيْیيَۤنْ
  وَنْدُ نِنْنَتِكْ كاتْسيَیَ يَنْرالْ
  وَنعْسَ نيَنعْسَمْيَنْ وَسَمْنِنْرَ تِلَيْیيَۤ
  يَنْدَيْ نِنْنَرُضْ اُنْتيَنِلْ اُیْوٕۤنْ
  اِلْلَيْ يَنْنِلْنانْ اِلْلَيْاُیْنْ تِتَليَۤ
  اَنْدِ وَانْنِرَتْ تُورْرِیُورْ اَرَسيَۤ
  اَمْبَ لَتْتِنِنْ راتَلْسيَیْ اَمُتيَۤ.
 • 2. مایَ نيَنعْسَمُوۤ نِنْنَتِ وَظُتْتا
  وَنْنَ ميَنْتَنَيْ وَلِكْكِنْرَ تَتَنالْ
  تِيیَنْ آیِنيَۤنْ يَنْسيَیْوٕۤنْ سِوَنيَۤ
  تِرُوَ رُتْكُنانْ سيَۤیَنُمْ آنيَۤنْ
  كایَ وَاظْكْكَيْیِلْ كامَمُنْ تُضْضَمْ
  كَلَنغْكُ كِنْرَنَنْ كَضَيْكَنْمَرْ رَرِیيَۤنْ
  آیَ اُورْرِیُورْ اَنْنَليَۤ تِلْلَيْ
  اَمْبَ لَتْتِنِنْ راتَلْسيَیْ اَمُتيَۤ.
 • 3. اُنْنَيْ اُنْنِنيَكْ كُرُكِنِنْ ريَۤتْتَ
  اُضْضَمْ يَنْوَسَمْ اُرْرَتِنْ ريَۤنُمْ
  يَنْنَيْ آضُتَلْ اُنْكَتَنْ اَنْريَۤلْ
  اِرَكْكَمْ يَنْبَتُنْ نِتَتْتِلَيْ اَنْرُوۤ
  مُنْنَيْ وَلْوِنَيْ مُتِتْتِتِلْ سِوَنيَۤ
  مُوتَ نيَۤنُكْكُ مُنْنِرْبَ تيَوَنُوۤ
  اَنْنَيْ اَبْبَنيَۤ اُورْرِیُورْ اَرَسيَۤ
  اَمْبَ لَتْتِنِنْ راتَلْسيَیْ اَمُتيَۤ.
 • 4. يَنْنَ نانْسُولِ نِرُتْتِنُمْ نِلْلا
  تيَۤكُ كِنْرَتِوْ يَۤظَيْیيَۤنْ مَنَنْدانْ
  اُنْنَ تِنْنَرُضْ اُورُسِرِ تُنْتيَۤلْ
  اُوتُكْكِ نِرْبَنالْ اُنْمَيْمَرْ رِنْريَۤلْ
  اِنْنَ تيَنْرَرِ یامَلَ اِرُضِلْ
  اِتَرْكُوضْ وٕۤنْاَنْرِ يَنْسيَیْوٕۤنْ سِوَنيَۤ
  اَنْنَ تُنْسيَیَلْ اُورْرِیُورْ اَرَسيَۤ
  اَمْبَ لَتْتِنِنْ راتَلْسيَیْ اَمُتيَۤ.
 • 5. باوِ نيَنعْسَمْيَنْ بالْاِرا تُوۤتِبْ
  باوَيْ یارْمَیَلْ بَتِنْدُظَيْبْ بَتَنالْ
  سيَۤوِ یاتَيَنْ بِظَيْبُورُتْ تاضُمْ
  سيَیْكَيْ نِنْنَتيَۤ سيَبْبَليَنْ سِوَنيَۤ
  كاوِ نيَۤرْوِظِ مَلَيْمَكَضْ كانَكْ
  كَتَلِنْ نَنعْسُنْتُ كَنْنَنْآ تِیَرْكَضْ
  آوِ اِينْدَرُضْ اُورْرِيَمْ اِرَيْیيَۤ
  اَمْبَ لَتْتِنِنْ راتَلْسيَیْ اَمُتيَۤ.
 • 6. مُوتَ نيَنعْسَمْيَنْ مُوظِوَظِ نِلْلا
  مُوۤكَ وَارِیِنْ مُظُكُكِنْ رَتُكانْ
  تيَۤتَ يَنْوَسَمْ اَنْرَتُ سِوَنيَۤ
  تِرُوَ رُتْكَتَلْ تِوَلَيْاُونْ رُرُميَۤلْ
  ناتَ ناتِیَ نَلَمْبيَرُمْ اَتَنالْ
  نانُمْ اُیْكُوٕۤنْ نَلْكِتَلْ وٕۤنْتُمْ
  آتَلْ اُورْرِیایْ بيَرُمْبَرْرَبْ بُلِیُورْ
  اَمْبَ لَتْتِنِنْ راتَلْسيَیْ اَمُتيَۤ.
 • 7. كَلَنغْكُ كِنْرَيَنْ كَنْاُنَ تَرُضْاُوۤرْ
  كَتُكِنْ يَلْلَيْتانْ كَلَنْدِتُ مانالْ
  وِلَنغْكُ كِنْرَيَنْ نيَنعْسَمْنِنْ رِتُمالْ
  وٕۤرُ نانْبيَرُمْ وٕۤتْكَيْیُمْ اِنْرالْ
  مَلَنغْكُ كِنْرَتَيْ مارْرُوَنْ اُنَتُ
  مَلَرْبْبُونْ تاضَلالْ مَرْرِلَنْ سِوَنيَۤ
  اَلَنغْكُ كِنْرَسِيرْ اُورْرِیُورْ اِرَيْیيَۤ
  اَمْبَ لَتْتِنِنْ راتَلْسيَیْ اَمُتيَۤ.
 • 8. مَرَيْوَ تيَنْنَيْیُمْ مَرَيْبْبَتُ بُولْلا
  وَنعْسَ نيَنعْسَميَنْ وَسَبْبَتَلْ اِلَيْكانْ
  اِرَيْوَ نِنْنَرُتْ كيَنْسيَیْوُوۤمْ يَنَوٕۤ
  يَنْنِ يَنْنِنانْ يَۤنغْكُكِنْ رَنَنالْ
  اُرَيْوَ تُنْنَتِ مَلَرْاَنْرِ مَرْرُونْ
  رُنَرْنْدِ ليَۤنْاِح تُنْمَيْنِي اَرِتِ
  اَرَيْوَ تيَنْنَنانْ اُورْرِیُورْ اَرَسيَۤ
  اَمْبَ لَتْتِنِنْ راتَلْسيَیْ اَمُتيَۤ.
 • 9. اُورُكَ نَبْبُوظُ تيَۤنُنِنْ اَتِیَيْ
  اُضْكِ تاتُضَمْ اُوۤتُكِنْ رَتَنالْ
  تِرُكَ نَبْبيَرُمْ تِيیَنيَۤنْ سيَیْیُمْ
  تِرَمْاَ رِنْدِليَۤنْ سيَبْبَليَنْ سِوَنيَۤ
  وَرُكَ نَتْتُتَلْ نِرْكُمُوۤ وِظُمُوۤ
  مایُ مُوۤيَنَ مَیَنغْكُوٕۤنْ تَنْنَيْ
  اَرُكَ نَيْتْتَرُضْ اُورْرِیُورْ اِرَيْیيَۤ
  اَمْبَ لَتْتِنِنْ راتَلْسيَیْ اَمُتيَۤ.
 • 10. یاتُ نِنْكَرُتْ تَرِنْدِليَۤنْ مَنَمُوۤ
  يَنْوَ سَبْبَتا تِرُتْتَلَيْ اُرَيْتْتيَۤنْ
  تِيتُ سيَیْیِنُمْ بُورُتْتيَنَيْسْ سِوَنيَۤ
  تِيیَ وَلْوِنَيْسْ سيَۤرْنْدِتا وَنْنَمْ
  باتُ كابْبَتُنْ بَرَمْاِنْريَۤلْ بَلَوَایْبْ
  بَكَرْتَلْ يَنْنَكانْ بَظِوَرُمْ اُنَكْكيَۤ
  آتُ كانْتِيَمْ اُورْرِیُورْ اَرَسيَۤ
  اَمْبَ لَتْتِنِنْ راتَلْسيَیْ اَمُتيَۤ.

ஆடலமுதப் பத்து // ஆடலமுதப் பத்து

No audios found!