திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
تِرُسْساتَنَتْ تيَیْوَتْ تِرَمْ
tiruchsātaṉat teyvat tiṟam
آتَلَمُتَبْ بَتْتُ
āṭalamutap pattu
Second Thirumurai

024. تِیاكَ وَنْنَبْ بَتِكَمْ
tiyāka vaṇṇap patikam

  تِرُوُورْرِیُورْ
  يَظُسِيرْكْ15 كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. كارارْ كُظَلاضْ اُمَيْیُوۤ تَیِلْوٕۤلْ كاضَيْیُو تُنْدانْ اَمَرْكِنْرَ
  يَۤرارْ كُوۤلَمْ كَنْتُ كَضِبْبانْ يَنْنُمْ يَمَكْكُونْ رَرُضانيَۤلْ
  نِيرارْ سَتَيْميَۤلْ بِرَيْیُونْ رُتَيْیانْ نِتِكْكُوۤنْ تُوۤظَنْ يَنَنِنْرانْ
  بيَۤرارْ اُورْرِ یُورانْ تِیاكَبْ بيَرُمانْ بِسْسَيْبْ بيَرُمانيَۤ.
 • 2. تَنْنارْ نِيبَتْ تارا نُوتُمْيَمْ تایُوۤ تُمْتانْ اَمَرْكِنْرَ
  كَنْنارْ كُوۤلَمْ كَنْتُ كَضِبْبانْ كَرُتُمْ يَمَكْكُونْ رَرُضانيَۤلْ
  بَنْنارْ اِنْسُولْ بَتِكَمْ كُونْتُ بَتِكْكا سَضِتْتَ بَرَمَنْاُوۤرْ
  بيَنْنارْ باكَنْ اُورْرِتْ تِیاكَبْ بيَرُمانْ بِسْسَيْبْ بيَرُمانيَۤ.
 • 3. بَتْتَرْكْ كَرُضُمْ باوَيْیُو تُمْوٕۤلْ بالَنُو تُمْتانْ اَمَرْكِنْرَ
  نِتْتَكْ كُوۤلَمْ كَنْتُ كَضِبْبانْ نِنَيْكْكُمْ يَمَكْكُونْ رَرُضانيَۤلْ
  سِتْتَبْ بيَرُمانْ تِلْلَيْبْ بيَرُمانْ تيَیْوَبْ بيَرُمانْ سِوَبيَرُمانْ
  بِتْتَبْ بيَرُمانْ اُورْرِتْ تِیاكَبْ بيَرُمانْ بِسْسَيْبْ بيَرُمانيَۤ.
 • 4. مَنْنُمْ كَتِرْوٕۤلْ مَكَنا رُوۤتُمْ مَلَيْیا ضُوتُمْتانْ وَتِكِنْرَ
  تُنْنُمْ كُوۤلَمْ كَنْتُ كَضِبْبانْ تُتِكْكُمْ يَمَكْكُونْ رَرُضانيَۤلْ
  مِنْنُمْ سُولَبْ بَتَيْیانْ وِتَيْیانْ وٕضْضِمَلَيْیُونْ رَتُاُتَيْیانْ
  بِنْنُمْ سَتَيْیانْ اُورْرِتْ تِیاكَبْ بيَرُمانْ بِسْسَيْبْ بيَرُمانيَۤ.
 • 5. اَنِوٕۤلْ بَتَيْكُوضْ مَكَنا رُوتُمْيَمْ اَمْمَيْ یُوتُنْدانْ اَمَرْكِنْرَ
  تَنِیاكْ كُوۤلَمْكَنْتُ كَضِكْكَتْ تَكَيْیا تيَمَكْكُونْ رَرُضانيَۤلْ
  مَنِسيَۤرْ كَنْتَنْ يَنْتُوۤضْ اُتَيْیانْ وَتَبالْ كَنَكَ مَلَيْوِلْلانْ
  بِنِبُوۤكْ كِتُوَانْ اُورْرِتْ تِیاكَبْ بيَرُمانْ بِسْسَيْبْ بيَرُمانيَۤ.
 • 6. سُوتَ ميَرِوٕۤلْ تُوۤنْرَ لُوتُمْتَنْ تُنَيْوِ یُوتُمْتانْ اَمَرْكِنْرَ
  كاتَلْ كُوۤلَمْ كَنْتُ كَضِبْبانْ كَرُتُمْ يَمَكْكُونْ رَرُضانيَۤلْ
  اِيتَلْ وَلْلانْ يَلْلامْ اُتَيْیانْ اِمَيْیُوۤرْ اَیَنْمارْ كِرَيْیانانْ
  بيَۤتَمْ اِلْلانْ اُورْرِتْ تِیاكَبْ بيَرُمانْ بِسْسَيْبْ بيَرُمانيَۤ.
 • 7. وٕرْرِبْ بَتَيْوٕۤلْ بِضْضَيْ یُوۤتُمْ وٕرْبا ضُوتُمْتانْ اَمَرْكِنْرَ
  مَرْرِكْ كُوۤلَمْ كَنْتُ كَضِبْبانْ وَرُنْدُمْ يَمَكْكُونْ رَرُضانيَۤلْ
  كَرْرَيْسْ سَتَيْیانْ كَنْمُونْ رُتَيْیانْ كَرِیُوۤنْ اَیَنُمْ كاناتانْ
  بيَرْرَتْ تِوَرْوَانْ اُورْرِتْ تِیاكَبْ بيَرُمانْ بِسْسَيْبْ بيَرُمانيَۤ.
 • 8. وَرَمَنْ رَلِنارْ كُظَلا ضُوتُمْوٕۤلْ مَكَنا رُوتُمْتانْ اَمَرْكِنْرَ
  تِرَمَنْ رَوُنِنْ ريَظِلْكَنْ تِتُوَانْ سِرَكْكَ يَمَكْكُونْ رَرُضانيَۤلْ
  بَرَمَنْ تَنِمالْ وِتَيْاُونْ رُتَيْیانْ بَنِیيَۤ بَنِیابْ بَرِوُرْرانْ
  بِرَمَنْ تَلَيْیانْ اُورْرِتْ تِیاكَبْ بيَرُمانْ بِسْسَيْبْ بيَرُمانيَۤ.
 • 9. اَرَنغْكُوضْ اُمَيْیُوۤ تَیِليَۤنْ تِیَيَمْ اَيْیَ نُوتُنْدانْ اَمَرْكِنْرَ
  تِرَنغْكُوضْ كُوۤلَمْ كَنْتُكَ ضِبْبانْ سِرَكْكَ يَمَكْكُونْ رَرُضانيَۤلْ
  مَرَنغْكُوضْ يَیِلْمُونْ ريَرِتْتانْ كَنَكَ مَلَيْیانْ اَتِیارْ مَیَلْتِيرْبْبانْ
  بِرَنغْكُمْ سَتَيْیانْاُورْرِتْ تِیاكَبْ بيَرُمانْ بِسْسَيْبْ بيَرُمانيَۤ.
 • 10. تيَۤسارْ اَیِلْوٕۤلْ مَكَنا رُوتُمْتَنْ تيَۤوِ یُوتُمْتانْ اَمَرْكُوۤلَمْ
  اِيسا يَنَنِنْ ريَۤتْتِكْ كانَ يَنْنُمْ يَمَكْكُونْ رَرُضانيَۤلْ
  كاسارْ اَرَوَكْ كَسْسيَۤرْ اِتَيْیانْ كَنْنارْ نُتَلانْ كَنِوُرْرُبْ
  بيَۤسارْكْكَرُضانْ اُورْرِتْ تِیاكَبْ بيَرُمانْ بِسْسَيْبْ بيَرُمانيَۤ.

  • 15. كَلِتْتُرَيْ - تُو.وٕۤ.مُتَرْبَتِبْبُ, اِرَنْتامْ بَتِبْبُ. يَظُسِيرْ.سَ.مُ.كَ. آ.با

தியாக வண்ணப் பதிகம் // தியாக வண்ணப் பதிகம்

No audios found!