திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
بِرَساتَ وِنْنَبْبَمْ
pirasāta viṇṇappam
سِرُمَيْ وِنْنَبْبَمْ
siṟumai viṇṇappam
Second Thirumurai

048. وَظِمُوظِ وِنْنَبْبَمْ
vaḻimoḻi viṇṇappam

  تِرُوُورْرِیُورُمْ تِرُتْتِلْلَيْیُمْ
  يَنْسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. نِيلَ نيَۤنْكُوتُمْ بُویْیَلَ تُرَيْیا
  نِيسَنْ يَنْبَتيَنْ نيَنعْسَرِنْ تَتُكانْ
  سالَ آیِنُمْ نِنْكَظَلْ اَتِكْكيَۤ
  سَرَنْبُ كُنْدِتِلْ تَضْضُتَلْ وَظَكْكُوۤ
  آلَمْ اُنْتَنِنْ تَنْمَيْما رُوَتيَۤلْ
  اَكِلَ كُوۤتِیُمْ اَظِنْدِتُمْ اَنْريَۤ
  سِيلَ ميَۤوِیَ اُورْرِیَمْ بَرَنيَۤ
  تِلْلَيْ اَمْبَلَمْ تِكَظْاُوضِ وِضَكْكيَۤ.
 • 2. كَنْنُنْ مامَنِ یيَۤاَرُتْ كَرُمْبيَۤ
  كَرْرَ نيَنعْسَكَمْ كَنِنْدِتُمْ كَنِیيَۤ
  يَنْنُضْ اُتْبَتا اِنْبَميَۤ يَنْريَنْ
  ريَنْدَيْ نِنْرَنَيْ يَۤتْتِلَنْ يَنِنُمْ
  مَنْنُضْ مَرْرِیانْ وَظِوَظِ اَتِیيَۤنْ
  مایَ مَنْرِتُنْ مَنَمْاَرِنْ تَتُوٕۤ
  تِنْنَمْ اِينْدَرُضْ اُورْرِیُورْ اَرَسيَۤ
  تِلْلَيْ اَمْبَلَمْ تِكَظْاُوضِ وِضَكْكيَۤ.
 • 3. نَلْلَنْ اَلْلَنانْ آیِنُمْ سِرِیيَۤنْ
  نانْاَ رِنْدَتُوۤ ناتَرِنْ تَتُكانْ
  سُولْلَ وَایِلَيْ آیِنُمْ يَنَيْنِي
  تُوظُمْبُ كُونْتِتِلْ تُیْیَنُمْ آوٕۤنْ
  وَلْلَ اُنْكَرُتْ تَرِنْدِليَۤنْ مَنَميَۤ
  مَیَنغْكُ كِنْرَتِیانْ وَاتُكِنْ رَنَنْكانْ
  سيَلْلَلْ نِيكْكِیَ اُورْرِیُورْ اَرَسيَۤ
  تِلْلَيْ اَمْبَلَمْ تِكَظْاُوضِ وِضَكْكيَۤ.
 • 4. اِرَكْكَمْ يَنْبَتيَنْ نِتَتْتِلَيْ يَنَنِي
  اِكَظْتِ یيَۤلْاَحتِ یَلْبُمَرْ رَتِیيَۤنْ
  بَرَكْكَ نِنْاَرُتْ كِرَكْكَميَۤ اَتَيْنْديَۤنْ
  بارْتْتِ لایْكُولُوۤ بارْتْتَنَيْ يَنِلْنِي
  كَرَبْبَ تُنْرَنَكْ كَظَكَنْرُ كَنْتایْ
  كاضَ كَنْتَنيَۤ كَنغْكَيْنا یَكَنيَۤ
  تِرَكْكَنْ نيَرْرِیایْ اُورْرِیایْتْ تِلْلَيْتْ
  تِرُسْسِرْ رَمْبَلَمْ تِكَظْاُوضِ وِضَكْكيَۤ.
 • 5. یاتُ نانْبِظَيْ سيَیْیِنُمْ بُورُبْبانْ
  يَنْدَيْ يَمْمِرَيْ يَنْرُوَنْ تَتَيْنْديَۤنْ
  تِيتُ نُوۤكْكِنِي سيَیِرْتْتِتِلْ اَتِیيَۤنْ
  سيَیْوَ تيَنْنَيْنِنْ سِتْتَمِنغْ كَرِیيَۤنْ
  بُوۤتُ بُوۤكِنْرَ تَنْرِيَنْ مایَبْ
  بُنَرْسْسِ یاتُونْرُمْ بُوۤكِنْرَ تِلَيْكانْ
  سِيتَ وَارْبُوظِلْ اُورْرِیَمْ بَرَنيَۤ
  تِرُسْسِرْ رَمْبَلَمْ تِكَظْاُوضِ وِضَكْكيَۤ.
 • 6. تایْكْكُمْ تَنْدَيْكْكُمْ نِكَرُمْنِنْ اِرُتاضْ
  سارْنْدَ ميَۤلَوَرْ تَمَيْتْتُوظُ تيَۤتْتا
  نایْكْكُمْ نایْيَنُمْ باوِیيَۤنْ بِظَيْیَيْ
  ناتِ نَلْلَرُضْ نَلْكِتا تِرُنْدالْ
  يَۤیْكْكُمْ مالْنِرَكْ كالَنْوَنْ تِتُمْبُوۤ
  تيَنْكُو لامْاِنْدَ يَنْنَمْيَنْ مَنَتْتَيْتْ
  تِيیْكْكُ تيَنْسيَیْوٕۤنْ اُورْرِیَمْ سِوَنيَۤ
  تِلْلَيْ اَمْبَلَمْ تِكَظْاُوضِ وِضَكْكيَۤ.
 • 7. آتْتُ كِنْرَنِي اَرِنْدِلَيْ بُوۤلُمْ
  اَيْوَرْ بَكْكَمْنانْ آتُكِنْ رَتَنَيْكْ
  كاتْتُ كِنْرَوَانْ كَتَلِتَيْ يَظُنْدَ
  كاضَ مُنْتَاَكْ كَرُنَيْیَيْ اُلَكِلْ
  ناتْتُ كِنْرَنَيْ آیِلْاِكْ كُوتِیَ
  نایْكْكُمْ اُنْنَرُضْ نَلْكِتَ وٕۤنْتُمْ
  تِيتْتُ كِنْرَنَلْ بُكَظْاُورْرِ اَرَسيَۤ
  تِرُسْسِرْ رَمْبَلَمْ تِكَظْاُوضِ وِضَكْكيَۤ.
 • 8. اُیْیَ اُونْرِليَۤنْ بُویْیَنْيَنْ بَتَنَيْ
  اُوضِتْتِ ليَۤنْاِنْدَ اُوتِیَنُكْ كَرُضْنِي
  سيَیْیَ وٕۤنْتُوَ تِنْريَنِلْ سِوَنيَۤ
  سيَیْوَ تيَنْنَيْنانْ تِكَيْبْبَتَيْ اَنْرِ
  مَيْیَلْ نيَنعْسِنيَۤنْ آیِنُمْ اُنْنَيْ
  مَرَنْدِ ليَۤنْاِتُ وَنعْسَمُمْ اَنْريَۤ
  سيَیْیَ ميَۤنِيَمْ اُورْرِیُورْ وَاظْوٕۤ
  تِرُسْسِرْ رَمْبَلَمْ تِكَظْاُوضِ وِضَكْكيَۤ.
 • 9. وَاتُ كِنْرَنَنْ يَنْرَنَيْ اِنْنُمْ
  وَرُنْدَ وَيْكْكِنُمْ مَرَنْدِتيَۤنْ اُنْنَيْبْ
  باتُ كِنْرَنَنْ باوِیيَۤنْ يَنْنَيْبْ
  باتُ كابْبَتُنْ بَرَمْاَتُ كَنْتایْ
  تيَۤتُ كِنْرَمالْ نانْمُكَنْ مُتَلامْ
  تيَۤوَرْ یاوَرُمْ تيَرِوَرُمْ بُورُضيَۤ
  سيَۤتُ نِنْرَنَلْ اُورْرِیُورْ وَاظْوٕۤ
  تِرُسْسِرْ رَمْبَلَمْ تِكَظْاُوضِ وِضَكْكيَۤ.
 • 10. سِرِیَرْ سيَیْبِظَيْ بيَرِیَوَرْ بُورُكْكُمْ
  سِيلَ ميَنْبَتُنْ تِرُمُوظِ اَنْريَۤ
  وَرِیَ نيَۤنْبِظَيْ یاوَيْیُمْ اُنَتُ
  مَنَتْتِلْ كُوضْضُتَلْ وَظَكْكَلَ اِنِنِي
  اِرَيْیُمْ تاظْكْكَلَيْ اَتِیَنيَۤنْ تَنْنَيْ
  يَۤنْرُ كُونْتَرُضْ اِينْدِتَلْ وٕۤنْتُمْ
  سيَرِیَ اُوۤنغْكِیَ اُورْرِیَمْ بَرَميَۤ
  تِرُسْسِرْ رَمْبَلَمْ تِكَظْاُوضِ وِضَكْكيَۤ.

வழிமொழி விண்ணப்பம் // வழிமொழி விண்ணப்பம்

No audios found!