திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
وَظِمُوظِ وِنْنَبْبَمْ
vaḻimoḻi viṇṇappam
آرْرا وِنْنَبْبَمْ
āṟṟā viṇṇappam
Second Thirumurai

049. سِرُمَيْ وِنْنَبْبَمْ
siṟumai viṇṇappam

  تِرُوُورْرِیُورْ
  يَنْسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. اِنْرُ نِنْرَوَرْ ناضَيْنِنْ رِلَريَۤ
  يَنْسيَیْ وُوۤمْاِتَرْ كيَنْرُضَمْ بَتَيْتْتُسْ
  سيَنْرُ نِنْرُسُوۤرْ كِنْرَنَنْ سِوَنيَۤ
  سيَیْوَ تيَنْنَيْنانْ سِرِیَرُضْ سِوَنيَۤ
  نَنْرُ نِنْتُنَيْ ناتَكَ مَلَرْتْتاضْ
  نَنْنَ يَنْرُنِي نَیَنْدَرُضْ وَایُوۤ
  بُونْرَلْ اِنْرِیَ يَظِلْاُورْرِ اَرَسيَۤ
  بُوۤرْرُمْ یاوَرْكْكُمْ بُوتُوِلْنِنْ رَوَنيَۤ.
 • 2. مَرُمَيْ اِمْمَيْیُمْ وَضَمْبيَرَ وٕۤنْتيَۤنْ
  مَرُوُمْ نِنْاَرُضْ وَاظْوُرَ اَتَيْیاسْ
  سِرُمَيْ يَنْنِیيَۤ تِكَيْكْكِنْريَۤنْ سِوَنيَۤ
  سيَیْوَ تيَنْنَيْنانْ سِرِیَرُضْ سِرِیيَۤنْ
  وَرُمَيْ یاضَنيَۤنْ وَاتْتَمْنِي اَرِیا
  وَنْنَمْ اُنْتُكُولْ مانِكْكَ مَلَيْیيَۤ
  بُورُمَيْ یاضَنيَۤ اُورْرِاَمْ بَرَنيَۤ
  بُوۤرْرُمْ یاوَرْكْكُمْ بُوتُوِلْنِنْ رَوَنيَۤ.
 • 3. اُیْیَ وَلْلَنيَۤلْ اُنْتِرُ اَرُضامْ
  اُتَيْمَيْ وٕۤنْتُمْاَوْ اُتَيْمَيْیَيْتْ تيَۤتَلْ
  سيَیْیَ وَلْلَنُوۤ اَلْلَكانْ سِوَنيَۤ
  سيَیْوَ تيَنْنَيْنانْ سِرِیَرُضْ سِرِیيَۤنْ
  بيَیْیَ وَلْلَنِنْ تِرُوَرُضْ نُوۤكْكَمْ
  بيَرَوِ ظَيْنْدَنَنْ بِرَاُونْرُمْ وِرُمْبيَۤنْ
  بُویْیِ تَلْلَيَمْ اُورْرِیَمْ بَرَنيَۤ
  بُوۤرْرُمْ یاوَرْكْكُمْ بُوتُوِلْنِنْ رَوَنيَۤ.
 • 4. وٕلْلُ كِنْرَنَرْ وِنَيْبْبُلَ وٕۤتَرْ
  ميَلِكِنْ ريَۤنْاِنغْكُ وِينِنِلْ كالَمْ
  سيَلْلُ كِنْرَنَ اَيْیَوُوۤ سِوَنيَۤ
  سيَیْوَ تيَنْنَيْنانْ سِرِیَرُضْ سِرِیيَۤنْ
  سُولْلُ كِنْرَنَنْ كيَۤتْكِنْرایْ كيَۤتْتُمْ
  تُورَ نِنْرَنَيْ اِيرَمِلْ لارْبُوۤلْ
  بُلْلُ كِنْرَسِيرْ اُورْرِیَمْ بَرَنيَۤ
  بُوۤرْرُمْ یاوَرْكْكُمْ بُوتُوِلْنِنْ رَوَنيَۤ.
 • 5. يَۤرُ كِنْرِليَۤنْ اِظِكِليَۤنْ نَتُنِنْ
  ريَیْكْكِنْ ريَۤنْبَوَمْ يَنْنُمْاَكْ كُظِیِلْ
  تيَۤرُ كِنْرِليَۤنْ سِكْكيَنَسْ سِوَنيَۤ
  سيَیْوَ تيَنْنَيْنانْ سِرِیَرُضْ سِرِیيَۤنْ
  كُورُ كِنْرَتيَنْ كَتَوُضْنِي اَرِیاكْ
  كُوضْكَيْ اُونْرِلَيْ كُنْرَوِلْ لُوۤنيَۤ
  بُورُ وَنغْكُوضُمْ اُورْرِیَمْ بَرَنيَۤ
  بُوۤرْرُمْ یاوَرْكْكُمْ بُوتُوِلْنِنْ رَوَنيَۤ.
 • 6. كَنْدَ مُمْمَلَ رُمْيَنَ نِنْرایْ
  كَنْتُ كُونْتِليَۤنْ كامَوَاظْ وَتَنالْ
  سِنْدَيْ نُونْدَیَرْ كِنْرَنَنْ سِوَنيَۤ
  سيَیْوَ تيَنْنَيْنانْ سِرِیَرُضْ سِرِیيَۤنْ
  يَنْدَ نَلْوَظِ یالْاُنَيْ اَتَيْوٕۤنْ
  یاتُنْ تيَۤرْنْدِليَۤنْ بُوۤتُبُوۤ وَتُكانْ
  بُنْدِ اِنْبَميَۤ اُورْرِیَمْ بَرَنيَۤ
  بُوۤرْرُمْ یاوَرْكْكُمْ بُوتُوِلْنِنْ رَوَنيَۤ.
 • 7. اَلْلَلْ يَنْنَيْوِتْ تَكَنْرِتَ اُورْرِ
  اَتُتْتُ نِرْكَوُوۤ اَنْرِنَرْ بُلِیُورْتْ
  تِلْلَيْ ميَۤوَوُوۤ اَرِنْدِليَۤنْ سِوَنيَۤ
  سيَیْوَ تيَنْنَيْنانْ سِرِیَرُضْ سِرِیيَۤنْ
  اُولْلَيْ اِنغْكُوَا يَنْرَرُضْ بُرِیا
  تُوظِتِ یيَۤلْاُنَيْ اُرُوَتيَوْ وَنَمُوۤ
  بُلْلَرْ ميَۤوِتا اُورْرِیَمْ بَرَنيَۤ
  بُوۤرْرُمْ یاوَرْكْكُمْ بُوتُوِلْنِنْ رَوَنيَۤ.
 • 8. نعالَ وَاظْكْكَيْیَيْ نَمْبِنِنْ رُظَلُمْ
  نایْكَ ضُكْكيَلامْ نایَرَ سانيَۤنْ
  سِيلَمْ اُونْرِليَۤنْ تِكَيْكْكِنْريَۤنْ سِوَنيَۤ
  سيَیْوَ تيَنْنَيْنانْ سِرِیَرُضْ سِرِیيَۤنْ
  يَۤلَ نِنْاَرُضْ اِيتِیيَۤلْ اُیْوٕۤنْ
  اِلْلَيْ یيَۤلْيَنَكْ كِلْلَيْاُیْ تِرَميَۤ
  بُوۤلَ يَنْرُرَيْ یااُورْرِ اَرَسيَۤ
  بُوۤرْرُمْ یاوَرْكْكُمْ بُوتُوِلْنِنْ رَوَنيَۤ.
 • 9. سُتْتَ نيَنعْسَرُضْ سيَۤرْكْكِنُمْ اَلَتُ
  سُوۤمْبَلْ نيَنعْسَرُضْ سيَۤرْكْكِنُمْ نِنَتُ
  سِتْتَمْ يَنْنَضَ وَنْرَتُ سِوَنيَۤ
  سيَیْوَ تيَنْنَيْنانْ سِرِیَرُضْ سِرِیيَۤنْ
  نِتْتَمْ نِنْنَتِ اَنْرِاُونْ ريَۤتْتيَۤنْ
  نِتْتَ نيَۤاَتُ نِياَرِ یایُوۤ
  بُتْتَ رُنْدَمِظْ اُورْرِیُورْ اَرَسيَۤ
  بُوۤرْرُمْ یاوَرْكْكُمْ بُوتُوِلْنِنْ رَوَنيَۤ.
 • 10. تَتْتُ مَتْتِتَيْتْ تَیِريَنَ وِنَيْیالْ
  تَضَرْنْدُ مُوبْبِنِلْ تَنْتُكُونْ تُظَنْريَۤ
  سيَتْتُ مِيضَوُمْ بِرَبْبيَنِلْ سِوَنيَۤ
  سيَیْوَ تيَنْنَيْنانْ سِرِیَرُضْ سِرِیيَۤنْ
  تُوتْتُ وٕۤنْتُمْنِنْ تِرُوَتِكْ كيَنَيْیيَۤ
  تُتْتَنْ يَنْرِیيَۤلْ تُنَيْبِرِ تَرِیيَۤنْ
  بُتْتَيْ نِيكْكِیَ اُورْرِیَمْ بَرَنيَۤ
  بُوۤرْرُمْ یاوَرْكْكُمْ بُوتُوِلْنِنْ رَوَنيَۤ.
 • 11. بَرِنْدِ ليَۤنْاَرُتْ بانغْكُرُمْ بُورُتْتایْبْ
  بَنْدَ باسَتْتَيْبْ بَرِتْتِتُمْ وَظِیَيْتْ
  تيَرِنْدِ ليَۤنْتِكَيْبْ بُنْتَنَنْ سِوَنيَۤ
  سيَیْوَ تيَنْنَيْنانْ سِرِیَرُضْ سِرِیيَۤنْ
  وِرِنْدَ نيَنعْسَمُمْ كُوِنْدِلَ اِنْنُمْ
  وٕیْیَ مایَيْیِلْ كَيْیَرَ وَتَيْنْديَۤ
  بُرِنْدُ سارْكِنْرَ تُورْرِیَمْ بَرَنيَۤ
  بُوۤرْرُمْ یاوَرْكْكُمْ بُوتُوِلْنِنْ رَوَنيَۤ.

சிறுமை விண்ணப்பம் // சிறுமை விண்ணப்பம்

No audios found!