திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
وِنْنَبْبَبْ بَتِكَمْ
viṇṇappap patikam
اَبَراتَ وِنْنَبْبَمْ
aparāta viṇṇappam
Second Thirumurai

081. تَرِسَنَبْ بَتِكَمْ
tarisaṉap patikam

  كُوۤیِلْ
  اَرُسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. تِرُوَارْ بُونْنَمْ بَلَنَتُوٕۤ تيَضْضارْ اَمُتَتْ تِرَضْاَنَيْیَ
  اُرُوَارْ اَرِوَا نَنْدَنَتَمْ اُتَيْیارْ اَتِیارْكْ كُوَكَيْنِلَيْ
  تَرُوَارْ اَوَرْتَمْ تِرُمُكَتْتيَۤ تَتُمْبُمْ اِضَوٕنْ نَكَيْكَنْتيَۤنْ
  اِرُوَا تَنَيْاَرْ رَنْدُوۤنانْ اِنْنُمْ اُورُكالْ كانْبيَۤنُوۤ.
 • 2. بُونْنا یَكَنُمْ بُرَنْدَرَنُمْ بُووَاظْ بَوَنُمْ بُكَظْنْديَۤتْتَ
  مِنْنارْ بُونْنَمْ بَلَنَتُوٕۤ وِضَنغْكُمْ كَرُنَيْ وِظِوَظَنغْكُمْ
  اَنْنارْ اَرِوَا نَنْدَنَتَمْ آتُمْ كَظَلْكَنْ تَكَنغْكُضِرْنْديَۤنْ
  يَنْنا یَكَنارْ اَوَرْكَظَلَيْ اِنْنُمْ اُورُكالْ كانْبيَۤنُوۤ.
 • 3. تایِرْ بيَرِیَ كَرُنَيْیِنارْ تَلَيْما لَيْیِنارْ تاظْسَتَيْیارْ
  وَایِرْ كِنِیَ بُكَظُتَيْیَ وَضْضَلْ اَوَرْتَنْ تِرُاَظَكَيْكْ
  كُوۤیِرْ كَرُكيَۤ سيَنْرُمَنَمْ كُضِرَكْ كَنْتيَۤنْ بِرِوُرْريَۤنْ
  اِيیِلْ سِرِیيَۤنْ اَوَرْ اَظَكَيْ اِنْنُمْ اُورُكالْ كانْبيَۤنُوۤ.
 • 4. بُنْكَنْ اَكَرْرُمْ ميَیْیَتِیارْ بُوۤرْرُمْ بُونْنَمْ بَلَنَتُوٕۤ
  وَنْكَنْ اَرِیارْ تِرُنَتَنعْسيَیْ وَرَتَرْ اَمُتَتْ تِرُمُكَتْتَيْ
  مُنْكَنْ اُلَكِلْ سِرِیيَۤنْسيَیْ مُظُما تَوَتْتالْ كَنْتيَۤنْنانْ
  يَنْكَنْ اَنَيْیارْ اَوَرْمُكَتْتَيْ اِنْنُمْ اُورُكالْ كانْبيَۤنُوۤ.
 • 5. اَنْبُرْ رَتِیارْ تُوظُتيَۤتْتَ اَنِیارْ مَنِبْبُونْ اَمْبَلَتْتيَۤ
  وَنْبُرْ رَظِیابْ بيَرُنغْكَرُنَيْ مَلَيْیارْ تَلَيْیارْ مالَيْیِنارْ
  مَنْبُرْ رَرَوَارْ كَسْسِتَيْیِنْ وَیَنغْكَ نَتَنعْسيَیْ وَتُكَنْتيَۤنْ
  اِنْبُرْ رَتِیيَۤنْ اَوَرْنَتَتْتَيْ اِنْنُمْ اُورُكالْ كانْبيَۤنُوۤ.
 • 6. اِمْما نِلَتْتِلْ سِوَبَتَمِي تيَنْنُمْ بُونْنَمْ بَلَنَتُوٕۤ
  اَمْمالْ اَرِیا اَتِكَضْاَتِ اَسَيْیَ نَتَنعْسيَیْ وَتُكَنْتيَۤنْ
  يَمْمالْ اَرِیَبْ بَتُوَتَلَ يَنْيَنْ رُرَيْبْبيَۤنْ يَۤظَيْیَنْیانْ
  يَمْمانْ اَوَرْتَنْ تِرُنَتَتْتَيْ اِنْنُمْ اُورُكالْ كانْبيَۤنُوۤ.
 • 7. سِرِیيَۤنْ تَوَمُوۤ يَنَيْاِينْراضْ سيَیْتَ تَوَمُوۤ یانْاَرِیيَۤنْ
  مَرِیيَۤرْ كَرَتْتارْ اَمْبَلَتْتيَۤ وَاظُمْ سِوَنارْ تَمَيْكْكَنْتيَۤنْ
  بِرِیيَۤنْ يَنِنُمْ بِرِنْديَۤنْنانْ بيَۤیيَۤنْ اَنْدَبْ بِرِوِنَيْكْكِيظْ
  يَرِیيَۤنْ اَنْدُوۤ اَوَرْتَمْمَيْ اِنْنُمْ اُورُكالْ كانْبيَۤنُوۤ.
 • 8. اَرُضيَۤ وَتِوَایْ اَمْبَلَتْتيَۤ آتُمْ بيَرُمانْ اَتِكَضْتَمَيْتْ
  تيَرُضيَۤ وَتِوَامْ اَتِیَوَرْبُوۤلْ سِرِیيَۤنْ كَنْتيَۤنْ سِيرْاُرْريَۤنْ
  مَرُضيَۤ وَتِوٕۤنْ آتَلِنالْ مَرَنْديَۤ بِرِنْديَۤ مَتِكيَتْتيَۤنْ
  اِرُضيَۤرْ مَنَتْتيَۤنْ اَوَرْتَمَيْنانْ اِنْنُمْ اُورُكالْ كانْبيَۤنُوۤ.
 • 9. اَنْنُوۤ تِرُاَمْ بَلَتْتيَۤيَمْ اَيْیَرْ اُرُكْكَنْ تيَۤنْاَتُتانْ
  بُونْنُوۤ بَوَضَبْ بُورُبْبَتُوُوۤ بُتُما نِكْكَ مَنِتْتِرَضُوۤ
  مِنْنُوۤ وِضَكْكُوۤ وِرِسُتَرُوۤ ميَۤلَيْ اُوضِیُوۤ يَنْ اُرَيْبْبيَۤنْ
  يَنْنُوۤ اَوَرْتَنْ تِرُاُرُوَيْ اِنْنُمْ اُورُكالْ كانْبيَۤنُوۤ.
 • 10. بُونْيَنْ رُرَيْكْكُمْ اَمْبَلَتْتيَۤ بُنِتَ نارْتَمْ اَظَكِیَلَيْ
  اُنْيَنْ رُرَيْبْبيَۤنْ يَنْنيَۤيَنْ اُضْضَمْ سِرِتُمْ اُنَرْنْدَتِلَيْ
  مِنْيَنْ رُرَيْكْكُمْ بَتِمُونْرُ وِضَكْكُمْ مَظُنغْكُمْ يَنِلْاَتِیيَۤنْ
  يَنْيَنْ رُرَيْبْبيَۤنْ اَوَرْاَظَكَيْ اِنْنُمْ اُورُكالْ كانْبيَۤنُوۤ.

தரிசனப் பதிகம் // தரிசனப் பதிகம்

No audios found!