திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
تِرُبْبُكَظْ وِلاسَمْ
tiruppukaḻ vilāsam
تِیاكَ وَنْنَبْ بَتِكَمْ
tiyāka vaṇṇap patikam
Second Thirumurai

023. تِرُسْساتَنَتْ تيَیْوَتْ تِرَمْ
tiruchsātaṉat teyvat tiṟam

  بُوتُ
  يَنْسِيرْكْ34كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. اُتَيْیایْاُنْ اَتِیَوَرْكْكُمْ اَوَرْميَۤلْ بُونْتَ
  اُونْمَنِیامْ كَنْمَنِكْكُمْ اُوۤنغْكُ سَيْوَ
  اَتَيْیاضَمْ يَنْنَاُوضِرْ وٕنْ­رْ رُكْكُمْ
  اَنْبِليَۤنْ اَنعْسامَلْ اَنْدُوۤ اَنْدُوۤ
  نَتَيْیایَ اُتَلْ مُظُتُمْ ناوَایْ نِنْرُ
  نَوِلْكِنْريَۤنْ يَنْباوِ ناوَيْسْ سَرْرُمْ
  اِتَيْیاتَ كُوتُنْدِيیالْ كَتِنُمْ اَنْرِ
  يَنْسيَیِنُمْ بُوۤتاتيَۤ يَنْدایْ يَنْدایْ.
 • 2. كَنْنُتَليَۤ نِنْاَتِیارْ تَمَيْیُمْ نُوۤكْكيَۤنْ
  كَنْمَنِما لَيْكْكيَنِنُمْ كَنِنْدُ نِلْليَۤنْ
  بَنْنُتَلْسيَۤرْ تِرُنِيرْرُكْ كُوۤلَمْ تَنْنَيْبْ
  بارْتْتيَۤنُمْ اَنعْسُكِليَۤنْ بَیَنِ لاميَۤ
  نَنْنُتَلْسيَۤرْ اُتَمْبيَلْلامْ ناوَایْ نِنْرُ
  نَوِلْكِنْريَۤنْ يَنْكُوتِیَ ناوَيْ اَنْدُوۤ
  يَنْنُتَلْسيَۤرْ كُوتُنْدِيیالْ سُتِنُمْ اَنْرِ
  يَنْسيَیِنُمْ بُوۤتاتيَۤ يَنْدایْ يَنْدایْ.
 • 3. وَنعْسَمِلارْ نيَنعْسَكَتْتيَۤ مَرُوُمْ مُكْكَنْ
  مامَنِیيَۤ اُنَيْنِنَيْیيَۤنْ وَاضا ناضَيْكْ
  كَنعْسَمَلَرْ مُكَتْتِیَرْكْكُمْ وَاتِلْ تُوۤنْرُمْ
  كَضِبْبِنُكْكُمْ كَظِكْكِنْريَۤنْ كَتَيْیَ نيَۤنَيْ
  نَنعْسَمُنَكْ كُوتُتْتُمَتِتْ تِتِنُمْ وَاضالْ
  نَسِبْبُرَوٕۤ تُنِتْتِتِنُمْ نَلِیَتْ تِيیالْ
  يَنعْسَلُرَسْ سُتِنُمْاَنْرِ اَنْدُوۤ اِنْنُمْ
  يَنْسيَیِنُمْ بُوۤتاتيَۤ يَنْدایْ يَنْدایْ.
 • 4. اَرُضْبَظُكْكُمْ كَرْبَكَميَۤ اَرَسيَۤ مُكْكَنْ
  آرَمُتيَۤ نِنَيْبْبُكَظيَۤنْ اَنْدُوۤ وَنعْسَ
  مَرُضْبَظُكْكُمْ نيَنعْسَكَتْتيَۤنْ وَاضا ناضَيْ
  وَاتَمِتْتُكْ كَظِكْكِنْريَۤنْ مَتِیِ ليَۤنَيْ
  وٕرُضْبَظُكْكُمْ كَتُنغْكاتْتِلْ وِتِنُمْ آرْرُ
  وٕضْضَتْتِلْ اَتِتْتيَۤكَ وِتِنُمْ بُولْلا
  اِرُضْبَظُكْكُمْ بِلَنعْسيَۤرَ وِتِنُمْ اَنْرِ
  يَنْسيَیِنُمْ بُوۤتاتيَۤ يَنْدایْ يَنْدایْ.
 • 5. بيَرُنغْكَرُنَيْكْ كَتَليَۤيَنْ كُرُوٕۤ مُكْكَنْ
  بيَرُمانيَۤ نِنَيْبْبُكَظيَۤنْ بيَۤیيَۤنْ اَنْدُوۤ
  كَرُنغْكَلْمَنَكْ كُرَنغْكاتْتِ وَاضا ناضَيْكْ
  كَظِكْكِنْريَۤنْ بَیَنْاَرِیاكْ كَتَيْیَ نيَۤنَيْ
  اُورُنغْكُرُضَ اُتَلْبَتَيْبْبَ اُرُنغْكُنْ ريَۤرْرِ
  اُرُتْتُكِنُمْ اُیِرْنَتُنغْكَ اُضْضَمْ يَۤنغْكَ
  اِرُنغْكَظُوِلْ يَۤرْرُكِنُمْ اَنْرِ اِنْنُمْ
  يَنْسيَیِنُمْ بُوۤتاتيَۤ يَنْدایْ يَنْدایْ.
 • 6. تُوظُكِنْرُوۤرْ اُضَتْتَمَرْنْدَ سُتَريَۤ مُكْكَنْ
  سُتَرْكْكُوظُنْديَۤ نِنْبَتَتْتَيْتْ تُتِیيَۤنْ وَاتِلْ
  وِظُكِنْريَۤنْ نَلْلُوۤرْكَضْ وٕرُبْبَبْ بيَۤسِ
  وٕرِتْتُظَلُمْ نایَنَيْیيَۤنْ وِظَلَ نيَۤنَيْ
  اُظُكِنْرَ نُكَبْبَتَيْكُونْ تُلَيْیَتْ تَضْضِ
  اُظَكْكِنُمْنيَتْ تُتَلْنَتُنغْكَ اُرُكْكِ ميَۤنْميَۤلْ
  يَظُكِنْرَ كَتَلِتَيْوِيظْتْ تِتِنُمْ اَنْرِ
  يَنْسيَیِنُمْ بُوۤتاتيَۤ يَنْدایْ يَنْدایْ.
 • 7. وِرُبْباكُمْ مَتِسْسَتَيْیایْ وِتَيْیایْ يَنْريَۤ
  ميَیْیَنْبُوۤ تُنَيْتْتُتِیيَۤنْ وِرَيْنْدُ وَنعْسَكْ
  كَرُبْبایُمْ وِلَنغْكيَنَوٕۤ وَضَرْنْديَۤ ناضَيْكْ
  كَظِكْكِنْريَۤنْ كَرُنيَنعْسَكْ كَضْوَ نيَۤنَيْبْ
  بُورُبْبایَ یانَيْیِنْ كالْ اِتِنُمْ بُولْلابْ
  بُظُتْتَلَيْیِلْ سُوۤرِبُرَمْ بُوظِیَ نِينْتَ
  اِرُبْبانِ يَۤرْرُكِنُمْ اَنْرِ اِنْنُمْ
  يَنْسيَیِنُمْ بُوۤتاتيَۤ يَنْدایْ يَنْدایْ.
 • 8. اَكْكَنُتَلْ بِرَيْسْسَتَيْیایْ نِنْتاضْ يَۤتْتيَۤنْ
  آنْبَنَيْبُوۤلْ مِكَنِينْتيَۤنْ اَرِوُونْ رِلْليَۤنْ
  مِكْكَاُوتِ بُوۤلْبَرُتْتيَۤنْ كَرُنغْكَ تابْبُوۤلْ
  وِينْكَرُمَتْ تُظَلْكِنْريَۤنْ وِظَلَ نيَۤنَيْسْ
  سيَكْكِتَيْوَيْتْ تُتَلْكُظَمْبِسْ سِتَيْیَ اَنْدُوۤ
  تِرُبْبِتِنُمْ اِرُبْبَرَيْمُتْ سيَۤرَسْ سيَۤرْتْتُ
  يَكْكَرِتَيْ اُرُتْتُكِنُمْ اَنْرِ اِنْنُمْ
  يَنْسيَیِنُمْ بُوۤتاتيَۤ يَنْدایْ يَنْدایْ.
 • 9. اَنْبُتَنْنِنْ بَتَمْبُكَظابْ باوِ ناوَيْ
  اَرَتْتُنِیيَۤنْ نِنْاَظَكَيْ اَمَرْنْدُ كاناتْ
  تُنْبُرُكَنْ اِرَنْتِنَيْیُمْ سُونْريَۤنْ نِنْنَيْتْ
  تُوظاكْكَيْیَيْ وَاضَتَنالْ تُنْتَ ماكْكيَۤنْ
  وَنْبَرَنِنْ تَنَيْوَنَنغْكاتْ تَلَيْیَيْ اَنْدُوۤ
  مَتِتْتِليَۤنْ اُوتِیيَۤبُوۤلْ وَضَرْنْديَۤنْ يَنْنَيْ
  اِنْبَرُوَلْ يَرِیِتَيْوِيظْتْ تِتِنُمْ اَنْرِ
  يَنْسيَیِنُمْ بُوۤتاتيَۤ يَنْدایْ يَنْدایْ.
 • 10. تيَۤوٕۤنِنْ اَتِنِنَيْیا وَنعْسَ نيَنعْسَيْتْ
  تِيمُوتْتِسْ سِتَيْكْكَرِیيَۤنْ سيَتُكْكُ كِلْليَۤنْ
  كُوۤوٕۤنِنْ اَتِیَرْتَمَيْكْ كُوتابْ بُویْمَيْكْ
  كُتِكُونْتيَۤنْ بُلَيْكُونْتَ كُوتِیيَۤنْ اَنْدُوۤ
  ناوٕۤرَ نِنَيْتْتُتِیيَۤنْ نَلَمُونْ رِلْليَۤنْ
  نایْكْكَتَيْكْكُمْ كَتَيْبْبَتْتيَۤنْ نَنْنُ كِنْرُوۤرْكْ
  كِيوٕۤتُمْ اَرِیيَۤنْاِنغْ كيَنْنَيْ یَنْدُوۤ
  يَنْسيَیِنُمْ بُوۤتاتيَۤ يَنْدایْ يَنْدایْ.

திருச்சாதனத் தெய்வத் திறம் // திருச்சாதனத் தெய்வத் திறம்

No audios found!