திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
(بُوتُ) تَنِتْ تِرُمالَيْ
(potu) taṉit tirumālai
اِنْبَ مالَيْ
iṉpa mālai
Fifth Thirumurai

058. اَرُنْمُوظِ مالَيْ
aruṇmoḻi mālai

  تِرُوُورْرِیُورْ
  اَرُسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. بُوتُنِنْ رَرُضْوِي رُورْرِیُضِيرْ بُووُنْ تِیَتيَنْ مُلَيْیيَنْريَۤنْ
  اِتُوٕنْ رَرِنا ميَۤرُكِنْرَ تيَنْرا ريَۤرُ كِنْرَتُتانْ
  يَتُوٕنْ رُرَيْتْتيَۤ نيَتُنَتُوُوۤ ريَظُتْتِتْ تَرِنِي یيَنْرُرَيْتْتارْ
  اَتُوِنْ رَنَنغْكيَۤ یيَنْنَتِیَوْ وَيْیَرْ مُوظِنْدَ وَرُنْمُوظِیيَۤ.
 • 2. مَرُكا وُورْرِ وَانَرْبَلِ وَانغْكَ وَكَيْیُنْ تيَۤیيَنْريَۤنْ
  اُورُكا ليَتُتْتيَۤنْ كانيَنْرا رُورُكا ليَتُتْتُكْ كاتْتُميَنْريَۤنْ
  وَرُكا وِرِبْبُونْ نَمْبَلَتْتُضْ وَنْدارْ كاتْتُ وٕۤميَنْرارْ
  اَرُكا وِیَبْبا ميَنْنَتِیَوْ وَيْیَرْ مُوظِنْدَ وَرُنْمُوظِیيَۤ.
 • 3. وِتْتُورْ رِیِلْوَاظْ وِيريَوَنِوْ وٕۤضَيْ یَرُضَ نِنْرَتيَنْريَۤنْ
  سُتْتُنعْ سُتَنيَۤ یيَنْرارْنانْ سُتْتِ یَرِیَسْ سُولْلُميَنْريَۤنْ
  بَتْتُنْ مَرُنغْكيَۤ نِيكُظَنْدَيْبْ بَرُوَ مَتَنِنْ مُتِتْتَتيَنْرارْ
  اَتْتُنْ تَرِیا ريَنْنَتِیَوْ وَيْیَرْ مُوظِنْدَ وَرُنْمُوظِیيَۤ.
 • 4. وٕۤلَيْ نعالَمْ بُكَظُورْرِ وِضَنغْكُنْ تيَۤوَرْ نِيرَنِیُمْ
  مالَيْ یاتيَنْ ريَۤنَیَنْمالْ مالَيْ یَكَرْرُ مالَيْیيَنْرارْ
  سُوۤلَيْ مَلَرَنْ ريَۤیيَنْريَۤنْ سُوۤلَيْ یيَۤنانْ تُوتُتْتَتيَنْرارْ
  آلُ مِتَيْیا یيَنْنَتِیَوْ وَيْیَرْ مُوظِنْدَ وَرُنْمُوظِیيَۤ.
 • 5. اُیِرُ ضُرَيْوِيرْ تِرُوُورْرِ یُضْضِيرْ نِيريَنْ ميَۤرْبِتِتْتَ
  وَیِرَ مَتَنَيْ وِتُميَنْريَۤنْ مارْرا ضَلَنِي ماتيَۤیانعْ
  سيَیِرَ تَكَرْرُنْ مُلَيْبْبَتِوَاظْ تيَۤوَ نَلَوٕۤ تيَضِیيَنْرارْ
  اَیِرَ مُوظِیا یيَنْنَتِیَوْ وَيْیَرْ مُوظِنْدَ وَرُنْمُوظِیيَۤ.
 • 6. تَنْكا وَضَنعْسُوظْ تِرُوُورْرِتْ تَلَتْتِ لَمَرْنْدَ سامِنُنغْكَيْ
  یيَنْكارْ مُكَمابْ بُونْنيَنْريَۤ نِتَيْیِتْ تَرِتَ لَرِتيَنْرارْ
  مَنْكا تَلِكْكُ ماتيَنْريَۤنْ مَتِكْكُنغْ كَنَيْوِلْ لَنْريَنْرارْ
  اَنْكارْكْ كُظَلا یيَنْنَتِیَوْ وَيْیَرْ مُوظِنْدَ وَرُنْمُوظِیيَۤ.
 • 7. اَلَنغْكُمْ بُنَرْسيَیْ یُورْرِیُضِي رَیَنْما لاتِ یاوَرْكَتْكُمْ
  اِلَنغْكُ مَيْكانِيريَنْريَۤ نِتَنْمُنْ نيَۤظْنِي كُونْتَتيَنْرارْ
  تُلَنغْكُ مَتُتا نيَنْنيَنْريَۤنْ سُتْتيَنْ رُرَيْتْتا راكيَتْتيَۤنْ
  اَلَنغْكَرْ كُظَلا یيَنْنَتِیَوْ وَيْیَرْ مُوظِنْدَ وَرُنْمُوظِیيَۤ.
 • 8. وِنْتُ وَنَنغْكُ مُورْرِیُضِيرْ ميَنْبُو وِرُنْدُمْ وَنْبُووِلْ
  وَنْتُ وِظُنْدَ تيَنْريَۤنيَمْ مَلَرْكْكَيْ وَنْتُمْ وِظُنْدَتيَنْرارْ
  تُونْتَرْكْ كَرُضْوِيرْ نِيريَنْريَۤنْ رُوۤكایْ ناميَۤ تُونْتَريَنْرارْ
  اَنْتَرْكْ كَرِیا ريَنْنَتِیَوْ وَيْیَرْ مُوظِنْدَ وَرُنْمُوظِیيَۤ.
 • 9. مَتْتارْ مَلَرْكْكا وُورْرِیُضِيرْ مَتِكْكُنغْ كَلَيْميَۤلْ وِظُميَنْريَۤنْ
  يَتْتا ميَظُتْتَيْ یيَتُكْكُميَنْرا ريَتْتا ميَظُتْتِنغْ كيَتُوٕنْريَۤنْ
  اُتْتا وَكَرْرُ مَنْدَنَرْكَ ضُرَيْیُورْ ماتيَۤ یُنَريَنْرارْ
  اَتْتارْ بُرَنغْكَ ضيَنْنَتِیَوْ وَيْیَرْ مُوظِنْدَ وَرُنْمُوظِیيَۤ.
 • 10. اُورْرِ نَكَرِيرْ مَنَوَاسِ یُتَيْیارْكْ كَرُضْوِيرْ نِيريَنْريَۤنْ
  بَرْرِ یِرُتِ تُوتَنغْكِیَتُ بَیِلُ مَوَرْكْكيَۤ یَرُضْوَتيَنْرارْ
  مَرْرِ تُنَرْكِ ليَۤنيَنْريَۤنْ وَرُنْديَۤ لُنَرُمْ وَكَيْنانْكُمْ
  اَرْرِ تيَنْرا ريَنْنَتِیَوْ وَيْیَرْ مُوظِنْدَ وَرُنْمُوظِیيَۤ.
 • 11. وَانْرُوۤیْ بُوظِرْسُو ظُورْرِیُضِيرْ وَرُنْدا تَنَيْوٕۤ نُوۤوٕنْريَۤنْ
  اُونْرُوۤ یُتَرْكيَنْ رارْتيَرِیَ وُرَيْبْبِي ريَنْريَۤ نُوۤوِتُتانْ
  سانْرُوۤ رُنغْكَنْ مَرَبُوۤرْنْدُ تَرِتْتَ بيَیَرْكْكُتْ تَكاتيَنْرارْ
  آنْرُوۤیْ وِتَنغْكَ ريَنْنَتِیَوْ وَيْیَرْ مُوظِنْدَ وَرُنْمُوظِیيَۤ.
 • 12. تِيتُ تَوِرْكْكُ مُورْرِیُضِيرْ سيَلْلَ لَرُبْبَ تيَنْريَنْريَۤنْ
  اِيتُ نَمَكْكُنْ تيَرِیُميَنْرا رِرَيْیا مُوۤوِنغْ كِتُوٕنْريَۤنْ
  اُوۤتُ مَتِیَرْ مَنَكْكَنغْكُ لُوۤتْتُ مِیاميَۤ یُنَريَنْرارْ
  آتُ تيَرِیيَۤ نيَنْنَتِیَوْ وَيْیَرْ مُوظِنْدَ وَرُنْمُوظِیيَۤ.
 • 13. اُونْكَيْ مَظُوُوۤ تَنَلُتَيْیِي رُورْرِ نَكَرْوَا ظُتْتَمَرْنِيرْ
  وَنْكَيْ یُورُمَيْ ناتَريَنْريَۤنْ وَنْكَيْبْ بَنْمَيْ ناتَريَنْرارْ
  يَنْكَ نَتَنغْكا وَتِسَیَنغْكا نيَنْريَۤنْ بُورُضَنْ رِتَرْكيَنْرارْ
  اَنْكُو ضَنَنغْكيَۤ یيَنْنَتِیَوْ وَيْیَرْ مُوظِنْدَ وَرُنْمُوظِیيَۤ.
 • 14. اُورُوَ ريَنَوَا ظُورْرِیُضِي رُمَكْكَمْ مَنَيْیُنْ تيَۤیيَنْريَۤنْ
  اِرُوَ رُورُبيَۤ رُتَيْیَوَرْكانْ يَنْرا ريَنْنيَنْ ريَۤنيَنْبيَۤرْ
  مَرُوُ مِيرَرْ رَیَلَكَرَمْ وَیَنغْكُ مِكَرَ مانَتيَنْرارْ
  اَرُوُ مِتَيْیا یيَنْنَتِیَوْ وَيْیَرْ مُوظِنْدَ وَرُنْمُوظِیيَۤ.
 • 15. بيَۤرا رُورْرِ یِيرُمْمَيْبْ بيَرْرا ريَوَريَنْ ريَۤنَوَرْتَمْ
  يَۤرارْ بيَیَرِنْ مُنْبِنِرَنْ تِرَنْتَ كَتْتا ريَنْراريَنْ
  نيَۤرا وُرَيْبْبِي ريَنْريَۤنِي نيَنعْسَ نيَكِظْنْدا لاميَنْرارْ
  آرارْ سَتَيْیَ ريَنْنَتِیَوْ وَيْیَرْ مُوظِنْدَ وَرُنْمُوظِیيَۤ.
 • 16. تَضِنانْ مَرَيْیِي رُورْرِنَكَرْ تَظَيْتْتُ وَاظْوِيرْ تَنِنعانَ
  وُوضِنا وَرَيْسَيْ یَيْنْديَظُتْتا لُوَرِ كَتَتْتِ نِيريَنْريَۤنْ
  كَضِنا وَلَنَيْ یِيريَظُتْتارْ كَتَلِلْ وِيظْتْتِ نيَۤميَنْرارْ
  اَضِنانْ كُظَلا یيَنْنَتِیَوْ وَيْیَرْ مُوظِنْدَ وَرُنْمُوظِیيَۤ.
 • 17. اُوۤمُونْ ريَظِلِي رُورْرِیُضِي رُرْرُوۤرْكْ كَضِبْبِي رُوۤوٕنْريَۤنْ
  تامُونْ ريَنْبارْكْ كَیَنْمُونْرُنْ تَرُوٕۤ ميَنْرا رَمْمَمِكَتْ
  تيَۤمُونْ رِنَنُمْ مُوظِیيَنْريَۤنْ سيَوْوَا یُرُمُنْ مُرُوَليَنْرارْ
  آمُونْ رَرُبْبا ريَنْنَتِیَوْ وَيْیَرْ مُوظِنْدَ وَرُنْمُوظِیيَۤ.
 • 18. مَنْنِ وَضَرُ مُورْرِیُضِيرْ مَتَوَا رِرَكْكُمْ وَكَيْیَتُتانْ
  مُنْنِ لُورُتا وَاميَنْريَۤنْ مُتْتا وٕنَليَۤ مُرَيْیيَنْرارْ
  يَنْنِ لِتُتا نَيْیَميَنْريَۤ نيَوَرْكْكُنْ تيَرِیُ ميَنْرُرَيْتْتارْ
  اَنْنِ لُوۤتِ یيَنْنَتِیَوْ وَيْیَرْ مُوظِنْدَ وَرُنْمُوظِیيَۤ .
 • 19. وَضَنعْسيَۤ رُورْرِ یِيرُمَتُ مالَيْ كُوتُبْبِي رُوۤوٕنْريَۤنْ
  كُضَنعْسيَۤرْ مُوظِیا یُنَكْكَتُمُنْ كُوتُتْتيَۤ ميَنْرا رِلَيْیيَنْريَۤنْ
  اُضَنعْسيَۤرْنْ تَتُكا نِلَيْیَنْرُوۤ رُرُوُ مَنْرَنغْ كَرُوٕنْرارْ
  اَضَنعْسيَۤرْ وَتِوَا یيَنْنَتِیَوْ وَيْیَرْ مُوظِنْدَ وَرُنْمُوظِیيَۤ.
 • 20. وِيرْرا رُورْرِ یُورَمَرْنْدِيرْ وِضَنغْكُ مَتَنَنْ ميَنْمَلَريَۤ
  مارْرا ريَنْريَۤ نِلَيْكانيَمْ مالَيْ مُتِميَۤرْ كانيَنْرارْ
  سارْراسْ سَلَميَۤ یِيتيَنْريَۤنْ سَتَيْیِنْ مُتِميَۤ لَنْريَنْرارْ
  آرْرا وِتَيْیا یيَنْنَتِیَوْ وَيْیَرْ مُوظِنْدَ وَرُنْمُوظِیيَۤ.
 • 21. بُیَبْبا لُورْرِ یِيرَسْسَمْ بُوۤمُوۤ وٕنْريَۤ ناميَنْرارْ
  وَیَبْبا وَلَرُكْ كِرَيْیانِيرْ وَنعْسِبْ باوِنغْ كُرَيْبْبَتيَنْريَۤنْ
  وِیَبْبا نَكَيْیَبْ باوٕنُمْبا وٕنْبا كَلِبْبا وُتَنيَنْرارْ
  اَیَبْبا لِتَيْیا یيَنْنَتِیَوْ وَيْیَرْ مُوظِنْدَ وَرُنْمُوظِیيَۤ.
 • 22. تَنْنَمْ بُوظِرْسُو ظُورْرِیُضِيرْ سَنغْكَنغْ كَيْیِرْسيَۤرْتْ تِتُميَنْريَۤنْ
  تِنْنَمْ بَلَميَۤلْ وَرُنغْكَيْیِرْ سيَۤرْتْتُوۤ مُنْنَرْ تيَرِیيَنْرارْ
  وَنْنَمْ بَلَوِمْ مُوظِكْكيَنْريَۤنْ وَایْنْدُونْ ريَنَكْكُكْ كاتْتيَنْرارْ
  اَنْنَنعْ سُكَميَۤ یيَنْنَتِیَوْ وَيْیَرْ مُوظِنْدَ وَرُنْمُوظِیيَۤ.
 • 23. اُكَنعْسيَۤ رُورْرِ یُورُتَيْیِي رُورُما تَوَرُوۤ نِيريَنْريَۤنْ
  مُكَنعْسيَۤرْ وَتِوٕۤ لِرَنْتُتَيْیایْ مُمْما تَوَرْنا ميَنْرُرَيْتْتارْ
  سُكَنعْسيَۤرْنْ تَنَوُمْ مُوظِكْكيَنْريَۤنْ رُوۤكا یُنَتُ مُوظِكْكيَنْرارْ
  اَكَنعْسيَۤرْ وِظِیا یيَنْنَتِیَوْ وَيْیَرْ مُوظِنْدَ وَرُنْمُوظِیيَۤ.
 • 24. اُورا مُورْرِ یِيراسَيْ یُتَيْیيَۤ نيَنْريَۤ نيَمَكْكَلَتُ
  نيَۤرا وَظَكْكُتْ تُوتُكْكِنْرایْ نِنَكْكيَۤ تيَنْرارْ نِيريَنَكْكُسْ
  سيَۤرا وَنَمِي تيَنْريَۤنْمُنْ سيَۤرْتْتِي تيَظُتِتْ تَنْدَوَرْتامْ
  آرا ريَنْرا ريَنْنَتِیَوْ وَيْیَرْ مُوظِنْدَ وَرُنْمُوظِیيَۤ.
 • 25. وَرُتْتَنْ تَوَرِي رُورْرِیُضِيرْ مَنَتْتَ كاتَ مُنْتيَنْريَۤنْ
  نِرُتْتَنْ تَرُنَمْ مَتِیارَيْ نِنَيْكْكِنْ رُوۤرَيْكْ كَنْتَتُتَنْ
  رِرُتْتَنْ تَرُمُنْ نيَظُتْتِلَكْكَنعْ سيَۤرُنْ تُورَ مُوۤتُميَنْرارْ
  اَرُتْتَنْ تيَرِیيَۤ نيَنْنَتِیَوْ وَيْیَرْ مُوظِنْدَ وَرُنْمُوظِیيَۤ.
 • 26. مَيْیَ لَكَرْرِي رُورْرِیُضِيرْ وَاوٕنْ رُرَيْبْبِي رُوۤوٕنْريَۤنْ
  تُیْیَ وَتَنْميَۤرْ رَلَيْوَيْتْتُسْ سُونْنارْ سُولْوٕۤ مِرَنْتيَنْرارْ
  اُیْیَ وُرَيْتْتِي ريَنَكْكيَنْريَۤ نُلَكِ ليَوَرْكْكُ ماميَنْرارْ
  اَيْیَ وِتَيْیا یيَنْنَتِیَوْ وَيْیَرْ مُوظِنْدَ وَرُنْمُوظِیيَۤ.
 • 27. تاوٕنْ رَرُضُ مُورْرِیُضِيرْ تَمِیيَۤنْ مُوۤكَ تاكَمَرَ
  وَاوٕنْ رُرَيْبْبِي ريَنْريَۤنْبِنْ وَرُمَوْ وٕظُتْتِنغْ كِلَيْیيَنْرارْ
  اُوۤوٕنْ رُیَرْتِيرْتْ تَرُضُوَتِي تُوۤوٕنْ ريَۤنْبُویْ یُرَيْكْكِنْرایْ
  آوٕنْ رُرَيْتْتا ريَنْنَتِیَوْ وَيْیَرْ مُوظِنْدَ وَرُنْمُوظِیيَۤ.
 • 28. وَیَلا رُورْرِ ميَۤوُبِتِ وَاتَرْ نُمْبيَۤ رِیاتيَنْريَۤنْ
  اِیَلا یِتْتَ نامَمَتَرْ كِضَيْیَ نامَ ميَۤیيَنْرارْ
  سيَیَلارْ كالَ مَرِنْديَنْنَيْسْ سيَۤرْوِي ريَنْريَۤنْ سِرِتْتُنَكْكِنغْ
  كَیَلا ريَنْرا ريَنْنَتِیَوْ وَيْیَرْ مُوظِنْدَ وَرُنْمُوظِیيَۤ.
 • 29. يَنْميَۤ لَرُضْكُورْنْ تُورْرِیُضِي ريَنْنَيْ یَنَيْیَ نِنَيْوِيريَۤرْ
  بُونْميَۤلْ وٕضْضِ یاميَنْريَۤنْ بُونْميَۤرْ بَسْسَيْ یَرِیيَنْرارْ
  مِنْميَۤرْ سَتَيْیِي رِيتيَلْلامْ وِضَيْیاتْ تيَنْريَۤ نَنْريَنْرارْ
  اَنْميَۤرْ كُظَلا یيَنْنَتِیَوْ وَيْیَرْ مُوظِنْدَ وَرُنْمُوظِیيَۤ.
 • 30. نالا رَنَنعْسُو ظُورْرِیُضِيرْ ناكَمْ وَانغْكِ یيَنْنيَنْريَۤنْ
  كالانغْ كِرَنْتِرْ كَتْتَوٕنْرارْ كَلَيْتْتُوۤلْ وَلْلِيرْ نِيريَنْريَۤنْ
  وٕۤلارْ وِظِماتْ تُوۤلُوۤتُ وِیاضَتْ تُوۤلُ مُنْتيَنْرارْ
  آلارْ كَضَتْتَ ريَنْنَتِیَوْ وَيْیَرْ مُوظِنْدَ وَرُنْمُوظِیيَۤ.
 • 31. مُتِیا وَضَنعْسُو ظُورْرِیُضِيرْ مُتِميَۤ لِرُنْدَ تيَنْنيَنْريَۤنْ
  كَتِیا وُضْضَنغْ كَيْیِنْمُتَلَيْكْ كَتِنْدَ تيَنْرارْ كَمَلَميَنَ
  وَتِوَارْ كَرَتْتِ ليَنْنيَنْريَۤنْ وَرَيْنْدَ وَتَنِي رَرْرَتيَنْرارْ
  اَتِیارْكْ كيَضِیا ريَنْنَتِیَوْ وَيْیَرْ مُوظِنْدَ وَرُنْمُوظِیيَۤ.

அருண்மொழி மாலை // அருண்மொழி மாலை

No audios found!