திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
نارَيْیُمْ كِضِیُمْ ناتْتُرُ تُوتُ
nāraiyum kiḷiyum nāṭṭuṟu tūtu
تِرُ اُلا وِیَبْبُ
tiru ulā viyappu
Third Thirumurai

003. اِرَنغْكَنْ مالَيْ
iraṅkaṉ mālai

  تَلَيْوِ اِرَنغْكَلْ
  تِرُوُورْرِیُورْ
  اَرُسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. نَنْرُ بُرِوَارْ تِرُوُورْرِ ناتَرْ يَنَتُ نایَكَنارْ
  مَنْرُضْ اَمَرْوَارْ مالْوِتَيْميَۤلْ وَرُوَارْ اَوَرَيْ مالَيْیِتْتَ
  اَنْرُ مُتَلایْ اِنْرَضَوُمْ اَنْدُوۤ سَرْرُمْ اَنَيْنْدَرِیيَۤنْ
  كُنْرُ نِكَرْبُونْ مُلَيْیایْيَنْ كُرَيْیَيْ يَوَرْكْكُكْ كُورُوَنيَۤ.
 • 2. تَكَيْسيَۤرْ اُورْرِتْ تَلَتْتَمَرْنْدارْ تَرِیارْ بُرَنغْكَضْ تَظَلاكْكَ
  نَكَيْسيَۤرْنْ تَوَرَيْ مالَيْیِتْتَ ناضيَۤ مُتَلْاِنْ ناضْاَضَوُمْ
  بَكَيْسيَۤرْ مَتَنْبُوسْ سُوتَلْاَنْرِبْ بَتَبْبُوسْ سُوتَبْ بارْتْتَرِیيَۤنْ
  كُكَيْسيَۤرْ اِرُتْبُونغْ كُظَلایْيَنْ كُرَيْیَيْ يَوَرْكْكُكْ كُورُوَنيَۤ.
 • 3. تُوۤتارْ كُظَيْیارْ اُورْرِیِنارْ تُویَرْكْ كَلَتُ سُكَمْاَرُضَ
  ناتارْ اَوَرْكْكُ مالَيْیِتْتَ ناضيَۤ مُتَلْاِنْ ناضْاَضَوُمْ
  سُوتا مَلَرْبُوۤلْ اِرُنْدَتَلْلالْ سُكَمُوۤرْ اَنُوُنْ تُیْتْتَرِیيَۤنْ
  كُوۤتا اُولْكُنغْ كُوتِیيَۤيَنْ كُرَيْیَيْ يَوَرْكْكُكْ كُورُوَنيَۤ.
 • 4. اَنْتَرْ يَوَرْكْكُمْ اَرِوُونْنارْ اَنِیارْ اُورْرِ یارْنِيلَ
  كَنْتَرْ اَوَرْكْكُ مالَيْیِتْتَ كَتَنيَۤ اَنْرِ مَرْرَوَرالْ
  بَنْتَمْ اَرِیيَۤنْ بَلَنْاَرِیيَۤنْ بَرِوُوۤ تَنَيْیَبْ بارْتْتَرِیيَۤنْ
  كُونْتَنْ مَنَكْكُنغْ كُوۤتایْيَنْ كُرَيْیَيْ يَوَرْكْكُكْ كُورُوَنيَۤ.
 • 5. باتَلْ كَمَظُمْ بَتَمْاُتَيْیارْ بَنَيْسيَۤرْ اُورْرِبْ بَتِاُتَيْیارْ
  وَاتَلْ يَنَوٕۤ مالَيْیِتْتَ مانْبيَۤ اَنْرِ مَرْرَوَرالْ
  آتَلْ اَضِسُوظْ كُظَلایْاُنْ آنَيْ اُونْرُمْ اَرِیَنَتِ
  كُوتَلْ بيَرَوٕۤ وَرُنْدُكِنْريَۤنْ كُرَيْیَيْ يَوَرْكْكُكْ كُورُوَنيَۤ.
 • 6. تُتِسيَۤرْ كَرَتْتارْ اُورْرِیِلْوَاظْ سُوۤتِ وٕنْ­رْ رَظَكَرْاَوَرْ
  كَتِسيَۤرْنْ تيَنْنَيْ مالَيْیِتْتَ كَتَنيَۤ اَنْرِ مَرْرَوَرالْ
  بِتِسيَۤرْ نَتَيْنيَۤرْ بيَنْكَضَيْبْبُوۤلْ بِنْنَيْ یاتُمْ بيَرْرَرِیيَۤنْ
  كُوتِنيَۤرْ اِتَيْیایْ يَنْنَتِيَنْ كُرَيْیَيْ يَوَرْكْكُكْ كُورُوَنيَۤ.
 • 7. اُورْرِ نَكَرْوَاظْ اُتْتَمَنارْ اُیَرْمالْ وِتَيْیارْ اُتَيْیارْتامْ
  بَرْرِ يَنْنَيْ مالَيْیِتْتَ بَرِسيَۤ اَنْرِبْ بَكَيْتيَرِنْدُ
  وٕرْرِ مَتَنَنْ وِيرَتَنغْكَ ميَۤوِ اَنَيْنْدارْ اَلْلَرَتِ
  كُرْرَمْ اَنُوُمْ سيَیْتَرِیيَۤنْ كُرَيْیَيْ يَوَرْكْكُكْ كُورُوَنيَۤ.
 • 8. وَانُمْ بُوِیُمْ بُكَظْاُورْرِ وَانَرْ مَلَرْكْكَيْ مَظُوِنُوتُ
  مانُمْ اُتَيْیارْ يَنْرَنَكْكُ مالَيْ یِتْتَ تُونْرَلْلالْ
  نانُمْ اَوَرُنغْ كُوتِیُورُ ناضُمْ كَلَنْدَ تِلْلَيْیَتِ
  كُوۤنُنْ تِیَوٕۤرْ كَنْنایْيَنْ كُرَيْیَيْ يَوَرْكْكُكْ كُورُوَنيَۤ.
 • 9. تيَرِتْتُ مَنِكَضْ اَلَيْسِرَكْكُمْ تِرُوَاظْ اُورْرِتْ تيَۤوَرْيَنَيْ
  وَرِتْتِنغْ كيَضِیيَۤنْ وَرُنْدامَلْ مالَيْ یِتْتَ ناضْاَلَتُ
  مَرِتْتُمْ اُورُناضْ وَنْديَنْنَيْ مَرُوِ اَنَيْیَ نانَرِیيَۤنْ
  كُرِتْتِنغْ كُظَنْريَۤنْ ماتيَۤيَنْ كُرَيْیَيْ يَوَرْكْكُكْ كُورُوَنيَۤ.
 • 10. مِنْنُوۤ تُوكْكُمْ وٕۤنِیِنارْ وِمَلَرْ اُورْرِ وَانَرْيَنَيْتْ
  تيَنْنُوۤ تُوكْكَ مالَيْیِتْتُسْ سيَنْرارْ بِنْبُ سيَۤرْنْدَرِیارْ
  يَنْنُوۤ تُوتْتَ بيَنْكَضيَلامْ يَۤسِ نَكَيْكْكَ اِتَرُظَنْديَۤنْ
  كُونْنُوۤ تُوتْتَ كَنْنایْيَنْ كُرَيْیَيْ يَوَرْكْكُكْ كُورُوَنيَۤ.
 • 11. اُتُتْتُمْ اَتَضارْ اُورْرِیِنارْ اُلَكَمْ بُكَظُمْ اُتْتَمَنارْ
  تُوتُتْتِنغْ كيَنَكْكُ مالَيْیِتْتَ سُكَميَۤ اَنْرِ يَنْنُتَنيَۤ
  بَتُتْتُمْ اَرِیارْ يَنَكْكُرِیَ بَرِوِرْ بُورُضْاُوۤرْ يَضْضَضَوُمْ
  كُوتُتْتُمْ اَرِیارْ ماتيَۤيَنْ كُرَيْیَيْ يَوَرْكْكُكْ كُورُوَنيَۤ.
 • 12. اُظَيْاُونْ رَنِكَيْتْ تَلَمْاُتَيْیارْ اُورْرِ اُتَيْیارْ يَنْرَنَكْكُ
  مَظَيْاُونْ رَلَرْبُو مالَيْیِتْتارْ مَرِتْتُمْ وَنْدارْ اَلْلَرَتِ
  بِظَيْاُونْ رَرِیيَۤنْ بيَنْكَضيَلامْ بيَۤسِ نَكَيْكْكَبْ بيَرْريَۤنْكانْ
  كُظَيْاُونْ رِیَكَنْ ماتيَۤيَنْ كُرَيْیَيْ يَوَرْكْكُكْ كُورُوَنيَۤ.
 • 13. يَۤتارْ بُوظِلْسُوظْ اُورْرِیِنارْ يَنْكَنْ اَنَيْیارْ يَنْتَلَيْوَرْ
  بِيتارْ مالَيْ اِتْتَتَنْرِبْ بِنْنُوۤرْ سُكَمُمْ بيَرْرَرِیيَۤنْ
  وَاتاكْ كاتَرْ بيَنْكَضيَلامْ وَلَتُ بيَۤسَ نِنْرَنَتِ
  كُوۤتارْ كُونغْكَيْ ماتيَۤيَنْ كُرَيْیَيْ يَوَرْكْكُكْ كُورُوَنيَۤ.
 • 14. كَنعْسَنْ اَرِیارْ اُورْرِیِنارْ كَنْمُونْ رُتَيْیارْ كَنَوِنِلُمْ
  وَنعْسَمْ اَرِیارْ يَنْرَنَكْكُ مالَيْاِتْتَ تُونْرَلْلالْ
  مَنعْسَمْ اَتَنِلْ يَنْنُوۤتُ مَرُوِ اِرُكْكَ نانْاَرِیيَۤنْ
  كُونعْسَمْ مَتِنيَۤرْ نُتَلایْيَنْ كُرَيْیَيْ يَوَرْكْكُكْ كُورُوَنيَۤ.
 • 15. آلَمْ اِرُنْدَ كَضَتْتَظَكَرْ اَنِسيَۤرْ اُورْرِ آلَیَتْتارْ
  سالَ يَنَكْكُ مالَيْیِتْتَ تَنْمَيْ اُونْريَۤ اَلْلاتُ
  كالَ نِرَمْبَ اَوَرْبُیَتْتَيْكْ كَتْتِ اَنَيْنْدَ تِلْلَيْیَتِ
  كُوۤلَ مَتِوَانْ مُكَتْتایْيَنْ كُرَيْیَيْ يَوَرْكْكُكْ كُورُوَنيَۤ.
 • 16. نيَیْتَلْ بَنَيْسُوظْ اُورْرِیِنارْ نِرُتْتَمْ بَیِلْوَارْ مالْاَیَنُمْ
  يَیْتَرْ كَرِیارْ مالَيْیِتْتارْ يَنَكْكيَنْ رُرَيْكْكُمْ بيَرُمَيْاَلْلالْ
  اُیْتَرْ كَتِیيَۤنْ مَنَيْیِنْكَنْ اُورُنا ضيَۤنُمْ اُرْرَرِیارْ
  كُویْتَرْ كَرِتانغْ كُوتِیيَۤيَنْ كُرَيْیَيْ يَوَرْكْكُكْ كُورُوَنيَۤ.
 • 17. بُوۤرْكْكُمْ اُرِیارْ مالْبِرَمَنْ بُوۤكِ مُتَلامْ بُنغْكَوَرْكَضْ
  یارْكْكُمْ اَرِیارْ يَنَكْكيَضِیَرْ آكِ يَنْنَيْ مالَيْیِتْتارْ
  اِيرْكْكُمْ بُكُتا مُلَيْمَتَتْتَيْ اِنْنُنْ تَوِرْتْتارْ اَلْلَرَتِ
  كُورْكْكُمْ نيَتُوٕۤرْ كَنْنایْيَنْ كُرَيْیَيْ يَوَرْكْكُكْ كُورُوَنيَۤ.
 • 18. اِرَيْیارْ اُورْرِ یُورِنِتَيْ اِرُنْدارْ اِنِیارْ يَنْكَنَوَرْ
  مَرَيْیارْ يَنَكْكُ مالَيْیِتْتارْ مَرُوَارْ يَنْنَيْ وَنعْسَنَيْیُوۤ
  بُورَيْیارْ اِرَكْكَمْ مِكَوُتَيْیارْ بُویْاُونْ رُرَيْیارْ بُویْیَلَتِ
  كُرَيْیا مَتِوَانْ مُكَتْتایْيَنْ كُرَيْیَيْ يَوَرْكْكُكْ كُورُوَنيَۤ.
 • 19. اُتُبْبارْ كَرِتْتُوۤلْ اُورْرِيَنُمْ اُورارْ يَنْنَيْ اُتَيْیَوَنارْ
  مَتُبْبارْ اِنْبَ مالَيْیِتْتارْ مَرُوَارْ يَنَتُ بِظَيْاُرَيْتْتُكْ
  كيَتُبْبارْ اِلْلَيْ يَنْسُولِنُمْ كيَۤضارْ يَنَتُ كيَۤضْوَرْاَوَرْ
  كُوتُبْبارْ يَنْرُوۤ ماتيَۤيَنْ كُرَيْیَيْ يَوَرْكْكُكْ كُورُوَنيَۤ.
 • 20. يَرُتِلْ وَرُوَارْ اُورْرِیُضارْ يَنْنا یَكَنارْ يَنَكْكِنِیارْ
  وَرُتِ يَنَوٕۤ مالَيْیِتْتارْ وَنْدالْ اُونْرُمْ وَایْتِرَوَارْ
  كَرُتِ اَوَرْتَنغْ كَتْتَضَيْیَيْكْ كَتَنْدُ نَتَنْديَۤنْ اَلْلَوَتِ
  كُرُكُنْ كَرَتْتایْ يَنْنَتِيَنْ كُرَيْیَيْ يَوَرْكْكُكْ كُورُوَنيَۤ.
 • 21. ماوٕنْ رُرِتْتارْ مالَيْیِتْتَ مَناضَرْ يَنْريَۤ وَنْدَتَيْنْدالْ
  وَاوٕنْ رُرَيْیارْ بُوۤيَنْنارْ مَوْنَنعْ ساتِتْ تِرُنْدَنَرْكانْ
  آوٕنْ رَلَرِكْ كَنْ­رْوِتْ تَظُتالْ تُیَرَمْ آرُمَتِ
  كُوۤوٕنْ رِرُوٕۤلْ كُونْتایْيَنْ كُرَيْیَيْ يَوَرْكْكُكْ كُورُوَنيَۤ.
 • 22. ناتْتُمْ بُكَظارْ تِرُاُورْرِ نَكَرْوَاظْ سِوَنارْ نَنْمَيْیيَلامْ
  كاتْتُمْ بَتِكْكُ مالَيْیِتْتَ كَنَوَرْ يَنَاُوۤرْ كاسَضَوِلْ
  كيَۤتْتُمْ اَرِیيَۤنْ تَنْدَرِیارْ كيَۤتْتالْ يَنْنَ وِضَيْیُمَتِ
  كُوۤتْتُ مَنِبْبُونْ مُلَيْیایْيَنْ كُرَيْیَيْ يَوَرْكْكُكْ كُورُوَنيَۤ.
 • 23. وٕرْبَيْ وَضَيْتْتارْ تِرُاُورْرِ ميَۤوِ اَمَرْنْدارْ اَوَرْيَنَتُ
  كَرْبَيْ اَظِتْتارْ مالَيْیِتْتُكْ كَنَوَرْ آنارْ يَنْبَتَلْلالْ
  سِرْبَ مَنِميَۤ تَيْیِلْيَنْنَيْسْ سيَۤرْنْدارْ يَنْبَ تِلْلَيْیَتِ
  كُورْبَيْ اَرَوِنْ اِتَيْیایْيَنْ كُرَيْیَيْ يَوَرْكْكُكْ كُورُوَنيَۤ.
 • 24. يَنْنَ كُوتُتْتُمْ كِتَيْبْبَرِیارْ يَظِلارْ اُورْرِ ناتَرْيَنَيْسْ
  سِنْنَ وَیَتِلْ مالَيْیِتْتُسْ سيَنْرارْ سيَنْرَ تِرَنْاَلْلالْ
  اِنْنُمْ مَرُوَ وَنْدِلَرْكانْ یاتُوۤ اَوَرْتَمْ يَنْنَمَتُ
  كُونْنُنْ وَتِوٕۤرْ كَنْنایْيَنْ كُرَيْیَيْ يَوَرْكْكُكْ كُورُوَنيَۤ.
 • 25. كَرُمْبِنْ اِنِیارْ كَنْنُتَلارْ كَتِسيَۤرْ اُورْرِكْ كاوَلَنارْ
  اِرُمْبِنْ مَنَتْتيَۤنْ تَنَيْمالَيْ اِتْتارْ اِتْتَ اَنْرَلَتُ
  تِرُمْبِ اُورُكالْ وَنْديَنْنَيْسْ سيَۤرْنْدُ مَكِظْنْدَ تِلْلَيْیَتِ
  كُرُمْبَيْ اَنَيْیَ مُلَيْیایْيَنْ كُرَيْیَيْ يَوَرْكْكُكْ كُورُوَنيَۤ.
 • 26. تِيتُ تَوِرْبْبارْ تِرُوُورْرِتْ تِیاكَرْ اَظِیاتْ تِرَتْتارْاَوَرْ
  ماتُ مَكِظْتِ يَنَيَنْنَيْ مالَيْ یِتْتارْ مالَيْیِتْتَ
  بُوۤتُ كَنْتَ تِرُمُكَتْتَيْبْ بُوۤرْرِ مَرِتْتُمْ كَنْتَرِیيَۤنْ
  كُوۤتُ كَنْتيَۤنْ ماتيَۤيَنْ كُرَيْیَيْ يَوَرْكْكُكْ كُورُوَنيَۤ.
 • 27. وٕنْرِكْ كُوتِميَۤلْ وِتَيْاُیَرْتْتارْ ميَۤلارْ اُورْرِ یُورَرْيَنْبالْ
  سيَنْرِكْ كُضِرْبُو مالَيْیِتْتارْ سيَۤرْنْدارْ اَلْلَرْ یانْاَوَرَيْ
  اَنْرِبْ بِرَرَيْ ناتِنَنُوۤ اَمْما اُونْرُمْ اَرِیَنَتِ
  كُنْرِرْ رُیَرْكُونْ تَظُمْيَنَتُ كُرَيْیَيْ يَوَرْكْكُكْ كُورُوَنيَۤ.
 • 28. تُوۤضا مَنِنيَۤرْ وَتِوَظَكَرْ سُوۤلَيْ سُوظْنْدَ اُورْرِیِنارْ
  ماضا نِلَيْیَرْ يَنْرَنَكْكُ مالَيْ اِتْتارْ مَرُوِلَرْكانْ
  كيَۤضایْ ماتيَۤ يَنْنِتَيْیيَۤ كيَتُتِ اِرُنْدَ تيَنِنُمْاَتَيْكْ
  كُوۤضارْ اُرَيْبْبارْ يَنْنَتِيَنْ كُرَيْیَيْ يَوَرْكْكُكْ كُورُوَنيَۤ.
 • 29. وَاتا تِرُنْديَۤنْ مَظَيْبُوظِیُمْ مَلَرْكْكا وَنَنعْسُوظْ اُورْرِیِنارْ
  يَۤتارْ اَنِبُو مالَيْيَنَكْ كِتْتارْ اَوَرْكْكُ مالَيْیِتْتيَۤنْ
  تيَۤتا تِرُنْديَۤنْ اَلْلَتِیانْ تيَۤتِ اَرُكِرْ سيَۤرْنْدُمْيَنَيْكْ
  كُوتا تِرُنْدارْ يَنْنَتِيَنْ كُرَيْیَيْ يَوَرْكْكُكْ كُورُوَنيَۤ.
 • 30. نَلَتْتِرْ سِرَنْدَ اُورْرِنَكَرْ نَنْنُمْ يَنَتُ نایَكَنارْ
  وَلَتْتِرْ سِرَنْدارْ مالَيْیِتْتُ مَرِتْتُمْ مَرُوَارْ وَاراريَۤلْ
  نِلَتْتِرْ سِرَنْدَ اُرَوِنَرْكَضْ نِنْدِتْ تَيْیُوۤ يَنَيْتْتَمَتُ
  كُلَتْتِرْ سيَۤرارْ يَنْنَتِيَنْ كُرَيْیَيْ يَوَرْكْكُكْ كُورُوَنيَۤ.
 • 31. اِيرْنْديَۤنْ اَضِسُوظْ اُورْرِاُضارْ يَنْكَنْ مَنِیارْ يَنْكَنَوَرْ
  وَارْنْديَۤنْ سَتَيْیارْ مالَيْیِتْتُمْ وَاظا تَلَيْنْدُ مَنَميَلِنْدُ
  سُوۤرْنْديَۤنْ بَتَيْتْتُتْ تُیَرْكْكَتَلَيْسْ سُوظْنْديَۤنْ اِنْنُمْ تُتِكْكِنْريَۤنْ
  كُورْنْديَۤنْ كُظَلایْ يَنْنَتِيَنْ كُرَيْیَيْ يَوَرْكْكُكْ كُورُوَنيَۤ.

இரங்கன் மாலை // இரங்கன் மாலை

No audios found!