திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
اِرَنغْكَنْ مالَيْ
iraṅkaṉ mālai
سَلْلابَ وِیَنْمُوظِ
sallāpa viyaṉmoḻi
Third Thirumurai

004. تِرُ اُلا وِیَبْبُ
tiru ulā viyappu

  تِرُوُورْرِیُورْ
  اَرُسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. وٕضْضَسْ سَتَيْیارْ وِتَيْیارْسيَوْ وٕۤلارْ نُولارْ ميَۤلارْتَمْ
  اُضْضَتْ تُرَيْوَارْ نِرَيْوَارْنَلْ اُورْرِتْ تِیاكَبْ بيَرُمانَرْ
  وَضْضَرْ كُنَتْتارْ تِرُبْبَوَنِ وَنْدارْ يَنْرارْ اَمْمُوظِیَيْ
  وِضْضَرْ كُضْضيَۤ مَنَمْيَنْنَيْ وِتْتَنغْ كَوَرْمُنْ سيَنْرَتُوٕۤ.
 • 2. اَنْدارْ اَنِیُمْ سيَنعْسَتَيْیارْ اَتَيْیارْ بُرَمُونْ رَوَيْاَنَلِنْ
  اُنْدا نِنْرَ وٕنْنَكَيْیارْ اُورْرِتْ تِیاكَرْ بَوَنِاِنغْكُ
  وَنْدارْ يَنْرارْ اَنْدُوۤنانْ مَكِظْنْدُ كانَ وَرُمُنْنَمْ
  مَنْدا كِنِبُوۤلْ مَنَمْيَنْنَيْ وَنعْسِتْ تَوَرْمُنْ سيَنْرَتُوٕۤ.
 • 3. بُونْنيَۤرْ سَتَيْیارْ كِيضْاُتَيْیارْ بُووَيْ تَنَيْاُوۤرْ بُتَيْاُتَيْیارْ
  تيَنْنيَۤرْ بُوظِلْسُوظْ اُورْرِیُورْتْ تِكَظُنْ تِیاكَرْ تِرُبْبَوَنِ
  اِنْنيَۤ وَنْدارْ يَنْرارْنانْ يَظُنْديَۤنْ نانْاَنغْ كيَظُوَتَرْكُ
  مُنْنيَۤ مَنَمْيَنْ تَنَيْوِتُتْتُ مُنْدِ اَوَرْمُنْ سيَنْرَتُوٕۤ.
 • 4. كانَ اِنِیارْ يَنْاِرَنْتُ كَنْكَضْ اَنَيْیارْ كَتَلْوِتَتْتَيْ
  اُونِنْ نُكَرْنْدارْ اُیَرْنْدارْنَلْ اُورْرِتْ تِیاكَبْ بيَرُمانارْ
  مانَ وِيتِ وَرُكِنْرارْ يَنْرارْ كانَ وَرُمُنْنانْ
  نانَ يَنَيْوِتْ تيَنْمَنَنْدانْ نَیَنْدَنغْ كَوَرْمُنْ سيَنْرَتُوٕۤ.
 • 5. سيَظُنْديَنْ كَتَرْريَضْ اَمُتَنَيْیارْ تِیاكَرْ يَنُمْاُوۤرْ تِرُبْبيَیَرارْ
  كُوظُنْدَنْ بُوظِلْسُوظْ اُورْرِیِنارْ كُوۤلَبْ بَوَنِ يَنْرارْنانْ
  يَظُنْدِنغْ كَوِظْنْدَ كَلَيْبُنَيْنْدَنغْ كيَۤكُ مُنْنَرْ يَنَيْوِتُتْتيَۤ
  اَظُنْدُ نيَنعْسَمْ وِظُنْدُكُوتْ تاتِ اَوَرْمُنْ سيَنْرَتُوٕۤ.
 • 6. سالَ مالُمْ ميَۤلُمْاِتَنْ تالُمْ اَرِیاتْ تَظَلْاُرُوَارْ
  سيَۤلُمْ بُنَلُمْ سُوظْاُورْرِتْ تِكَظُنْ تِیاكَبْ بيَرُمانارْ
  بالُنْ تيَۤنُنغْ كَلَنْدَتيَنَبْ بَوَنِ وَنْدارْ يَنْرَنَرْیانْ
  ميَۤلُنغْ كيَۤتْكُ مُنْنَمَنَمْ وِتْتَنغْ كَوَرْمُنْ سيَنْرَتُوٕۤ.
 • 7. بِنْتاظْ سَتَيْیارْ تِیاكَرْيَنَبْ بيَۤسُمْ اَرُمَيْبْ بيَرُمانارْ
  مَنْرارْ نَتَتْتارْ اُورْرِتَنِلْ وَنْدارْ بَوَنِ يَنْرارْنانْ
  نَنْراتْ تُكِلَيْتْ تِرُتْتُمُنَمْ نَلَنعْسيَۤرْ كُونْرَيْ نَضِرْبْبُووِنْ
  ميَنْتارْ وَانغْكَ مَنَمْيَنْنَيْ وِتْتَنغْ كَوَرْمُنْ سيَنْرَتُوٕۤ.
 • 8. كَنْنارْ نُتَلارْ مَنِكَنْتَرْ كَنَكَ وَرَيْیانغْ كَنَسِلَيْیارْ
  بيَنْنارْ باكَرْ تِیاكَرْيَنَبْ بيَۤسُمْ اَرُمَيْبْ بيَرُمانارْ
  تَنْنارْ بُوظِلْسُوظْ اُورْرِتَنِلْ سارْنْدارْ بَوَنِ يَنْرَنَرْنانْ
  نَنْنا مُنْنَمْ يَنْمَنَنْدانْ ناتِ اَوَرْمُنْ سيَنْرَتُوٕۤ.
 • 9. اِيمَبْ بُرَنغْكاتْ تيَرِیاتُمْ يَظِلارْ تِلْلَيْ اِنِتَمَرْوَارْ
  سيَۤمَبْ بُلَوَرْ تُوظُمْاُورْرِتْ تِكَظُنْ تِیاكَبْ بيَرُمانارْ
  وَامَبْ باوَيْ یُوتُمْبَوَنِ وَنْدارْ يَنْرارْ اَتُكانْبانْ
  كامَبْ بَرَوَيْ بُوۤلْيَنْمَنَمْ كَتُكِ اَوَرْمُنْ سيَنْرَتُوٕۤ.
 • 10. سُولَبْبَتَيْیارْ بُوتَنغْكَضْ سُرْرُمْ بَتَيْیارْ تُتِبْبَوَرْتَمْ
  سِيلَبْ بَتِیارْ تِرُاُورْرِتْ تِكَظُنْ تِیاكَبْ بيَرُمانارْ
  نِيلَكْ كَضَتْتارْ تِرُبْبَوَنِ نيَۤرْنْدارْ يَنْرارْ اَتُكانْبانْ
  سالَبْ بَسِتْتارْ بُوۤلْمَنَنْدانْ تاوِ اَوَرْمُنْ سيَنْرَتُوٕۤ.

திரு உலா வியப்பு // திரு உலா வியப்பு

No audios found!