திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
وِیَبْبُ مُوظِ
viyappu moḻi
كُرِ آرایْسْسِ
kuṟi ārāychsi
Third Thirumurai

010. بُنَرا وِرَكُ بُورُنْدُرُ وٕۤتْكَيْیِنْ اِرَنغْكَلْ
puṇarā viraku poruntuṟu vēṭkaiyiṉ iraṅkal

  تِرُوُورْرِیُورْ
  اَرُسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. اُضْضارْ بُرَتْتارْ اُورْرِيَنُمْ اُورارْ اُوبْبيَنْ رُونْرُمِلارْ
  وَضْضالْ يَنْرُ مَرَيْتُتِكْكَ وَرُوَارْ اِنْنُمْ وَنْدِلَريَۤ
  يَضْضا تِرُنْدَ بيَنْكَضيَلامْ اِكَظا نِنْرارْ اِنِیَمُوظِتْ
  تيَضْضارْ اَمُتيَۤ يَنْنَتِنانْ سيَیْوَ تُونْرُمْ تيَرِنْدِلَنيَۤ.
 • 2. ماليَۤ رُتَيْتْتانغْ كُوتِاُتَيْیارْ وَضَنعْسيَۤرْ اُورْرِ مانَكَرارْ
  باليَۤ رَنِنِيرْ رَظَكَرْاَوَرْ باوِ یيَۤنَيْبْ بَرِنْدِلَريَۤ
  كُوۤليَۤ رُنْتَ مَتَنْكَرُمْبَيْكْ كُنِتْتانْ اَمْبُنغْ كُوۤتْتَنَنْكانْ
  سيَۤليَۤ رُنْكَنْ يَنْنَتِنانْ سيَیْوَ تُونْرُمْ تيَرِنْدِلَنيَۤ.
 • 3. بُویْیَرْ اُضَتْتُبْ بُكُنْدَرِیارْ بُوۤتَ نُوتُمالْ كانْبَرِتامْ
  اَيْیَرْ تِرُوَاظْ اُورْرِنَكَرْ اَمَرْنْدارْ اِنْنُمْ اَنَيْنْدِلَريَۤ
  وَيْیَ مَتَوَارْ نَكَيْكْكِنْرارْ مارَنْ كَنَيْیالْ تِكَيْكْكِنْريَۤنْ
  سيَیْیَ مُكَتْتایْ يَنْنَتِنانْ سيَیْوَ تُونْرُمْ تيَرِنْدِلَنيَۤ.
 • 4. نَنْدِبْ بَرِیارْ تِرُاُورْرِ ناتَرْ اَیَنْمالْ ناتُكِنُمْ
  سَنْدِبْ بَرِیارْ يَنْاَرُمَيْتْ تَلَيْوَرْ اِنْنُنعْ سارْنْدِلَريَۤ
  اَنْدِبْ بُوظُتُوۤ وَنْدَتِنِ اَنْدُوۤ مَتِیَمْ اَنَلْسُورِیُمْ
  سِنْدِبْ بُتَيْیيَۤنْ يَنْنَتِنانْ سيَیْوَ تُونْرُمْ تيَرِنْدِلَنيَۤ.
 • 5. يَنْآ رُیِرْكْكُوۤرْ تُنَيْیانارْ يَنْآنْ تَوَنارْ يَنْنُتَيْیارْ
  بُونْنارْ اُورْرِ نَكَرْاَمَرْنْدارْ بُنَرْوَانْ اِنْنُمْ بُوۤنْدِلَريَۤ
  اُونْنارْ يَنَوٕۤ تایُمْيَنَيْ اُورُتْتاضْ نانُمْ اُیِرْبُورُتْتيَۤنْ
  تيَنْنارْ كُظَلایْ يَنْنَتِنانْ سيَیْوَ تُونْرُمْ تيَرِنْدِلَنيَۤ.
 • 6. مانِ اُیِرْكاتْ تَنْدَكَنَيْ مَرُتْتارْ اُورْرِ مانَكَرارْ
  كانِ اُتَيْیارْ اُلَكُتَيْیارْ كَنِوَایْ اِنْنُنغْ كَلَنْدِلَريَۤ
  بيَۤنِ وَاظابْ بيَنْيَنَوٕۤ بيَنْكَ ضيَلْلامْ بيَۤسُكِنْرارْ
  سيَۤنِنْ رِظِنْدایْ يَنْنَتِنانْ سيَیْوَ تُونْرُمْ تيَرِنْدِلَنيَۤ.
 • 7. وَنْسُورْ بُكَلارْ اُوۤرْاُیِرُمْ وَرُنْدَ نِنَيْیارْ مَنَمَكِظَ
  اِنْسُورْ بُكَلْوَارْ اُورْرِیُضارْ يَنْنا یَكَنارْ وَنْدِلَريَۤ
  بُنْسُورْ سيَوِكَضْ بُكَتْتُیَرَمْ بُورُتْتُ مُتِیيَۤنْ بُلَمْبِنِنْريَۤنْ
  تيَنْسُورْ كِضِیيَۤ يَنْنَتِنانْ سيَیْوَ تُونْرُمْ تيَرِنْدِلَنيَۤ.
 • 8. يَتْتِكْ كَنِیُمْ مانغْكَنِبُوۤلْ اِنِكْكَ اُرَيْكْكُمْ اِنْسُولِنارْ
  تَتْتِرْ بُورُنْدارْ اُورْرِیِلْوَاظْ تَلَيْوَرْ اِنْنُمْ سارْنْدِلَريَۤ
  مَتْتِرْ بُولِیُمْ مَلَرْكْكَنَيْسيَلْ وَظِیيَۤ بَظِسيَلْ وَظِاَنْرُوۤ
  تيَتْتِرْ بُولِیُمْ وِظِیایْنانْ سيَیْوَ تُونْرُمْ تيَرِنْدِلَنيَۤ.
 • 9. كالَيْ مَلَرْنْدَ كَمَلَمْبُوۤلْ كَوِنْسيَیْ مُكَتْتارْ كَنْنُتَلارْ
  سُوۤلَيْ مَلَرْنْدَ اُورْرِیِنارْ سُوۤكَنْ تِيرْكْكَ وَنْدِلَريَۤ
  مالَيْ مَلَرْنْدَ مَيْیَلْنُوۤیْ وَسَنْدَمْ اَتَنالْ وَضَرْنْدَتَيْیُوۤ
  سيَۤلَيْ وِظِیایْ يَنْنَتِنانْ سيَیْوَ تُونْرُمْ تيَرِنْدِلَنيَۤ.
 • 10. اُلَكَمْ اُتَيْیارْ يَنْنُتَيْیَ اُضْضَمْ اُتَيْیارْ اُورْرِیِنارْ
  اَلَكِلْ بُكَظارْ يَنْتَلَيْوَرْ اَنْدُوۤ اِنْنُمْ اَنَيْنْدِلَريَۤ
  كَلَكَمْ اُتَيْیارْ ماتَرْيَلامْ كَلْنيَنعْ سُتَيْیارْ تُوتَرْيَلامْ
  تِلَكَ مُكَتْتایْ يَنْنَتِنانْ سيَیْوَ تُونْرُمْ تيَرِنْدِلَنيَۤ.
 • 11. مالُمْ اَرِیانْ اَیَنْاَرِیانْ مَرَيْیُمْ اَرِیا وَانَوَرْيَكْ
  كالُمْ اَرِیارْ اُورْرِنِرْكُنغْ كَضْوَرْ اَوَرَيْكْ كَنْتِلَنيَۤ
  كُوۤلُمْ مَكَضِرْ اَلَرْاُونْرُوۤ كُوۤتا كُوۤتِ يَنْبَتَلْلالْ
  سيَۤلُنْ وِظِیایْ يَنْنَتِنانْ سيَیْوَ تُونْرُمْ تيَرِنْدِلَنيَۤ.
 • 12. اُنْدُ مَرُتْتُوۤ تَيْمْبُوتَمْ آنارْ اُورْرِ یُورْاَمَرْنْدارْ
  اِنْدُ مِرُتْتُمْ سَتَيْتْتَلَيْیارْ يَنْبالْ اِنْنُمْ يَیْتِلَريَۤ
  سَنْدُ بُورُتْتُ وَارْاَرِیيَۤنْ تَمِیَ ضاكَتْ تَضَرْكِنْريَۤنْ
  سِنْدُرْ بَوَتْتایْ يَنْنَتِنانْ سيَیْوَ تُونْرُمْ تيَرِنْدِلَنيَۤ.
 • 13. آتَلْ اَظَكَرْ اَمْبَلَتْتارْ اَيْیا رُتَيْیارْ اَنْبَرْكَضُوۤ(تُ)
  اُوتَلْ اَرِیارْ اُورْرِیِنارْ اُوَكَيْ اُوۤنغْكَ اُرْرِلَريَۤ
  وَاتَلْ يَنَوٕۤ يَنَيْتْتيَۤرْرُ وَارَيْ اَرِیيَۤنْ وَایْنْدَوَرَيْتْ
  تيَۤتَلْ اَرِیيَۤنْ يَنْنَتِنانْ سيَیْوَ تُونْرُمْ تيَرِنْدِلَنيَۤ.
 • 14. تُوظُتُ وَنَنغْكُمْ سُنْدَرَرْكْكُتْ تُوتُ نَتَنْدَ سُنْدَرَنارْ
  اَظُتُ وَنَنغْكُمْ اَوَرْكْكُمِكَ اَرُضْاُورْ رِیِنارْ اَنَيْنْدِلَريَۤ
  بُوظُتُ وَنَنغْكُمْ اِرُنْمالَيْبْ بُوظُتُ مُتُكِبْ بُكُنْدَتُكانْ
  سيَظُمَيْ وِظِیایْ يَنْنَتِنانْ سيَیْوَ تُونْرُمْ تيَرِنْدِلَنيَۤ.
 • 15. باوَمْ اَرُبْبارْ بَظِاَرُبْبارْ بَوَمُمْ اَرُبْبارْ اَوَمْاَرُبْبارْ
  كُوۤوَمْ اَرُبْبارْ اُورْرِیِلْيَنْ كُوظُنَرْ اِنْنُمْ كُوتِلَريَۤ
  تُووَ مَتَنْاَيْنغْ كَنَيْماتَرْ تُورُ تُووَتْ تُیَرْكِنْريَۤنْ
  تيَۤوَ مَتَوَایْ يَنْنَتِنانْ سيَیْوَ تُونْرُمْ تيَرِنْدِلَنيَۤ.
 • 16. اُیِرْكْكُضْ اُیِرایْ اُرَيْكِنْرُوۤرْ اُورْرِ نَكَرارْ بَرْرِلَرَيْسْ
  سيَیِرْكْكُضْ اَظُتْتارْ مَنِكَنْتَتْ تيَۤوَرْ اِنْنُمْ سيَۤرْنْدِلَريَۤ
  وٕیِرْكُ ميَلِنْدَ سيَنْدَضِرْبُوۤلْ وٕۤضَمْ بَتَنالْ ميَلِكِنْريَۤنْ
  سيَیَرْكَيْ مَتَوَایْ يَنْنَتِنانْ سيَیْوَ تُونْرُمْ تيَرِنْدِلَنيَۤ.
 • 17. اُونَمْ اَتَيْیارْ اُورْرِیِنارْ اُرَيْبْبارْ اُضْضَتْ تُرَيْكِنْرُوۤرْ
  كانَمْ اُتَيْیارْ ناتُتَيْیارْ كَنِوَایْ اِنْنُمْ كَلَنْدِلَريَۤ
  مانَمْ اُتَيْیارْ يَمْمُرَوُوۤرْ وَاظا مَيْكْكيَۤ وَرُنْدُكِنْرارْ
  تِينَمْ اَتَيْیایْ يَنْنَتِنانْ سيَیْوَ تُونْرُمْ تيَرِنْدِلَنيَۤ.
 • 18. مَلَيْیَيْ وَضَيْتْتارْ مالْوِتَيْميَۤلْ وَنْدارْ وَنْديَنْ وَضَيْیِنُوتُ
  كَلَيْیَيْ وَضَيْتْتارْ اُورْرِیِلْيَنْ كَنَوَرْ يَنْنَيْكْ كَلَنْدِلَريَۤ
  سِلَيْیَيْ وَضَيْتْتانْ مَتَنْاَمْبُ تيَرِنْدانْ وِتُكْكَسْ سِنَيْكْكِنْرانْ
  تِلَكَ نُتَلایْ يَنْنَتِنانْ سيَیْوَ تُونْرُمْ تيَرِنْدِلَنيَۤ.
 • 19. بِرَمَنْ تَلَيْیِلْ بَلِكُوضْضُمْ بِتْتَرْ اَرُمَيْبْ بيَرُمانارْ
  اُرَمَنْ نِیَسِيرْ اُورْرِنَكَرْ اُضْضارْ اِنْنُمْ اُرْرِلَريَۤ
  اَرَمَنْ نِیَوٕۤرْ بَتَيْیَنْرُوۤ اَمْما اَیَلارْ اَلَرْمُوظِتانْ
  تِرَمَنْ نُكِليَۤنْ يَنْنَتِنانْ سيَیْوَ تُونْرُمْ تيَرِنْدِلَنيَۤ.
 • 20. بَوَضَ نِرَتْتارْ تِرُاُورْرِبْ بَتِیِلْ اَمَرْنْدارْ بَرَسِوَنارْ
  تَوَضَ نِرَنِيرْ رَنِاَظَكَرْ تَمِیيَۤنْ تَنْنَيْسْ سارْنْدِلَريَۤ
  تُوَضُمْ اِتَيْتانْ اِرَمُلَيْكَضْ تُضْضا نِنْرَ تيَنْنَضَوُوۤ
  تِوَضُمْ اِظَيْیایْ يَنْنَتِنانْ سيَیْوَ تُونْرُمْ تيَرِنْدِلَنيَۤ.
 • 21. وَنْتارْ كُونْرَيْ وَضَرْسَتَيْیارْ مَتِكْكَ يَظُنْدَ وَلْوِتَتْتَيْ
  اُنْتارْ اُورْرِ یُورْاَمَرْنْدارْ اُتَيْیارْ يَنْبالْ اُرْرِلَريَۤ
  كَنْتارْ كَنْتَ بَتِبيَۤسَكْ كَلَنغْكِبْ بُلَمْبَلْ اَلْلاتُ
  سيَنْتارْ مُلَيْیایْ يَنْنَتِنانْ سيَیْوَ تُونْرُمْ تيَرِنْدِلَنيَۤ.
 • 22. اُنَوَيْ اِظَنْدُمْ تيَۤوَرْيَلامْ اُنَرا اُورُوَرْ اُورْرِیِلْيَنْ
  كَنَوَرْ اَتِیيَۤنْ كَنْاَكَلاكْ كَضْوَرْ اِنْنُمْ كَلَنْدِلَريَۤ
  كُنَوَرْ يَنِنُمْ تایْمُتَلُوۤرْ كُورا تيَلْلامْ كُورُكِنْرارْ
  تِنِكُوضْ مُلَيْیایْ يَنْنَتِنانْ سيَیْوَ تُونْرُمْ تيَرِنْدِلَنيَۤ.
 • 23. وَاكْكُكْ كَتَنغْكابْ بُكَظُتَيْیارْ وَلْلارْ اُورْرِ مانَكَرارْ
  نُوۤكْكُكْ كَتَنغْكا اَظَكُتَيْیارْ نُوۤكْكِ يَنْنَيْ اَنَيْنْدِلَريَۤ
  اُوكْكَ مِكُمْآرْ كَلِاُولِيَنْ اُیِرْميَۤلْ ماريَۤرْ رُرَبْبُولِكانْ
  تيَۤكْكَنغْ كُظَلایْ يَنْنَتِنانْ سيَیْوَ تُونْرُمْ تيَرِنْدِلَنيَۤ.
 • 24. تَرَيْیِرْ كِيرِسْ سَلَنْدَرَنَيْسْ سایْتْتارْ اَنْدَسْ سَكْكَرَمالْ
  وَرَيْیَرْ كَضِتْتارْ تِرُاُورْرِ وَانَرْ اِنْنُمْ وَنْدِلَريَۤ
  كَرَيْیِرْ بُنَرْنْدَ نارَيْكَضَيْكْ كَنْتيَۤنْ كَنْتَ وُتَنْكاتَلْ
  تِرَيْیِرْ بُنَرْنْديَۤنْ يَنْنَتِنانْ سيَیْوَ تُونْرُمْ تيَرِنْدِلَنيَۤ.
 • 25. بيَرْرَمْ اِوَرُمْ بيَرُمانارْ بِرَمَنْ اَرِیابْ بيَۤرْاُوضِیایْ
  اُرْرَ سِوَنارْ تِرُاُورْرِ یُورْوَاظْ وُتَيْیارْ اُرْرِلَريَۤ
  يَرْريَنْ رُرَيْبْبيَۤنْ سيَوِلِ اَوَضْ يَۤرامَتْتُمْ يَۤرُكِنْراضْ
  سيَرْرَمْ اُوظِیاضْ يَنْنَتِنانْ سيَیْوَ تُونْرُمْ تيَرِنْدِلَنيَۤ.
 • 26. بُوۤكَ مُتَيْیارْ بيَرُمْبَرْرَبْ بُلِیُورْ اُتَيْیارْ بُوۤتَسِوَ
  یُوۤكَ مُتَيْیارْ وَضَرْاُورْرِ یُورْوَاظْ وُتَيْیارْ اُرْرِلَريَۤ
  سُوۤكَمْ اُتَيْیيَۤنْ سِرِتيَۤنُمْ تُیِلُوۤ اَنَيْیا كُیِلْاُوظِیا
  تيَۤكَمْ اَیَرْنْديَۤنْ يَنْنَتِنانْ سيَیْوَ تُونْرُمْ تيَرِنْدِلَنيَۤ.
 • 27. تامَبْ بُیَنارْ سَنغْكَرَنارْ تایِلْ اِنِیارْ تَرْبَرَنارْ
  اُوۤمَبْ بُكَيْوَانْ اُرُمْاُورْرِ یُورْوَاظْ وُتَيْیارْ اُرْرِلَريَۤ
  كامَبْ بَیَلُوۤ كَنَيْيَتُتْتانْ كَنْتَ مَكَضِيرْ بَظِتُوتُتْتارْ
  سيَۤمَكْ كُیِليَۤ يَنْنَتِنانْ سيَیْوَ تُونْرُمْ تيَرِنْدِلَنيَۤ.
 • 28. آرُورْ اُتَيْیارْ اَمْبَلَتْتارْ آلَنغْ كاتْتارْ اَرَسِلِیارْ
  اُورُورْ بُكَظُمْ تِرُاُورْرِ یُورارْ اِنْنُمْ اُرْرِلَريَۤ
  وَارُورْ مُلَيْكَضْ اِتَيْوَرُتْتَ مَنَنُونْ تَیَرْوَ تَنْرِاِنِسْ
  سِيرُورْ اَنَنغْكيَۤ يَنْنَتِنانْ سيَیْوَ تُونْرُمْ تيَرِنْدِلَنيَۤ.
 • 29. كالَنغْ كَتَنْدارْ مالْاَیَنْتَنْ كَرُتْتُنغْ كَتَنْدارْ كَتِكَتَنْدارْ
  نعالَنغْ كَتَنْدَ تِرُاُورْرِ ناتَرْ اِنْنُمْ نَنْنِلَريَۤ
  سالَنغْ كَتَنْدَ مَنَنْدُنَيْیایْتْ تَنِیيَۤ نِنْرُ وَرُنْدَلْاَلْلالْ
  سِيلَنغْ كَتَنْديَۤنْ يَنْنَتِنانْ سيَیْوَ تُونْرُمْ تيَرِنْدِلَنيَۤ.
 • 30. سَنغْكَكْ كُظَيْیارْ سَتَيْمُتِیارْ سَتُرَرْ مَرَيْیِنْ تَلَيْنَتِبْبارْ
  سيَنغْكَتْ بَنِیارْ تِرُاُورْرِتْ تيَۤوَرْ اِنْنُمْ سيَۤرْنْدِلَريَۤ
  مَنغْكَيْبْ بَرُوَمْ مَنَمِلْلا مَلَرْبُوۤلْ اُوظِیَ وَاتُكِنْريَۤنْ
  تِنغْكَضْ مُكَتْتایْ يَنْنَتِنانْ سيَیْوَ تُونْرُمْ تيَرِنْدِلَنيَۤ.

புணரா விரகு பொருந்துறு வேட்கையின் இரங்கல் // புணரா விரகு பொருந்துறு வேட்கையின் இரங்கல்

No audios found!