திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
بُنَرا وِرَكُ بُورُنْدُرُ وٕۤتْكَيْیِنْ اِرَنغْكَلْ
puṇarā viraku poruntuṟu vēṭkaiyiṉ iraṅkal
كاتْسِ اَرْبُتَمْ
kāṭsi aṟputam
Third Thirumurai

011. كُرِ آرایْسْسِ
kuṟi ārāychsi

  تِرُوُورْرِیُورْ
  اَرُسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. نَنْدِ مَكِظْوَایْتْ تَرِسِكْكَ نَتَنَمْ بُرِیُمْ نایَكَنارْ
  اَنْدِ نِرَتْتارْ تِرُاُورْرِ اَمَرْنْدارْ يَنْنَيْ اَنَيْوَارُوۤ
  بُنْدِ اِلَضْيَنْ رَنَيْیارُوۤ یاتُنْ تيَرِیيَۤنْ بُلَمْبُكِنْريَۤنْ
  سِنْدَيْ مَكِظَكْ كُرَمَتَوَایْ تيَرِنْدُوۤرْ كُرِتانْ سيَبْبُوَيْیيَۤ.
 • 2. تَرُمَ وِتَيْیارْ سَنغْكَرَنارْ تَكَيْسيَۤرْ اُورْرِتْ تَنِنَكَرارْ
  اُورُمَيْ اَضِبْبارْ تِیاكَرْيَنَيْ اُتَيْیارْ اِنْرُ وَرُوَارُوۤ
  مَرُوَ ناضَيْ وَرُوَارُوۤ وَارا تيَنْنَيْ مَرَبْبارُوۤ
  كَرُمَمْ اَرِنْدَ كُرَمَتَوَایْ كَنِتْتُوۤرْ كُرِتانْ كَنْتُرَيْیيَۤ.
 • 3. آظِ وِتَيْیارْ اَرُضُتَيْیارْ اَضَوِتْ تَرِیا اَظَكُتَيْیارْ
  اُوظِ وَرِنُمْ اَظِیاتَ اُورْرِتْ تَلَمْوَاظْ اُتْتَمَنارْ
  وَاظِ يَنْبالْ وَرُوَارُوۤ وَرِیيَۤنْ وَرُنْدَ وَارارُوۤ
  تُوۤظِ اَنَيْیَ كُرَمَتَوَایْ تُنِنْدُوۤرْ كُرِنِي سُولْلُوَيْیيَۤ.
 • 4. اَنِیارْ اَتِیارْكْ كَیَنْمُتَلامْ اَمَرَرْكْ كيَلْلامْ اَرِیَرْيَنْبامْ
  بَنِیارْ اُورْرِبْ بَتِاُتَيْیارْ بَرِنْديَنْ مُكَنْدانْ بارْبْبارُوۤ
  تَنِیاكْ كاتَلْ تَوِرْبْبارُوۤ سارْنْدُ وَرَوُ تاظْبْبارُوۤ
  كُنِیا يَظِلْسيَۤرْ كُرَمَتَوَایْ كُرِتانْ اُونْرُمْ كُورُوَيْیيَۤ.
 • 5. بُونْنارْ بُیَتْتُبْ بُوۤرْوِتَيْیارْ بُلْلَرْ مَنَتْتُتْ بُوۤكاتارْ
  اُونْنارْ بُرَنْدِي اُرَنَكَيْتْتارْ اُورْرِ يَنُمْاُوۤرْ اُورْاَمَرْنْدارْ
  يَنْنا یَكَنارْ يَنَيْمَرُوَلْ اِنْرُوۤ ناضَيْ یُوۤاَرِیيَۤنْ
  مِنْنارْ مَرُنغْكُلْ كُرَمَتَوَایْ وِرَيْنْدُوۤرْ كُرِنِي وِضَمْبُوَيْیيَۤ.
 • 6. بالِرْ ريَضِنْدَ تِرُنِيرْرَرْ باوَ ناسَرْ بَنْتَرَنغْكَرْ
  آلِرْ ريَضِیَ نالْوَرْكَضُكْ كَرُضُنْ تيَرُضَرْ اُورْرِیِنارْ
  مالِرْ ريَضِیا نيَنعْسَكَتْتيَۤنْ مَرُوِكْ كَلَكْكَ وَرُوَارُوۤ
  سيَۤلِرْ ريَضِكَتْ كُرَبْباوَایْ تيَرِنْدُوۤرْ كُرِنِي سيَبْبُكَوٕۤ.
 • 7. نِرُتْتَمْ بَیِنْرارْ نِتْتِیَنارْ نيَۤسَ مَنَتْتَرْ نِيلَكَنْتَرْ
  اُورُتْتَرْ تِرُوَاظْ اُورْرِیِنارْ اُمْبَرْ اَرِیا يَنْكَنَوَرْ
  بُورُتْتَمْ اَرِنْديَۤ بُنَرْوَارُوۤ بُورُتْتَمْ بارا تَنَيْوَارُوۤ
  وَرُتْتَنْ تَوِرَكْ كُرَبْباوَایْ مَكِظْنْدُوۤرْ كُرِتانْ وَظُتْتُوَيْیيَۤ.
 • 8. كَمَلَنْ تِرُمالْ آتِیَرْكَضْ كَنَوِ نِتَتْتُنغْ كانْبَرِیارْ
  وِمَلَرْ تِرُوَاظْ اُورْرِیِتَيْ ميَۤوُمْ بيَرُمَيْ وِتْتَكَنارْ
  اَمَلَرْ اَوَرْتامْ يَنْمَنَيْكْكِنْ رَنَيْكُ وَارُوۤ اَنَيْیارُوۤ
  تَمَلَ مَكَنْرَ كُرَبْباوَایْ تَنِتْتُوۤرْ كُرِتانْ سارْرُوَيْیيَۤ.
 • 9. وَنْنِ اِتَظِ مَلَرْسْسَتَيْیارْ وَنْنِ يَنَاُوۤرْ وَتِوُتَيْیارْ
  اُنْنِ اُرُكُمْ اَوَرْكْكيَضِیارْ اُورْرِ نَكَرْوَاظْ اُتْتَمَنارْ
  كَنْنِ اَظِتْتارْ تَمَيْنانُنغْ كَلَبْبيَۤنْ كُولْلُوۤ كَلَوٕۤنُوۤ
  تُنْنِ مَلَيْوَاظْ كُرَمَتَوَایْ تُنِنْدُوۤرْ كُرِنِي سُولْلُوَيْیيَۤ.
 • 10. كَرْرَيْسْ سَتَيْميَۤلْ كَنغْكَيْتَنَيْكْ كَلَنْدارْ كُونْرَيْكْ كَنْنِیِنارْ
  بُورْرَيْبْ بيَرُوِرْ بَتَيْاُتَيْیارْ بُوظِلْسُوظْ اُورْرِبْ بُنْنِیَنارْ
  اِرْرَيْكْ كَتِیيَۤنْ بَضْضِیَرَيْكْ كيَیْتُ وَارُوۤ يَیْتارُوۤ
  سُرْرُنغْ كَرُنغْكَتْ كُرَمَتَوَایْ سُوظْنْدُوۤرْ كُرِنِي سُولْلُوَيْیيَۤ.
 • 11. اَرَوَكْ كَظَلارْ كَرُنغْكَضَتْتارْ اَنعْسَيْكْ كَضَتْتارْ اَرِبِرَمَرْ
  بَرَوَبْ بَتُوَارْ تِرُاُورْرِبْ بَتِیِلْ اَمَرْنْدارْ باسُبَتَرْ
  اِرَوُ وَرُمُنْ وَرُوَارُوۤ يَنْنَيْ اَنَيْتَرْ كِسَيْوَارُوۤ
  كُرَوَ مَنَكْكُنغْ كُرَمَتَوَایْ كُرِنِي اُونْرُ كُورُوَيْیيَۤ.

குறி ஆராய்ச்சி // குறி ஆராய்ச்சி

No audios found!