திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
كُرِ آرایْسْسِ
kuṟi ārāychsi
آرْراكْ كاتَلِنْ اِرَنغْكَلْ
āṟṟāk kātaliṉ iraṅkal
Third Thirumurai

012. كاتْسِ اَرْبُتَمْ
kāṭsi aṟputam

  تَلَيْوِ اِرَنغْكَلْ
  تِرُوُورْرِیُورْ
  اَرُسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. بُونا اَنِبُونْ بُیَمُتَيْیارْ بُونْنَمْ بَلَتْتارْ بُونغْكُوِتَمْ
  اُونا اُوَنْدارْ تِرُاُورْرِ یُورْوَاظْ وُتَيْیارْ اُنْمَيْسُولِ
  نِينالْ اِرُنْدارْ اَوَرْاِنغْكيَۤ نِنْرارْ مِيتْتُمْ نِنْرِتَوٕۤ
  كانا تَیَرْنْديَۤنْ يَنْنَتِنانْ كَنَوُوۤ نَنَوُوۤ كَنْتَتُوٕۤ.
 • 2. اُوۤتْتِلْ اِرَنْدُنْ تُورْرِیِتَيْ اُرْرارْ اُلَكَتْ تُیِرَيْيَلامْ
  آتْتِ نَتِبْبارْ آلَیَتْتِنْ اَرُكيَۤ يَضِیَ ضامْيَنَوٕۤ
  يَۤتْتِلْ اَتَنغْكاكْ كَيْیَرَوَالْ اِرُنْديَۤنْ اِرُنْدَ يَنْمُنْاُرُكْ
  كاتْتِ مَرَيْتْتارْ يَنْنَتِنانْ كَنَوُوۤ نَنَوُوۤ كَنْتَتُوٕۤ.
 • 3. اِيتَلْ اُوظِیا وَنْكَيْیِنارْ يَلْلامْ وَلْلَ سِتْتَرْاَوَرْ
  اُوۤتَلْ اُوظِیا اُورْرِیِلْيَنْ اُضْضَمْ اُوَكْكَ اُلَكَمْيَلامْ
  آتَلْ اُوظِیا يَظِلْاُرُكْكُونْ تَتَيْنْدارْ كَنْتيَۤنْ اُتَنْكانيَۤنْ
  كاتَلْ اُوظِیا تيَنْنَتِنانْ كَنَوُوۤ نَنَوُوۤ كَنْتَتُوٕۤ.
 • 4. تُونْتُ بُرِوُوۤرْ تَنغْكَضُكْكُوۤرْ تُنَيْوَرْ آوَارْ سُوظْنْدُوَرِ
  وَنْتُ بُرِیُنغْ كُونْرَيْمَلَرْ مالَيْ اَظَكَرْ وَلْوِتَتْتَيْ
  اُنْتُ بُرِیُنغْ كَرُنَيْیِنارْ اُورْرِ یُورَرْ اُونْبَتَتْتَيْكْ
  كَنْتُنغْ كانيَۤنْ يَنْنَتِنانْ كَنَوُوۤ نَنَوُوۤ كَنْتَتُوٕۤ.
 • 5. اَتِیَرْ وَرُنْدَ اُتَنْوَرُنْدُمْ آنْتَيْ اَوَرْتامْ اَنْرَیَنُمْ
  نيَتِیَ مالُنغْ كاناتَ نِمَلَ اُرُوُوۤ تيَنْيَتِريَۤ
  وَتِیَلْ اَرِیا اَرُضْكاتْتِ مَرَيْتْتارْ مَرُنْتيَۤنْ مَنغْكَيْنَلْلارْ
  كَتِیَ اَیَرْنْديَۤنْ يَنْنَتِنانْ كَنَوُوۤ نَنَوُوۤ كَنْتَتُوٕۤ.
 • 6. كُورْرَمْ اُتَيْیارْ تِرُاُورْرِكْ كُوۤیِلْاُتَيْیارْ يَنْيَتِريَۤ
  بُورْرَيْ مَنِتْتُوۤتْ بُیَنغْكاتْتِبْ بُوۤنارْ يَنْنَيْبْ بُلَمْبَوَيْتْتُكْ
  كُرْرَمْ اَرِیيَۤنْ مَنَنَتُكْكَنغْ كُونْتيَۤنْ اُتَلَنغْ كُظَيْكِنْريَۤنْ
  كَرْرِنْ مُلَيْیایْ يَنْنَتِنانْ كَنَوُوۤ نَنَوُوۤ كَنْتَتُوٕۤ.
 • 7. آلَ نِظَرْكِيظْ اَنْرَمَرْنْدارْ آتِ نَتُوِي راكِنِنْرارْ
  نِيلَ مِتَرْرارْ تِرُاُورْرِ نِیَمَتْ تيَتِريَۤ نِيرْرُرُوَكْ
  كُوۤلَ نِكَظَكْ كَنْتيَۤنْبِنْ كُرِكْكَكْ كانيَۤنْ كُوتْتُوِكْكُمْ
  كالَمْ اَرِیيَۤنْ يَنْنَتِنانْ كَنَوُوۤ نَنَوُوۤ كَنْتَتُوٕۤ.
 • 8. سَلَنغْكا تَلِكْكُمْ تاظْسَتَيْیارْ تاميَۤ تَمَكْكُتْ تاتَيْیَنارْ
  نِلَنغْكا تَلِكْكُمْ تِرُاُورْرِ نِیَمَتْ تيَتِريَۤ نِنْرَنَرْكانْ
  وِلَنغْكا تَوَرَيْتْ تَرِسِتْتيَۤنْ مِيتْتُنغْ كانيَۤنْ ميَیْمَرَنْديَۤنْ
  كَلَنغْكا نِنْريَۤنْ يَنْنَتِنانْ كَنَوُوۤ نَنَوُوۤ كَنْتَتُوٕۤ.
 • 9. نِرَنْدارْ كَنغْكَيْ نِيضْسَتَيْیارْ نيَرْرِ وِظِیارْ نِتْتِیَنارْ
  سِرَنْدارْ آكَبْ بُیَتْتَنِوَارْ تِرُوَاظْ اُورْرِتْ تِیاكَرْاَوَرْ
  بَرَنْدارْ كُوۤیِرْ كيَتِرْنِرْكَبْ بارْتْتيَۤنْ مِيتْتُمْ بارْبْبَتَنْمُنْ
  كَرَنْدارْ كَلُظْنْديَۤنْ يَنْنَتِنانْ كَنَوُوۤ نَنَوُوۤ كَنْتَتُوٕۤ.
 • 10. اَضِتْتارْ اُلَكَيْ اَمْبَلَتْتِلْ آتِ وِنَيْیالْ آتْتِنِنْرارْ
  تَضِتْتارْ سُوۤلَيْ اُورْرِیِتَيْتْ تَمَتُ وَتِوَمْ كاتْتِیُتَنْ
  اُوضِتْتارْ نانُمْ مَنَمْمَیَنغْكِ اُظَلا نِنْريَۤنْ اُونْتُوتِكْكَيْكْ
  كَضِتْتارْ كُظَلایْ يَنْنَتِنانْ كَنَوُوۤ نَنَوُوۤ كَنْتَتُوٕۤ.

காட்சி அற்புதம் // காட்சி அற்புதம்

No audios found!