திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
كاتْسِ اَرْبُتَمْ
kāṭsi aṟputam
تِرُكْكُوۤلَسْ سِرَبْبُ
tirukkōlach siṟappu
Third Thirumurai

013. آرْراكْ كاتَلِنْ اِرَنغْكَلْ
āṟṟāk kātaliṉ iraṅkal

  تِرُوُورْرِیُورْ
  اَرُسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. مَنْدا كِنِوَانْ مَتِمَتْتَمْ مَرُوُمْ سَتَيْیارْ ماسَتَيْیارْ
  نُنْدا وِضَكْكِنْ سُتَرْاَنَيْیارْ نُوۤوَ نُتَلارْ كَنْنُتَلارْ
  اُنْدا اُولِكْكُمْ اُوۤتَمَلِ اُورْرِ یُورِلْ اُرْريَنَكْكُتْ
  تَنْدارْ مَيْیَلْ يَنْنُوۤيَنْ سَكِیيَۤ اِنِنانْ سَكِیيَۤنيَۤ.
 • 2. بُوميَۤلْ اَوَنُمْ مالْاَوَنُمْ بُوۤرْرِ وَظُتْتُمْ بُونغْكَظَلارْ
  سيَۤميَۤلْ وَرُوَارْ تِرُاُورْرِتْ تِیاكَرْ اَوَرْتَمْ تِرُبْبُیَتْتَيْتْ
  تيَۤميَۤلْ اَلَنغْكَلْ مُلَيْاَظُنْدَسْ سيَۤرْنْدالْ اَنْرِسْ سِتْتَسَنْكَيْتْ
  تاميَۤلْ اَظَرْبُوتْ تاظاتيَنْ سَكِیيَۤ اِنِنانْ سَكِیيَۤنيَۤ.
 • 3. كَرُنَيْكْ كُورُنيَۤرْ اِلْلاتارْ كَلْلَيْكْ كَرَيْكْكُمْ كَظَلَتِیارْ
  اَرُنَيْبْ بَتِیارْ آماتْتُورْ اَمَرْنْدارْ تِرُوَا وَتُتُرَيْیارْ
  اِرُنَسْ سِیَما مَنِكَنْتَرْ يَظِلارْ اُورْرِ اِرَيْوَرْاِنْدَتْ
  تَرُنَتْ تِنْنُمْ سيَۤرْنْدِلَرْيَنْ سَكِیيَۤ اِنِنانْ سَكِیيَۤنيَۤ.
 • 4. آرا اَمُتایْ اَنْبُتَيْیُوۤرْ اَكَتْتُضْ اِنِكْكُمْ اَرْبُتَنارْ
  تِيرا وِنَيْیُمْ تِيرْتْتَرُضُمْ تيَیْوَ مَرُنْدارْ سِرْسَبَيْیارْ
  بارارْ بُكَظُمْ تِرُاُورْرِبْ بَرَمَرْ تَمَتُ تُوۤضْ اَنَيْیَتْ
  تارارْ اِنْنُمْ يَنْسيَیْكيَۤنْ سَكِیيَۤ اِنِنانْ سَكِیيَۤنيَۤ.
 • 5. تُتِسيَیْ اَتِیَرْ تَمْبَسِكْكُسْ سُوۤرُمْ اِرَبْبارْ تُیْیَرْاُورُ
  نَتِسيَیْ سَتَيْیارْ تِرُاُورْرِ نَنْنُمْ يَنَتُ نایَكَنارْ
  مَتِسيَیْ تُیَرُمْ مَتَنْوَلِیُمْ مارْرَ اِنْنُمْ وَنْدِلَريَۤ
  سَتِسيَیْ تَنَرُوۤ يَنْنَتِيَنْ سَكِیيَۤ اِنِنانْ سَكِیيَۤنيَۤ.
 • 6. يَنغْكَضْ كاظِكْ كَوُنِیَرَيْ يَظِلارْ سِوِكَيْ يَرْرِوَيْتْتُوۤرْ
  تِنغْكَضْ اَنِیُمْ سيَنعْسَتَيْیارْ تِیاكَرْ تِرُوَاظْ اُورْرِیِنارْ
  اَنغْكَضْ اَنِبُونْ تارْبْبُیَتْتِلْ اَنَيْتْتارْ اَلْلَرْ يَنَيْمَتَوَارْ
  تَنغْكَضْ اَلَرُوۤ تاظاتيَنْ سَكِیيَۤ اِنِنانْ سَكِیيَۤنيَۤ.
 • 7. كاوِ مَنَنْدَ كَرُنغْكَضَتْتارْ كَرُتْتَرْ يَنَتُ كَنْاَنَيْیارْ
  آوِ اَنَيْیارْ تایْاَنَيْیارْ اَنِسيَۤرْ اُورْرِ آنْتَكَيْیارْ
  بُووِنْ اَلَنغْكَلْ بُیَتْتِلْيَنَيْبْ بُلْلارْ اَنْدِبْ بُوظُتِلْمَتِ
  تاوِ وَرُميَۤ يَنْسيَیُمُوۤ سَكِیيَۤ اِنِنانْ سَكِیيَۤنيَۤ.
 • 8. مَلَنعْسا تِكْكُمْ مَكْكَضْتَمَيْ مَرُوَارْ مَرُوَارْ مَتِلْاَظِتْتارْ
  وَلَنعْسا تِكْكُمْ بارِتَتْتارْ مالُمْ اَرِیا مَلَرْبْبَتَتْتارْ
  نِلَنعْسا تِكْكُمْ اُورْرِیِنارْ نِنَيْیارْ يَنْنَيْ اَنَيْیامَلْ
  سَلَنعْسا تِتْتارْ يَنْنَتِيَنْ سَكِیيَۤ اِنِنانْ سَكِیيَۤنيَۤ.
 • 9. ناكَ اَنِیارْ نَكْكَرْيَنُمْ نامَمْاُتَيْیارْ نارَنَنْاُوۤرْ
  باكَمْ اُتَيْیارْ مَلَيْمَكَضْاُوۤرْ بانغْكَرْ اُتَيْیارْ بَسُبَتِیارْ
  یُوۤكَمْ اُتَيْیارْ اُورْرِیُضارْ اُرْرارْ اَلْلَرْ اُرُمُوۤكَ
  تاكَمْ اُوظِیا تيَنْسيَیْكيَۤنْ سَكِیيَۤ اِنِنانْ سَكِیيَۤنيَۤ.
 • 10. تِيرْنْدارْ تَلَيْیيَۤ كَلَناكَسْ سيَرِتْتُ نَتِكْكُمْ تِرُكْكُوتْتَرْ
  تيَۤرْنْدارْ تَمْمَيْبْ بِتْتَتَيْیَسْ سيَیْوَارْ اُورْرِتْ تِیاكَرْاَوَرْ
  سيَۤرْنْدارْ اَلْلَرْ اِنْنُمْيَنَيْتْ تيَۤتِ وَرُمْاَتْ تِيمَتِیَمْ
  سارْنْدالْ اَتُتانْ يَنْسيَیُمُوۤ سَكِیيَۤ اِنِنانْ سَكِیيَۤنيَۤ.
 • 11. آیُمْ بَتِوَتْ تَنْدَنَنایْ آرُو رَنْتَنْ اَنِمُتِميَۤلْ
  تُوۤیُمْ كَمَلَتْ تِرُوَتِكَضْ سُوتْتُمْ اَتِكَيْتْ تُونْنَكَرارْ
  يَۤیُمْ بيَرُمَيْ اُورْرِیُضارْ اِنْنُمْ اَنَيْیارْ يَنَيْاَضِتْتَ
  تایُمْ تَمَرُمْ نُوتِكْكِنْرارْ سَكِیيَۤ اِنِنانْ سَكِیيَۤنيَۤ.

ஆற்றாக் காதலின் இரங்கல் // ஆற்றாக் காதலின் இரங்கல்

No audios found!