திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
آرْراكْ كاتَلِنْ اِرَنغْكَلْ
āṟṟāk kātaliṉ iraṅkal
سُوۤتِتَمْ ناتَلْ
sōtiṭam nāṭal
Third Thirumurai

014. تِرُكْكُوۤلَسْ سِرَبْبُ
tirukkōlach siṟappu

  تَلَيْوِ وِیَتْتَلْ
  تِرُوُورْرِیُورْ
  اَرُسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. بُونْنيَنْ رُوضِرُمْ بُرِسَتَيْیارْ بُنَيْنُولْ اِتَيْیارْ بُتَيْاُتَيْیارْ
  مَنْنيَنْ رُلَكَمْ بُكَظْاُورْرِ وَانَرْ بَوَنِ وَرَكْكَنْتيَۤنْ
  مِنْنيَنْ رِلَنغْكُ ماتَريَلامْ وٕۤتْكَيْ اَتَيْیَ وِضَنغْكِنِنْرَ(تُ)
  اِنْنيَنْ رَرِیيَۤنْ اَوَرَظَكَيْ يَنْنيَنْ رُرَيْبْبَ تيَۤنْدِظَيْیيَۤ.
 • 2. اَضْضِكْ كُوتُكْكُمْ كَرُنَيْیِنارْ اَنِسيَۤرْ اُورْرِ آلَیَتْتارْ
  وَضْضِكْ كُوَنْدُوۤنْ تَنَيْاِينْرَ وَضْضَلْ بَوَنِ وَرَكْكَنْتيَۤنْ
  تُضْضِكْ كُتِتْتيَنْ مَنَمْاَوَرَيْسْ سُوظْنْدَ تِنْنُمْ وَنْدَتِلَيْ
  يَضْضِكْ كَنِیا اَوَرَظَكَيْ يَنْنيَنْ رُرَيْبْبَ تيَۤنْدِظَيْیيَۤ.
 • 3. اَنَتْتُبْ بَتِوَمْ كُونْتَیَنُمْ اَضَوَا مُتِیارْ وَتِیاتَ
  وَنَتْتُسْ سَتَيْیارْ تِرُاُورْرِ وَانَرْ بَوَنِ وَرَكْكَنْتيَۤنْ
  مَنَتْتُكْ كَتَنغْكا تاكِلْاَتَيْ وَایْكُونْ تُرَيْكْكَ وَسَمامُوۤ
  اِنَتْتُكْ كُوَبْبامْ اَوَرَظَكَيْ يَنْنيَنْ رُرَيْبْبَ تيَۤنْدِظَيْیيَۤ.
 • 4. كُوظُتِ اَضِتيَۤنْ اُظُتُنْنُمْ كُونْرَيْسْ سَتَيْیارْ كُوتَلُتَيْ
  وَظُتِ مَرُكَرْ تِرُاُورْرِ وَانَرْ بَوَنِ وَرَكْكَنْتيَۤنْ
  بَظُتِلْ اَوَنانْ تِرُمالُمْ بَتَيْكْكُنغْ كَمَلَبْ بَنْنَوَنُمْ
  يَظُتِ مُتِیا اَوَرَظَكَيْ يَنْنيَنْ رُرَيْبْبَ تيَۤنْدِظَيْیيَۤ.
 • 5. بُنْنَيْ اِتَظِبْ بُولِسَتَيْیارْ بُوۤكَ یُوۤكَمْ بُرِنْدُتَيْیارْ
  مَنْنُمْ وِتَيْیارْ تِرُاُورْرِ وَانَرْ بَوَنِ وَرَكْكَنْتيَۤنْ
  اُنْنُمْ اُتَلَمْ كُضِرْنْدُوۤنغْكَ اُوَكَيْ بيَرُكَ اُرْرُنِنْرَ
  يَنْنَيْ وِظُنغْكُمْ اَوَرَظَكَيْ يَنْنيَنْ رُرَيْبْبَ تيَۤنْدِظَيْیيَۤ.
 • 6. سُولْلُضْ نِرَيْنْدَ بُورُضانارْ تُیْیَرْ اُضَتْتيَۤ تُنْنِنِنْرارْ
  مَلْلَلْ وَیَرْسُوظْ تِرُاُورْرِ وَانَرْ بَوَنِ وَرَكْكَنْتيَۤنْ
  كَلْلُمْ مَرَمُمْ آنَنْدَكْ كَنْ­رْ كُونْتُ كَنْتَتيَنِلْ
  يَلْلَيْ یِلْلا اَوَرَظَكَيْ يَنْنيَنْ رُرَيْبْبَ تيَۤنْدِظَيْیيَۤ.
 • 7. نِيرْكْكُمْ مَتِكْكُمْ نِلَيْیاكَ نِينْتَ سَتَيْیارْ نِنْرُنَرا
  آرْكْكُمْ بُوظِلْسُوظْ تِرُاُورْرِ وَانَرْ بَوَنِ وَرَكْكَنْتيَۤنْ
  بارْكْكُمْ اَرِكْكُمْ بَنغْكَیَرْكُمْ بَنْما تَوَرْكْكُمْ بَنْنَوَرْكْكُمْ
  یارْكْكُمْ اَتَنغْكا اَوَرَظَكَيْ يَنْنيَنْ رُرَيْبْبَ تيَۤنْدِظَيْیيَۤ.
 • 8. كَلَكَ اَمَنَكْ كَيْتَوَرَيْكْ كَظُوِ ليَۤرْرُنغْ كَظُمَلَتْتُوۤنْ
  وَلَكَيْ كُوِتْتُبْ باتُمْاُورْرِ وَانَرْ بَوَنِ وَرَكْكَنْتيَۤنْ
  اُلَكَ نِكَظْوَيْكْ كانيَۤنْيَنْ اُضْضَمْ اُونْريَۤ اَرِیُمَتِ
  اِلَكُمْ اَوَرْتَنْ تِرُاَظَكَيْ يَنْنيَنْ رُرَيْبْبَ تيَۤنْدِظَيْیيَۤ.
 • 9. كَنْنَنْ اَرِیاكْ كَظَرْبَتَتْتارْ كَنْنارْ نيَرْرِكْ كَتَوُضْاَرُضْ
  وَنْنَمْ اُتَيْیارْ تِرُاُورْرِ وَانَرْ بَوَنِ وَرَكْكَنْتيَۤنْ
  نَنْنَ اِمَيْیارْ يَنَاِمَيْیا ناتْتَمْ اَتَيْنْدُ نِنْرَنَتِ
  يَنْنَ مُتِیا اَوَرَظَكَيْ يَنْنيَنْ رُرَيْبْبَ تيَۤنْدِظَيْیيَۤ.
 • 10. ماظَيْ مَنِتْتُوۤضْ يَتْتُتَيْیارْ مَظُمانْ يَۤنْدُمْ مَلَرْكْكَرَتْتارْ
  وَاظَيْ وَضَنعْسُوظْ اُورْرِیُورْ وَانَرْ بَوَنِ وَرَكْكَنْتيَۤنْ
  یاظَيْ مَلَيْكْكُمْ مُوظِمَتَوَارْ یارُمْ مَیَنغْكِكْ كَلَيْاَوِظْنْدارْ
  يَۤظَيْ یيَۤنْنانْ اَوَرَظَكَيْ يَنْنيَنْ رُرَيْبْبَ تيَۤنْدِظَيْیيَۤ.

திருக்கோலச் சிறப்பு // திருக்கோலச் சிறப்பு

No audios found!