திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
تِرُكْكُوۤلَسْ سِرَبْبُ
tirukkōlach siṟappu
تِرُاَرُتْ بيَرُمِتَمْ
tiruaruṭ perumitam
Third Thirumurai

015. سُوۤتِتَمْ ناتَلْ
sōtiṭam nāṭal

  تَلَيْوِ كَظِمِكُ كاتَلْ
  تِرُوُورْرِیُورْ
  اَرُسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. بُونْنَنعْ سِلَيْیالْ بُرَمْيَرِتْتارْ بُوظِلْسُوظْ اُورْرِبْ بُنْنِیَنارْ
  مُنْنَنعْ سَرُنْدُمْ مُكْكَنَنارْ مُووَرْ اَرِیا مُتَلْوَرْاَوَرْ
  اِنْنَنعْ سِلَناضْ سيَنْرِتُمُوۤ اِلَتيَۤلْ اِنْرُ وَرُوَارُوۤ
  اُنْنَنعْ سِرَنْدِيرْ سُوۤتِتَمْبارْتْ تُرَيْبْبِيرْ بُرِنُولْ اُتْتَمَريَۤ.
 • 2. بيَرْرِ اَرِیابْ بِرَمَنُكْكُمْ بيَرِیَ مارْكُمْ بيَرَاَرِیارْ
  بُرْرِنْ اَرَوَارْ كَسْسَيْاُتَيْبْ بُنِتَرْ يَنْنَيْبْ بُنَرُمْاِتَمْ
  تيَرْرِ مَنِكْكالْ وِضَنغْكُتِلْلَيْسْ سِرْرَمْ بَلَمُوۤ اَنْرِاِنْدَ
  اُورْرِ نَكَرُوۤ سُوۤتِتَمْبارْتْ تُرَيْبْبِيرْ بُرِنُولْ اُتْتَمَريَۤ.
 • 3. اَضِتْتُ مُونْرُ بِضْضَيْكَضالْ اَكِلَمْ نَتَكْكَ آتْتُوِبْبارْ
  تيَضِتْتُ نَتِیَيْسْ سَتَيْاِرُتْتُمْ تيَۤوَرْ تِرُوَاظْ اُورْرِیُضارْ
  كَضِتْتُ مالَيْ كُوتُبْبارُوۤ كَضْضِ يَنَوٕۤ وِتُبْبارُوۤ
  اُوضِتْتُونْ رُرَيْیِيرْ سُوۤتِتَمْبارْتْ تُرَيْبْبِيرْ بُرِنُولْ اُتْتَمَريَۤ.
 • 4. يَنْتُوۤضْ اِلَنغْكُمْ نِيرْرَنِیَ رِیارْكْكُمْ اِرَيْوَرْ يَنَيْاُتَيْیارْ
  وَنْتُوۤ لِتُمْبُونغْ كُونْرَيْاَنِ مالَيْ مارْبَرْ وَنعْسَمِلارْ
  تَنْتُوۤیْ بُوظِلْسُوظْ اُورْرِیِنارْ تَمَكْكُمْ يَنَكْكُمْ مَنَبْبُورُتْتَمْ
  اُنْتُوۤ اِلَيْیُوۤ سُوۤتِتَمْبارْتْ تُرَيْبْبِيرْ بُرِنُولْ اُتْتَمَريَۤ.
 • 5. تَوَرْتامْ وَنَنغْكُمْ تاضُتَيْیارْ تایْبُوۤلْ اَتِیَرْ تَمَيْبْبُرَبْبارْ
  بَوَرْتامْ اَرِیابْ بَنْبُتَيْیارْ بَنَيْسُوظْ اُورْرِبْ بَتِاَمَرْنْدارْ
  اَوَرْتامْ مِينْتُرْ رَنَيْوَارُوۤ اَنْرِ نانْبُوۤیْ اَنَيْوٕۤنُوۤ
  اُوَرْتامْ اَكَرْرُمْ سُوۤتِتَمْبارْتْ تُرَيْبْبِيرْ بُرِنُولْ اُتْتَمَريَۤ.
 • 6. بَيْتْتَ اَرَوَبْ بَنِاَنِوَارْ بَنَيْسُوظْ اُورْرِبْ بَتِمَكِظْوَارْ
  مَيْتْتَ مِتَرْرارْ اَوَرْتَمَكْكُ مالَيْ اِتَوٕۤ نانْاُضَتْتِلْ
  وَيْتْتَ كَرُتْتُ مُتِنْدِتُمُوۤ وَرِتيَۤ مُتِیا تَظِنْدِتُمُوۤ
  اُیْتْتَ مَتِیالْ سُوۤتِتَمْبارْتْ تُرَيْبْبِيرْ بُرِنُولْ اُتْتَمَريَۤ.
 • 7. تَكْكَ وِتِیِنْ مَكَتْتُوۤتُمْ تَلَيْیُمْ اَظِتْتارْ تَنْاَضِیارْ
  مِكْكَ وَضَنعْسيَۤرْ تِرُوُورْرِ ميَۤوُمْ بَرَمَرْ وِنَيْیيَۤنْتَنْ
  تُكْكَمْ اَكَلَسْ سُكَمْاَضِكْكُمْ تُوتَرْبُمْ اُنْتُوۤ اِلَيْیُوۤتانْ
  اُوكْكَ اَرِنْدِيرْ سُوۤتِتَمْبارْتْ تُرَيْبْبِيرْ بُرِنُولْ اُتْتَمَريَۤ.
 • 8. وٕنْمَيْ نِيرْرَرْ وٕضْضيَۤرْرَرْ وٕۤتَ كِيتَرْ ميَیْاُوَبْبارْ
  وَنْمَيْ اُتَيْیارْ اُورْرِیِنارْ مَرُوَ مَرُوِ مَنَمَكِظْنْدُ
  وَنْمَيْ اَكَلا تَرُتْكَتَلْنِي راتُ وٕۤنُوۤ آتيَۤنُوۤ
  اُنْمَيْ اَرِنْدِيرْ سُوۤتِتَمْبارْتْ تُرَيْبْبِيرْ بُرِنُولْ اُتْتَمَريَۤ.
 • 9. آرْتْتُ مَلِنِيرْ وَیَلْاُورْرِ اَمَرْنْدارْ مَتِیُوۤ تَرَوَيْمُتِسْ
  سيَۤرْتْتُ نَتِبْبارْ اَوَرْتَمَيْنانْ تيَۤتِ وَلِیَسْ سيَنْرِتِنُمْ
  بارْتْتُمْ بارا تِرُبْبارُوۤ بَرِنْدُ وَايَنْ رُرَيْبْبارُوۤ
  اُوۤرْتْتُ مَتِبْبِيرْ سُوۤتِتَمْبارْتْ تُرَيْبْبِيرْ بُرِنُولْ اُتْتَمَريَۤ.
 • 10. اَضْضَ مِكُمْبيَۤرْ اَظَكُتَيْیارْ آنَيْ اُرِیارْ اَرِكْكَرِیارْ
  وٕضْضَ مِكُمْبُونْ وٕۤنِیِنارْ وِیَنْسيَۤرْ اُورْرِ وِكِرْتَرْ اَوَرْ
  كَضْضَ مُتَنيَۤ بُنَرْوَارُوۤ كاتَ لُتَنيَۤ كَلَبْبارُوۤ
  اُضْضَمْ اَرِیيَۤنْ سُوۤتِتَمْبارْتْ تُرَيْبْبِيرْ بُرِنُولْ اُتْتَمَريَۤ.

சோதிடம் நாடல் // சோதிடம் நாடல்

No audios found!