திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
سُوۤتِتَمْ ناتَلْ
sōtiṭam nāṭal
كاتَرْ سِرَبْبُكْ كَتُوَا مانْبُ
kātaṟ siṟappuk katuvā māṇpu
Third Thirumurai

016. تِرُاَرُتْ بيَرُمِتَمْ
tiruaruṭ perumitam

  سيَوِلِ كَظَرَلْ
  تِرُوُورْرِیُورْ
  اَرُسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. وِتَيْیارْ وِتَنغْكَبْ بيَرُمانارْ وٕضْضَسْ سَتَيْیارْ وٕنْنَكَيْیالْ
  اَتَيْیارْ بُرَنغْكَضْ يَرِتْتَظِتْتارْ اَوَريَۤ اِنْدَ اَكِلَميَلامْ
  اُتَيْیارْ يَنْرُ نِنَيْتْتَنَيْاُورْ اُورْرِ اَوَرْكْكيَنْ رُنَرْنْدِلَيْیُوۤ
  اِتَيْیا مَیَلْكُونْ تيَتُبيَرُوَایْ يَۤظَيْ اَتِنِي يَنْمَكَضيَۤ.
 • 2. كَرُوَاظْ وَكَرْرُمْ كَنْنُتَلارْ كَنْنَنْ اَیَنُمْ كانْبَرِیارْ
  تِرُوَاظْ اُورْرِتْ تيَۤوَرْيَنُمْ سيَلْوَرْ اَوَريَۤ سيَلْوَمَتِلْ
  بيَرُوَاظْ وُتَيْیارْ يَنَنِنَيْتْتایْ بِسْسَيْ يَتُتْتَ تَرِنْدِلَيْیُوۤ
  اِرُوَا مَیَلْكُونْ تيَتُبيَرُوَایْ يَۤظَيْ اَتِنِي يَنْمَكَضيَۤ.
 • 3. مَتْتُكْ كَتَنغْكا وَنْكَيْیِنارْ وَضَنعْسيَۤرْ اُورْرِ وَانَرْاَوَرْ
  بَتْتُتْ تُكِليَۤ تِسَيْكَضيَلامْ بَتَرْنْدَ تيَنْنَبْ بَرِنْدَنَيْیُوۤ
  كَتْتَتْ تُكِلُمْ كِتَيْیاتُ كَنْدَيْ اُتُتْتَ تَرِنْدِلَيْیُوۤ
  اِتْتُبْ بُنَرْنْدِنغْ كيَتُبيَرُوَایْ يَۤظَيْ اَتِنِي يَنْمَكَضيَۤ.
 • 4. نَتَنغْكُوضْ كَمَلَسْ سيَۤوَتِیارْ نَلَنعْسيَۤرْ اُورْرِ ناتَرْاَوَرْ
  تَتَنغْكُوضْ مارْبِنْ مَنِبْبَنِیَيْتْ تَرِبْبارْ نَمَكْكيَنْ ريَنْنِنَيْیالْ
  بَتَنغْكُوضْ بامْبيَۤ بامْبيَنْرالْ بَتَيْیُمْ نَتُنغْكُمْ بارْتْتِلَيْیُوۤ
  اِتَنغْكُوضْ مَیَلْكُونْ تيَتُبيَرُوَایْ يَظَيْ اَتِنِي يَنْمَكَضيَۤ.
 • 5. تِرُكْكَنْ نُتَلالْ تِرُمَكَنَيْتْ تِيرْتْتارْ اُورْرِتْ تيَۤوَرْاَوَرْ
  يَرُكْكَ مَلَريَۤ سُوتُوَرْنِي يَظِلْمَلْ لِكَيْيَنْ ريَنْنِنَيْیالْ
  اُرُكْكُمْ نيَرُبْبيَۤ اَوَرْاُرُوَمْ اُنَكْكُمْ اَوَرْكْكُمْ اُرَوَامُوۤ
  اِرُكْكَ مَیَلْكُونْ تيَتُبيَرُوَایْ يَۤظَيْ اَتِنِي يَنْمَكَضيَۤ.
 • 6. ميَۤلَيْ وِنَيْیَيْتْ تَوِرْتْتَرُضُمْ وِتَيْیارْ اُورْرِ وِكِرْتَرْاَوَرْ
  مالَيْ كُوتُبْبارْ اُنَنغْكُتَلَيْ مالَيْ اَتُتانْ وَانغْكُوَيْیيَۤ
  آلَ مِتَرْرارْ كابالِ آكِتْ تِرِوَارْ اَنَيْوِلَريَۤ
  يَۤلَ مَیَلْكُونْ تيَنْبيَرُوَایْ يَۤظَيْ اَتِنِي يَنْمَكَضيَۤ.
 • 7. ماكَمْ بَیِلُمْ بُوظِرْبَنَيْكُوضْ وَضَنعْسيَۤرْ اُورْرِ وَانَرْاَوَرْ
  یُوۤكَمْ بَیِلْوَارْ مُوۤكَمِلارْ يَنْنيَۤ اُنَكْكِنغْ كِنَنغْكُوَريَۤ
  آكَمْ بَیِلْوَاضْ مَلَيْیاضيَۤلْ اَوَضُوۤ اُونْرُمْ اَرِنْدِلَضْكانْ
  يَۤكَ مَیَلْكُونْ تيَتُبيَرُوَایْ يَۤظَيْ اَتِنِي يَنْمَكَضيَۤ.
 • 8. وِنْبارْ بُكَظُمْ تِرُوُورْرِ ميَۤوُمْ بُنِتَرْ وِتَنْدَرِنُمْ
  اُنْبارْ اِنْنُمْ اُنَكْكَتُتانْ اُتَنْبا تامُوۤ اُضَمُرُكِتْ
  تَنْبارْ يَنْبارْ تَمَيْیيَلْلامْ سارْوَارْ اَتُاُنْ سَمْمَتَمُوۤ
  يَنْبارْ مَیَلْكُونْ تيَتُبيَرُوَایْ يَۤظَيْ اَتِنِي يَنْمَكَضيَۤ.
 • 9. نِيتِ وَضَنغْكُوضْ اُورْرِیِلْوَاظْ نِمَلَرْ اُلَكَتْ تُیِرْتُوۤرُمْ
  اُوۤتِ اُوضِبْبارْ اَوَرْنِيیُمْ اُوكْكَ اُوۤتَ اُنْوَسَمُوۤ
  ناتِ نَتِبْبارْ نِيیُمْاُتَنْ نَتِتْتالْ اُلَكَرْ نَكَيْیارُوۤ
  اِيتِلْ مَیَلْكُونْ تيَتُبيَرُوَایْ يَۤظَيْ اَتِنِي يَنْمَكَضيَۤ.
 • 10. اُضْضِ اُرُكُمْ اَوَرْكْكَرُضُمْ اُورْرِ نَكَرْوَاظْ اُتْتَمَرْكْكُ
  وٕضْضِ مَلَيْیُمْ بُونْمَلَيْیُمْ وِيتيَنْ رُرَيْبْبارْ آنالُمْ
  كَضْضِ نيَرُنغْكِبْ بُرَنغْكُوضْسُتُ كاتيَۤ اِتَنغْكانْ كَنْتَرِنِي
  يَضْضِلْ مَیَلْكُونْ تيَتُبيَرُوَایْ يَۤظَيْ اَتِنِي يَنْمَكَضيَۤ.

திருஅருட் பெருமிதம் // திருஅருட் பெருமிதம்

No audios found!