திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
تِرُاَرُتْ بيَرُمِتَمْ
tiruaruṭ perumitam
آرْرا وِرَكَمْ
āṟṟā virakam
Third Thirumurai

017. كاتَرْ سِرَبْبُكْ كَتُوَا مانْبُ
kātaṟ siṟappuk katuvā māṇpu

  تَلَيْوِ كَظَرْ ريَتِرْمَرُتْتَلْ
  تِرُوُورْرِیُورْ
  اَرُسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. اُلَكَمْ اُتَيْیارْ تَمْاُورَيْ اُورْرِ وَيْتْتارْ يَنْرالُمْ
  اَلَكِلْ بُكَظارْ كابالِ آكَتْ تِرِنْدارْ يَنْرالُمْ
  تِلَكَمْ اَنَيْیارْ بُرَنغْكاتْتِلْ سيَۤرْنْدُ نَتِتْتارْ يَنْرالُمْ
  كَلَكَ وِظِیایْ نانْاَوَرْميَۤلْ كاتَلْ اُوظِیيَۤنْ كَنَوِنُميَۤ.
 • 2. بيَرُمَيْ اُتَيْیارْ مَنَيْتُورُمْبُوۤیْبْ بِسْسَيْ يَتُتْتارْ آنالُمْ
  اَرُمَيْ مَنِیارْ اَمْبَلَتْتِلْ آتِتْ تِرِنْدارْ آنالُمْ
  اُورُمَيْ اُتَيْیارْ كُوۤوَنَميَۤ اُتَيْیایْ اُتُتْتارْ آنالُمْ
  كَرُمَيْ وِظِیایْ نانْاَوَرْميَۤلْ كاتَلْ اُوظِیيَۤنْ كَنَوِنُميَۤ.
 • 3. يَلْلامْ اُتَيْیارْ مَنْكُولِكْ كيَتُتْتُبْ بِظَيْتْتارْ آنالُمْ
  كُولْلا نَلَتْتارْ یانَيْیِنْتُوۤلْ كُونْرُ تَرِتْتارْ آنالُمْ
  وَلْلارْ وِسَيْیَنْ وِلْاَتِیالْ وَتُبْبَتْ تُوَنْدارْ آنالُمْ
  كَلْلامْ مُلَيْیایْ نانْاَوَرْميَۤلْ كاتَلْ اُوظِیيَۤنْ كَنَوِنُميَۤ.
 • 4. يَنْنَيْ اُتَيْیارْ اُورُوٕۤتَنْ يَسْسِلْ اُوَنْدارْ يَنْرالُمْ
  اَنْنَيْ اَنَيْیارْ اُورُمَكَنَيْ اَرُكْكَ اُرَيْتْتارْ يَنْرالُمْ
  تُنْنُمْ اِرَيْیارْ تُونْتَنُكْكُتْ تُوتَرْ آنارْ يَنْرالُمْ
  كَنْنِ اِتُكيَۤضْ نانْاَوَرْميَۤلْ كاتَلْ اُوظِیيَۤنْ كَنَوِنُميَۤ.
 • 5. يَنْرُمْ اِرَوَارْ مِتَرْرِلْوِتَمْ اِرُكْكَ اَمَيْتْتارْ يَنْرالُمْ
  اُونْرُ نِلَيْیارْ نِلَيْیِلْلا تُوۤتِ اُظَلْوَارْ يَنْرالُمْ
  نَنْرُ بُرِوَارْ تَرُمَنْاُیِرْ نَلِیَ اُتَيْتْتارْ يَنْرالُمْ
  كَنْرُنْ كَرَتْتایْ نانْاَوَرْميَۤلْ كاتَلْ اُوظِیيَۤنْ كَنَوِنُميَۤ.
 • 6. يَنْكَنْ اَنَيْیارْ مَلَيْمَكَضَيْ اِسْسِتْ تَنَيْنْدارْ آنالُمْ
  وَنْكَنْ اَتَيْیارْ تِيكْكَنْنالْ مَتَنَيْ يَرِتْتارْ آنالُمْ
  بُنْكَنْ اَرُبْبارْ بُنْنَكَيْیالْ بُرَتْتَيْ اَظِتْتارْ آنالُمْ
  كَنْنَلْ مُوظِیایْ نانْاَوَرْميَۤلْ كاتَلْ اُوظِیيَۤنْ كَنَوِنُميَۤ.
 • 7. وَاظْوَيْ اَضِبْبارْ ماتيَۤرِ مَكِظْنْدُ تِرِوَارْ يَنْرالُمْ
  تاظْوَيْ مَرُبْبارْ بُوتَكَنَتْ تانَيْ اُتَيْیارْ يَنْرالُمْ
  اُوظْوَيْ اَرُبْبارْ بيَۤیْكْكُوتْتَتْ تُوكْكَ نَتِبْبارْ يَنْرالُمْ
  كاظْكُوضْ مُلَيْیایْ نانْاَوَرْميَۤلْ كاتَلْ اُوظِیيَۤنْ كَنَوِنُميَۤ.
 • 8. وِمَلَيْ اِتَتْتارْ اِنْبَتُنْبَمْ وٕۤنْتا نَلَتْتارْ آنالُمْ
  اَمَلَمْ اُتَيْیارْ تِيوَنْنَرْ آميَنْ رُرَيْبْبارْ آنالُمْ
  نَمَلَمْ اَرُبْبارْ بِتْتَرْيَنُمْ نامَمْ اُتَيْیارْ آنالُمْ
  كَمَلَيْ اَنَيْیایْ نانْاَوَرْميَۤلْ كاتَلْ اُوظِیيَۤنْ كَنَوِنُميَۤ.
 • 9. مانْكُوضْ كَرَتْتارْ تَلَيْمالَيْ مارْبِلْ اَنِنْدارْ يَنْرالُمْ
  آنْكُوضْ وِتَنغْكَرْ سُتَلَيْيَرِ اَتَلَيْ وِظَيْنْدارْ يَنْرالُمْ
  وَانْكُوضْ سَتَيْیارْ وَظُتْتُمَتُ مَتْتَرْ آنارْ يَنْرالُمْ
  كانْكُوضْ كُظَلایْ نانْاَوَرْميَۤلْ كاتَلْ اُوظِیيَۤنْ كَنَوِنُميَۤ.
 • 10. بُوۤرْمالْ وِتَيْیارْ اُلَكَميَلامْ بُوۤكْكُنْ تُوظِلَرْ آنالُمْ
  آرْوَاظْ سَتَيْیارْ تَمَيْاَتَيْنْدُوۤرْ آسَيْ اَظِبْبارْ آنالُمْ
  تارْوَاظْ بُیَتْتارْ ماوِرَتَرْ تَوَنعا نِیَريَۤ آنالُمْ
  كارْوَاظْ كُظَلایْ نانْاَوَرْميَۤلْ كاتَلْ اُوظِیيَۤنْ كَنَوِنُميَۤ.
 • 11. كُوۤتيَۤ مَرُوَارْ مالْاَیَنُمْ كُرِیا نيَرِیارْ يَنْرالُمْ
  ساتيَۤ مَكِظْوَارْ اَتِیارَيْتْ تَمْبُوۤلْ نِنَيْبْبارْ يَنْرالُمْ
  ماتيَۤ وَرُكْكُمْ ماتيَۤوَرْ مَوْنَ یُوۤكِ يَنْرالُمْ
  كاتيَۤرْ كُظَيْیایْ نانْاَوَرْميَۤلْ كاتَلْ اُوظِیيَۤنْ كَنَوِنُميَۤ.
 • 12. اُتَيْیارْ اُلَكِرْ كاسيَنْبارْكْ كُونْرُمْ اُتَوَارْ آنالُمْ
  اَتَيْیارْكْ كَرِیارْ وٕۤنْتارْكْكيَۤ اَرُضْوَارْ وَلِیَ آنالُمْ
  بَتَيْیارْ كَرَتْتَرْ بَظِكْكَنعْسابْ باسُ بَتَريَۤ آنالُمْ
  كَتَيْیا اَمُتيَۤ نانْاَوَرْميَۤلْ كاتَلْ اُوظِیيَۤنْ كَنَوِنُميَۤ.

காதற் சிறப்புக் கதுவா மாண்பு // காதற் சிறப்புக் கதுவா மாண்பு

No audios found!