திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
اَرُنْمُوظِ مالَيْ
aruṇmoḻi mālai
كَنْ نِرَيْنْدَ كَنَوَنْ
kaṇ niṟainta kaṇavaṉ
Fifth Thirumurai

059. اِنْبَ مالَيْ
iṉpa mālai

  تِرُوُورْرِیُورْ
  اَرُسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. اُونْرُمْ بيَرُنعْسِي رُورْرِنَكَ رُضْضا رُوَنْدِنْ رُرْرَنَرْیانْ
  يَنْرُمْ بيَرِیِيرْ نِيرْوَرُتَرْ كيَنْنَ نِمِتْتَ ميَنْرُرَيْتْتيَۤنْ
  تُنْرُمْ وِسُمْبيَۤ یيَنْرَنَرْنانْ سُوتا مُمَتُ سُولْليَنْريَۤنْ
  كُنْرُنغْ كُتَمُ مِتَيْیُنَتُ كُونغْكَيْ یيَنَوٕۤ كُورِنَريَۤ.
 • 2. كانارْ سَتَيْیِي ريَنْنِرُكْكَيْكْ كَنْرُمْ بَسُبْبُوۤرْ كَرْرَتيَنْريَۤنْ
  مانارْ وِظِیایْ كَرْرَتُنِنْ مَرُنغْكُرْ كَلَيْیُ ميَنْرارْ نِيرْ
  تانا ريَنْريَۤ نَنِبْبَضْضِتْ تَلَيْوَ ريَنَوٕۤ سارْرِنَرْنانْ
  آنا لُورْرِ یِرُميَنْريَۤ نَنغْكُ مِرُنْديَۤ نيَنْراريَۤ.
 • 3. وَانَنغْ كُوتُبْبِيرْ تِرُوُورْرِ وَاظْوِي رَنْرُ وَنْدِيريَنْ
  مانَنغْ كيَتُتْتِي ريَنْريَۤنْمُنْ وَنَتْتارْ وِتُتْتا ريَنْرارْنِيرْ
  اُونَنْ تَتُكْكُ مِرَيْیيَنْريَۤ نُلَوَا تَتُكْكُ ميَنْرارْمالْ
  يَۤنَمْ بُتَيْتْتِي رَنَيْیيَنْبِي ريَنْريَۤ نَكَلا ريَنْراريَۤ.
 • 4. اِرُمَيْ یَضَوُمْ بُوظِلُورْرِ یِتَتْتِيرْ مُنِوَ رِتَرَرَنِيرْ
  بيَرُمَيْ نَتَتْتِي ريَنْريَۤنيَنْ بِضْضَيْ نَتَتْتِ نانيَنْرارْ
  تَرُمَ مَلَوِوْ وِتَيْیيَنْريَۤنْ رَرُمَ وِتَيْیُ مُنْتيَنْرارْ
  كَرُمَ ميَوَنْیانْ سيَیَوٕنْريَۤنْ كَرُتانْ بالَنْ ريَنْراريَۤ.
 • 5. اُوسِیَ وِتُكُ مِتَيْیارَيْ یُورْرِ یِرُنْديَۤ وُرُكْكُكِنْرَ
  وَسِیَرْ مِكَنِي ريَنْريَۤنيَنْ مَكَنيَۤ یيَنْرارْ وَضَرْكامَبْ
  بَسِیَ تُتَيْیيَۤ نيَنْريَۤنُتْ بَنِیَلْ كُلُمَبْ بَتِیيَنْرارْ
  نِسِیَ مِتَرْرِي راميَنْريَۤنْ نِيكَنْ تَتُوٕۤ یيَنْراريَۤ.
 • 6. كَلَيْیا ضُتَيْیِي رُورْرِنِنْرِيرْ كامَ مَضِتْتِيرْ كَضِتْتَنَيْیِيرْ
  مَلَيْیا ضُمَتُ مَنَيْوِیيَنْريَۤنْ مَلَيْوَا ضُنَيْنانْ مَرُوِنيَنْرارْ
  اَلَيْیانْ مَرْرَيْ یَوَضيَنْريَۤ نَلَيْوَا ضَوَضُ مَرِیيَنْرارْ
  نِلَيْیانْ مَيْیِنِي راوٕنْريَۤ نِيیا وٕنْرُ نِنْراريَۤ.
 • 7. سِيلَمْ بَتَيْتْتِيرْ تِرُوُورْرِتْ تِیاكَ ريَۤنِيرْ تِنْمَيْمِكُنعْ
  سُولَمْ بَتَيْتْتِي ريَنْنيَنْريَۤنْ رُولْلَيْ یُلَكَ مُنَوٕنْرارْ
  آلَمْ بَتُتْتَ كَضَتْتِيريَنْ رَرَيْنْديَۤ نَوَضِوْ وَانيَنْرارْ
  سالَمْ بيَتُتْتِي رُمَيْیيَنْريَۤنْ رارَ مِرَنْتا ميَنْراريَۤ.
 • 8. نعالَ راتِ وَنَنغْكُمُورْرِ ناتَرْ نِيريَۤ ناتْتَمُرُمْ
  بالَ راميَنْ رُرَيْتْتيَۤنامْ بالَ رَلَنِي باريَنْرارْ
  ميَۤلَ راوَنْ تِتُميَنْريَۤنْ وِضَمْبيَۤلْ مَكَوُ مَرِیُميَنْرارْ
  كُوۤلَ راميَنْ رُرَيْتْتيَۤنْیانغْ كُونْتُوۤ مُكْكَ نيَنْراريَۤ.
 • 9. وَنْمَيْ تَرُوِي رُورْرِنِنْرُ وَرُوِي ريَنْنَيْ مَرُوِيرْنِيرْ
  اُنْمَيْ یُتَيْیِي ريَنْريَۤنا مُتَيْبْبيَۤمْ وَنَنغْكِ نُوۤرْكْكيَنْرارْ
  كَنْمَيْ یُتَيْیِي ريَنْريَۤنِي كَضَمَيْ یُتَيْیيَۤمْ یاميَنْرارْ
  تَنْمَيْ یَرُضِي ريَنْريَۤنانْ تَكَيْیيَۤ یَرُضْوَ تيَنْراريَۤ.
 • 10. اُونْنارْ بُرَمُونْ ريَرِسيَیْتِي رُورْرِ یُتَيْیِي رُوَبْبُتَنيَۤ
  یيَنْنا كُلَتْتَيْ یُوۤتْتُميَنْريَۤ نِتَيْیَ رَلَنا ميَنْرُرَيْتْتارْ
  بُونْنارْ سَتَيْیِي ريَنْريَۤنيَنْ بُتِیَ تيَۤوِ مَنَيْوِیيَنْرارْ
  سُونْنارْ كيَۤضْوِ وِیَبْبيَنْريَۤنْ سُتْتَ وِیَبْبُونْ ريَنْراريَۤ.
 • 11. كَنِما نِتَظِ مُلَيْسْسُوَتُ كَضِتْتِي رُورْرِكْ كَتِنَكَرِيرْ
  تَنِما نيَۤنْدِ یيَنْريَۤنيَنْ رَلَيْميَۤ لُورُما نيَۤنْدِیيَنْرارْ
  تُنِمارْ رُكِلِي ريَنْريَۤنَرْ رُكِلْكُوۤ وَنَنغْكا نيَنْراريَنْ
  بَنِمالْ وَرَيْیِي ريَنْريَۤنيَنْ بَنِمالْ وَرَيْكا نيَنْراريَۤ.

இன்ப மாலை // இன்ப மாலை

No audios found!