திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
بيَرِیَنایَكِیارْ تُوۤتْتِرَمْ
periyanāyakiyār tōttiram
تِرُوُوۤتْتُورْ سِوَنعانَ تيَۤسِكَنْ تُوۤتْتِرَمْ
tiruvōttūr sivañāṉa tēsikaṉ tōttiram
Fifth Thirumurai

070. اَرُنَكِرِ وِضَنغْكَ وَضَرْنْدَ سِوَكْكُوظُنْدُ
aruṇakiri viḷaṅka vaḷarnta sivakkoḻuntu

  تِرُوَنْنامَلَيْ
  يَنْسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. تِرُوِضَنغْكَسْ سِوَیُوۤكَ سِتْتِیيَلامْ وِضَنغْكَسْ
  سِوَنعانَ نِلَيْوِضَنغْكَسْ سِوَانُبَوَمْ وِضَنغْكَتْ
  تيَرُوِضَنغْكُ تِرُتْتِلْلَيْتْ تِرُسْسِرْرَمْ بَلَتْتيَۤ
  تِرُكْكُوتْتُ وِضَنغْكَاُوضِ سِرَنْدَتِرُ وِضَكْكيَۤ
  اُرُوِضَنغْكَ اُیِرْوِضَنغْكَ اُنَرْسْسِیَتُ وِضَنغْكَ
  اُلَكَميَلامْ وِضَنغْكَاَرُ ضُتَوُبيَرُنْ تایامْ
  مَرُوِضَنغْكُ كُظَلْوَلْلِ مَكِظْنْدُورُبالْ وِضَنغْكَ
  وَیَنغْكَرُنَ كِرِوِضَنغْكَ وَضَرْنْدَسِوَكْ كُوظُنْديَۤ.

அருணகிரி விளங்க வளர்ந்த சிவக்கொழுந்து // அருணகிரி விளங்க வளர்ந்த சிவக்கொழுந்து