திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
اَرُنَكِرِ وِضَنغْكَ وَضَرْنْدَ سِوَكْكُوظُنْدُ
aruṇakiri viḷaṅka vaḷarnta sivakkoḻuntu
تِرُوُوۤتْتُورْ سِوَنعانَتيَۤسِكَنْ تِرُسْسِيرْ اَتْتَكَمْ
tiruvōttūr sivañāṉatēsikaṉ tiruchsīr aṭṭakam
Fifth Thirumurai

071. تِرُوُوۤتْتُورْ سِوَنعانَ تيَۤسِكَنْ تُوۤتْتِرَمْ
tiruvōttūr sivañāṉa tēsikaṉ tōttiram

  نارْبَتْتيَنْسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. اُلَكِیَلِنْ اُرُمَیَلِنْ اَتَيْوُبيَرُمْ يَنَتِتَیَمْ
  اُوضِبيَرَ وِضَنغْكُسُتَريَۤ
 • 2. اُتَیَنِرَيْ مَتِاَمُتَ اُنَوُبيَرَ نِلَوُسِوَ
  یُوۤكَنِلَيْ اَرُضُمَلَيْیيَۤ
 • 3. اُنَتُسيَیَلْ يَنَتُسيَیَلْ اُنَتُتَيْمَيْ يَنَتُتَيْمَيْ
  اُنَرْيَنَ اُنَرْتْتُنِرَيْوٕۤ
 • 4. اُضَيَنَوُمْ اِلَيَنَوُمْ اُرَيْاُبَیَ وَسَنَمْاَرَ
  اُورُمُوظِیَيْ اُتَوُنِتِیيَۤ
 • 5. اُونْرُتَنْ اِرَنْتيَنَوِ تَنْتَيْاِتُمْ مِنْتَرُوتُمْ
  اُونْرَلْاَرَ نِنْرَنِلَيْیيَۤ
 • 6. اُنْنَلْاَرَ اُنْنُنِلَيْ اِنْنَتيَنَ يَنْنُتَيْیَ
  اُضْاُنَرَ اُضْضُمَتِیيَۤ
 • 7. اُنْنِلَيْیُمْ يَنْنِلَيْیُمْ اَنْنِیَمْاِ لَيْسْسِرِتُمْ
  اُرْرَرِتِ يَنْرَبُورُضيَۤ
 • 8. اُنْمَيْنيَرِ اَنْمَيْتَنِلْ اُنْتُضَمْاُو رُنغْكِلْيَنَ
  اُوۤتُميَیْبْ بُوۤتَنيَرِیيَۤ
 • 9. اَلَكِنْمَرَيْ مُوظِیُمْاُورُ بُورُضِنْمُتِ بيَنَيَنَ
  تَكَنْديَضِیَ اَرُضْسيَیْتيَرُضيَۤ
 • 10. اَيْمْبُوتَمْ آتِنِي اَلْلَيْاَتْ تَتْتُوَ
  اَتِيتَاَرِ وٕنْرَاُونْريَۤ
 • 11. اَتْتُوَا آرَيْیُمْ اَكَنْرَنِلَيْ یاتَحتُ
  اَتِيتَنِلَيْ يَنْرَنَنْريَۤ
 • 12. آنَيْيَمَ تانَيْيَمَيْ اَنْرِاُونْ رِلْلَيْنِي
  اَرِتِيَنَ اَرُضُمُتَليَۤ
 • 13. اَنْبيَنْبَ تيَۤسِوَمْ اُنَرْنْدِتُكَ يَنَيَنَكْكُ
  اَرِوِتْتَ سُتْتَاَرِوٕۤ
 • 14. اَتْتُوِتَ نِلَيْتُوِتَ نِلَيْنِنْرَ بِنْنَلَتُ
  اَتَيْنْدِتا تيَنْرَاِرَيْیيَۤ
 • 15. آنَنْدَ مَتُسَسْسِ تانَنْدَ ميَۤاِحتُ
  اَرِنْدَتَيْتِ يَنْرَنَلَميَۤ
 • 16. اَتْتَسِتْ تِكَضُمْنِنَ تيَۤوَلْسيَیُمْ نِياَوَيْ
  اَوَاوِاِتَلْ يَنْرَمَنِیيَۤ
 • 17. اِلَكُبَرِ بُورَنَ وِلاسَمْاَلَ تِلَيْاَنْتَمْ
  يَنغْكَنُمْ يَنَسْسُولْبَتِیيَۤ
 • 18. اِرَوُبَكَلْ اَرْرَاِتَمْاَتُسَكَلَ كيَۤوَلَمْ
  اِرَنْتِنْنَتُ يَنْرَبَرَميَۤ
 • 19. اِسْسَيْمَنَ مایَيْیيَۤ كَنْتَنَ يَلامْاَوَيْ
  اِرُنْدُكانْ يَنْرَتَوَميَۤ
 • 20. یانْبِرَرْ يَنُمْبيَۤتَ نَتَيْوِتُتْ تيَنْنُوۤتُ
  اِرُتْتِيَنَ اُرَيْسيَیْاَرَيْسيَۤ
 • 21. يَنْكَضَيْكَ نيَۤيَنَتُ كَنْنيَۤيَنْ اِرُكَنْ
  اِلَنغْكُمَنِ یيَۤيَنْاُیِريَۤ
 • 22. يَنْاُیِرْكْ كُیِريَۤيَنْ اَرِوٕۤيَنْ اَرِوُوتُ
  اِرُنْدَسِوَ ميَۤيَنْ اَنْبيَۤ
 • 23. يَنْتيَیْوَ ميَۤيَنَتُ تَنْدَيْیيَۤ يَنَيْاِينْرُ
  يَتُتْتَتا یيَۤيَنْاُرَوٕۤ
 • 24. يَنْسيَلْوَ ميَۤيَنَتُ وَاظْوٕۤيَنْ اِنْبَميَۤ
  يَنْاَرُتْ كُرُوَتِوَميَۤ
 • 25. كَلَكَمَنَمْ اُتَيْیَيَنْ بِظَيْبُورُتْ تاتْكُونْتَ
  كَرُنَيْیَنغْ كَتَلْاَمُتَميَۤ
 • 26. كاظِتَنِلْ اَنْرُسُرَرْ مُنِوَرْسِتْ تَرْكَضْیُوۤكَرْ
  كَرُتُسَمَ یاتِبَرْكَضُمْ
 • 27. كَيْكُوِتْ تَرُكِلْنِنْ ريَۤتْتَمُو وَانْتِلْ
  كَضِتْتُميَیْبْ بُوۤتَمْاُنْتُ
 • 28. كَنِمَتُرَمْ اُوظُكُسيَمْ بَتِكَسْسيَ ظُمْسُونْمَظَيْ
  كَنْنُتَلْ بَوَضَمَلَيْیِلْ
 • 29. كَنْتُبُوظِ اَرُضْمُكِلْ سَمْبَنْدَ وَضْضَلانغْ
  كَتَوُضيَۤ اُوۤتْتُورِنِلْ
 • 30. كَوِنُرَ وِضَنغْكُنَرْ بَنِكَضْسِوَ بُنْنِیَكْ
  كَتِاُلَ كَرِنْدُیْیَوٕۤ
 • 31. كَرَيْاَرْرَ مَكِظْوِنُوتُ سيَیْتَرُضْ بُرِنْدِتُمْ
  كاتْسِیيَۤ سِوَنعانِیامْ
 • 32. كَرُتَوَرُمْ اُورُتِرُبْ بيَیَرْكُوضْمَنِیيَۤيَمَيْكْ
  كابْبَتُنْ كَتَنْيَنْرُميَۤ.

திருவோத்தூர் சிவஞான தேசிகன் தோத்திரம் // திருவோத்தூர் சிவஞான தேசிகன் தோத்திரம்