திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
تِرُوُوۤتْتُورْ سِوَنعانَ تيَۤسِكَنْ تُوۤتْتِرَمْ
tiruvōttūr sivañāṉa tēsikaṉ tōttiram
تِرُمُكَبْ باسُرَمْ
tirumukap pāsuram
Fifth Thirumurai

072. تِرُوُوۤتْتُورْ سِوَنعانَتيَۤسِكَنْ تِرُسْسِيرْ اَتْتَكَمْ
tiruvōttūr sivañāṉatēsikaṉ tiruchsīr aṭṭakam

  بَنْنِرُسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. اَنِوَا یُلَكَتْ تَمْبُیَنُمْ اَضِكْكُنْ تُوظِرْبُونْ اَمْبُیَنُمْ
  اَرِیا اَرُمَيْتْ تِرُوَتِیَيْ اَتِیيَۤنْ تَرِسِتْ تَكَنغْكُضِرَ
  مَنِوَایْ مَلَرْنْديَمْ بُوۤلْوَارْكْكُ مَرَيْیُنْ مُتِبَيْ وَكُتْتَرُضَ
  وَیَنغْكُنغْ كَرُنَيْ وَتِوٕتُتْتُ وَنْدُ وِضَنغْكُ مَنِسْسُتَريَۤ
  بِنِوَایْ بِرَوِكْ كُورُمَرُنْديَۤ بيَۤرا نَنْدَبْ بيَرُوِرُنْديَۤ
  بِرَنغْكُ كَتِیِنْ اَرُضاريَۤ بيَرِیُوۤرْ مَكِظْوِرْ بيَرُمْبيَۤريَۤ
  تِنِوَایْ يَیِرْسُوظْ تِرُوُوۤتْتُورْ تِكَظَ اَمَرْنْدَ سِوَنيَرِیيَۤ
  تيَۤوَرْ بُكَظُنعْ سِوَنعانَتْتيَۤوٕۤ نعانَ سِكامَنِیيَۤ.
 • 2. نِنْبالْ اَرِوُمْ نِنْسيَیَلُمْ نِيیُمْ بِرِتَنْ ريَمَتَرُضيَۤ
  نيَتِیَ وِكَرْبَ اُنَرْسْسِكُوتُ نِنْرایْ اَتَنالْ نيَۤرْنْدِلَيْكانْ
  اَنْبالْ اُنْبالْ اُورُمُوظِتَنْ تَنَمْاِمْ مُوظِیالْ اَرِنْدُورُنغْكِ
  اَضَوَا اَرِوٕۤ اُرُوَاكَ اَمَريَنْ رُنَرْتْتُمْ اَرُمْبُورُضيَۤ
  اِنْبالْ يَنْبالْ تَرُتایِلْ اِنِیَ كَرُنَيْ اِرُنغْكَتَليَۤ
  اِكَتْتُمْ بَرَتْتُمْ تُنَيْیاكِ يَنْنُضْ اِرُنْدَ وِیَنِرَيْوٕۤ
  تيَنْبالْ وِضَنغْكُنْ تِرُوُوۤتْتُورْ تِكَظُمْ مَتُرَسْ سيَظُنغْكَنِیيَۤ
  تيَۤوَرْ بُكَظُنعْ سِوَنعانَتْ تيَۤوٕۤ نعانَ سِكامَنِیيَۤ.
 • 3. اَسَيْیُمْ بَرِسانْ تَتْتُوَمَنْ رَوَتْتَيْاَكَنْرَ اَرِوٕۤنِي
  آكُمْ اَتَنَيْ يَمَتَرُضالْ اَلَوَامْ يَنْريَۤ اُلَوَامَلْ
  اِسَيْیُمْ وِكَرْبَ نِلَيْیَيْاُوظِتْ تِرُنْدَ بَتِیيَۤ اِرُنْدَرِكانْ
  يَنْريَنْ اُنَرْوَيْتْ تيَضِتْتَنِنَكْ كيَنْنيَۤ كَيْمْما رَرِیيَۤنيَۤ
  نَسَيْیُمْ وٕرُبْبُمْ تَوِرْنْدَوَرْبالْ نَنْنُمْ تُنَيْیيَۤ نَنْنيَرِیيَۤ
  نانْتانْ يَنْنَلْ اَرَتْتِكَظْنْدُ ناضُمْ اُوۤنغْكُ نَتُنِلَيْیيَۤ
  تِسَيْیُمْ بُوِیُمْ بُكَظُوۤتْتُورْسْ سِيرْكُوضْ مَتُرَسْ سيَظُمْباكيَۤ
  تيَۤوَرْ بُكَظُنعْ سِوَنعانَتْ تيَۤوٕۤ نعانَ سِكامَنِیيَۤ.
 • 4. كَنْمُونْ رُتَيْیانْ يَوَنْاَوَنيَۤ كَتَوُضْ اَوَنْتَنْ كَرُنَيْاُونْريَۤ
  كَرُنَيْ اَتَنَيْكْ كَرُتُكِنْرَ كَرُتْتيَۤ كَرُتْتامْ اَكْكَرُتْتَيْ
  مَنْمُونْ رَرَكْكُونْ تِرُنْدَوَريَۤ وَانُوۤرْ وَنَنغْكُمْ اَرُنْدَوَرامْ
  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

  • 162. نانْكامْ باوِنْ بِرْباتِیُمْ 5,6,7,8 آمْ باكْكَضُمْ كِتَيْكْكَوِلْلَيْ.

திருவோத்தூர் சிவஞானதேசிகன் திருச்சீர் அட்டகம் // திருவோத்தூர் சிவஞானதேசிகன் திருச்சீர் அட்டகம்