திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
تِرُوُوۤتْتُورْ سِوَنعانَتيَۤسِكَنْ تِرُسْسِيرْ اَتْتَكَمْ
tiruvōttūr sivañāṉatēsikaṉ tiruchsīr aṭṭakam
سِنغْكَبُرِكْ كَنْدَرْ بَتِكَمْ
siṅkapurik kantar patikam
Fifth Thirumurai

073. تِرُمُكَبْ باسُرَمْ
tirumukap pāsuram

  اَرُسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. تِرُتْتَكُسِيرْتْ تَمِظْمَرَيْكْكيَۤ مُتَلایَ وَاكْكَتَنالْ تِرُبْبيَۤرْ كُونْتُ
  كَرُتْتَرْنَمَ تيَۤكَمْبَكْ كَتَوُضَيْیُتْ بُرَنغْكَنْتُ كَضِكْكِنْ رُوۤیْنِنْ
  اُرُتْتَكُسيَۤ وَتِكْكَتِیيَۤنْ اُورُكُوۤتِتيَنْتَنِتْتيَۤ اُرَيْكْكِنْريَۤنْاُنْ
  كَرُتْتَرِیيَۤنْ يَنِنُ(مُنَيْكْ) كُوتُ(مُیَلْوٕۤنْ رَنَيْ)یَنْبالْ كاكْكَ اَنْريَۤ.

  • * اَتَيْبْبُكْكُضْ اُضْضَوَيْ مُولَتْتِلْ يَظُتْتُ وِضَنغْكا اِتَنغْكَضِلْ آ. با. اُوكِتْتُ اَمَيْتْتَسُورْكَضْ.

திருமுகப் பாசுரம் // திருமுகப் பாசுரம்