திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
سِنغْكَبُرِكْ كَنْدَرْ بَتِكَمْ
siṅkapurik kantar patikam
آنَنْدَ نَتَنَبْ بَتِكَمْ
āṉanta naṭaṉap patikam
Fifth Thirumurai

075. تيَیْوَتْ تَنِتْ تِرُمالَيْ
teyvat taṉit tirumālai

  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
  وَنعْسِتْتُرَيْ
 • 1. اَيْنغْكَرَنْ اَتِمَلَرْ
  اِنغْكُرَ نِنَيْتِنِنْ
  بُونغْكُرُ تُیَرَرُمْ
  مَنغْكَلِنْ مَنَنَنيَۤ.
 • كُرَضْ وٕنْسيَنْدُرَيْ
 • 2. تِرُمالْ اَرِیاسْ سيَۤوَتِ یاليَنْ
  كَرُمالْ اَرُكْكُنغْ كَنَبَتِ سَرَنَمْ.
 • كَلِوِرُتْتَمْ
 • 3. تُتِبيَرُ كَنَبَتِ اِنَيْیَتِ مَلَرُمْ
  بَتِتَرُ سَرَوَنَ بَوَنْمَلَ رَتِیُنغْ
  كَتِتَرُ بَرَسِوَنْاِیَلَنِ كَظَلُمْ
  مَتِیُرَ مَنَنِتَيْ مَرُوُتُ مِكَوٕۤ.
 • 4. اَرُضُرُنغْ كَیَمُكَتْ تَنْنَلْ باتَمُمْ
  بُورُضُرُ سَنْمُكَبْ بُنِتَنْ تاضْكَضُمْ
  تيَرُضُرُ سِوَبِرانْ سيَمْبُورْ كَنعْسَمُمْ
  مَرُضَرَ ناتُورُمْ وَنَنغْكِ وَاظْتْتُوَامْ.
 • 5. اَرْبُتَكْ كَنَبَتِ اَمَلَ بُوۤرْرِیيَۤ
  تَرْبَرَ سَنْمُكَ سامِ بُوۤرْرِیيَۤ
  سِرْبَرَ سِوَمَكا تيَۤوَ بُوۤرْرِیيَۤ
  بُورْبَمَرْ كَوْرِنِرْ بُوۤرْرِ بُوۤرْرِیيَۤ.
 • اَرُسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
 • 6. ماتَنغْكَ مُكَتْتُوۤنْنَنغْ كَنَبَتِتَنْ سيَنغْكَمَلَ مَلَرْتْتاضْ بُوۤرْرِ
  يَۤتَنغْكَضْ اَرُتْتَرُضُنغْ كُمَرَكُرُبَرَنْباتَ اِنَيْكَضْ بُوۤرْرِ
  تاتَنغْكَ مَلَرْكْكُونْرَيْسْ سَتَيْیُتَيْیَ سِوَبيَرُمانْ سَرَنَمْ بُوۤرْرِ
  سِيتَنغْكُوضْ مَلَرْكْكُظَلاضْ سِوَكامَ سَوُنْدَرِیِنْ تِرُتْتاضْ بُوۤرْرِ.
 • يَنْسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
 • 7. كَلَيْنِرَيْ كَنَبَتِ سَرَنَنعْ سَرَنَمْ
  كَجَمُكَ كُنَبَتِ سَرَنَنعْ سَرَنَمْ
  تَلَيْوَنِنْ اِنَيْیَتِ سَرَنَنعْ سَرَنَمْ
  سَرَوَنَ بَوَكُكَ سَرَنَنعْ سَرَنَمْ
  سِلَيْمَلَيْ یُتَيْیَوَ سَرَنَنعْ سَرَنَمْ
  سِوَسِوَ سِوَسِوَ سَرَنَنعْ سَرَنَمْ
  اُلَيْوَرُمْ اُورُبَرَيْ سَرَنَنعْ سَرَنَمْ
  اُمَيْسِوَيْ اَمْبِكَيْ سَرَنَنعْ سَرَنَمْ.

தெய்வத் தனித் திருமாலை // தெய்வத் தனித் திருமாலை