திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
نَتَراجَ اَلَنغْكارَمْ
naṭarāja alaṅkāram
تِرُوَتِكْ كَنْنِ
tiruvaṭik kaṇṇi
Fifth Thirumurai

080. مُرَيْیِيتْتُكْ كَنْنِ
muṟaiyīṭṭuk kaṇṇi

  تاظِسَيْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. بَرْرُ نِنَيْتْتيَظُمِبْ باوِمَنَتْ تِيمَيْیيَلامْ
  اُرْرُ نِنَيْكْكِليَنَكْ كُوتُرُوِبْ بُوۤكُتَتا.
 • 2. يَضْضيَۤتَ نِنْنِتَتْتيَۤ يَنْنُكِنْرَ تُوۤرُمَتَيْ
  اُضْضيَۤ نِنَيْكْكِليَنَكْ كُوتُرُوِبْ بُوۤكُتَتا.
 • 3. تُنْنُكِنْرَ تِيمَيْنِنْبارْ سُوظْنْدُرَيْكْكُنْ تُوۤرُمَتَيْ
  اُنْنُكِنْرَ بُوۤتِليَنَكْ كُوتُرُوِبْ بُوۤكُتَتا.
 • 4. يَضْضُكِنْرَ تِيمَيْنِنْبا ليَنْنُكِنْرَ تُوۤرُمَتَيْ
  اُضْضُكِنْرَ بُوۤتِليَنَكْ كُوتُرُوِبْ بُوۤكُتَتا.
 • 5. مِكْكَ نِلَيْنِرْكَ وِرُمْبيَۤنْ بِظَيْكَضيَلامْ
  اُوكْكَ نِنَيْكْكِليَنَكْ كُوتُرُوِبْ بُوۤكُتَتا.
 • 6. كُوۤكُوۤ وٕنُنغْكُوتِیيَۤنْ كُورِیَكُرْ رَنغْكَضيَلامْ
  اُوۤكُوۤ نِنَيْكْكِليَنَكْ كُوتُرُوِبْ بُوۤكُتَتا.
 • 7. بِتْتُ مَنَكْكُوتِیيَۤنْ بيَۤسِیَوَنْ سُولْلَيْیيَلامْ
  اُوتْتُ نِنَيْكْكِليَنَكْ كُوتُرُوِبْ بُوۤكُتَتا.
 • 8. تيَۤرْنْدُ تيَضِیاسْ سِرِیَوَنيَۤنْ تِيمَيْیيَلامْ
  اُوۤرْنْدُ نِنَيْكْكِليَنَكْ كُوتُرُوِبْ بُوۤكُتَتا.
 • 9. نِرُتْتِ یَرِیيَۤ نِكَظْتْتِیَوَنْ سُولْلَيْ
  اُرُتْتِ نِنَيْكْكِليَنَكْ كُوتُرُوِبْ بُوۤكُتَتا.
 • 10. تُوۤنْرِ وِرِیُمَنَتْ تُتْتَنيَۤنْ وَنْبِظَيْیَيْ
  اُونْرِ نِنَيْكْكِليَنَكْ كُوتُرُوِبْ بُوۤكُتَتا.
 • 11. يَنْنِنَيْبْبَ تِنْرِنِنَيْ یيَضْضِ یُرَيْتْتَتَنَيْ
  اُنْنِنَيْكْكُنْ تُوۤرُميَنَكْ كُضْضَ مُرُكُتَتا.
 • 12. كَتَيْیَوَنيَۤنْ وَيْتَكَتُنعْ سُونْنِنَيْكْكُنْ تُوۤرُمْ
  اُتَيْیَوَنيَۤ یيَنْنُتَيْیَ وُضْضَ مُرُكُتَتا.
 • 13. بِتْتَنيَنَتْ تِيمَيْ بِتَرْرِیَتيَنْ نُنْدُوۤرُمْ
  اُتْتَمَنيَۤ یيَنْنُتَيْیَ وُضْضَ مُرُكُتَتا.
 • 14. مَنْرُتَيْیایْ نِنْنَرُضَيْ وَيْتَكُوتُنعْ سُورْبُورُضِلْ
  اُونْرَيْ نِنَيْكْكِليَنَكْ كُضْضَ مُرُكُتَتا.
 • 15. وٕرُوَامَ لَيْیُوۤ وِضَمْبِیَسُولْ ليَلْلامْ
  اُورُوَا نِنَيْكْكِليَنَكْ كُضْضَ مُرُكُتَتا.
 • 16. بُلَيْكْكُوتِیيَۤنْ بُنْسُورْ بُكَنْرَتيَنْ نُنْدُوۤرُمْ
  اُلَيْكْكَنْميَظُ كاكَوٕنْرَ نُضْضَ مُرُكُتَتا.
 • 17. اِيتِلْبيَرُنْ تایِ لِنِیایْنِنْ رَنْنَرُتْبالْ
  اُوتِیَسُولْ لُنْنِليَنَكْ كُضْضَ مُرُكُتَتا.
 • 18. بُرَيْتْتَمَنَ وَنعْسَبْ بُلَيْیيَۤنْ رِرُوَرُضَيْ
  اُرَيْتْتَبِظَيْ یيَنْنِليَنَكْ كُضْضَ مُرُكُتَتا.
 • 19. ناتِ نِنَيْیا نَوَيْیُتَيْیيَۤنْ بُنْسُوليَلامْ
  اُوۤتِ نِنَيْكْكِليَنَكْ كُضْضَ مُرُكُتَتا.
 • 20. وٕبْبِلْ كَرُنَيْ وِضَكْكَنَيْیا یيَنْبِظَيْیَيْ
  اُوبْبِ نِنَيْكْكِليَنَكْ كُضْضَ مُرُكُتَتا.
 • 21. اَنعْسَليَنْرایْ نِنْبالْ اَتاتَمُوظِ بيَۤسِیَتَيْ
  اَنعْسِنِنَيْكْ كِليَنَكْ كَنعْسُنغْ كَلَنغْكُتَتا.
 • 22. ميَیْیُوۤرْ سِرِتُمِليَۤنْ وِينْمُوظِیا لُوتِیَتَيْ
  اَيْیُوۤ نِنَيْكْكِليَنَكْ كَنعْسُنغْ كَلَنغْكُتَتا.
 • 23. اِتْتا رَنِكْكُضيَنغْكُ مِلْلاتَ تِيمَيْسيَیْتيَۤنْ
  اَتْتا نِنَيْكْكِليَنَكْ كَنعْسُنغْ كَلَنغْكُتَتا.
 • 24. بُویْیالْ وِرِنْدَ بُلَيْمَنَتْتيَۤنْ سيَیْبِظَيْیَيْ
  اَيْیا نِنَيْكْكِليَنَكْ كَنعْسُنغْ كَلَنغْكُتَتا.
 • 25. اِبْباوِ نيَنعْسا لِظُكْكُرَيْتْتيَۤ نانغْكَتَنَيْ
  اَبْبانِ نَيْكْكِليَنَكْ كَنعْسُنغْ كَلَنغْكُتَتا.
 • 26. يَنْناكْ كُوتُمَيْیيَلا ميَنْنِیُرَيْتْ تيَۤنَتَنَيْ
  اَنْنا نِنَيْكْكِليَنَكْ كَنعْسُنغْ كَلَنغْكُتَتا.
 • 27. وٕمْمانْ مَنَتْتُ وِنَيْیيَۤنْ بُكَنْرَتيَلامْ
  اَمْما نِنَيْكْكِليَنَكْ كَنعْسُنغْ كَلَنغْكُتَتا.
 • 28. يَسْسُوۤتُ مِلْلا تِظِنْديَۤنْ بِظَيْكَضيَلامْ
  اَسْسُوۤنِ نَيْكْكِليَنَكْ كَنعْسُنغْ كَلَنغْكُتَتا.
 • 29. وَنْدُوۤتِ نَيْمَنَتْتُ وَنعْسَكَنيَۤنْ وَنعْسَميَلامْ
  اَنْدُوۤنِ نَيْكْكِليَنَكْ كَنعْسُنغْ كَلَنغْكُتَتا.
 • 30. اُوۤوَاكْ كُوتِیيَۤ نُرَيْتْتَ بِظَيْكَضيَلامْ
  آوَا نِنَيْكْكِليَنَكْ كَنعْسُنغْ كَلَنغْكُتَتا.
 • 31. كَرَيْسيَۤرَ وُونْناكْ كَتَيْیيَۤنْ بِظَيْیَيْ
  اَرَيْسيَۤنِ نَيْكْكِليَنَكْ كَنعْسُنغْ كَلَنغْكُتَتا.
 • 32. مَرُضُتَيْیيَۤنْ وَنعْسَ مَنَتْتِيمَيْ یيَلْلامْ
  اَرُضُتَيْیا یيَنْنِليَنَكْ كَنعْسُنغْ كَلَنغْكُتَتا.
 • 33. اِينْتَوَنيَۤنْ وَنْسُولْ اِیَمْبِیَتَيْ یيَنْنُتَيْیَ
  آنْتَوَنيَۤ یيَنْنِليَنَكْ كَنعْسُنغْ كَلَنغْكُتَتا.
 • 34. وَرْبُتَنيَۤنْ وَنعْسَ مَنَبْبِظَيْیَيْ مَنْراتُمْ
  اَرْبُتَنيَۤ یيَنْنِليَنَكْ كَنعْسُنغْ كَلَنغْكُتَتا.
 • 35. تُنْبُتَيْیيَۤنْ بُنْمُوظِكَضْ تُورْرِیَتَيْ یيَوْوُیِرْكْكُمْ
  اَنْبُتَيْیا یيَنْنِليَنَكْ كَنعْسُنغْ كَلَنغْكُتَتا.
 • 36. كُوتِكْكِنْرَ وَنْمُوظِیارْ كُورِیَتَيْ یَيْیُوۤ
  مَتِكْكِنْرَ تُوۤرُمُضْضيَۤ وَاضِتْ تَرُكْكُتَتا.
 • 37. سِنَنغْكُونْتَ بُوۤتيَلْلانعْ سيَبْبِیَ وَنْسُولْلَيْ
  مَنَنغْكُوضْضُنْ تُوۤرُمُضْضيَۤ وَاضِتْ تَرُكْكُتَتا.
 • 38. سيَیْتَنَنْرِ یيَنْناسْ سِرِیَوَنيَۤ نِنْنَرُضَيْ
  وَيْتْتيَنْنُنْ تُوۤرُمُضْضيَۤ وَاضِتْ تَرُكْكُتَتا.
 • 39. بُویْتْتَ مَنَتْتيَۤنْ بُكَنْرَكُوتُنعْ سُورْكَضيَلامْ
  وَيْتْتُنِنَيْكْ كُنْدُوۤرُمْ وَاضِتْ تَرُكْكُتَتا.
 • 40. بُونغْكُكِنْرَ تِيمَيْ بُكَنْرَتيَلا ميَنْنِیيَنْنِ
  مَنغْكُكِنْرَ تُوۤرُمُضْضيَۤ وَاضِتْ تَرُكْكُتَتا.
 • 41. اُوتُكِنْرَ سُولْلا لُرَيْتْتَتَنَيْ یيَنْنِیيَنْنِ
  وَاتُكِنْرَ تُوۤرُمُضْضيَۤ وَاضِتْ تَرُكْكُتَتا.
 • 42. اُیَنغْكُكِنْريَۤنْ وَنْسُولْ لُرَيْتْتَتَنَيْ یيَنْنِ
  مَیَنغْكُكِنْرَ تُوۤرُمُضْضيَۤ وَاضِتْ تَرُكْكُتَتا.
 • 43. سُولْوِضَيْوُ نُوۤكْكاتيَۤ سُونْنَتيَلا ميَنْنُتُورُمْ
  وَلْوِنَيْیيَۤ نُضْضَكَتْتيَۤ وَاضِتْ تَرُكْكُتَتا.
 • 44. ميَۤلْوِضَيْوُ نُوۤكْكاتيَۤ وٕۤرُسُونْنَ تيَنْنُتُورُمْ
  مالْوِنَيْیيَۤ نُضْضَكَتْتيَۤ وَاضِتْ تَرُكْكُتَتا.
 • 45. وِنعْسَكَتْتا لَنْدُوۤ وِضَمْبِیَتَيْ یيَنْنُتُورُمْ
  وَنعْسَكَتْتيَۤ نُضْضَكَتْتيَۤ وَاضِتْ تَرُكْكُتَتا.
 • 46. وِلَنغْكُكِنْرَ نيَنعْسَ وِضَيْوَيْیيَنْ نُنْدُوۤرُمْ
  مَلَنغْكُكِنْريَۤ نُضْضَكَتْتيَۤ وَاضِتْ تَرُكْكُتَتا.
 • 47. تُویْمَيْیِلا وَنْمُوظِیارْ سُونْنَوٕلا ميَنْنُتُورُمْ
  وَایْمَيْیِليَۤ نُضْضَكَتْتيَۤ وَاضِتْ تَرُكْكُتَتا.
 • 48. كَلِكْكِنْرَ وَنعْسَكَكْ كَرُتْتَيْكْ كَرُتِ
  وَلِكْكِنْرَ تُوۤرُمُضْضيَۤ وَاضِتْ تَرُكْكُتَتا.
 • 49. نِيتْتُكِنْرَ وَنعْسَ نيَتُنعْسُوليَلا نيَنعْسَكَتْتيَۤ
  ماتْتُكِنْرَ تُوۤرُمُضْضيَۤ وَاضِتْ تَرُكْكُتَتا.
 • 50. بُورُنْدُكِنْرَ وَنعْسَبْ بُتُمَيْیيَنْنِ یَيْیُوۤ
  وَرُنْدُكِنْرَ تُوۤرُمُضْضيَۤ وَاضِتْ تَرُكْكُتَتا.
 • 51. وٕرُوِكْكُمْ وَنعْسَ وٕرُنعْسُوليَلامْ نيَنعْسِلْ
  وَرُوِكْكُنْ تُوۤرُمُضْضيَۤ وَاضِتْ تَرُكْكُتَتا.
 • 52. اُوتُمْبُوۤ تُنْنَيْ یُرَيْتْتَوٕلا نایَتِیيَۤنْ
  ناتُمْبُوۤ تيَلْلاميَنْ ناتِ نَتُنغْكُتَتا.
 • 53. وَایْكْكَتَيْیا وَنْسُولْ وَظَنغْكِیَوٕنْ وَنْمَنَتْتَيْ
  نایْكْكَتَيْیيَۤ نيَنْنُتُورُمْ ناتِ نَتُنغْكُتَتا.
 • 54. كَنْرِ یُرَيْتْتَ كَتُنعْسُورْ كَتُوَيْیيَلامْ
  نَنْرِیِليَۤ نيَنْنُتُورُمْ ناتِ نَتُنغْكُتَتا.
 • 55. بُنْمَيْیِنالْ وَنْسُورْ بُكَنْرَبُلَيْتْ تَنْمَيْیيَلامْ
  نَنْمَيْیِليَۤ نيَنْنُتُورُمْ ناتِ نَتُنغْكُتَتا.
 • 56. اُونيَنْنُمْ وَنعْسَ وُضَتْتا لُرَيْتْتَوٕلامْ
  نانيَنْنُنْ تُوۤرُميَنْرَ ناتِ نَتُنغْكُتَتا.
 • 57. وَنعْسَنَيْیا لَنعْساتُ وَنْسُولْ بُكَنْرَوٕلامْ
  نَنعْسَنَيْیيَۤ نيَنْنُتُورُمْ ناتِ نَتُنغْكُتَتا.
 • 58. كُوۤنَنيَتُ نيَنعْسَكْ كُرَنغْكارْ كُتِتْتَوٕلامْ
  نانَمِليَۤ نيَنْنُتُورُمْ ناتِ نَتُنغْكُتَتا.
 • 59. اُونَمِلا نِنْنَيْ یُرَيْتْتَكُوتُنعْ سُولْلَيْیيَلامْ
  نعانَمِليَۤ نيَنْنُتُورُمْ ناتِ نَتُنغْكُتَتا.
 • 60. يَرْريَۤ مَتِیِلِیيَۤ نيَنْنا تُرَيْتْتَتَنَيْسْ
  سَرْريَۤ نِنَيْتْتِتِنُنْ تاتُ كَلَنغْكُتَتا.
 • 61. اِنِیيَۤتُ سيَیْوٕۤ نِكَظْنْدُرَيْتْتَ سُولْلَيْتْ
  تَنِیيَۤ نِنَيْتْتِتِنُنْ تاتُ كَلَنغْكُتَتا.
 • 62. نایَنَيْیيَۤ نيَنْنامَ نَلَنغْكِیَوَنْ سُولْلَيْیيَلامْ
  تایَنَيْیا یيَنْنُتُورُنْ تاتُ كَلَنغْكُتَتا.
 • 63. نِرْكُرُكا وَنعْسَ نِنَيْوَالْ نِنَيْتْتَوٕلانعْ
  سَرْكُرُوٕۤ یيَنْنُتُورُنْ تاتُ كَلَنغْكُتَتا.
 • 64. وٕنْنَرَكِلْ وِيظُمْ وِضَيْوَالْ وِضَمْبِیَتَيْ
  يَنْنَرَسيَۤ یيَنْنُتُورُ ميَنْنَيْ وِظُنغْكُتَتا.
 • 65. نَنْكَرِیيَۤنْ وَاضا نَوِنْرَ نَوَيْیَنَيْتْتُمْ
  يَنْكُرُوٕۤ یيَنْنُتُورُ ميَنْنَيْ وِظُنغْكُتَتا.
 • 66. آوَ تَرِیا تَتِیيَۤ نِكَظْنْدَكُوتُمْ
  باوَ نِنَيْكْكِرْ بَكِيريَنْ رَلَيْكْكُتَتا.
 • 67. وَنْدِبْ بَرِیيَۤنْ وَظَنغْكِیَوَنْ سُولْلَيْیيَلامْ
  سِنْدِكْ كِلُضْضيَۤ تِتُكْكِتْ تَظُنغْكُتَتا.
 • 68. كُرْرَ نِنَيْتْتَ كُوتُنعْسُوليَلا ميَنْنُضَتْتيَۤ
  بَرْرَ نِنَيْكْكِرْ بَیَما یِرُكْكُتَتا.
 • 69. يَضْضُكِنْرَ تِيمَيْ یيَتُتْتُرَيْتْتيَۤ نانغْكَتَنَيْ
  وِضْضُكِنْرَ تُوۤرُ مُضْضَمْوٕنْدُ وٕتُمْبُتَتا.

முறையீட்டுக் கண்ணி // முறையீட்டுக் கண்ணி