திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
مُرَيْیِيتْتُكْ كَنْنِ
muṟaiyīṭṭuk kaṇṇi
بيَۤرَنْبُكْ كَنْنِ
pēraṉpuk kaṇṇi
Fifth Thirumurai

081. تِرُوَتِكْ كَنْنِ
tiruvaṭik kaṇṇi

  تاظِسَيْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. مِنْنِتَيْیاضْ كانَ وِضَنغْكُمَنْرِ لاتُكِنْرایْ
  يَنْنُتَيْیا یُنْرَ نِنَيْیَتِتانْ نُوۤوَاتا.
 • 2. وَنْنَمُتيَۤ یِنْبَ مَلِیَمَنْرِ لاتُكِنْرایْ
  يَنْنَمُتيَۤ یُنْرَ نِنَيْیَتِتانْ نُوۤوَاتا.
 • 3. نَنْنِیَميَیْ یَنْبَرْ نَیَكْكَمَنْرِ لاتُكِنْرایْ
  بُنْنِیَنيَۤ یُنْرَنَتُ بُونْنَتِتانْ نُوۤوَاتا.
 • 4. اَنْبَرِنْبَنغْ كُوضْضَنَتَ مَمْبَلَتْتيَۤ یاتُكِنْرایْ
  اِنْبُرُوَا مُنْرَ نِنَيْیَتِتانْ نُوۤوَاتا.
 • 5. نُولُنَرْوَا نُنْنُنَرْوِ نُوۤكْكَنَتَ ماتُكِنْرایْ
  مالَرِیا وُنْرَنْ مَلَرْبْباتَمْ نُوۤوَاتا.
 • 6. يَضْضَلَرَ وَمْبَلَتْتيَۤ یِنْبَنَتَ ماتُكِنْرایْ
  وَضْضَليَۤ یُنْرَنْ مَلَرَتِتانْ نُوۤوَاتا.
 • 7. سَيْوَ نِلَيْتْتُتْ تَظَيْتْتُوۤنغْكَ وَاتُكِنْرایْ
  تيَیْوَ مَنِیيَۤ تِرُوَتِتانْ نُوۤوَاتا.
 • 8. يَلْلارُ مِنْبُرْ رِرُكْكَنَتَ ماتُكِنْرایْ
  وَلْلارِنْ وَلْلایْ مَلَرْبْباتَمْ نُوۤوَاتا.
 • 9. اَوَميَۤ كَظِنْدِنْبَ مَنْبَرْكُوضَ وَاتُكِنْرایْ
  سِوَميَۤ نِنَتُ تِرُوَتِتانْ نُوۤوَاتا.
 • 10. تَرْبَرَما مَنْرِرْ رَنِنَتَنَ ماتُكِنْرایْ
  سِرْبَرَميَۤ یُنْرَنْ تِرُميَۤنِ نُوۤوَاتا.
 • 11. وِلْوَوٕۤرْ مالَيْ مِضِرْنْدَسَيْیَ وَاتُكِنْرایْ
  سيَلْوَميَۤ یُنْرَنْ تِرُميَۤنِ نُوۤوَاتا.

திருவடிக் கண்ணி // திருவடிக் கண்ணி