திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
سِوَبَتِ وِضَكْكَمْ
sivapati viḷakkam
نانْ يَۤنْ بِرَنْديَۤنْ
nāṉ ēṉ piṟantēṉ
Sixth Thirumurai

006. آرْرامَيْ
āṟṟāmai

  يَظُسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. يَظُوِنُمْ وَلِیَ مَنَتْتِنيَۤنْ مَلَنعْسارْ اِيیِنُمْ نایِنُمْ اِظِنْديَۤنْ
  بُظُوِنُمْ سِرِیيَۤنْبُویْوِظَيْنْ تُظَلْوٕۤنْبُنْمَيْیيَۤنْ بُلَيْتْتُوظِرْكَتَيْیيَۤنْ
  وَظُوِنُمْ بيَرِیيَۤنْ مَتَتْتِنُمْ بيَرِیيَۤنْ مانْبِلا وَنعْسَكَ نيَنعْسَكْ
  كُظُوِنُمْ بيَرِیيَۤنْ اَمْبَلَكْ كُوتْتَنْ كُرِبْبِنُكْ كيَنْكَتَ وٕۤنيَۤ.
 • 2. كَرْرَميَۤ لَوَرْتَمْ اُرَوِنَيْكْ كَرُتيَۤنْ كَلَكَرْتَمْ اُرَوِنِرْ كَضِتْتيَۤنْ
  اُرْرَميَۤ تَكَوُوۤرْ اُوَتْتُرَ اِرُنْديَۤنْ اُلَكِیَرْ بُوۤكَميَۤ اُوَنْديَۤنْ
  سيَرْرَميَۤ وِظَيْیُمْ سِرُنيَرِ بِتِتْتيَۤنْ تيَیْوَمْاُونْ ريَنُمْاَرِ وَرِیيَۤنْ
  كُرْرَميَۤ اُتَيْیيَۤنْ اَمْبَلَكْ كُوتْتَنْ كُرِبْبِنُكْ كيَنْكَتَ وٕۤنيَۤ.
 • 3. كَتُمَيْیيَۤنْ وَنعْسَكْ كَرُتْتِنيَۤنْ بُولْلاكْ كَنْمَنَكْ كُرَنغْكَنيَۤنْ كَتَيْیيَۤنْ
  نيَتُمَيْآنْ بَنَيْبُوۤلْ نِنْرَوٕرْ رُتَمْبيَۤنْ نِيسَنيَۤنْ باسَميَۤ اُتَيْیيَۤنْ
  نَتُمَيْاُونْ رَرِیيَۤنْ كيَتُمَيْیِرْ كِضَيْتْتَ نَسْسُما مَرَمْيَنَكْكِضَيْتْتيَۤنْ
  كُوتُمَيْیيَۤ كُرِتْتيَۤنْ اَمْبَلَكْ كُوتْتَنْ كُرِبْبِنُكْ كيَنْكَتَ وٕۤنيَۤ.
 • 4. نِلَتْتِلُمْبَنَتْتُمْ نِيضْوِظِمَتَوَارْ نيَرُكْكِلُمْبيَرُكْكِیَ نِنَيْبْبيَۤنْ
  بُلَتْتِلُمْ بُرَيْسيَۤرْ بُورِیِلُمْ مَنَتْتَيْبْ بُوۤكْكِوِينْ بُوۤتُبُوۤكْ كُرُوٕۤنْ
  نَلَتْتِلْاُوۤرْ اَنُوُمْ نَنْنِليَۤنْ كَتَيْیَ نایِنُنغْ كَتَيْیَنيَۤنْ نَوَيْیيَۤنْ
  كُلَتْتِلُمْ كُوتِیيَۤنْ اَمْبَلَكْ كُوتْتَنْ كُرِبْبِنُكْ كيَنْكَتَ وٕۤنيَۤ.
 • 5. سيَتِمُتِنْ تَلَيْیُمْمَنَتْتِنيَۤنْ تُنْبَسْ سيَلْلِنالْاَرِبْبُنْتَسِرِیيَۤنْ
  اَتِمُتِ اَرِیُمْ آسَيْسَرْ رَرِیيَۤنْ اَرِنْدَوَرْ تَنغْكَضَيْ اَتَيْیيَۤنْ
  بَتِمُتِ وَظِتْتُكْ كَتِكُوضُمْ كَتَيْیَرْبَنَتْتِلُمْ كُوتِیَنيَۤنْ وَنعْكَكْ
  كُوتِمُتِنْ تِتُوٕۤنْ اَمْبَلَكْ كُوتْتَنْ كُرِبْبِنُكْ كيَنْكَتَ وٕۤنيَۤ.
 • 6. اَرَنغْكِنِرْ بَتَيْكُونْ تُیِرْكْكُولَيْ بُرِیُمْ اَرَكْكَتَيْ یَوَرِنُنغْ كَتَيْیيَۤنْ
  اِرَنغْكِلْاُوۤرْ سِرِتُمْ اِرَكْكَمْاُرْ رَرِیيَۤنْ اِیَلُرُ ناسِیُتْ كِضَيْتْتَ
  سِرَنغْكِنِرْ كُوتِیيَۤنْ سِوَنيَرِ بِتِیيَۤنْ سِرُنيَرِسْ سَظَكْكَيْیيَۤ سِلُكُكْ
  كُرَنغْكيَنَبْ بِتِتْتيَۤنْ اَمْبَلَكْ كُوتْتَنْ كُرِبْبِنُكْ كيَنْكَتَ وٕۤنيَۤ.
 • 7. وَاتْتَميَۤ اُتَيْیارْ تَنغْكَضَيْكْ كانِنْ مَنَنعْسِرِتِرَكْكَمُرْ رَرِیيَۤنْ
  كُوۤتْتَميَۤ اُتَيْیيَۤنْ كُولَيْیَنيَۤنْ بُلَيْیيَۤنْ كُورْرِنُمْ كُوتِیَنيَۤنْ مایَيْ
  آتْتَميَۤ بُرِنْديَۤنْ اَرَتْتُوظِلْ بُرِیيَۤنْ اَسْسَمُمْ اَوَلَمُمْ اِیَرْرُمْ
  كُوتْتَميَۤ وِظَيْنْديَۤنْ اَمْبَلَكْ كُوتْتَنْ كُرِبْبِنُكْ كيَنْكَتَ وٕۤنيَۤ.
 • 8. كَلَيْتْتُوظِلْ اَرِیيَۤنْ كَضْاُنُنغْ كُوتِیيَۤنْ كَرِكْكُظَلْ نایِنُمْ كَتَيْیيَۤنْ
  وِلَيْتْتُوظِلْ اُتَيْیيَۤنْ ميَیْيَلامْ وَایایْ وِضَمْبُرُمْ وِينَنيَۤنْ اَسُتْتَبْ
  بُلَيْتْتُوظِلْ بُرِوٕۤنْ بُویْیَنيَۤنْ سِيرْرَمْ بُونغْكِیَ مَنَتْتِنيَۤنْ بُولْلاكْ
  كُولَيْتْتُوظِلْ بُرِوٕۤنْ اَمْبَلَكْ كُوتْتَنْ كُرِبْبِنُكْ كيَنْكَتَ وٕۤنيَۤ.
 • 9. بَنَمِلارْكْ كِتُكْكَنْ بُرِنْدُنُنعْ سُوۤرْرُبْ بَنَمْبَرِتْ تُظَلْكِنْرَ بَتِريَۤنْ
  يَنَمِلا تَتُتْتارْكْ كُرُبيَرُنْدِيمَيْ اِیَرْرُوٕۤنْ يَتْتِیيَۤاَنَيْیيَۤنْ
  مَنَمِلا مَلَرِرْ بُوتْتَنَنْ اِرُكالْ ماتيَنَتْ تِرِنْدُظَلْ كِنْريَۤنْ
  كُنَمِلاكْ كُوتِیيَۤنْ اَمْبَلَكْ كُوتْتَنْ كُرِبْبِنُكْ كيَنْكَتَ وٕۤنيَۤ.
 • 10. كَتِیَرِلْ كَتِیيَۤنْ كَتَيْیَرِلْ كَتَيْیيَۤنْ كَضْوَرِلْ كَضْوَنيَۤنْ كامَبْ
  بُوتِیَرِلْ بُوتِیيَۤنْ بُلَيْیَرِلْ بُلَيْیيَۤنْ بُویْیَرِلْ بُویْیَنيَۤنْ بُولْلاسْ
  سيَتِیَرِلْ سيَتِیيَۤنْ سِنَتْتَرِلْ سِنَتْتيَۤنْ تِيیَرِلْ تِيیَنيَۤنْ بابَكْ
  كُوتِیَرِلْ كُوتِیيَۤنْ اَمْبَلَكْ كُوتْتَنْ كُرِبْبِنُكْ كيَنْكَتَ وٕۤنيَۤ.

ஆற்றாமை // ஆற்றாமை

No audios found!